Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
5 Radyasyonla Isi Transferi

5 Radyasyonla Isi Transferi

Ratings:
(0)
|Views: 9|Likes:
Published by bilsenbesergil
Bilsen Beşergil
Bilsen Beşergil

More info:

Published by: bilsenbesergil on Dec 26, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/13/2015

pdf

text

original

 
 1
5. RADYASYONLA ISI TRANSFER 
İ
 
Radyasyon, uzayda
ı
ş
ı
k h
ı
z
ı
ile akan enerji olarak dü
ş
ünülebilir. Baz
ı
tip maddeler elektron bombard
ı
man
ı
, elektrik de
ş
arj
ı
veya belirli dalga boylar 
ı
ndaki
ı
ş
ı
na maruzkald
ı
klar 
ı
nda radyasyon ç
ı
kar 
ı
rlar. Bu tip etkilerle olu
ş
an radyasyon kimyamühendisli
ğ
ini fazla ilgilendirmez. S
ı
cakl
ı
k nedeniyle olu
ş
an radyasyona
ı
s
ı
lradyasyon denir ve
ı
s
ı
transferi konusunda ara
ş
t
ı
ı
lacak olan bu radyasyon tipidir.ir.Konunun anla
ş
ı
labilmesi için baz
ı
temel kavramlar 
ı
n bilinmesi gerekir. Radyasyon,bo
ş
luktan düz hatlar veya demetler halinde geçer. Yolu üzerinde bulunan maddeler radyasyonu k
ı
smen veya tamamen yans
ı
tabilir, absorblayabilir ya da de
ğ
i
ş
tirmez."Reflektivite,
ρ
": radyasyonun bir madde taraf 
ı
ndan yans
ı
t
ı
lan kesri"Absorbtivite,
α
": radyasyonun bir madde taraf 
ı
ndan absorblanan kesri"Transmissivite,
τ
": radyasyonun bir madde taraf 
ı
ndan geçirilen kesriBunlar 
ı
n toplam
ı
1 e e
ş
ittir.
α
+
ρ
+
τ
= 1 (1)Radyasyon
ı
s
ı
de
ğ
ildir ve absorblanarak
ı
s
ı
ya dönü
ş
ğ
ünde de art
ı
k radyasyonde
ğ
ildir. Yans
ı
yan veya geçen
ı
ş
ı
n, ço
ğ
u kez ba
ş
ka absorblay
ı
c
ı
birimlerce tutularak
ı
s
ı
ya dönü
ş
türülür.Bir maddenin ç
ı
kard
ı
ğ
ı
radyasyon, bir di
ğ
erinden ç
ı
kandan tamamen ba
ğ
ı
ms
ı
zd
ı
r;maddenin kazand
ı
ğ
ı
veya kaybetti
ğ
i net enerji, absorblad
ı
ğ
ı
radyasyon ileç
ı
kard
ı
ğ
ı
enerji aras
ı
ndaki farka e
ş
ittir. Kondüksiyon veya konveksiyonla
ı
s
ı
ak
ı
ş
ı
daradyasyondan ba
ğ
ı
ms
ı
z olarak gerçekle
ş
Bilinen elektromagnetik radyasyonlar geni
ş
bir dalga boyu aral
ı
ğ
ı
n
ı
kapsar, 10
-11
cmdolay
ı
ndaki k
ı
sa kozmik
ı
ş
ı
nlardan, 1000 m (veya daha uzun) dalga boylar 
ı
na kadar uzunlukta olabilirler. Tek bir dalga boyundaki radyasyona "monokromatik" ad
ı
verilir.Gerçek bir radyasyon demetinde pek çok monokromatik demet bulunur. S
ı
ı
rdansonsuz uzunlu
ğ
a kadar olan dalga boylar 
ı
ndan herhangi biri madde taraf 
ı
ndanabsorbland
ı
ğ
ı
nda
ı
s
ı
ya dönü
ş
ebilir; ancak
ı
s
ı
ak
ı
ş
ı
nda önemli olan elektromagnetikspektrum 0.5-50 mikron aral
ı
ğ
ı
ndaki dalga boylar 
ı
n
ı
kapsar. Görünür 
ı
ş
ı
k 0.38 – 0.78mikron aral
ı
ğ
ı
ndad
ı
r. Endüstride ço
ğ
unlukla uygulanan s
ı
cakl
ı
klardaki
ı
s
ı
l radyas-yon, infrared spektrumun dalga boylar 
ı
ndad
ı
r; bunlar görünür 
ı
ş
ı
ğ
ı
n en uzun dalgala- 
 
 2
ı
ndan daha uzundur. 500
0
C nin üstündeki s
ı
cakl
ı
klarda, görünür bölgede
ı
s
ı
 radyasyonu önemlidir; "k
ı
rm
ı
z
ı
 
ı
s
ı
" ve "beyaz
ı
s
ı
" terimleri, bu amaçla kullan
ı
l
ı
r Rad-yasyon veren maddenin s
ı
cakl
ı
ğ
ı
ne kadar yüksekse, ç
ı
kard
ı
ğ
ı
 
ı
s
ı
l radyasyonuna
ğ
ı
rl
ı
kl
ı
dalga boyu o kadar k
ı
sad
ı
r.Radyasyon verici bir yüzeyden ç
ı
kan monokromatik enerji, yüzeyin s
ı
cakl
ı
ğ
ı
na veradyasyonun dalga boyuna ba
ğ
l
ı
d
ı
r. Sabit yüzey s
ı
cakl
ı
ğ
ı
nda enerji ç
ı
k
ı
ş
(emisyon)h
ı
z
ı
n
ı
, dalga boyunun fonksiyonu olarak gösteren bir e
ğ
ri olarak çizilebilir. Bu tür tipike
ğ
riler 
Ş
ekil-20’de görülmektedir. Her e
ğ
ri kademe kademe bir maksimuma yükselir veçok yüksek dalga boylar 
ı
nda asimptotik olarak s
ı
ı
ra dü
ş
er. Birim alandan birimzamanda emitlenen monokromatik radyasyona, "monokromatik radyasyon gücü"denir ve W\ ile gösterilir; W
λ
n
ı
n birimi Btu/ft
2
.sa.mikron veya cal/cm
2
.sa.mikron dur;
Ş
ekil-20’de W
λ
 
ordinat, x (mikron) absis ekseninde verilmi
ş
tir.
λ
, mikron1000
0
F(538
0
C)1500
0
F(815
0
C)2000
0
F(1093
0
C)gri cisim, 1000
0
F(538
0
C),
= 0.90
   W
       λ
 ,   (   B   t  u   /  s  a .   f   t
   2
 .  m   i   k  r  o  n   )   1   0
  -   3
25201510500 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 
Ş
ekil-20: Siyah ve gri cisimlerin spektrumlar 
ı
nda enerji da
ğ 
ı
ı
m
ı
(W 
λ 
de
ğ 
erleri,cal/cm
.sa.mikron’a çevirmek için 0.271 ile çarp
ı
ı
r)
 
 3Bir yüzeyden ç
ı
kan radyasyonun tüm spektrum için, toplam radyasyon gücü (W), tümmonokromatik radyasyonlar 
ı
n toplam
ı
na e
ş
ittir.
                  
 
 W =
W
λ
d
λ
(2)
0
W,
Ş
ekil-20’deki e
ğ
rinin alt
ı
ndaki alana e
ş
ittir; s
ı
ı
rdan sonsuza kadar olan dalgaboylar 
ı
n
ı
kapsar.
Kirchhoff Kanunu
Bir maddenin radyasyon gücü Kirchhoff Kanunuyla genelle
ş
tirilmi
ş
tir. Kanuna göredenge s
ı
cakl
ı
ğ
ı
nda, herhangi bir cismin toplam radyasyon gücü ile absorbtivitesiaras
ı
ndaki oran, sadece cismin s
ı
cakl
ı
ğ
ı
na ba
ğ
l
ı
d
ı
r.W W
12
 ⎯⎯ 
=
 ⎯⎯ 
(3)
α
1
 
α
2
e
ş
itli
ğ
i vard
ı
r. W
1
ve W
2
herbir cismin toplam radyasyon gücü,
α
1
ve
α
2
 
absorbtiviteleridir. Kanun, monokromatik ve toplam radyasyona uygulanabilir. Gelenradyasyondaki enerji da
ğ
ı
l
ı
m
ı
radyasyon verici yüzeyin karakterine ve s
ı
cakl
ı
ğ
ı
naba
ğ
l
ı
oldu
ğ
undan, al
ı
c
ı
yüzeyin absortivitesi de verici yüzeyin bu özelliklerine ba
ğ
l
ı
d
ı
r. Al
ı
c
ı
yüzey gri ise, gelen radyasyonun sabit bir fraksiyonunu, dalga boyuna ba
ğ
l
ı
 olmaks
ı
z
ı
n absorblar; bu durumda iki yüzey ayn
ı
s
ı
cakl
ı
kta olsun veya olmas
ı
nKirchhoff Kanunu uygulanabilir. (Gri cisim, yüzey absorbtivitesi tüm dalga boylar 
ı
içinayn
ı
olan cisimdir.)Endüstrideki yüzeyler gri de
ğ
ildir ve absorbtiviteleri, gelen radyasyonun do
ğ
as
ı
nagöre de
ğ
i
ş
ir.
Ş
ekil-21’de çe
ş
itli maddelerin absorbtivitelerinin, gelen radyasyonun pikdalga boyu ve kayna
ğ
ı
n s
ı
cakl
ı
ğ
ı
yla de
ğ
i
ş
mesi görülmektedir. Ham mermer gibigriye yak
ı
n malzemelerin absorbtiviteleri hemen hemen sabittir. Parlat
ı
lm
ı
ş
yüzeyler için absorbtivite
α
2
, kayna
ğ
ı
n ve yüzeyin mutlak s
ı
cakl
ı
klar 
ı
T
1
ve T
2
ile a
ş
a
ğ
ı
dakie
ş
itli
ğ
e göre yükselir.
 _____ α
2
= k
1
 
 
T
1
T
2
(4)k bir sabittir. Ço
ğ
u yüzeylerin absorbtiviteleri, ka
ğ
ı
t, odun, kuma
ş
, v.s. de oldu
ğ
u gibi bir e
ğ
ri gösterirler; kayna
ğ
ı
n s
ı
cakl
ı
ğ
ı
yükseldikçe absorbtivite dü
ş
er.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->