Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
3 Katilar Ve Pastalarin Karistirilmasi

3 Katilar Ve Pastalarin Karistirilmasi

Ratings: (0)|Views: 4 |Likes:
Published by bilsenbesergil

More info:

Published by: bilsenbesergil on Dec 26, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/26/2012

pdf

text

original

 
1
3. KATILAR VE PASTALARIN KARI
Ş
TIRILMASI
(Ref. e_makaleleri)
 
Tüm kimyasal proseslerde kar 
ı
ş
t
ı
rma önemli, hatta temel bir i
ş
lemdir. Kuru kat
ı
 maddelerin ve a
ğ
ı
r, viskoz pastalar 
ı
n kar 
ı
ş
t
ı
ı
lmas
ı
, bir bak
ı
ma dü
ş
ük viskozitelis
ı
v
ı
lar 
ı
n kar 
ı
ş
t
ı
ı
lmas
ı
na benzer. Her iki durumda da iki veya daha fazla bile
ş
en-den az veya çok düzenli bir ürün elde edilmesi amaçlan
ı
r. Normal olarak s
ı
v
ı
lar 
ı
nkar 
ı
ş
t
ı
ı
lmas
ı
nda kullan
ı
lan baz
ı
cihazlar, kat
ı
lar veya pastalar 
ı
n kar 
ı
ş
t
ı
ı
lmas
ı
ndada kullan
ı
labilir; veya tersi bir durum olabilir. Ancak iki i
ş
lem aras
ı
nda önemli farkl
ı
l
ı
klar vard
ı
r. S
ı
v
ı
lar 
ı
n kar 
ı
ş
t
ı
ı
lmas
ı
, bir ak
ı
ş
-kan ak
ı
m
ı
yarat
ı
lmas
ı
na dayan
ı
r; bu ak
ı
m kar 
ı
ş
mayan maddeyi impellere biti
ş
ikolan kar 
ı
ş
t
ı
rma bölgesine ta
ş
ı
r. Tanecik kat
ı
lardan olu
ş
an a
ğ
ı
r pastalar ve kütle-lerde böyle bir ak
ı
m
ı
n olu
ş
mas
ı
olanaks
ı
zd
ı
r ve kar 
ı
ş
t
ı
rma i
ş
lemi ba
ş
ka mekaniz-malarla gerçekle
ş
ir. Pastalar ve kuru kat
ı
taneciklerin kar 
ı
ş
t
ı
ı
lmas
ı
için gerekligüç, s
ı
v
ı
lar için olandan çok daha fazlad
ı
r.S
ı
v
ı
lar 
ı
n kar 
ı
ş
t
ı
ı
lmas
ı
ndan farkl
ı
bir ba
ş
kakonu da, s
ı
v
ı
larda "çok iyi kar 
ı
ş
ma"denilen ve tümüyle homojen bir faz elde edilen kar 
ı
ş
ma halidir. Pastalar ve tozla-
ı
n kar 
ı
ş
mas
ı
nda ürün, ço
ğ
u kez iki veya daha fazla faz içerir; fazlar 
ı
n herbirindemaddelerden biri daha fazlad
ı
r. "Çok iyi kar 
ı
ş
m
ı
ş
" bir pasta, düzenli görünümde-dir, yanma h
ı
z
ı
veya di
ğ
er özellikleri kararl
ı
d
ı
r, ancak bir s
ı
v
ı
kar 
ı
ş
ı
m
ı
kadar homo- jen de
ğ
ildir. A
ğ
ı
r pastalar 
ı
n, plastik kat
ı
lar 
ı
n ve kauçu
ğ
un kar 
ı
ş
t
ı
ı
lmas
ı
bir bilimden öte, bir sanatt
ı
r. Kar 
ı
ş
t
ı
ı
lacak maddelerin özellikleri, bir halden bir di
ğ
erine önemli dere-cede de
ğ
i
ş
ir. Hatta tek bir madde bile kar 
ı
ş
t
ı
rma i
ş
lemi s
ı
ras
ı
nda de
ğ
i
ş
ik zaman-larda farkl
ı
durumlar gösterebilir. Kuru ve serbest akan toz haldeki bir madde, s
ı
v
ı
 bir madde ilavesinde yap
ı
ş
kan ve zamks
ı
bir hal al
ı
r, s
ı
v
ı
ilavesi ve kar 
ı
ş
t
ı
rmadevam ederken tekrar kuru, granüler ve serbest-akan kat
ı
haline geçebilir. Bunedenlerle, pasta ve plastiklerin kar 
ı
ş
t
ı
ı
lmas
ı
nda kullan
ı
lan kar 
ı
ş
t
ı
ı
c
ı
lar 
ı
n dizay-n
ı
nda bu tip davran
ı
ş
lar 
ı
n dikkate al
ı
nmas
ı
gerekir.
Pastalar ve Plastikler
İ
çin Kar
ı
ş
t
ı
r
ı
c
ı
lar
Pasta ve plastik malzemelerin kar 
ı
ş
t
ı
ı
lmas
ı
nda kullan
ı
lan cihazlar,
de
ğ
i
ş
tirilebilir-kapl
ı
kar 
ı
ş
t
ı
ı
c
ı
lar,
 
2
yo
ğ
urucular (hamurkar), da
ğ
ı
t
ı
c
ı
lar ve çi
ğ
neyiciler,
kar 
ı
ş
t
ı
ı
c
ı
silindirler,
ezici ve tava kar 
ı
ş
t
ı
ı
c
ı
lar,
tu
ğ
la de
ğ
irmenleri, olarak gruplanabilir.
De
ğ
i
ş
tirilebilir - Kapl
ı
Kar
ı
ş
t
ı
r
ı
c
ı
lar
Bu tip cihazlar, yiyecek ve boya endüstrisinde oldu
ğ
u gibi, viskoz s
ı
v
ı
lar 
ı
n veyahafif pastalar 
ı
n kar 
ı
ş
t
ı
ı
lmas
ı
nda uygundur. Kar 
ı
ş
t
ı
ı
lacak madde 5-10 galonlukküçük bir kaba konulur.
Ş
ekil-6(a) da görülen "çekici" tip kar 
ı
ş
t
ı
ı
c
ı
da, dönen bir kafa üzerinde birkaç tane dikey kanat bulunur; bunlar kap duvar 
ı
na yak
ı
n bir yerekonulmu
ş
tur. Kanatlar hafif büküktür. Çalkalay
ı
c
ı
kap, eksenine göre eksantrik(merkezden kay
ı
k) konumda yerle
ş
tirilmi
ş
tir. Kap, çalkalay
ı
c
ı
yla z
ı
t yönde dönenbir taban üzerinde bulunur; böylece i
ş
lem s
ı
ras
ı
nda kaptaki tüm s
ı
v
ı
veya pasta,kar 
ı
ş
t
ı
ı
c
ı
kanatlarla temas eder. Kar 
ı
ş
ma tamamland
ı
ğ
ı
nda çalkalay
ı
c
ı
kafa yuka-
ı
kald
ı
ı
larak kanatlar kaptan d
ı
ş
ar 
ı
ç
ı
kar 
ı
l
ı
r ve silindirik kap al
ı
n
ı
r. Yeni bir kar 
ı
ş
-t
ı
rma için yeni bir kap haz
ı
rlan
ı
r.
çalkalay
ı
c
ı
, kald
ı
ı
c
ı
düzenekmotor döner,de
ğ
i
ş
tirilebilir kapkar 
ı
ş
t
ı
ı
c
ı
kanatlatdi
ş
lieziciler de
ğ
i
ş
tirilebilir kapkart(a) (b)
 
Ş
ekil-6: Çift-hareketli pasta kar 
ı
ş
ı
ı
ı
lar; (a) çekici (ponny), (b) ezici (beater) tipkar 
ı
ş
ı
ı
ı
lar.
 
3Ezici tip bir kar 
ı
ş
t
ı
ı
c
ı
da,
Ş
ekil-6(b) de görüldü
ğ
ü gibi kap sabit konumdad
ı
r. Çal-kalay
ı
c
ı
, gezegen (planet) gibi hareket eder; dönerken kab
ı
n tüm noktalar 
ı
ndantekrar tekrar geçer.Eziciler, kar 
ı
ş
t
ı
rma kab
ı
n
ı
n kenarlar 
ı
ve taban
ı
ndan çok yak
ı
n mesafede geçecek
ş
ekilde dizayn edilmi
ş
lerdir.
(a) (b)tekne, e
ğ
ik konumdasigmakanatlar motor çift tepeli, veya bal
ı
kkuyru
ğ
u kanatsigma kanat da
ğ
ı
t
ı
c
ı
kanat
 
Ş
ekil-7: (a)
İ 
ki kollu yo
ğ 
urucu, (b) yo
ğ 
urucu ve da
ğ 
ı
ı
ı
kanatlar.
bo
ş
altmakar 
ı
ş
t
ı
rmaodas
ı
sabit di
ş
ler beslemedi
ş
li kutusuyürütücümakara
ş
aft üzerindekidi
ş
ler 
ş
aft döndürücü veçevirici
 
Ş
ekil-8: Sürekli çal 
ı
ş
an bir yo
ğ 
urucu.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->