Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
6 Isi Degistirici Cihazlar

6 Isi Degistirici Cihazlar

Ratings: (0)|Views: 6 |Likes:
Published by bilsenbesergil

More info:

Published by: bilsenbesergil on Dec 26, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/26/2012

pdf

text

original

 
 1
6. ISI DE
ĞİŞ
T
İ
İ
C
İ
C
İ
HAZLAR 
Endüstriyel cihazlarda
ı
s
ı
enerjisi çe
ş
itli yöntemlerle transfer edilir; elektrikli
ı
s
ı
t
ı
c
ı
larda kondüksiyonla;
ı
s
ı
de
ğ
i
ş
tiriciler, kaynatma kazanlar 
ı
ve kondenserlerdekondüksiyon-konveksiyonla; f 
ı
ı
nlar ve radyant-
ı
s
ı
l
ı
kurutucularda radyasyonla;di
ğ
er baz
ı
özel yöntemlerle.
a. Is
ı
De
ğ
i
ş
tiriciler
Bu k
ı
s
ı
mda kullan
ı
m
ı
çok yayg
ı
n olan
ı
s
ı
de
ğ
i
ş
tirici tipleri anlat
ı
lacakt
ı
r; ço
ğ
u s
ı
v
ı
-s
ı
v
ı
 baz
ı
nda dizayn edilmi
ş
tir, ancak gazlar ve yo
ğ
unla
ş
amayan buharlar için dekullan
ı
labilirler.daha dü
ş
üktür.nir.
Tüpler ve Tüp Aynalar
ı
 
Tüpler çe
ş
itli metallerden yap
ı
l
ı
r, standart BWG numaralar 
ı
ile tan
ı
mlan
ı
r; tüpün et(duvar) kal
ı
nl
ı
ğ
ı
ve çap
ı
belirtilir. Standart tüp boyutlar 
ı
, ilgili tablolardan bulunur. Is
ı
 de
ğ
i
ş
tiricilerde kullan
ı
lan standart tüp boylar 
ı
8 ft (243.8 cm), 12 ft (365.8 cm), 16 ft(487.7 cm), 20 ft (609.6 cm) tir. Tüpler üçgen (
ş
a
ş
ı
rtmal
ı
) veya kare
ş
eklinde dizilir.Kovan taraf 
ı
uygun oldu
ğ
unda, üçgen dizim tercih edilir, çünkü belirli bir kovançap
ı
na bu durumda, kare dizili
ş
e göre daha fazla
ı
s
ı
transfer alan
ı
s
ı
ğ
ar. Üçgendizimde tüpler s
ı
ralar aras
ı
nda bir f 
ı
rça gezdirerek temizlenemez, oysa karedizimde tüp d
ı
ş
la
ı
n
ı
temizlemek mümkündür. Kare dizimde kovan taraf 
ı
bas
ı
ş
mesi, üçgen dizimdekindenTüp aynas
ı
, tüpleri demet halinde da
ğ
ı
lmadan birarada tutan ve ayn
ı
zamanda
ı
s
ı
 de
ğ
i
ş
tiricinin kovan-gövde ile tüp taraf 
ı
n
ı
ay
ı
ran çelik bir plakad
ı
r. Bu plakalar 
ı
n (etkal
ı
nl
ı
klar 
ı
) çal
ı
ş
ma ko
ş
ullar 
ı
ndaki bas
ı
nç ve s
ı
cakl
ı
k de
ğ
erlerine göre belirleTüpler ayna üzerine çaplar 
ı
na göre aç
ı
lm
ı
ş
deliklere geçirilirler. Gövde ile tüpler aras
ı
nda bir geçi
ş
-kaçak olmamas
ı
için, bu ba
ğ
lant
ı
lardan hiç bir kaçak olmamas
ı
 gerekir. Bu nedenle tüpler aynaya sokulduktan sonra özel cihazlar (makineto) ile bubölgeleri
ş
i
ş
irilir veya kaynak edilir. Bazan her iki i
ş
lem birden uygulan
ı
r (
Ş
ekil-27).Baz
ı
e
ş
anjörlerde ayna gövdeye kaynakla ba
ğ
lanm
ı
ş
t
ı
r. Bu durumlarda s
ı
cakl
ı
kde
ğ
i
ş
imi ile tüplerin boylar 
ı
nda meydana gelecek uzama ve k
ı
salmalar 
ı
n etkileri,do
ğ
rudan tüplerin ayna ile birle
ş
me noktalar 
ı
na iletilir. Hesaplamalar 
ı
n üzerinde mey-
 
 2dana gelen zorlamalarda tüp ile ayna birbirinden kopabilir ve bir s
ı
z
ı
nt
ı
veya kaçakmeydana gelebilir; bu durumda iki ak
ı
ş
kan birbirine kar 
ı
ş
ı
r.
Ş
ekil-28’de tek ve çift aynal
ı
e
ş
anjörlerin
ş
ematik diyagramlar 
ı
verilmi
ş
tir. Çift aynal
ı
bir e
ş
anjör örne
ğ
i
Ş
ekil-28b de görülmektedir.
İ
ki ayna aras
ı
nda bir miktar aral
ı
k vard
ı
r; buaral
ı
ğ
a s
ı
zan s
ı
v
ı
bo
ş
altma deliklerinden e
ş
anjör d
ı
ş
ı
na al
ı
nabilir.
(a) (b)
 
Ş
ekil-27: Tüp aynas
ı
n
ı
n gövdeye ba
ğ 
lanmas
ı
;(a) kaynakl 
ı
, (b) makinetolu ba
ğ 
lant 
ı
lar 
(a) (b)çift aynaaral
ı
kaynatüpler s
ı
z
ı
nt
ı
 
Ş
ekil-28: Tüp aynalar 
ı
n
ı
n
ş
ematik görünümleri; (a) tek aynal 
ı
, (b) çift aynal 
ı
 e
ş
enjörler 
 
 3
Ayna Deliklerinin S
ı
ralama
Ş
ekilleri
E
ş
anjör tüpleri aynaya çe
ş
itli s
ı
ralama
ş
ekilleri ile ba
ğ
lanabilir.Tüpler dü
ş
ey ve yatay konumda paralel s
ı
ralar halinde dizilmi
ş
ise buna düz s
ı
radenir. Düz s
ı
ral
ı
dizilmi
ş
deliklerin ak
ı
ş
a kar 
ş
ı
gösterdi
ğ
i direnç daha az oldu
ğ
undanbu tip e
ş
anjörlerde bas
ı
nç azalmas
ı
daha az olur. Buna kar 
ş
ı
l
ı
k
ş
a
ş
ı
rtmacal
ı
ola-rak dizilmi
ş
tüpler belli bir alana daha çok say
ı
da dizilebilir.Mesela 42 inç çap
ı
nda düz bir aynada 2 geçi
ş
li e
ş
anjör için kullan
ı
labilecek tüpsay
ı
s
ı
1176 iken,
ş
a
ş
ı
rtmacal
ı
dizilmi
ş
aynada yine 2 geçi
ş
li e
ş
anjör için tüp say
ı
s
ı
 1350 dir. Deliklerin üçgen dizilmi
ş
olmas
ı
bas
ı
nç kayb
ı
n
ı
artt
ı
rmakta, buna kar 
ş
ı
l
ı
k
ı
s
ı
 transfer miktar 
ı
ayn
ı
ayna çap
ı
nda daha fazla olmaktad
ı
r. Tasar 
ı
m yap
ı
l
ı
rken bu ikihusus göz önüne al
ı
n
ı
r (
Ş
ekil-29).
Ş
ekil-29: E 
ş
anjör tüplerinin aynaya dizili 
ş
 
ş
ekilleri 
Kovan ve Baf 
ı
llar
Kovan çaplar 
ı
standartt
ı
r. 23 in (58.4 cm) ve daha küçük kovanlar 
ı
n çaplar 
ı
ATSMboru standartlar 
ı
na uygundur. 25 in (63.5 cm) ve daha büyük çaptakiler, en yak
ı
nde
ğ
erdeki kovanlar için verilen özelliklere göre tan
ı
mlan
ı
r.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->