Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Magazine WebVersion 10

Magazine WebVersion 10

Ratings: (0)|Views: 42 |Likes:
Published by Kaushikataa
And this is time for Maankarsha 10.. Yes 11th Issue is in Market and so for the online users for u the TENTH ISSUE of Maankarsha..


as usual, we will expect ur comments but surely will get none! :D
And this is time for Maankarsha 10.. Yes 11th Issue is in Market and so for the online users for u the TENTH ISSUE of Maankarsha..


as usual, we will expect ur comments but surely will get none! :D

More info:

Published by: Kaushikataa on Dec 25, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/04/2013

pdf

text

original

 
 
 
 "®L±ÏnLa¡ ®p¡p¡CÏV'
(
 ®lÏS. ew -
S/1L/73426
 )
 
 LaªÑL fËL¡Ïna 
 
j¡eLoÑ
 p¡ÏqaÉ J pwúªÏa ÏhouL Qa¤j¡ÑÏpL fÏœL¡ 
 Qa¤bÑ hoÑ, fËbj pwMÉ¡ (®j - BNØV '12)(fËL¡n - 15C BNØV, 2012)(ü¡d£e pwMÉ¡)
 pÇf¡cL: pÏða öLÓ¡ 
 pq pÇf¡ÏcL¡: ®p¡e¡ÏmL¡ Ns¡C 
f
μ
Rc
: - L¤¿¹m f¡m 
AmwLlZ: -
phÉp¡Q£ iÍ¡Q¡kÑ
hZÑpwØb¡fe
: - ®p¡e¡ÏmL¡, p¤lÏSv, AÏe®jo, L¤¿¹m, nacm 
 p§ f œ 
pÇf¡cL£u
: AeÉ ü¡d£ea¡l ms¡C 3
Ae¤Lbe :
Ïhï¡Ï¿¹ L¡ÏV®u - ÏfËu¡wL¡ e¾c£ 4
®L±Ïn®Ll :
HL ¬
 μ  
 R AfËL¡Ïna LÏha¡ 5
®R¡®V¡®cl f¡a¡ :
HLÏV hªÏøl Ïce - ®nËu¡ ®N¡ü¡j£ 7 ÏSe¡ - ®Øeq¡ c¡p 7 RÏh - p’¡l£ iÍ¡Q¡kÑ 8
H®p¡ i¡Ïh :
kÏc ®l¡S qa ®l¡hh¡l - p’¡l£ iÍ¡Q¡kÑ 9
Nè - ü è :
 VL T¡m ÏjÏØV - ®m¡f¡j¤â¡ jS¤jc¡l 10 ®gph¤L - p¡Ïjj BÏSS M¡e 14 AfËL¡Ïna Ïh‘¡e N®hoZ¡fœ - C® 
 μ  
 Rjªaɤ 35 Lj®lX - Goi hp¤ 38
fhå - Ïehå :
 ÏhLm¡Â Ïnr¡hÉhØb¡ - afe L¤j¡l l¡u 17 Sm lr¡ - Se lr¡ - phÉp¡Q£ iÍ¡Q¡kÑ 29 kMe Nq£e l¡®a AåL¡l f®b - Ap£j j¤®M¡f¡dÉ¡u 32
L¡ÏhÉLa¡ :
 p¿¹¡e - ®lM¡ p¡q¡ (f¡m) 20HSm¡®p cy¡Ïs®u - p®l¡S L¤j¡l h®¾cÉ¡f¡dÉ¡u 20 ®fËj fÕQ¡v - ül©f c¡m¡m 21 e¡l£ ü¡d£ea¡ - AÏi®oL ®pe¬ç 22 ÏV®L b¡®L - L¤¿¹m f¡m 22 ®Rys¡ f¡a¡ - l¦h¡C 23f¡®u f¡®u f®b f®b - phÉp¡Q£ iÍ¡Q¡kÑ 23HlLjC q®u b¡®L - e£m¡”e cÏlf¡ 24 ü£L¡®l¡Ïš² - HLSe 27HMe h¡je q'®u - nÉ¡jm öLÓ¡ 27
 ihO¤®l i¡he¡ :
 kÏc fËd¡ej¿»£ qa¡j - ®p¡e¡ÏmL¡ Ns¡C 42
a‚ - Ïha‚ :
43
l Â-hÉ Â :
47
Bfe¡l j®a :
48
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->