Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
7 Isi Yalitimi

7 Isi Yalitimi

Ratings: (0)|Views: 5|Likes:
Published by bilsenbesergil
Bilsen Beşergil
Bilsen Beşergil

More info:

Published by: bilsenbesergil on Dec 26, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/13/2015

pdf

text

original

 
 1
7. ISI YALITIMI
Is
ı
yal
ı
t
ı
m
ı
, metallerle k
ı
yaslanan
ı
s
ı
iletim h
ı
z
ı
olarak tan
ı
mlan
ı
r. Örne
ğ
in çelik
ı
s
ı
y
ı
, tipik bir izolasyon malzemesinden 600 kez daha h
ı
zl
ı
iletir. Hava veya gazladoldurulmu
ş
veya bo
ş
luk halinde bir bölgeye sahip olan malzemeler, norma!ko
ş
ullarda
ı
s
ı
transferini geciktirirler; bunlara
ı
s
ı
l izolatörler denir. Bu tipmalzemeler tanecikler halinde veya liflidir (veya her ikisi birden), ba
ğ
lay
ı
c
ı
l
ı
d
ı
veya de
ğ
ildir, gazla-doldurulabilecek bo
ş
luklar 
ı
n bulundu
ğ
u
ı
s
ı
-yans
ı
t
ı
c
ı
yüzeyleref) gazlar 
ı
nyo
ğ
unla
ş
mas
ı
n
ı
n istenmedi
ğ
i hallerde ve özellikle k
ı
zg
ı
n buhar 
ı
n ta
ş
ı
nd
ı
ğ
ı
borularda
ı
s
ı
 için özellikleri ve fonksiyonu uygun olsa bile s
ı
cak izolasyon için daha ucuzsahiptir.Sanayide kullan
ı
lan ekipmanlara, d
ı
ş
ar 
ı
ya (genellikle atmosfere)
ı
s
ı
kayb
ı
n
ı
n önlenmesiiçin yal
ı
t
ı
m i
ş
lemi uygulan
ı
r. Is
ı
yal
ı
t
ı
m
ı
ilke olarak ekonomik nedenlerle yap
ı
l
ı
r;atmosfere kaç
ı
ı
lmayan
ı
s
ı
kar 
ş
ı
l
ı
ğ
ı
ndaki enerji tasarruf edilece
ğ
inden üretimmaliyetleri dü
ş
ürülmü
ş
olur. Ancak ekonomik nedenler d
ı
ş
ı
nda
ı
s
ı
yat
ı
m
ı
n
ı
zorunluk
ı
lan ba
ş
ka nedenler de vard
ı
r. Ekipman
ı
n özelli
ğ
ine göre, bunlar 
ı
n bir kaç
ı
, baz
ı
 hallerde ise tümü bir arada bulunabilir: (a) Prosesin ilerleyi
ş
i içinde ak
ı
ş
kan
ı
ns
ı
cakl
ı
ğ
ı
n
ı
n, bir sonraki kademe için daha fazla dü
ş
mesini önlemek, (b) dahauygun, verimli ve rahat çal
ı
ş
ma ko
ş
ullar 
ı
, (c) personelin güvenli
ğ
i, yang
ı
n veyaparlama olas
ı
l
ı
klar 
ı
n
ı
n ortadan kald
ı
ı
lmas
ı
, (d) çok ani s
ı
cakl
ı
k
ş
ü
ş
leriyle boruba
ğ
lant
ı
parçalar 
ı
(flan
ş
lar, kaynak bölgeleri gibi) üzerinde gerilimlerin yarat
ı
lmas
ı
n
ı
nönlenmesine) ekipman
ı
n her taraf 
ı
nda uygun ve düzenli bir s
ı
cakl
ı
k profili yarat
ı
larak,kimyasal reaksiyonun veya di
ğ
er i
ş
lemlerin düzenli olmas
ı
n
ı
n sa
ğ
lanmas
ı
, (kayb
ı
n
ı
n önlenmesi.
Yal
ı
t
ı
m Malzemeleri Seçimi
Yal
ı
t
ı
m malzemesi seçilirken çal
ı
ş
ma s
ı
cakl
ı
ğ
ı
n
ı
n göz önünde tutulmas
ı
gerekir. Çal
ı
ş
mas
ı
cakl
ı
ğ
ı
n
ı
n, bilindi
ğ
i gibi izolasyon malzemesinin kal
ı
nl
ı
ğ
ı
n
ı
n tespiti yönünden deönemi vard
ı
r. S
ı
cakl
ı
ğ
ı
ş
ük olan ekipmanlar 
ı
n izolasyonunda dü
ş
ük s
ı
cakl
ı
k yal
ı
t
ı
mmalzemeleri kullan
ı
l
ı
r; bunlarda
ı
s
ı
iletim katsay
ı
s
ı
ş
üktür ve nem birikmesini k
ı
smenönlerler ve nem birikmesi halinde yap
ı
la
ı
bozulmayan pahal
ı
malzemeleridir, s
ı
cakyal
ı
t
ı
myal
ı
t
ı
m malzemeleri bulundu
ğ
undan, so
ğ
uk yal
ı
t
ı
m malzemesi s
ı
cak yal
ı
t
ı
mdakullan
ı
lmaz.
 
 2Yal
ı
t
ı
m malzemelerinin baz
ı
lar 
ı
ekipman malzemesi üzerinde korozyona yolaçabilir; bu nedenle, yal
ı
t
ı
lacak ekipman
ı
n malzemesinin bilinmesi gerekir.
Ş
ekil-l etkilerle de (yanl
ı
ş
kullan
ı
m, kontrolsüz vedikkat41’de yal
ı
t
ı
m
ı
yap
ı
lacak bir vana ile yal
ı
t
ı
m malzemesi ve koruyucu malzemenindurumlar 
ı
görülmektedir.Yal
ı
t
ı
m yap
ı
lacak malzemenin aç
ı
k sahada veya kapal
ı
yerde bulunmas
ı
önemlidir.Yal
ı
t
ı
m
ı
kta, atmosfer 
ş
artlar 
ı
nda çal
ı
ş
an bir ekipmanda yap
ı
lacaksa, aç
ı
k havayadayan
ı
kl
ı
bir malzemenin seçilmesi gerekir. Aç
ı
k
ş
artlarda bulunan ekipmanlar, atmos-fer 
ş
artlar 
ı
n
ı
n yan
ı
nda ba
ş
ka fiziksesiz kullan
ı
m, üzerinde yürümek v.s. gibi) kar 
ş
ı
kar 
ş
ı
yad
ı
r. Malzeme seçiminde buhususlar 
ı
n da dikkate al
ı
nmas
ı
gerekir.
d
ı
ş
metal koruyucumalzemeizolasyonyap
ı
lacak vanaizolasyonmalzemesiizolasyon malzemesid
ı
ş
metal koruyucumalzemed
ı
ş
metal koruyucumalzemeizolasyonmalzemesiizolasyonyap
ı
lacak flan
ş
 mesinin, ihtiyaca göre seçilmesi
Ş
ekil-41:
İ 
zolasyon örnekleri 
Yal
ı
t
ı
m malzemesinin s
ı
k s
ı
k sökülüp, ekipman
ı
n kapaklar 
ı
n
ı
n, flan
ş
lar 
ı
n
ı
n
ı
lmas
ı
 gerekebilir; bu nedenle izolasyon
ş
eklinin ve malzeönemlidir. Ancak hiç aç
ı
lmayaca
ğ
ı
ş
ünülen izolasyonlar da mevcut olup bu tip izo-lasyon alanlar 
ı
portatif alanlardan çok daha fazlad
ı
r.Çal
ı
ş
ma s
ı
ras
ı
nda yal
ı
t
ı
m malzemesinin üzerine kimyasal maddeler dökülebilecek-se, yal
ı
tkan malzeme bu etkene dayan
ı
kl
ı
olmal
ı
d
ı
r. Ayr 
ı
ca yal
ı
t
ı
m
ı
n ate
ş
e dayan
ı
kl
ı
 olmas
ı
isteniyorsa, izolasyonun ate
ş
e dayan
ı
kl
ı
bir kaplama ile takviye edilmesi müm-
 
 3kündür. Bütün yal
ı
t
ı
m malzemelerinin ate
ş
e dayan
ı
kl
ı
oldu
ğ
u söylenemez. Yal
ı
t
ı
mmalzemesi seçimi s
ı
ras
ı
nda yal
ı
t
ı
lacak yüzeyin
ş
eklinin bilinmesi gerekir. Malzeme(
Ş
seçiminde haliyle göz önüne al
ı
nacak bir di
ğ
er faktör de izolasyonun maliyetidir.ekil-42 de iki yal
ı
t
ı
m tipi görülmektedir.)
kancalar izolasyonbloklar 
ı
plastik harçgeçirimsiztabakaçelik bantkümes teli tabakas
ı
cam yünümerkezüzeri kaplanm
ı
ş
ba
ğ
lant
ı
parças
ı
 malzemelerinin seçiminde dikkat edilecekelik),
ı
,
ğ
lant
ı
parçalar 
ı
, düz, e
ğ
ri, düzensiz
ş
ekiller),(7) yal
ı
t
ı
m maliyetidir.
Ş
ekil-42: Yal 
ı
ı
m tipleri 
Yap
ı
lan bu aç
ı
klamalardan sonra, yal
ı
t
ı
mhususlar 
ı
a
ş
a
ğ
ı
daki
ş
ekilde toplamak mümkündür:(1)
İş
letme s
ı
cakl
ı
ğ
ı
(dü
ş
ük, orta, yüksek),(2) ekipman malzemesi (çelik, aluminyum, paslanmaz ç(3) havaya aç
ı
kl
ı
ğ
ı
(kapal
ı
yer, aç
ı
k saha),(4) kötü kullan
ı
m ve y
ı
pranma, kötü kullan
ı
ma yol açacak yerde bulunmas(5) kimyasal maddelere veya ate
ş
e dayan
ı
kl
ı
l
ı
k,(6) yüzeyin
ş
ekli (boru, boru ba

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->