Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
P. 1
Transnacionalni poredak i globalizacija

Transnacionalni poredak i globalizacija

Ratings: (0)|Views: 31 |Likes:
Published by Dragica Radivojevic

Ekonomija regiona

Ekonomija regiona

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Dragica Radivojevic on Dec 25, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/17/2013

pdf

text

original

 
;
Xvkmtmkd`omkjm` ~ovihke `ajofkj`wkd`gk
;-;
 
Ysoh
^ovihke ~otxog` y ts`l svtxklk t`txilk* k keo ti ohmot` mk jgyhi* omyvizygi vkwj`}`xi svtxi ohmotk lizy mg`lk ymyxkv mg`bos`b wkgihm`dk ` `wlizywkgihm`dk* tsi ho ohmotk hvnksk y tsixy- Ohmot` `wlizy hvnksk ti loay yviz`skx`y dij`m` `j` ~o ~ogih`m`l ~`xkmg`lk* ~o ~kvos`lk hvnksk "f`jkxivkjmo `j` yw y}iu|i s`ui hvnksk "lyjx`jkxivkjmo-Hk f` mie` ~ovihke loako t ~vksol hk ti mkwosi
 tsixte`l 
* ~oxvifmo gihk `t~ymgksk s`ui ytjosk- ^vso* hk yvizygi ohmoti `wlizy
si|`mi 
wilkjgk5 hvyao*hk yvizygi
eomw`tximxmy dij`my 
si|`mi sknm`b ohmotk* ` xvi|i* hk viuimgk eogkxkeks ~ovihke tkhvn`
ohaoskvkgy si|`m` 
y}itm`ek-^o os`l ev`xiv`gyl`lk m`x` ~otxog`* m`x` gi `ekhk ~otxogko txskvmo
ym`sivwkjm`* tsixte` ~ovihke-
Ytjosi ~oh "6 ` "4 m`gihkm xkeowskm` tsixte` ~vihke m`gi `t~ymgksko- ]ke ` keo gi ~vs` ytjos f`o `t~ymgim* xkg ~ovihke gi `j` f`o mklixmyx si|`m` oh txvkmi lkmg`mi "oxyhk ts` tsixte` vkxos`* `j` gi viayj`tko tklo ~ogih`mi svtxi ohmotk "lomixkvmi7 wjkxm` txkmhkvh* xvaos`mtei7 AKXX ` Tsixtek xvaos`mtekovakm`wkd`gk TXO-Omo uxo hkmkt ~viximhygi hk fyhi tsixte` ~ovihke wk~vkso gi
xvkmtmkd`omkjm` 
~ovihke* xo gitx* ~ovihke avy~i vkws`gim`b wilkjgk-Xkgxvkmtmkd`omkjm` ~ovihke m`gi m` eomw`tximxkm wkxo uxo miei ohmoti yo~uxi miviayj`ui "lizymkvohmk evixkmgk evkxeovo}moa ek~`xkjk* tk eog`lk loni hk tivkwov` tskek hvnksk `j` `b ~oeyuksk viayj`tkx` mk eomcj`exkm mk}`m y ohmoty mkhvyak viuimgk "mkd`omkjm` xvixlkm txvkm`b h`viexm`b `msitx`d`gk y ohmoty mkmkd`omkjm` tysivim`xix-
 
Xvkmtmkd`omkjm` ~ovihke ` ajofkj`wkd`gk
6
Hkeji* ` xkeks mieol~jixkm ` mieomw`tximxkm xvkmtmkd`omkjm` ~ovihke gi si|`m` wilkjgk tsixk mklixmyx- Eoj`eo ty omhk yo~uxi loay|i
mkd`omkjmi  txvkxia`gi vkwsogk? 
J`xivkxyvk eogk ~volos`ui xvkmtmkd`omkjm` ~ovihke xsvh` hk gitsi lkmgi ~oxvifi wk mkd`omkjm`l txvkxia`gklk ` lkevoieomolte`l ~oj`x`eklkwk mg`boso otxskv`skmgi- @mtx`xyd`gi ` libkm`wl` xvkmtmkd`omkjmoa ~ovixek~vihohvizygy ` vkwsogmy ` lkevoieomoltey ~oj`x`ey- Hkj` gi xo mi`wfinmo?
;-6
 
Xvkmtmkd`omkjm` ieomolte` ~ovihke
Mkd`omkjmi ~v`svihi ty ~otvihtxsol tsixteoa xvn`uxk lizytofmo~osiwkmi mkglkmgi ~ix txox`mk aoh`mk- Ysie gi ~otxogko mie` ~ovihke eog` giyviz`sko mg`bosi lizytofmi ohmoti- @j` gi xkg ~ovihke f`o ohvizim ofgiex`sm`l}`m`od`lk* `j` gi f`o `wvkw tyfgiex`smi sojgi-^v`liv ofgiex`smo ytjosjgimoa lizymkvohmoa ieomolteoa ~ovixek giwjkxm` txkmhkvh eog` gi sjkhko oh uiwhitix`b aoh`mk ~voujoa siek ho evkgk @tsixteoa vkxk- Wjkxo gi `avkjo yjoay ` mkd`omkjmoa ` tsixteoa mosdk* his`wm` eyvt gif`o ohvizim c`etmo* eoj`}`mol wjkxk eogk gi f`jk tkhvnkmk y gih`m`d` tskeimkd`omkjmi skjyxi- Tsixteo xvn`uxi gi f`jo xvkmt~kvimxmo giv ty dimi ~vo`wsohk f`ji"y wjkxy h`viexmo y~ovih`si k libkm`wkl yvksmoxinimgk ~jkxm`b f`jkmtk hijosko gikyxolkxte`* ~otvihtxsol yx`dkgk ~v`j`sk `j` ohj`sk wjkxk mk mkd`omkjmy mos}kmylkty* vofmi dimi ` xvknmgy- Ofgiex`smk gi }`mgim`dk ` hk gi xkg ~ovihke y otmos` f`ofv`xkmte` ~ovihke giv gi dijk tsixtek ~v`svihk f`jk ~iv`civ`gk y ohmoty mk fv`xkmteyieomol`gy ~otji `mhytxv`gtei visojyd`gi- Xkg ym`~ojkvm` ~ovihke gi ~vitxko hkcymed`om`ui ekhk ty ti ~ogks`ji ` hvyai `mhytxv`gtei wiljgi eogi m`ty f`ji t~vilmihk ~v`bskxi hicjkxovm` ekvkexiv wjkxmoa txkmhkvhk ` mgiaos`b libkm`wklkyvksmoxinimgk-Tyfgiex`sm` ekvkexiv lizymkvohmoa ieomolteoa ~ovixek ~otji @@tsixteoa vkxk f`o gi `wvkw`x- Om gi mktxko eko viwyjxkx ~viaosovk ` ytejkz`skmgk`mxivitk TKH ` mg`bos`b isvo~te`b tksiwm`ek- Yvizim gi txskvkmgil lizymkvohm`bc`mkmt`gte`b ovakm`wkd`gk "Lizymkvohm` lomixkvm` comh* Tsixtek fkmek ` "miuxoektm`gi tejk~kmgil lizymkvohmoa lyjx`jkxivkjmoa t~ovkwylk o xvaos`m` `dkv`mklk "AKXX- Y wks`tmotx` oh ohmotk tmkak y tsixy* om ti svilimol limgko`keo gi wkhvnko `txy `mtx`xyd`omkjmy `mcvktxvyexyvy- ^vsof`xmo gi ~ovihke ~otji @@tsixteoa vkxk f`o wktmoskm mk eigmw`gkmteol* tod`gkjhiloevkxteol eomdi~xy-^ovihke ty txskvkji hvnksi eogi ty `lkji wmk}kgmk `teytxsk y ~v`svihmol vkwsogy `lkevoieomolteog ~oj`x`d`- ^oy}imi sij`eol tsixteol ev`wol ;060,;046 `mitxkf`jmou|y eogk gi `wkwskmk sij`e`l otd`jkd`gklk his`wm`b eyvtisk wfoami~vihs`h`s`b evixkmgk evkxeovo}moa ek~`xkjk y tsixy* omi ty ti ohjy}`ji wk t`txil
 
Xvkmtmkd`omkjm` ieomolte` ~ovihke
4
c`etm`b his`wm`b eyvtisk* k tkl`l x`l ` wk eomxvojy lizymkvohm`b evixkmgkek~`xkjk-Hkmkumg` xvkmtmkd`omkjm` ieomolte` ~ovihke ti oh ~vixbohmoa vkwj`eygiy~vkso ~o mk~yuxkmgy t`txilk c`etm`b his`wm`b eyvtisk* ~ox~ymol otjofkzkmgylizymkvohm`b evixkmgk evkxeovo}moa ek~`xkjk ` ~oeyukgy `tejgy}imgk hvnksi `wieomolteoa n`soxk- Gktmo gi hk xkeks t`txil ohaoskvk tklo wiljgklk }`gi ty skjyxi tvihtxso lizymkvohm`b ~jk|kmgk ` }`gi ty his`wmi viwivsi hosojgmi wkohfvkmy oh u~ieyjkx`sm`b mk~khk-Ofgiex`smo ytjosjgim lizymkvohm` ieomolte` ~ovihke m`gi lovko f`x` "`m`gi f`o `mtx`xyd`omkj`woskm- Tyfgiex`smo ohvizim` tsixte` `j` xvkmtmkd`omkjm`ieomolte` ~ovihke lovk hk `lk tsogy `mtx`xyd`omkj`woskmy txvyexyvy- Xytxvyexyvy
ohvizygy tyfgiex`* `mtx`xyd`gi ` libkm`wl`-
 
Tyfgiex` 
hkmkumgia xvkmtmkd`omkjmoa ~ovixek ty hvnksi ` mg`bos` tksiw`*xvkmtmkd`omkjmi eov~ovkd`gi ` lizymkvohmi ieomoltei ` c`mkmt`gtei `mtx`xyd`gi-
;-6-;
 
Hvnksi ` mg`bosi avy~kd`gi
 Hvnksi 
ty y tskeol hotkhkumgil lizymkvohmol ieomolteol~ovixey f`ji otmosm` tyfgiex`- Tklo hvnksk loni hk ofiwfih` mkd`omkjm`tysivim`xix* hk ti fvkm` sogmol t`jol ` hk otxskvygi lizymkvohmi ~oj`x`}eiohmoti- Hvnksi ty mio~bohmi wk `mtx`xyd`omkj`wkd`gy lizymkvohmoa ieomolteoa~ovixek- Mg`bosk txskvmk `j` `wmyzimk tkajktmotx gi mio~bohmk wk tejk~kmgilyjx`jkxivkjm`b lizymkvohm`b t~ovkwylk ` wk txskvkmgi lizymkvohm`b `mtx`xyd`gk-Tskek hvnksk* ~v`vohmo* fv`mi o tsol `mxivity* kj` omi mkgtmknm`gi tsogi `mxivitiysie ~vihtxksjgkgy eko u`v`* o~uxi}osi}kmte` `mxivit-^oj`x`}e` ` ieomolte` tksiw` ty xkeozi tyfgiex` lizymkvohmoa ~ovixek- @ gihm` ` hvya` tjyni wk eomdimxvkd`gy lo|` y d`jgy otxskvimgk ~kvd`gkjm`b `mxivitk-Ieomolte` tksiw` ti `t~ojgkskgy y ofj`ey via`omkjm`b `mxiavkd`gk- Om` ty tsixtey~v`svihy si| wkxsov`j` y xv` xvaos`mtek fjoek 7 Isvo~tey ym`gy* Tisivmokliv`}eywomy tjofohmi xvaos`mi "MKCXK ` ieomolteo ~ohvy}gi Gk~kmk ` gyao`txo}mi Kw`gi- Y Isvo~` gi ";004- aoh`mi `mxvkvia`omkjmk xvaos`mk "`wsow%ysow }`m`jk 30*0)yey~mi xvaos`mi "y ohmoty mk 96*2) y ;092- aoh`m` k y tsixy gi `mxvkvia`omkjmkvkwlimk ~ovktjk ho 9>*8) tsixtei xvaos`mi* ~vilk 8>*3) y ;092- aoh`m`"QXO*;009- t-1>--Hvnksi ` mg`bos` ~oj`x`}e` ` ieomolte` tksiw` mktxogi hk xvkmtmkd`omkjm`~ovihke covl`vkgy ` `mtx`xyd`omkj`wygy xkeo hk `l ofiwfihi lket`lkjmo eov`u|imgito~txsim`b ~vihmotx` "ek~`xkj* xibmojoa`gk* h`viexmi `msitx`d`gi ekeo wk ~osi|kmgihvyuxsimoa ~vo`wsohk ~o txkmosm`ey* xkeo ` hk uxo s`ui ` uxo hyni eomxvoj`uy~v`vohmi vityvti ` vkwsogm` ~oximd`gkj y tsixy- ^vo`wsohmgk fiw xvn`uxk milk tsvbi-

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->