Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
1_kutle_transferi

1_kutle_transferi

Ratings: (0)|Views: 27 |Likes:
Published by bilsenbesergil

More info:

Published by: bilsenbesergil on Dec 26, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/26/2012

pdf

text

original

 
 1
1. KÜTLE TRANSFER 
İ
VE UYGULAMALARI
Kar 
ı
ş
ı
mlar 
ı
bile
ş
enlerine ay
ı
rmak için uygulanan i
ş
lemler, homojen bir fazdan bir di
ğ
erine madde transferine dayan
ı
r. Yöntemlerin mekanik ay
ı
rma i
ş
lemlerindenfark
ı
, yo
ğ
unluk veya tanecik büyüklü
ğ
ü yerine çözünürlük veya buhar bas
ı
nc
ı
 farklar 
ı
n
ı
n kullan
ı
lmas
ı
d
ı
r. "Kütle transfer i
ş
lemleri", distilasyon, gaz absorbsiyonu,nem giderme, s
ı
v
ı
ekstraksiyonu, kat
ı
ekstraksiyonu (leaching), kristalizasyon gibiteknikleri içerir."Distilasyon"da birbiri ile kar 
ı
ş
an ve buharla
ş
abilen bile
ş
iklerden olu
ş
an bir kar 
ı
ş
ı
m, tek tek veya bazan gruplar halinde ayr 
ı
l
ı
r. Alkol ve su kar 
ı
ş
ı
m
ı
n
ı
nbile
ş
enlerine; s
ı
v
ı
havan
ı
n azot, oksijen ve argona; ham petrolün benzen, gazya
ğ
ı
, fuel oil ve ya
ğ
lama ya
ğ
ı
stoklar 
ı
na ayr 
ı
lmas
ı
distilasyon örnekleridir.o
ğ
rudur."Gaz absorbsiyonu"nda bir gaz kar 
ı
ş
ı
m
ı
ndaki çözünebilme özelli
ğ
indeki gaz, bir s
ı
v
ı
ile absorbsiyon yoluyla çekilir. Amonyak ve hava kar 
ı
ş
ı
m
ı
ndan amonya
ğ
ı
n suile y
ı
kanarak al
ı
nmas
ı
tipik bir örnektir; çekilen gaz, distilasyonla s
ı
v
ı
s
ı
ndan ayr 
ı
l
ı
r."Nem giderme" i
ş
leminde s
ı
v
ı
faz, gaz ak
ı
m
ı
ndan ayr 
ı
lan bile
ş
en ile ayn
ı
 bile
ş
imde saf bir maddedir; yani çözücü ve çözünen ayn
ı
maddedir.
İ
nert veyata
ş
ı
y
ı
c
ı
gaz s
ı
v
ı
da çözünmez. Örnek olarak su buhar 
ı
n
ı
n, so
ğ
uk bir yüzeyüzerinde yo
ğ
unla
ş
arak havadan ayr 
ı
lmas
ı
ve karbon tetraklorür gibi organik bir buhar 
ı
n azot ak
ı
m
ı
ndan ayr 
ı
lmas
ı
gösterilebilir. Nemlendirme i
ş
lemlerinde transfer yönü, s
ı
v
ı
dan gaz faza d"S
ı
v
ı
-ekstraksiyonu (solvent ekstraksiyonu), bir kar 
ı
ş
ı
m
ı
n bir çözücüyle i
ş
leminedayan
ı
r; çözücü kar 
ı
ş
ı
mdaki bir (veya daha fazla) maddeyi di
ğ
erlerinden dahafazla çözme özelli
ğ
indedir.
İş
lem sonunda ayr 
ı
lan çözücüyle-zengin faza ekstrakt,ba
ş
lang
ı
çtaki kar 
ı
ş
ı
ma rafinat denir. Rafinattan ekstrakta transfer edilen maddeyeçözünen (solute), arta kalan k
ı
sma da seyreltici ad
ı
verilir."Kat
ı
ekstraksiyonu (leaching)" i
ş
leminde çözünebilen kat
ı
madde, bulundu
ğ
uinert kat
ı
içeren kar 
ı
ş
ı
mdan, bir s
ı
v
ı
ile çözülerek çekilir. Çözünmü
ş
madde dahasonra kristallendirme veya buharla
ş
t
ı
rma yöntemi ile elde edilir."Kristalizasyon" çok saf düzgün-boyutlu tanecikler elde etmede uygulanan bir i
ş
lemdir. Ayr 
ı
lan safs
ı
zl
ı
klar, eriyikte veya ana s
ı
v
ı
içinde kal
ı
r.
 
 2
Terminoloji ve Semboller
Herhangi bir i
ş
lemde, iki ak
ı
m L faz
ı
ve V faz
ı
 
ş
eklinde tan
ı
mlan
ı
r. Genellikle yo-
ğ
unlu
ğ
u yüksek olan ak
ı
m L ile, dü
ş
ük olan V ile gösterilir. S
ı
v
ı
ekstraksiyondaistisnai bir durum vard
ı
r; rafinat ekstrakttan daha hafif olsa bile L faz
ı
, ekstrakt Vfaz
ı
olarak kabul edilmi
ş
tir. Kurutmada L faz
ı
, kat
ı
ve içinde (veya üzerinde) kalans
ı
v
ı
y
ı
belirtir. Çe
ş
itli i
ş
lemlerdeki ak
ı
mlar a
ş
a
ğ
ı
daki
ş
ekilde tan
ı
mlan
ı
r.
Tablo-1:
İş
lemler ve Ak
ı
mlar 
ı
n Tan
ı
mlar 
ı
 
İş
lem V faz
ı
L faz
ı
 
Distilasyon: Buhar S
ı
v
ı
 Gaz Absorbsiyonu, Nem Giderme: Gaz S
ı
v
ı
 S
ı
v
ı
Ekstraksiyonu: Ekstrakt RafinatKat
ı
Ekstraksiyonu: S
ı
v
ı
Kat
ı
 Kristalizasyon: Ana S
ı
v
ı
KristalKurutma: Gaz (Hava) Islak Kat
ı
 
Konsantrasyon:
Konsantrasyon, birim hacimdeki kütledir ve lb/mol (g/mol) veya lb / ft
3
(g / cm
3
)cinsinden verilir. "Konsantrasyon" kelimesinin kullan
ı
m
ı
n
ı
geni
ş
letmek için mol(veya kütle) kesirleri dahil edilir. Konsantrasyon ve mol kesri aras
ı
nda,c =
ρ
Xba
ğ
ı
nt
ı
s
ı
bulunur. X maddenin mol fraksiyonu,
ρ
kar 
ı
ş
ı
m
ı
n molal yo
ğ
unlu
ğ
u lb mol/ ft
3
(g mol / cm
3
), c konsantrasyondur lb / ft
3
(g mol / cm
3
). Kütle birimleri al
ı
nd
ı
-
ğ
ı
nda X = kütle fraksiyonudur,
ρ
ve c lb / ft
3
(g / cm
3
) tür. Ak
ı
ş
ve konsantrasyon genel sembollerle gösterilir. V ve L fazlar 
ı
n
ı
n ak
ı
ş
h
ı
zlar 
ı
,V ve L ile tan
ı
mlan
ı
r. Bile
ş
enler için A, B, C, v.s. harflerinin kullan
ı
lmas
ı
uygundur.Fazlar aras
ı
nda sadece bir madde transfer edildi
ğ
inde, A maddesi seçilir. L faz
ı
n-daki bir bile
ş
enin konsantrasyonu X, V faz
ı
ndakinin Y ile gösterilir. Bu durumdaY
 A
, V faz
ı
ndaki A bile
ş
eninin, X
B
, L faz
ı
ndaki B bile
ş
eninin konsantrasyonudur. Bir fazda sadece iki bile
ş
en bulunursa, A n
ı
n konsantrasyonu X veya Y, B ninki 1 - Xveya 1 - Y dir; A ve B alt indise gerek olmaz.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->