Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ஐந்திரமும் தொல்காப்பியமும்

ஐந்திரமும் தொல்காப்பியமும்

Ratings: (0)|Views: 521|Likes:
Published by Ravi Vararo
Aindra and Tholkappiyam
Aindra and Tholkappiyam

More info:

Categories:Types, Research, History
Published by: Ravi Vararo on Dec 22, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/14/2014

pdf

text

original

 
ஐ஡ற஧ ஡ரகரத஦
 
ஐ஡ற஧ நற஡ரண ஡றக அ஡ ஡ரகரத஦ ஡ரடக
 
இநப ஬ர஡ எ஡ற஬ர஡க இட஥பபண
.
஑ றனநறகப
 
஬ கர ஐ஡ற஧ ஑ ஬ட஥ர஫ற இனக஠ எத ஡ரடத தண
 
஡஬஡ க இ நறதட஡க
 I should remark that the ........that of Indra is the one which apparently is most open to doubt; theolder grammarians (I believe) never mention the Aindra Grammar, and hence, the frequentreferences to it in other works seem questionable.
஬ட஥ர஫ற஦ உப றன நறகப அதட஦ரக கரஐ஡ற஧ ஑ ஬ட஥ர஫ற இனக஠  எ ஐ
கறநண
.
 
஡஥ற஫ற
 
஡ரகரத஦ தர஦஧
,
றனத஡றகர஧
,
கத஧ர஥ர஦஠
 
஥ ஡றந
 
தரந஬நற உப நறக னஇ஡கரண ஥ரநரண ஡பக தநனர
 
இவ஬ட஡ற தணனர எ஡ரபத ஡றத஡ற஦ ஡ர஧ணர஡நறத ரக ஥றக கற஦஥ரண஬
.
 In his account of Panini (whom he makes out to have lived under Nanda or in the fourth centuryB. C), he states that though it is said in Tibet that the Indravyakarana is earlier, this must be heldof the region of the gods, and not of Aryadesa.
றனத஡றகர஧஡ ஡ரகரத஦ தர஦஧஡ கர தர கடர
,
ஐ஡ற஧ ஬஫கற஦ இட தநற ஬ப஡஥றழ இ஦க ற஬஠஦ ஢றன஡ர
 
 க நதட எ஠
 
ன஡ர ஡ரண தரக த஬
 ....................................................
 
஥஢ ஬஧த ஐ஡ற஧
 
எ
 
தணதர஧ணர நற஦ றந தர஦஧஡ற உப ரக ஥஢
 
஬஧த தரக த஬  க எ கர க
.
஬஧
 
எந ர
 
ப எந தர என எநதர உபண
.
 
இபகர஬க
,
றனத஡றகர஧஡ற ஥஧கரட
11.
கர கர கர஡஦
 
஡ற஥ர நச ஬ ஧ர஦
,
த஥ர க தன
;
ஆ
 
஬஠ர ஧ ஬஦஡ ஥஧த
 
஠஦ ஧஬஠ த஬கர ஧஠஦ர
 
ட ற஡ற ஦த஦ தரகற
 
஬ ஢கர ஬பகற஦ தரக
 
டரச றநத ப
;
எ
 
கட ஬ர ஡ற஥ர ந
-
அ஫க ஡ற஥ன தநறஅ஡றப
(
 
஥ந஦ரணர ஬டர த஦ தந
)
 பகபதநற
 
நறதபர
.
 
இ஡ த஡ற
(
஡ற஥ர ந
)
஦ன஦
 
஬஫ அ
(
தரக
)
஢றன஦ணந த஬னரகற஦   ஐ஡ற஧
 
தரகரதரக
 
அன஥ந஬ரக ஬கத இ஡றக ஬
.
ஆ
 
஠஦ ஧஬஠ தர஬ ஧ர஦
 
஬஠஬ கர஥ர ஬ ன஬
; (
றன
.
11:98-9)
஠஦ச ஧஬஠ அட஡ர இ஡ற஧ ஡ ஬ 
(
ஐ஡ற஧
)
தநனர
 
எ ஥ கறநர இபகர஬க
.
 
 
 
இ
 
஬஠஬ கர஥ர எ இ஡ற஧ அகனறக஦ ஆட ஥ரநற஬ இ஧ரக஡
 
஠ ஡ இ஡ற஧ணர எத஡ ஆ ஦ ஬
.
இ஡ அநற஦ ஢ர
 
஡றந ஢ரணர ஬ப
.
 
஡ற஬஬ ஡றநப ஢஡ர த஥ எ அ஡றகர஧஡ற கலழகட஬ர கறநர
.
 
஑க ஢஡ர த஥ ஬த
 
஬ த஬ ஠
.
ந
21
அ஡ர஬ ஑க஡ற ஢றன ஢ற த ஬ட஬கப த஥஦சறந஡஡ரக தரநற ஬஡ கப ஠஬ர
.
அ஡த
 
ஐ஡஬஡ர ஆந அக஬ பரகர஥ர
 
இ஡ற஧ண ர க
.
 
ந
25.
அ஡ர஬ ஐ னகபரனர ஆகப ஑஫ற஡஬ட஦஬ன஥
,
இ஡ற஧ண தர஥ரண ர ஆ஬ர
.
 
ஐன
 
அடகர அகனறக஦ச ஡
(
இ஧ர஥஦஠஡ற நதட
)
இ஡ற஧
 
தநற
 
஑க஡ற ஢஡ர எ ஬஬ ந஬ன
.
஬஬  இ஡ற஧
 
ஐன அடகற ஢஡ர த஥ கரட஬அ஡ணரன஦
,
இ஡ற஧ ஥
 
அ஡ ஡றதரண இ஡ற஦
,
இ஡ற஦ எநரக ன
 
எத஡ ஡தர
.
இ அ஬ ஬ எநதர ஥஬ கரபண
.
 

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->