Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
1Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Jadi Srpske Duse 1995

Jadi Srpske Duse 1995

Ratings: (0)|Views: 125|Likes:
Published by kahrovicka

More info:

Published by: kahrovicka on Dec 24, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See More
See less

12/14/2013

pdf

text

original

 
MMiiooddaaggSSttaanniissaavvll j jeevvii
ćć
 JJaaddiiss p psseedduuššee 11999955.. 
1
 
NNoovveemmbbaarr11998899.. 
 Novinama ušuškavam okna,za rusku spremam se zimu.Možda neki nevidljiv prolaz ostavim hladno
ć
i – ko je šiša.Al’ ona i ra
č
una na moje nedoslednostii ona je o
č
enj strpljiva.Sneguljac-novembaraca ja pria ja prigrlio san
č
i
ć
 na obroncima nedovršene re
č
enice. Neka žgadija mota se u mraku,stiskam prekida
č
al’ sijalica ne miga.Znam, svetlo se ne pali u lošim snovimaal’ tako je u nas i na javi.Lisice i lažne lisice pretr 
č
avaju preko dvorišta.
1989.
JJeeddnnaapprreeppiissaauuSSrrbbii j jii11999900.. 
U Srbiji zauvek komunisti
č
koj(pisala mlada N. ro
đ
aku L.)o
č
aj me za tabane hvata.Lu
č
ni im klecnuo je svod,trapezasto ispada kamenje,al’ vek može da potraje to.Tužan i vrlo kurat, svicima napadan, prolazio baštom nag-golcat L.Koru kuvala lujka lunasta belo njegova pulover 
č
i
ć
da oboji, ru
č
ni rad.U Srbiji ljuštura-puževoj, kneževoj,(otpisivao L. istok-latinicom)vozovi odlaze nasumiceka nepovrat-plavim brdima.Ležim nepomi
č
an u mraku. Stvari se,ispuštaju
ć
i toplotu, stresaju, poneka
đ
ipne i uruši se.Belutkom ujed (p
č
elin) hlade
ć
i N. je pisala: Postala sam
č
lan jedne družbe koja bi
2
 
da liši ih »po
č
asti, trijumfa i darova«. No
ć
u sastav svoje ispitujem mržnjice:sitno zrno, fino
ć
a detalja. Pisala sami Predsedniku svih orno Srbai bledoplavo Srba.Možeš misliti!Podriva
č
po prirodi prespor si za rušiteljaIl’ i ti misliš da je državoklepstvosada pre
č
e od svega? Hvala! U jazbinama pretvorila sam se u živuljku, a idiotskihrazgovora naslušala sam se za ve
č
nost.U Srbiji kora-jabukinoj, bulkinoj.Biciklom žuto ofucanim (svedenim samo na princip)L. je odšandrcao do pošteI ina
č
e besmislen ovde je opak. Naime život. Naime u Srbiji prah-lipovoj, cigla-nedovršenoj.Strošiš li sile da opakost razbucaššta
ć
č
initi kad temlad besmisal zasko
č
i?
 Književne novine
, decembar 1990.
******
 
Ponedeljkom, tramvajski,viši stru
č
ni saradnik,odbijen odskoraod sise komunisti
č
ke,a prili
č
no plavobradu pitanjima umetnosti,se
ć
ao se zelen-
č
ojanesobe sad asteroidskidaleke, i sko
č
nih tetivaoniks-telefonistkinje,se
ć
ao se
č
unastih ptica sa Baltikai mladih Poljkinjašto pišahu na granici
č
eškoj nao
č
igled poslovnih
č
ilagera.Ista tuga i ovdestigla mislio kušaju
ć
  poznu gipkost pokreta, ponedeljkom, tramvajski.
1990.
3

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->