Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
10Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Evrokod 2 - Proracun Betonskih Konstrukcija Deo1/1

Evrokod 2 - Proracun Betonskih Konstrukcija Deo1/1

Ratings:
(0)
|Views: 2,226|Likes:
Published by bettyblue0

More info:

Published by: bettyblue0 on Dec 23, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/08/2014

pdf

text

original

 
 
Ovaj prevod na srpski jezik Evropskog standarda
EVROKODOVI ZA KONSTRUKCIJEEvrokod 2: EN 1992-1-1:2004
 
PRORA
Č
UN BETONSKIH KONSTRUKCIJA
Deo 1-1: OPŠTA PRAVILA I PRAVILA ZA ZGRADE
objavljuje se u okviru
PROJEKTA
:
 ŠIRENJE IDEJA I ZNANJA O EVROPSKIM INTEGRACIJAMAKROZ STVARANJE USLOVA ZA HARMONIZACIJU NACIONALNEREGULATIVE SRBIJE I CRNE GORE SA EVROPSKIM NORMAMAI STANDARDIMA U OBLASTI GRA
 Đ
EVINARSTVA
Realizacija Projekta omogu
ć
ena je donacijom Fonda za evropske integracije,sredstvima Evropske unije, uz realizaciju Evropske agencije za rekonstrukcijui Evropskog pokreta u Srbiji, i uz podršku velikog broja naših zna
č
ajnih institucijai gra
đ
evinskih firmi koje su prikazane na kraju ovog Evrokoda.
NOSIOCI PROJEKTA:Gra
đ
evinski fakultet Univerziteta u Beogradu
i
 Jugoslovensko društvo gra
đ
evinskih konstruktera JDGKPROJEKTNI TIM
za ovu fazu Projekta:Profesor dr 
DRAGAN BU
 Đ
EVAC,
rukovodilac Projekta,profesori dr 
ŽIVOTA PERIŠI
Ć
,
dr 
ALEKSANDAR PAKVOR
i dr 
MIRKO A
Ć
I
Ć
,
 v. profesor dr 
MIHAJLO
 Đ
UR
 Đ
EVI
Ć
,
docent dr 
ZLATKO MARKOVI
Ć
,
dr 
ZORAN
 Đ
OR
 Đ
EVI
Ć
 
i asistent mr 
DRAGANA
Č
UKI
Ć
 
EVROKOD 2Deo 1-1:
 
Prevod:
dr 
Života Periši
ć
 
Stru
č
na redakcija:
dr 
Života Periši
ć
,
dr 
Mirko A
ć
i
ć
,
dr 
Aleksandar Pakvor Izdava
č
:
Gra
đ
evinski fakultet Univerziteta u Beogradu
Za izdava
č
a:
Dekan, prof. dr 
 Đ
or 
đ
e Vuksanovi
ć
 
Tehni
č
ka priprema:
DC Grafi
č
ki centar 
Štampa:
 
Intergraf MM
Tiraž:
1500 primeraka
ISBN
86-7518-058-6Beograd, februar 2006.
 
 P R E D G O V O R
uz prevod na srpski jezik Evropskog standarda
 
EVROKOD 2: PRORA
Č
UN BETONSKIH KONSTRUKCIJA
Deo 1-1: OPŠTA PRAVILA I PRAVILA ZA ZGRADE
Ovaj prevod
 
na srpski jezik
Evropskog standarda Evrokod 2: EN 1992-1-1:2004: Prora
č
un betonskih kon-strukcija, Deo 1-1: Opšta pravila i pravila za zgrade,
pripremljen je u okviru prve faze
Projekta usvajanjaEvropskih standarda u gra
đ
evinarstvu kao nacionalnih
 
standarda Srbije i Crne Gore,
prema Sporazumusklopljenom izme
đ
u Zavoda za standardizaciju Srbije i Crne Gore i nosilaca Projekta,
Gradjevinskog fakultetaUniverziteta u Beogradu
i
Jugoslovenskog društva gra
đ
evinskih konstruktera JDGK.
Realizacija prve faze Projekta omogu
ć
ena je donacijom Fonda za evropske integracije Evropske agencije za re-konstrukciju, uz zna
č
ajnu organizacionu i finansijsku podršku velikog broja naših firmi i institucija u oblasti gra
đ
e-vinarstva. Te firme i institucije – sponzori Projekta
prikazani su na kraju Evrokoda. Svima koji su na bilo koji na-
č
in pomogli realizaciju ovog izuzetno zna
č
ajnog projekta za naše gra
đ
evinarstvo, Projektni tim i ovim putem izra-žava veliku zahvalnost.Osim ovog Dela 1-1 Evrokoda 2, prva faza Projekta obuhvata prevo
đ
enje i objavljivanje jos 4 dela Evrokodova zakonstrukcije: Evrokod O: Osnove prora
č
una konstrukcija, Deo 1-1 i Deo 1-8 Evrokoda 3: Prora
č
un
č
eli
č
nih kon-strukcija i Deo 1-1 Evrokoda 4: Prora
č
un spregnutih konstrukcija od
č
elika i betona. Svi ti Evrokodovi bi
ć
e pred-stavljeni našim graditeljima na seminarima koji
ć
e se u toku marta meseca 2006. godine održati u Beogradu,Novom Sadu, Nišu i Podgorici.Prema Pravilima Evropskog komiteta za standardizaciju
CEN,
zemlje
č
lanice CEN-a (od 01. januara 2006. to su29 zemalja Evrope) obavezne su da svaki Evropski standard
EN,
u roku od godinu dana od usvajanja, doslovnoprevedu na svoj jezik ili da odobre njegovu primenu u svojoj zemlji na jednom od zvani
č
nih jezika CEN-a: engle-skom, fransuskom ili nema
č
kom, bez ikakvih izmena u odnosu na originalni tekst. Izuzetno, pojedine odredbe ko- je se odnose na specifi
č
ne uslove u pojedinim zemljama, kao što su optere
ć
enja od snega i vetra, ili seizmi
č
kadejstva, kao i neke odredbe vezane za sigurnost i trajnost konstrukcija, svaka zemlja može da usvoji prema svo- jim uslovima i okolnostima, u posebnom
Nacionalnom aneksu.
Do kraja 2006. godine CEN planira da završikonverziju Evrokodova iz faze neobaveznih Evropskih predstandarda
ENV
u obavezne Evropske standarde
EN.
Predvi
đ
a se da
ć
e biti blizu 60 delova Evrokodova za konstrukcije, za sve vrste konstrukcija od razli
č
itih gra
đ
evin-skih materijala, i preko 500 Evropskih standarda za gra
đ
evinske materijale i proizvode. Slede
ć
e 3 godine je pe-riod koegzistencije, kada mogu paralelno da se koriste i novi Evropski i važe
ć
i nacionalni standardi, a 2010. godi-ne u zemljama
č
lanicama mora
ć
e da se stave van snage svi nacionalni standardi koji nisu saglasni sa Evropskimstandardima.Detaljniji podaci o istorijatu, sadržaju, ciljevima i oblasti primene
EVROKODOVA ZA KONSTRUKCIJE
mogu sena
ć
i u prevodu predgovora ovog standarda, na stranicama koje slede.Bez obzira što Srbija i Crna Gora još nije
č
lan CEN-a, usvajanje Evropskih standarda je uslov za ulazak u Evrop-ske integracije i otuda proizilazi ogroman zna
č
aj usvajanja Evrokodova za konstrukcije za mogu
ć
nost povratkanašeg gra
đ
evinarstva na pozicije na kojima smo nekada bili, i koje bismo želeli da ponovo zauzmemo, kao i dugo-godišnje opredeljenje Gra
đ
evinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Jugoslovenskog društva gra
đ
evinskihkonstruktera da se tog velikog posla poduhvate.Prevod ovog Evropskog standarda na srpski jezik predat je odgovaraju
ć
im Komisijama Zavoda za standardizacijuSrbije i Crne Gore i može se sa sigurnoš
ć
u o
č
ekivati da
ć
e u relativno kratkom vremenu biti i formalno odobren zaprimenu kao naš nacionalni standard.Beograd, februar 2006.
PROJEKTNI TIM
 _______________________________________NAPOMENA:
Ovaj prevod Evropskog standarda ne može se koristiti za druge namene.Obra
đ
iva
č
i ne snose nikakvu odgovornost za njegovu neovlaš
ć
enu primenu.

Activity (10)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Nemanja Bralovic liked this
POP liked this
djordjeue liked this
Petar Petrovic liked this
zzzzzzzzz123 liked this
dozscha liked this
POP liked this
becacaki liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->