Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
East germanic artifacts on the territory of Balkan provinces of East Roman Empire (V. - VI. century)

East germanic artifacts on the territory of Balkan provinces of East Roman Empire (V. - VI. century)

Views: 22|Likes:
Published by Alexander Stanev
ИЗТОЧНОГЕРМАНСКИ ПАМЕТНИЦИ ОТ ТЕРИТОРИЯТА НА
БАЛКАНСКИТЕ ПРОВИНЦИИ НА ИЗТОЧНАТА РИМСКА ИМПЕРИЯ
(V-VІ ВЕК)
АВТОРЕФЕРАТ
НА ДИСЕРТАЦИЯ
ИЗТОЧНОГЕРМАНСКИ ПАМЕТНИЦИ ОТ ТЕРИТОРИЯТА НА
БАЛКАНСКИТЕ ПРОВИНЦИИ НА ИЗТОЧНАТА РИМСКА ИМПЕРИЯ
(V-VІ ВЕК)
АВТОРЕФЕРАТ
НА ДИСЕРТАЦИЯ

More info:

Published by: Alexander Stanev on Dec 21, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/10/2015

pdf

text

original

 
СПЕЦИАЛИЗИРАН СЪВЕТ ПО СТАРА И СРЕДНОВЕКОВНАИСТОРИЯ, АРХЕОЛОГИЯ И ЕТНОГРАФИЯСОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТКАТЕДРА АРХЕОЛОГИЯ
АЛЕКСАНДЪР СТАНИСЛАВОВ СТАНЕВИЗТОЧНОГЕРМАНСКИ ПАМЕТНИЦИ ОТ ТЕРИТОРИЯТА НАБАЛКАНСКИТЕ ПРОВИНЦИИ НА ИЗТОЧНАТА РИМСКА ИМПЕРИЯ(V-VІ ВЕК)
АВТОРЕФЕРАТНА ДИСЕРТАЦИЯЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНА И НАУЧНА СТЕПЕН„ДОКТОР”ШИФЪР 05. 03. 12 – АРХЕОЛОГИЯНАУЧЕН РЪКОВОДИТЕЛ: РЕЦЕНЗЕНТИ:доц. д-р СТЕФКА АНГЕЛОВА проф. д-р ГЕОРГИ БАКАЛОВст. н. с. II ст. д-р СЕРГЕЙ ТОРБАТОВСОФИЯ2008 г.
 
Дисертационният труд е обсъден и предложен за защита на разширено заседаниена Катедрата по Археология при Исторически факултет на Софийски Университет „Св.Климент Охридски” на 09 юни 2008 г.В структурно отношение дисертацията е обособена в две части текст исправочен апарат, съдържащи общо 409 страници. Текстът се състои от Въведение,четири глави и Заключение. Справочният апарат включва каталог (141 каталожниномера), списък на абревиатурите, извори, използвана литература, илюстративенматериал (ХХVІ табла).Защитата на дисертационния труд ще се състои на заседание на Специализираниянаучен съвет по стара и средновековна история, археология и етнография при ВАК на13 ноември 2008 г. от 15.30 часа в зала № 19 на Етнографския институт при БАН, гр.София, ул. Московска № 6А.Материалите по защитата са на разположени в канцеларията на ЕИМ, гр. София,ул. Московска № 6А.
 
ВЪВЕДЕНИЕ
В уводната част са поставени мотивите за избора на тема, целите и задачите наизследването, методите за тяхното постигане, както и хронологическия и географскиобхват.Идеята за изготвянето на това проучване е породено от няколко проблемнилинии. Комплексният поглед върху специализираната научна литература показвазначителни трудности при работата върху проблематиката, породени от разнообразнифактори – остарели, проблемни или труднодостъпни публикации и не на последномясто липсата на цялостна концепция за проучването на периода на Великотопреселение на народите за земите на юг от р. Дунав.Изборът на материала е ограничен до проучването на елементите на костюма,украшения и аксесоари, свързвани с източните германи.Основната цел на дисертационния труд е събирането и анализирането наархеологическите елементи, свързани с културата на германските народи, оттериторията на балканските провинции на Източната Римска империя, през периода V-век. Като допълнителни задачи са представени опитите за възстановка наетническия костюм, с проследяване на развитието му във времето и промените вотделните типове функционални паметници, украшения и аксесоари, а в общ план ицялостното развитие на народната носия. Разгледани са възможностите за разграничаване на социални групи на база употребата на отделни изделия и типовепаметници. Направен е опит за определяне на вносна и местна продукция. Като отделенпроблем са засегнати погребалните практики и обреди, както и особеностите, които тепредставят.В методично отношение са заложени няколко линии на анализ – датиране,съобразено едновременно с археологическата среда на откриване на съответнатанаходка, цялостното развитие на юг от р. Дунав и общоевропейското състояние нададения тип или вариант; етническо интерпретиране също формулирано на базаархеологическия контекст на местонамиране и регистрирането на подобни находки ветнически обособени територии; картиране, което съчетано с хронологическото развитие позволява де се проследи пътя на проникване или продължителността назаселване; представяне в контекста на общоевропейското развитие на дадения типпаметници.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->