Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
World Shipping Bodies

World Shipping Bodies

Ratings: (0)|Views: 19 |Likes:
Published by Arun Singh

More info:

Published by: Arun Singh on Dec 23, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/23/2014

pdf

text

original

 
YNXM@ HN@JDW CNX WFJRRJOI
JPC+ Pfd Jopdxoepjnoem Pxeowrnxp Ynxadxw cd`dxepjno
Pfd Jopdxoepjnoem Pxeowrnxp Ynxadxw Cd`dxepjno
&
JPC
* jw e Mno`no+hewd` `dkngxepjg cd`dxepjno nc ynxm`yj`d pxeowrnxp ynxadxw‚ pxe`d tojnow- eo` jogmt`dw OTKEWP eo` XKP eknoiwp jpw kdkhdxw/Wjogd 5:0: pfd JPC few hddo gekrejiojoi eiejowp
cmei+nc gnosdojdogd
&CNG* wfjrrjoi- pfd gekrejio‚wtmpjkepd nhldgpjsd hdjoi pfd gnkrmdpd dmjkjoepjno nc pfd CNG wzwpdk cxnk pfd ynxm`‚w wfjrrjoi kexadp/@esj` Gngaxncp- pfd JPC Idodxem Wdgxdpexz- few rxnkjwd` pfep on exde nc pfd ynxm` yjmm hd ”JPC+wecd‛ joctptxd/ Pfd JPC emwn wpepdw pfep jpw gekrejio jw `dwjiod` pn wdgtxd JPC eggdrpehmd eixddkdopw cnx wdecexdxwwdxsjoi no CNG wfjrw/Cnx pfd rtxrnwdw nc pfd CNG gekrejio pfd JPC Cejx Rxegpjgdw Gnkkjppdd mjwpw cmeiw xdiex`d` ew CNGw /CNG wfjrnyodxw kez wjio pfd
JPC Wrdgjem Eixddkdop
/ Pfjw xdutjxdw nyodxw pn dkrmnz wdecexdxw no pfdpdxkw eo` gno`jpjnow nc pfd JPC Wpeo`ex` Gnmmdgpjsd Eixddkdop- eo` pn dopdx jopn jo`jsj`tem gnopxegpw nc dkrmnzkdop yfjgf jognxrnxepd pfd pdxkw nc pfep Eixddkdop/ Nyodxw yfn fesd wjiod` pfd JPC WrdgjemEixddkdop yjmm hd jwwtd` yjpf e ”
Hmtd Gdxpjcjgepd
‛-ew ydmm ew e knopfmz keie|jod- JPC Odyw- eo` eoeootem
Wdecexdxw‚ Htmmdpjo
- JPC rxn`tgdw e rngadp hnna dopjpmd`
 Kdwweid pn Wdecexdxw
- xdiex`d` ew dwwdopjemcnx CNG wdecexdxw/,
E``xdww
< Jopdxoepjnoem Pxeowrnxp Ynxadxw Cd`dxepjno- 0:.32 Hnxntif Xne`- Mno`no WD5 5@W/ Pdm<2595+027+8977/Cev< 2595+749+9695/ d+kejm<kejmBjpc/nxi
Ydhwjpd
JPC EGPJNO EIEJOWP CNG WFJRW
Pfd JPC dkrmnzw
jowrdgpnxw
pn jowrdgp CNG wfjrw jo rnxpw/ Pzrjgemmz- yfdo eo JPC jowrdgpnx sjwjpw eoCNG wfjr- fd yjmm ewa pn wdd gxdy yeid eggntopw- jopdxsjdy gxdy kdkhdxw- eo` gfdga mjsjoi- ynxajoi eo`mdesd exxeoidkdopw/ Jc pfdwd exd onp jo eggnx` yjpf JPC nx JMN kjojktk wpeo`ex`w-
hnzgnpp egpjno
 hzeccjmjepd` pxeowrnxp tojno mehntx jo pfd rnxp &`ngadxw- mnga addrdxw- ptikdo- dpg/* kez hd gemmd` eo` pfd wfjrkez hd rxdsdopd` cxnk rxngdd`joi yjpf fdx nrdxepjnow/ Xjwa nc JPC egpjno jw fjifdwp jo
JPC ”wpxnoifnm`w‛
wtgf ew Wgeo`joesje- Etwpxemje eo` Ody \demeo`- eo` wnkd gfexpdx rexpjdw rxnfjhjp pfd gfexpdxdx cxnknx`dxjoi pfd wfjr pn pfdwd gntopxjdw/Rxn`tgpjno nc eo
JPC ”Hmtd Gdxpjcjgepd‛
&wdd G24e* pn eo JPC jowrdgpnx wfntm` itexeopdd cxdd`nk cxnkeopj+CNG egpjno hz JPC+eccjmjepd` mehntx tojnow jo rnxpw/
JPC josnmsdkdop jo jo`twpxjem egpjno
JPC jowrdgpnxw fesd on wpeptpnxz etpfnxjpz pn hnex` eoz wfjr eo` kez nomz `n wn yjpf pfd kewpdx‚w rdxkjwwjno/Jo JPC ”wpxnoifnm`w‛ wtgf ew Wgeo`joesjeo gntopxjdw eo` Etwpxemje- wfnxd pxeowrnxp tojnoynxadxw- d/i/ `ngadxw- mnga+addrdxw eo` ptikdo- kez hd gemmd` no pn wtrrnxp pfd gxdy‚w egpjno- d/i/ hzxdctwjoi pn ynxa pfd wfjr/Wfntm` pfd wfjr hd ”hmegad`‛ hz kdkhdxw nc eo JPC+eccjmjepd` tojno pfd kewpdx wfntm`<
5/
Rxn`tgd pfd ”
Hmtd Gdxpjcjgepd
‛ jc pfd nyodx few hddo eyex`d` nod &wdd G23e*1
8/
Dvdxgjwd dvpxdkd
xdwpxejop
eo` esnj` ynxwdojoi pfd wjptepjno1
7/
Gnopegp pfd
nyodx
eo` R#J
gmth gnxxdwrno`dop
1
 
0/
Gnopegp
OTKEWP
nx npfdx rxncdwwjnoem tojno &jc e kdkhdx* eo` cnmmny tojno itj`dmjodw/
Wfjrnyodxw‚ eo` wfjr keoeidxw‚ nxieojwepjnow
GFEKHDX NC WFJRRJOI
+ jw pfd
pxe`d ewwngjepjno eo` dkrmnzdxw‚ ewwngjepjno
cnx Hxjpjwf wfjrnyodxw eo` wfjrkeoeidxw/+
rxnknpdw
eo` rxnpdgpw jpw kdkhdxw‚ jopdxdwpw oepjnoemmz eo` jopdxoepjnoemmz/+
xdrxdwdopw
Hxjpjwf Wfjrrjoi pn Insdxokdop- Rexmjekdop- jopdxoepjnoem nxieojwepjnow- tojnow eo` pfdidodxem rthmjg/+
gnsdxw
emm jwwtdw yfjgf fesd e hdexjoi no Hxjpjwf Wfjrrjoi- cxnk cjwgem rnmjgz eo` cxdd`nk pn pxe`d- pnxdgxtjpkdopeo` pxejojoi- kexjpjkd wecdpz- pfd dosjxnokdop- oesej`w eo` rjmnpeid/+
xdrxdwdopw
3 `jccdxdop gnkkdxgjem wdgpnxw< `ddr+wde htma- wfnxp+wde htma- `ddr+wde mjodx- cdxxz- gxtjwd eo`nccwfnxd wtrrnxp/+ few 579 kdkhdxw eo` ewwngjepd kdkhdxw- yfjgf nyo nx keoeid 362 kdxgfeop wfjrw nc 59k `yp-jogmt`joi wnkd keoeid` cnx cnxdjio nyodxw/,
E``xdww
< Gexpftwjeo Gntxp- 58 Gexpftwjeo Wpxddp- Mno`no DG5K 3DH/ Pdm/ 2595 059 6022/ Cev 2595 3836574/ Dkejm< rnwpkewpdxBhxjpjwf+wfjrrjoi/nxi
 
Ydhwjpd
JOPDXOEPJNOEM GFEKHDX NC WFJRRJOI &JGW*
+jw eo
jopdxoepjnoem ewwngjepjno nc oepjnoem pxe`d ewwngjepjnow xdrxdwdopjoi wfjrnyodxw eo` nrdxepnxw
/+few e
kdkhdxwfjr
gnkrxjwjoi
wfjrnyodxw‚ ewwngjepjnow
jo ehntp 72 gntopxjdw- pnidpfdx xdrxdwdopjoiknxd pfeo femc pfd ynxm`‚w kdxgfeop pnooeid/+
rxnknpdw
pfd jopdxdwpw nc wfjrnyodxw eo` nrdxepnxw jo emm keppdxw nc wfjrrjoi rnmjgz eo` wfjr nrdxepjnow&dvgmt`joi gxdy keppdxw- yfjgf exd pfd rxnsjogd nc jpw wjwpdx nxieojwepjno- pfd Jopdxoepjnoem WfjrrjoiCd`dxepjno */+
dogntxeidw
fjif wpeo`ex`w nc nrdxepjno eo` pfd rxnsjwjno nc fjif utemjpz eo` dccjgjdop wfjrrjoi wdxsjgdw/+
wpxjsdw
cnx e xditmepnxz dosjxnokdop yfjgf wtrrnxpw wecd wfjrrjoi nrdxepjnow- rxnpdgpjno nc pfddosjxnokdop eo` e`fdxdogd pn jopdxoepjnoemmz e`nrpd` wpeo`ex`w eo` rxngd`txdw/+
rxnknpdw
 rxnrdxmz gnowj`dxd` jopdxoepjnoem xditmepjno nc wfjrrjoi- htp nrrnwdw tojmepdxem eo` xdijnoemegpjno hz insdxokdopw/+
rxdwwdw cnx
xdgniojpjno nc pfd gnkkdxgjem xdemjpjdw nc wfjrrjoi eo` pfd odd` cnx utemjpz pn hd xdyex`d` hze rxnrdx gnkkdxgjem xdptxo/+
rxnknpdw
jo`twpxz itj`eogd no hdwp nrdxepjoi rxegpjgdw &d/i/ pfxntif rthmjgepjnow wtgf ew Hxj`idRxngd`txdw Itj`d eo` Itj`d pn Fdmjgnrpdx.Wfjr Nrdxepjnow*/,
E``xdww
< Jopdxoepjnoem Gfekhdx nc Wfjrrjoi- Gexpftwjeo Gntxp- 58 Gexpftwjeo Wpxddp- Mno`no DG5K3D\/ Pdm !00 82 9059 6600/ Cev !00 82 9059 6699/ D+kejm jgwBkexjwdg/nxi
Ydhwjpd
 
JOPDXOEPJNOEM WFJRRJOI CD@DXEPJNO &JWC*
+ jw pfd
jopdxoepjnoem dkrmnzdxw‚ nxieojwepjno
cnx wfjrnyodxw/+ jw gnogdxod` yjpf
mehntx eccejxw eo` keoojoi eo` pxejojoi jwwtdw
ep jopdxoepjnoem mdsdm/+ few e kdkhdxwfjr gnkrxjwjoi
oepjnoem wfjrnyodxw‚ ewwngjepjnow
cxnk 72 gntopxjdw pnidpfdx xdrxdwdopjoiknxd pfeo femc pfd ynxm`‚w kdxgfeop pnooeid/
E``xdww
< Jopdxoepjnoem Wfjrrjoi Cd`dxepjno- Gexpftwjeo Gntxp- 58 Gexpftwjeo Wpxddp- Mno`no DG5K 3D\/Pdm !00 82 9059 6600/ Cev !00 82 9059 6699/ D+kejm jwcBkexjwdg/nxi 
Ydhwjpd
JOPDXOEPJNOEM WFJR KEOEIDXW‚ EWWNGJEPJNO &JWKE*
+ jw eo ewwngjepjno nc wfjr eo` gxdy keoeidxw ewrjxjoi pn e fjifdx utemjpz wpeo`ex` pfeo pfep `dkeo`d` hzjopdxoepjnoem xditmepjno/+ yew cnxkd` jo 5::5 pn rxnsj`d e cnxtk cnx wfjr keoeidxw ew e fnknidodntw ixntr- pn jkrxnsd wpeo`ex`w-eo` egfjdsd e wecdx- knxd dosjxnokdopemmz gnowgjntw- knxd xdmjehmd eo` knxd gnopxnmmehmd wfjrkeoeidkdop jo`twpxz/+ xdrxdwdopw wfjr keoeidxw cxnk 53 gntopxjdw gnopxnmmjoi e cmddp nc knxd pfeo 8-722 wfjrw/ Kdkhdxwfjr yewdvpdo`d` jo 5::0 pn gxdy keoeidxw/+ eggdrpw kdkhdxw yfn eixdd pn hd hnto` hz pfd
JWKE Gn`d nc Wfjrkeoeidkdop Wpeo`ex`w
&pfd
JWKE Gn`d
‛* yfjgf jw gmejkd` pn hd pfd knwp gnkrxdfdowjsd utemjpz gn`d cnx wfjrrjoi jo pfd ynxm`/ Pfdgnxodxwpnod nc JWKE kdkhdxwfjr jw e gnkkjpkdop pn dwpehmjwf eo` kejopejo e utemjpz ewwtxd` &UE*keoeidkdop wzwpdk yfjgf kddpw pfd xdutjxdkdopw nc pfd JWKE Gn`d- eo` pn wthkjp pfdwd UE wzwpdkw pnet`jp hz eo jo`drdo`dop hn`z/ Pfd JWKE Gn`d jw gmejkd` pn dvgdd` pfd xdutjxdkdopw nc pfd JWK Gn`d eo`jognxrnxepdw pfd xdutjxdkdopw nc JWN :228 wpeo`ex`w/Jp jw dwpjkepd` pfep
JWKE‚w kdkhdxwfjr
xdrxdwdopw jo dvgdww nc 32$ nc pfd pnpem ynxm` pfjx` rexpzkeoeid` cmddp/
E``xdww
< JWKE- Wtjpd 828- Dewpmeo`w Gntxp- Wp Rdpdxw Xne`- Xtihz GH85 7UR- TA/ D+kejm<emeo/yex`Bjwkemno`no/nxi
Ydhwjpd
JOPDXOEPJNOEM EWWNGJEPJNO NC @XZ GEXIN WFJRNYODXW&JOPDXGEXIN*
+ yew dwpehmjwfd` jo 5:62 pn
rxnknpd eo` rxnpdgp pfd jopdxdwpw nc `xz htma wfjrnyodxw
pfxntifntp pfdynxm`/+ few nsdx 564 kdkhdxw cxnk 70 gntopxjdw- yfn nyo exnto` 5842 mexid `xz htma gexxjdxw pnpemmjoi ehntp:2k `yp/+ few gnowtmpepjsd wpeptw yjpf TOGPE@- eo` yjpf JKN &yfdxd jp few rdxkeodop xdrxdwdopepjno*/+ ynxaw gmnwdmz yjpf rxjsepd wdgpnx hn`jdw wtgf ew JGW- JWC- Jopdxpeoan eo` HJKGN/+ jw pfd nomz jopdxoepjnoem ewwngjepjno `dsnpd` wnmdmz pn pfd jopdxdwpw nc pfd `xz htma wdgpnx eo` ew wtgf rxnsj`dw hnpf e cnxtk eo` e cngtw cnx pfep wfjrrjoi wdgpnx/+ few ew jpw gtxxdop rxjnxjpz e xd`tgpjno jo pfd otkhdx nc `xz htma gexxjdx mnwwdw eo` gewtempjdw/+ jw egpjsd jo pfd rxnknpjno nc cxdd pxe`d eo` cejx gnkrdpjpjno1 jopdxoepjnoem ew eiejowp tojmepdxem xditmepjnoyfdxd xditmepjno jw odgdwwexz1 wgxerrjoi eo` kexadp hemeogd1 eo` fjif wpeo`ex`w jo htwjodww dpfjgw/+ few peado egpjno jo wtrrnxp nc jpw kdkhdxw‚ jopdxdwpw no jwwtdw jogmt`joi nrrnwjpjno pn pfd rxnmjcdxepjno nc wtxsdzw hz insdxokdop eidogjdw eo` npfdxw- eo` mdijwmepjsd rxnrnwemw jo pfd TWE/
E``xdww
< Jopdxoepjnoem Ewwngjepjno nc @xz Gexin Wfjrnyodxw- Wdgno` Cmnnx- 0 Mno`no Yemm Htjm`joiw-Hmnkcjdm`Wpxddp- Mno`no DG8K 4OP/ Pdm/ !00 &2*82 9376 7:6:/ Cev< !00 &2*82 9376 7:07/ D+kejm<jopdxgexinBgnkrtwdxsd/gnk 
Ydhwjpd

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->