Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Akta dan Peraturan Elektrik

Akta dan Peraturan Elektrik

Ratings: (0)|Views: 287|Likes:
Published by Hanim Husaif
SOALAN TEORI 1
SOALAN TEORI 1

More info:

Published by: Hanim Husaif on Dec 26, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/26/2012

pdf

text

original

 
 
KOD RUJUKANMUKA: 2 DRP: 6NAMA KURSUSSIJIL TEKNOLOGI ELEKTRIK TAJUK MODULAKTA BEKALAN, PERATURAN-PERATURANELEKTRIK DAN PIAWAIAN MS IEC 60364TAJUK SUB MODUL
Akta Bekalan Elektrik 1990 Dan Peraturan-PeraturanElektrik 1994
OBJEKTIF PRESTASI /
Performance Objective (PO)
Menerangkan mengenai Akta Bekalan dan Peraturan-Peraturan Elektrik dengan berpandukan buku Akta BekalanElektrik 1990 dan Peraturan-Peraturan Elektrik 1994 supayakerja-kerja pepasangan elektrik mengikut standard yangditetapkan.
KOD RUJUKANMUKA: 1 DRP: 6NAMA NO. K/PTAJUK : Akta dan Peraturan Elektrik TUJUAN :
 Helaian tugasan ini adalah bertujuan untuk menilai serta memantapkan kefahamanpelatih berkaitan dengan pepasangan, pengendalian dan penyeliaan elektrik sertapematuhan terhadap apa yang terkandung dalam Akta Bekalan Elektrik 1990 &Peraturan-peraturan Elektrik 1994.
ARAHAN :
Anda dikehendaki menjawab semua soalan didalam helaian tugasan ini. Rujukhelaian penerangan dan buku Akta Bekalan Elektrik 1990 & Peraturan-PeraturanElektrik 1994
HELAIAN TUGASANHELAIAN TUGASAN
(Assignment Sheet)(Assignment Sheet)
 
PERHATIAN
:
Ujian ini merupakan soalan pengetahuan sebenar bagi menilai tahap kefahaman andasesuai dengan kehendak Suruhanjaya Tenaga
 ARAHAN
: 1 ) Jawab semua soalan ( Bahagian A & B )2 ) Bulatkan Jawapan Yang Betul Untuk Bahagian A3 ) Jawab dalam kertas berasingan untuk bahagian B4 ) Calon dibenarkan merujuk buku Akta Bekalan Elektrik
BAHAGIAN A09 SOALAN OBJEKTIF ( 10 Markah )
1.
Senarai tugas bagi mengenal pasti kerja atau kendalian setiap orang kompetendan bahagian pepasangan yang akan berada dibawah tanggungjawab setiap orangkompeten yang diambil kerja disediakan oleh:i.Pemunyaii.Pengurusan atau pemegang leseniii.Jurutera Elektrik KompetenA.i sahajaB.i dan iiC.i dan iiiD.Semua diatas 2. Orang yang bertanggungjawab mengambil langkah awasan yang secukupnya untukmencegah pepasangan atau kelengkapan daripada terhidup secara tidak sengaja semasaorang sedang bekerjaA.Orang kompetenB.Pihak pengurusanC.Pihak pemunyaD.Penghuni pepasangan3. Suatu Perakuan hendaklah diperakukan oleh seorang Pendawai apabila pendawaianelektrik dalam suatu pepasangan yang di bawah penyeliaan langsungnya apabila telahsiap. Perakuan itu adalah :A.Perakuan PenyeliaanB.Perakuan PenyiapanC.Perakuan Penyeliaan dan PenyiapanD.Perakuan Ujian
 
KOD RUJUKANMUKA: 3 DRP: 76
4. Merujuk kepada Akta Bekalan Elektrik 1990 mana-mana orang yang gagaluntuk mendaftarkan apa-apa pepasangan di bawah seksyen 21 adalah melakukan suatukesalahan dan boleh dikenakan, apabila disabitkan denda tidak melebihi ______________ 
 
A.RM 5,000.00B. RM 10,000.00C.RM 25,000.00D.RM 1,000.005. Mana-mana geganti atau peranti perlindungan sesuatu pepasangan hendaklahdiperiksa, diuji dan ditentukur oleh orang kompeten sekurang-kurangnya sekali setiap ____________ atau pada bila-bila masa yang diarahkan oleh pengarah.A.1 tahunB. 2 tahunC.3 tahunD.5 tahun6. Mengikut Akta Bekalan Elektrik 1990, tiada seorang pun boleh Memasang apa-apa pendawaian atau persambungan elektrik pada pendawaian yang ada pada mana-mana premis tanpa terlebih dahulu mendapat kelulusan bertulis daripada _____________ A.Suruhanjaya TenagaB. Pihak Berkuasa Bekalan atau Pemegang LesenC.Jurutera Penyelia yang berdaftarD.Kontraktor Elektrik yang berdaftar7. Merujuk kepada Akta Bekalan Elektrik 1990, mana-mana orang yangmerosakkan apa-apa meter bagi pepasangan berlesen boleh didenda sehingga _____________ apabila disabitkan kesalahan.A.RM 5,000.00 atau penjara tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya.B RM 1,000.00 atau penjara tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya.C.RM 50,000.00 atau penjara tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya.D.RM 10,000.00 atau penjara tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya8.Berapakah fee yang diperuntukkan dalam Peraturan-Peraturan Elektrik bagipeperiksaan Perakuan Kekompetenan Pendawai…………….manakala bagi menggantikanmana-mana Perakuan Kekompetenan Penjaga Jentera yang hilang/rosak pulaialah……………..A.RM 100 dan RM 200B.RM 100 dan RM 150C.RM 50 dan RM 200D.RM 50 dan RM 150
KOD RUJUKANMUKA: 4 DRP: 6
9. Suatu notis standard yang mempamerkan perkataan ____________________ hendaklah diletakkan di luar tiap-tiap tempat yang mengandungi radas elektrik dimana gangguan tidak dibenarkan pada radas itu.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->