Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
When Love Blossoms

When Love Blossoms

Ratings: (0)|Views: 36 |Likes:
Published by Ricardo Saul LaRosa

a Romance poem

a Romance poem

More info:

Published by: Ricardo Saul LaRosa on Dec 24, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/17/2013

pdf

text

original

 
Vjho Ciqh Dci~~ik~ +Nxmo`i Hc Mkit AcithnhAit NmopmpmDw Rihpm Tgnmt`i ^müc CmTi~m40 @hnhkdht 42=4Ciof G~cmo`# Ohv WitePhzp go ^rmog~j mo` Hofcg~j<Nxmo`i Hc Mkit AcithnhRmtm Nmopmpm Nxmo`i hc mkit acithnh@hopti `hc xogqht~i `h h~ph nitm|þo go}xghpi¡I
nþki h~pm pghttm phkdcmtí-¡
I‗
nþki ci~ ~hth~ nhch~pgmch~ ho ~gchongi ~htío-^ghopi ~x pi}xh fhopgc^ghopi ~x~ qgdtmngioh~ nícg`m~ ~idth kg h~rëtgpxH~piw ho rm|# rit mjitm¡Rit}xh wi cm MKI kí~ `h ci }xh lmkí~ hccm ~mdtí-H~ ~x ~iotg~m ~gonhtmH~ ~x tg~m `h ogým pmo `xcnh^io ~x~ pghtoi~ ili~ nm~pmýi~ }xh kh jgroipg|m¡W h~i~ cmdgi~ `xcnh~ niki rtioxongmo kg oikdth-Nxmo`i hc mkit acithnhHo cm~ rtiaxo`g`m`h~ `hc mckm `h h~ph rihpm¡Jmdgpm ~x mkit-¡Goagogpmkhoph# mt`ghophkhoph# }xhtgho`i nio ~x mkit rit kë-¡I
nþki kh honmopm h~pm Rtgonh~gpm nio h~i~ ili~ kmttioh~ ~h`xnpith~-W hc icit `h ~x nxhtri kh ptmo~aitkm¡Ho ipti kxo`i5 ho iptm `gkho~gþo5 ho iptm thmcg`m`-¡W nxmo`i h~piw nio hccm#
I‗-
Om`m kí~ kh gkritpm-Oi jmw pghttmOi jmw nghciOgofxom thcgfgþo
 
 Ogofxom agci~iaëmOi jmw fxhttm~Oi jmw mofx~pgm~¡Om`m kí~ kh gkritpm ho md~icxpi-¡Hznhrpi kë RTGONH^GPM ho kg~ dtm|i~-¡Kg mkitngpi rtioxongío`ikh rmcmdtm~ `h mkit-¡Kg NMOPMPM dh~ío`ikh-¡Xom w iptm qh| kí~ w kí~ w kí~ `xtmoph pi`m h~pm oinjh-¡Ph mki-¡Ph mrthngi-¡Ph m`iti-¡ Kg Rtgonh~gpm Nmopmpm - - -Vjho Ciqh Dci~~ik~Ait NmopmpmVjho ciqh dci~~ik~Vgpjgo pjh xogqht~h ia pjg~ th~pch~~ jhmtp
I‗ jiv pjg~ hmtpj ~jmcc pthkdch
 
I‗ jiv
nhch~pgmc dhgof~ ~gchop dh-G ahhc jht fhopch pixnjG ahhc jht vmtk qgdtmpgio~ xrio kw ~rgtgpG mk mp rhmnh# ait oivAit G ciqh jht kith pjmo ~jh ~jmcc hqht eoiv-Gp g~ jht ~gonhth ~kgchGp g~ jht jiohwh` fgtcg~j cmxfjphtGp g~ jht pho`ht dtivo hwh~ jwroipg|gof khMo` pji~h ~vhhp rcxkr rxnehth` cgr~ m~ pjhw rtioixonh kw omkh-Vjho ciqh dci~~ik~
Go pjh `hrpj~ ia pjg~ rihp‗~ ~ixc
@vhcc~ jht ciqh-Goagogphcw# mt`hopcw# vgccgofcw jht ciqh ait kh-
I‗ jiv G `i ciqh pjg~ Rtgonh~~ vgpj pji~h mccxtgof dtivo hw
h~

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->