Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
IKRE_2010 nr 27

IKRE_2010 nr 27

Ratings: (0)|Views: 60 |Likes:
Published by Medreseja Isa Beu
www.medreseja-isabeu.com
www.medreseja-isabeu.com

More info:

Published by: Medreseja Isa Beu on Dec 27, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/27/2012

pdf

text

original

 
IKRE
IKRE
EXO
 
L E X O
REVISTËESHOQATËSNXËNËSVESHKOLLËSMESMEISLAME
MEDRESEJAISABEU
-SHKUPSLAML SES RENC LERDERNE N DERG SC J
Ü Ü
İ İ İ İ İ
Ö
İ Ğİ İ
N
İ İ
-
SK P
SABEYMEDRESES
ПИСАНИЕНАЗДРУЖЕНИЕТОНАУЧЕНИЦИТЕОДСРЕДНОТОИСЛАМСКОУЧИЛИШТЕ“ИСАБЕГМЕДРЕСЕ” СКОП Е
Viti XVIII/NR.27 | Y
ı
l XVIII/Say
ı
27 | .XVIII/ .27
Çmimi50denFiat50den50
 
Çmimi 50 den Fiat50den 50| |
Маа
\MysMa
2
     М    а     ј    а
     \     M    y     i    s     \     M    a     j
         •
     2     0     1     0
25VJET
25 VJET
ngaripërtrirja
nga ripërtrirja
etraditës
e traditës
shekullore
shekullore
 
Мај\Mаyis\Maj 2010
PËRMBAJTJA
4ZERO TOLERANCË PËR TË GJITHË ATO QË TENTOJNË TË DISKRIMINOJNË ISLAMIN NËMAQEDONI7E KALUARA, MBËSHTETJA E NEVOJSHMEPËR TË NGADHËNJYER NË TË TASHMENDHE TË ARDHMEN8MANIFESTIMI I KURBAN BAJRAMIT DHEKUIZI I DITURISË “BAJRAMI 2009”8MEDRESANTET E SHKUPIT E SHËNUANKURBAN BAJRAMIN9NXËNËSET E PARALELES SË VAJZAVE NË TETOVE ORGANIZUAN KONCERTE FESTIVEME RASTIN E KURBAN BAJRAMIT DHEDITLINDJES SË PEJGAMBERIT A.S.9MANIFESTIMI I KURBAN BAJRAMIT  10MEDRESEJA SHËNOI DITËLINDJEN EMUHAMMEDIT A.S. 11PROGRAM SOLEMN ME RASTIN EDITËLINDJES SË PEJGAMBERIT A.S. 13MEDRESANTET E GOSTIVARIT KREMTUANDITËLINDJEN E PEJGAMBERIT S.A.S. 14MEDRESANTËT NË MESIN E XHEMATIT  19REKTORI I UNIVERSITETIT NDËRKOMBËTARBALLKANIK - SHKUP VIZITOI MEDRESENË 19MATURANTET NGA KOSOVA VIZITUANPARALELET E MEDRESEË SONË NË SHKUP, TETOVË DHE GOSTIVAR20GJENERATA E PARË E MATURANTEVE TËPARALELES SË VAJZAVE – SHKUP21NUMËR REKORD MATURANTËSH22RINIA ËSHTË VETËM NJË FRAGMENT I JETËS23RËNDËSIA E KOHËS NË ISLAM24KULTURA TEK TË RINJTË25JETA KALON DHE FUNDIT NUK I DIHET 26RRUGA QË SHPIE KAH LAVDIA ASNJËHERËS’ KA QENË E SHTRUAR ME LULE27DUHANI DHE PASOJAT E TIJ28T’ I THEMI JO TË KEQES!!!29KUR’ANI – MREKULLI30VLERA E LEXIMIT TË KUR’ANIT FISNIK31A ËSHTË KY ISLAMI I VËRTETË APOPËRPJEKE PËR SHTREMBËRIMIN E TIJ?33QËLLIMI I KRIJIMIT TONE34AJO ËSHTË ZEMRA34DITURIA39TOLERANCA E MUHAMMEDIT A.S.40“MEDRESE NË ZEMËR DO TË MBAJ”41POEZI42MORALI I MIRË ËSHTË CILËSI EBESIMTARIT TË VËRTETË43SINQERITETI44BAMIRËSIA NDAJ PRINDËVE45DASHURIA VËLLAZËRORE46E DREJTA E FËMIJËS NDAJ PRINDËRIT 48E DREJTA E TË AFËRMVE, JETIMËVE DHENEVOJTARËVE49BAMIRËSIA NDAJ JETIMËVE50DJALOSHI DHE MBRETI50PSE FËMIJA FALEJ NATËN?51BEDRI, LUGINA E PAHARRUESHME EFITORES SË MUSLIMANËVE52UNIVERSITETI I EZ’HERIT 54BASHKIMI ISLAMURDHËR HYJNOR56IMAM EBU HANIFE R.H. (80 – 150 H.)60PERLA URTËSIE61KF. SHKËNDIJA, SINONIM ISHQIPTARËVE62MË NË FUND NJË KLUB SHQIPTAR,KAMION I MAQEDONISË63ZBULIMET E MUSLIMANËVE64 ARKADAŞLIK64ASKER65BURMALI CAMII66HAYAT OKULUNDA İNSAN HER ZAMANOGRENCIDIR67MUAZ BIN CEBEL68OSMANLI İMPARATORLUĞUN’DA YÜKSELME (1453 - 1579)70
ТВОЈОТ ДЕН Е САМО ТВОЈ
7 1S O M E T H IN G
35 |GJENERATA XXIII ENXËNËSVE TË SHMI“MEDRESEJA ISA BEU” – SHKUP36 |GJENERATA E PARË EMATURANTEVE TË SHMI“MEDRESEJA ISA BEU” –PARALELJA E FEMRAVE - SHKUP37 |GJENERATA E PARË EMATURANTEVE TË SHMI“MEDRESEJA ISA BEU” –PARALELJA E FEMRAVE - SHKUP38 |İHL “İSA BEY MEDRESESİ” II’CI NESİLOĞRENCİLERİ
12
EKSPOZITË EARTIZANATEVENË PALLATIN EKULTURËS –TETOVË
17
25 VJET NGARIPËRTRIRJA ETRADITËS SHEKULLORE
57
“E KEMI PËRBORXH TËDERDHIM DJERSËNDHE GJAKUN NËRRUGË TËALL-LLAHUT!”
59
MËSIMI ISLAM,MBRETËRIA DHETHESARI I VËRTETË
 
3
     I     K     R     E
EDITORIAL
Datat e rëndësishme bëjnë të mbahen mend vitet, ashtu, edheviti që e lamë pas do të mbahet mend si një vit i paharrueshëm përgjithëmuslimanëtetijnqielli,sepsekyvitshënoirvjetorin jubilar, 25 vjetorin e ziles së parë të Medresesë Isa Beu.Atmosfera festive e kësaj date historike e kaplon edhe këtënumër të revistës sonë, ndjenjat e gëzimit, mburrjes dhe krenarisëqë i ndjenjë medresantët, shkrimet e të cilëve i mbushin fletët erevistës, pasi arritën të festojnë 25 vjetorin e ripërtrirjes së traditësshekulloreMedreseIsaBeutlegjendardherifillimineproce-sit edukativo-arsimor në këtë medrese, që gjurmët e veta i ka lënëthellë në historinë e muslimanëve të këtij nënqielli, për shekuj meradhë, përcillen edhe në fletët e këtij numri të revistës “Ikre”.Njëngjyrosjeetilrkushtimhistorisëlavdishmesajvatreshekullorearsimitislam,ështëborxhisajreviste,në fakt është vetëm një formë përmes së cilës “Medreseja Isa Beu” jep kontributin e vet mirë Islamit dhe muslimanëve shoqërisë sonë.Rruga e kësaj medreseje për të arritur deri te ky jubilar është estërmbushur me peripeci dhe pengesa, përplot kurthe me të cilatarmiqtë e Islamit ndër shekuj kanë synuar shuarjen e dritës së këtijkandili që rrezaton dituri islame. Pesë shekuj me radhë kjo shkollëe themeluar nga Isa Beu, i shërben idealit të vet, mësimit të Islamit,ndonëse ka pasur ndërprerje në punën e vet falë politikës antiis-lame në Ballkan. Pas ndërprerjes së fundit do të lindte ajo që ne sote njohim si Shkolla e Mesme Islame “Medreseja Isa Beu” - Shkup, ecila që nga zilja e parë në vitin shkollor 1984/85 e deri më sot meelandherkushtimmadhukaofruarbrezaverinjarsimimfrymën islame. Rezultat i kësaj pune do të jenë kuadrot e shumtëfetar, që sot shërbejnë në tërë vendin, nga bankat e saj që u për-shkuan nga nxënës të pothuajse tërë Ballkanit do të dalin njerëz tësuksesshëm në të gjitha profilet dhe orientimet shkencore.Përkushtimi i Medresesë për arsimimin e femrës islame, do tërezultonte me hapjen e paraleleve rajonale për vajza, së pari nëTetovë, pastaj në Shkup dhe së fundmi edhe në Gostivar, me çka umundësohet femrave muslimane shkollimi i rregullt në frymënislame, krahas shkollimit me korrespodencë, që ishte alternativa eofruar që me hapjen e medresesë 25 vjet më parë.Gjithashtu në kuadër të Medresesë Isa Beu u hap edhe paraleljapër djem në Shtip, për t’ua afruar medresenë më afër muslimanëvetë pjesës lindore të Maqedonisë.Nxënësit e kësaj medreseje nga viti 1993, botojnë edhe revistëne tyre, revistën “IKRE”, një revistë rinore, kushtuar të rinjve, nëfletët e së cilës do të trajtohen tema dhe problematika nga më tëndryshmet, që në një formë apo tjetrën i preokupojnë të rinjtë, tëgjitha këto të paraqitura nga këndvështrimi islam, duke tentuar qëme këtë ta kalisë të riun sipas kallapit islam. Më vonë kësaj veprim-tarie me hapjen e paraleleve të shtrira, do t’i bashkëngjiteshin edhenxënësit e këtyre paraleleve, kështu sot, ju, lexues të nderuar, nënumrin 27 të “Ikre”-s, që e keni në duar, mund të lexoni shkrime tënxënësve nga qendra dhe nga të gjitha degët e Medresesë, ngaTetova, Shkupi, Gostivari e Shtipi, shkrime këto të cilat i bashkonideali i përbashkët, lufta në mbrojtje të Islamit dhe lufta për t’iveshur vitet e arta rinore me petkun e tij.
Kryeredaktori
FJALA E REDAKSISË
REVISTË E SHOQATËS SË NXËNËSVE TË SHKOLLËS SËMESME ISLAME “MEDRESEJAISABEU” - SHKUPÜSKÜP “İSABEY MEDRESESİ”LİSESİ OĞRENCİLER DERNEĞİN DERGİSİСПИСАНИЕ НА ЗДРУЖЕНИЕТОНА УЧЕНИЦИТЕ ОДСРЕДНОТО ИСЛАМСКОУЧИЛИЛИШТЕ „ИСА БЕГМЕДРЕСE„ - СКОПЈЕ
 Kryeredaktor:
Ensar SINANI
 Redaktor përgjegjës:
Jasir OSMANI
 Këshilli redaktues:
Muzemil OSMANIIdriz JASHARIKadir MINIRIIs’hak ÇILAFISuhejbALILIErkan ISLAMIAlbanALIUMuadhASLLANIEvzal SINANIAmir LIMANIFazli Memish- ShtipLargime TAHIRI- TetovëSermijeteALIU- TetoXhejlane MUSTAFA- ShkupXhinetaADEMI- Gostivar 
 Redaktor teknik:
Halil BERISHA
Sekretar:
Fesal FETAI
 Lektor:
Mr. Elez ISMAILI
 Përgatitja kompjuterike:
Fesal FETAI
 Boton:
Bashkësia Fetare Islamee R.M. SHMI“MEDRESEJAISABEUSHKUPAdresa:SHMI“MEDRESEJAISABEUF.P: 80 -1060 fsh.Kondovë - Shkuptel/ fax:02 / 2 058 540 ; 2 058 541

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->