Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
12Activity
P. 1
December 2012

December 2012

Ratings: (0)|Views: 1,339|Likes:
Published by Aamader Malda

AAMADER MALDA, the only media of ur hometown n its thoughts. This BENGALI NEWSPAPER, born on 25 March 2002. Here u can share n x-press ur views n thoughts n u'll get here d essence of MALDAIYA CULT. So, hurry up. Come n join with us...................

AAMADER MALDA, the only media of ur hometown n its thoughts. This BENGALI NEWSPAPER, born on 25 March 2002. Here u can share n x-press ur views n thoughts n u'll get here d essence of MALDAIYA CULT. So, hurry up. Come n join with us...................

More info:

Published by: Aamader Malda on Dec 27, 2012
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/17/2013

pdf

text

original

 
039á02<
 Ô°ûÏ°ùûø
%
3=502 ' 223522
00 ÈÂýÁþ¾ 0<09! õÜ ÷ªý´èÂõ°õøø
J
 õþ¾  Ï 03 ñÐãÉ° 9
J
2? ´ëÂËñ¥¬ õøø! 2302
J
: ý°è°
J
 ´õò°ÿÝ  ËùÉ ´õè´õøèÂ
)
re}sdh}eC``g`lerg`al`(ih
 pú°´öñ Èñò Ó
 ñ¥~´è õø °ËêÉ Í‶º°ä´ÿÔ ´öÂÔ ÂýËó ´òËûø°Ëàõø´õ6´a ê°´õø ÔÂËõøËå õø °êÉ ñõøÔ°õø´òûø ´A`è Âý´Âÿõ± Í‶º°ä´ÿÔ ´öÂÔ ñÐñó$ Õ°õø Û÷ß ´õ6´aËÔ ÈÔÂj ÔÂËõøÊè´õø÷Ëûø Ëå ´õèÂÔÏÂ$ ´õèÂÔÏ Â à´nÂËûøËå ÔÂùÔ°è° ëÂßBì  Õ°ó°ùè ÂýûÏ  ™AÍ$ ÛÔ´óËÔ Èûÿò ñõøÔ°õø´òËêËóõø ´õ6´a ÕòÅ  û°ûø  Ä ´öÂÔ  ´òËûø°Ëà Õòn հõ°õøÿ°ÿù°Ô°õøÄõø °× ´õ´úÂi¯Õ°÷ß Ëòõøñ°÷°ûÉ ´òËûøÿ°ÿù°  ì°´ùËûøÈûËè õ^ÂÂý´õø ÔÂõø$ Û÷ß ÕõªŠ  °ûø Èó°é°ò°ûø ÂýËnÂËåò õø°ËêÉõø Í‶º°ûø55  ù •Í‶º°ä´ÿÔ ´ö° ñÐñËóõø èÂäÉ ÕòÅû°ûøÄ“ Õ°ËõóòÔ°õøÄ$ Û÷ß ÿ°ÿù°'Èÿ°ÔÂZÿ°õø ê°Ëù ´öÂÔ ´òËûø °à Õ°ËóÁ ÷Ëõ ´ÔÂò° è° ´òËûø ûËä©‣ ÈðÒ °ûø°ö°õø ñÜ´©‣ ÷Ëûø Ëå$ ÕòÉ´óËÔ հËõóòÔ°õø  ÄËóõøÈ°ú ]ÿö ÈõËnÂ÷ß ìÂËùËå$ àè 09 ÕË"°õõø Âý´Âÿõ± Í‶º°ä´ÿÔ ´ö° ñÐñËóõø Âý ÈäËÔ õø°ËêÉõøÍ‶º°ä´ÿÔ ´õóÉ°ùûø*´ùËè ´öÂÔ ´òËûø °Ëàõø ´õ6´a ê°´õø ÔÂõø ° ÷ûø$ Ûã°Ëò õù° õ°UùÉ! õø °ËêÉ Í‶º°ä´ÿÔ ´öÂÔ ´òËûø °ËàõøÍ‶º´]ûø ° óÄâÏ  ´óò û°õÎ õo հËå$ Ûõø üÂËù õèÏÂÿ°Ëò Û÷ß´öÂËÔÂõø öÝòÉÂýËóõø ñÐãÉ° Í‶º°ûø 53 ÷°ê°Ëõøõø Ô°å°Ô°´å$ Û÷ß ÂýËóõø êòÉ ñÔÂù Õ°ËõóòÔ°õøÄËÔ Í‶ºäËÿ÷ß „´éÂì°ñÏ Û´ù´ê´õ´ù´é ÈéÂˊÂ’ õ° ñÐËÂËÂý „ÈéÂéÂ’ ÂýõøÄ°ûøëÂßGÄçÏ ÷Ëè ÷Ëõ$ Ûå°n° ëÂß BìÂÿ°ðÉ´ÿËÔ 53 öè°Ðö •èÂÂý´ñ´ù ê°´èÂ × ëÂßÂýê°´èÂËóõøêòÉ <5 öè°Ðö“  Õäõ° ª¯ °èÂÔ ëÂß GÄçÏ ÷Ëè ÷Ëõ$ ´ÔÂm Õ°ËõóòÂýË]õø ñ˱ Èû ´òûø ÿ°õùÄ ×  ´òËóÏ´öÔ° Èó×ûø° ÷ËûøËå! Èñã°Ëò ´ÔÂm ñ°ð°õøçú°Ëõ ëÂßGÄçÏ ÷×ûø°õø ñ˱  Õ´è´õø G óÅ÷ßõåËõø õøÛ´ùËÿKé°´õøÛëÅÂËÔÂöËòõø ëÂß Ë{ã ÔÂõø° ÷ËûøËå$ Õ°õ°õø  ×÷ß ´òËóÏ´öÔ°ûø Èùã° Õ°Ëå! û°Ëóõø Û´ùËÿKé°´õø ÛëÅÂËÔÂöËòõø ´ëÂàîÄ Èò÷ß è°ËóõøËÔ ì°Ô´õøËè Èû°àó°Ëòõø Âýõø ´õËöþ¾ Í‶º´öÂç ´òËè ÷Ëõ$ Õ°õ°õø Õ°ËõóòÂýË]õø ÈÔ°ä°× ÛË/ÿËéÂë ÔÂÉ°ËéÂà´õø Í‶º°äÏÄËóõø êòÉ ÈÔ°ò× ´õËöþ¾ ÕÐö Èò÷ß! Ûå°n° Û÷ß ÔÂÉ°ËéÂà´õø Í‶º°äÏ   ÄËóõø Õ°ËõóËòõøêòÉ ÈÔ°ò×  ´òËóÏ  ´öÔ° Èò÷ß$ Õäì ´õóÉ°ùûø´ö° Ô´ÿöò •Ûñ Ûñ ´ñ“'Ûõø ÂýõøÄ°õø Û÷ß ÛË/ÿËéÂë ÔÂÉ°ËéÂà´õø Í‶º°äÏÄËóõø Õ°ËõóòÂýË]õø ÛÔ´é ´õËöþ¾ ÕÐö ÂýÝõøç ÔÂõø° × è°Ëóõø ÂýõøÄ°ûøõñ°õøÕ´ðÔ°õø´åù$ Û´óËÔ õø°êÉ ñõøÔ°Ëõøõø Û÷ß´õ6´aËÔ ìÂÉ°Ëù4 ê°´òËûø ÔÂùÔ°è° ëÂßBì հó°ùËè ÿ°ÿù° ó°Ëûøõø ÔÂËõøËåò Í‶º°ûø 0 ÷°ê°õø Û´ùËÿKé°´õø ÛëÅ ÂËÔÂöò ´ëÂàîÄð°õøÄ Õ°ËõóòÔ°õøÄ$ ÛËóõø Õ´úÂËû°à! Ûò ´ñ Õ°õø ´éÂ'õø´òûø ÿ°òÅñ°Ëõø ñÔÂù Í‶º´öÂçÍ‶º°a Í‶º°äÏÄËÔ ñõø°ñ´õø ´öÂÔ ´÷ñ°Ëõ ´òËûø°à ÔÂõøËè ÷Ëõ$ Ô°õøç Í‶º´öÂçÍ‶º°a × Í‶º´öÂç´õ÷Äò Í‶º°äÏ   ÄËóõøÛÔÂ÷ß ñ˱ Èû°àÉè°ÿÝ  ùÔ Âýõø  Ä° Èò×ûø ° û°ûø ò°$ ÷ß ´èÂÿËðÉ ëÂß Bì հó°ùËè ´ñ±ù ÈõË7À ÿ°ÿù°´éÂõøpò°´ò ìÂùËå  ÛõÐ ´ñ±ù ÈõË7Àõø ´òËóÏöÿè ûè´óò ò° ÿ°ÿù°´éÂõø ´ò©ý´G ÷ûø! èÂè´óòÂýûÏ™AÍ Í‶º°ä´ÿÔ ´ö° ñÐñó ÈÔ°ò× ´òËûø °à ÂýõøÄ° ´òËè Âý°õøËõ ò°$ Õ°õ°õøõø°êÉ ñõøÔ°õø × è°Ëóõø´ñ^°˙AÍ ÕònÂ$ è°ËóõøÂý ÈäËÔ Û÷ß Õ™AÍõèÏ ÂÄ   Õ°ËóËöõø´õË^ ëÂßBì հó°ùËèÂõø´ë´úÂöò ÈõË7À Õ°Ëõóò ÔÂËõø Ëå$ è°Ëóõø  õGõÉ Èû Í‶º´ö´Âè հËõóòÔ°õø  Ä Í‶º°äÏ   ÄËóõøêòÉ 23 ò¥¬õø å°n Èó×ûø ° ÷Ëõ$  û´ó× ´òûøÿ Èÿ°è°ËõÔ ÈÔÂõùÿ°] ?5 öè°Ðö ò¥¬õø‶º°a Û´ùËÿKé°´õøÛëÅ ÂËÔÂöËòõø ´ëÂàîÄð°õøÄËóõø êòÉ÷ßÈÔÂõù 23 ò¥¬õø å°ËnÂõøñÅËû°à ´ÿùËõ$  ´ÔÂm Û÷ß õÉ°ãÉ°ûø ñm©‣ òûø Í‶º´öÂçÍ‶º°a Õ°ËõóòÔ°õø  Äõø°$ è°õø ° Í‶ºËûø°êËò ñÅ  ´Í‶ºÿ ÈÔ°ËéÏ Â û°×ûø °õøUÿ´Ô ´óËûø Ëå$ ÷ß ´èÂÿËðÉ ëÂß Bì հó°ùËèÂõø´ë´úÂöò ÈõË7À  õø°êÉ ñõøÔ°õø× ñÐñËóõø Âý ÈäËÔ ´ÔÂåÅ  é° ñÅ  õøòõø ÿ ÔÂËõøõù° ÷ËûøËå Èû  õø°êÉ ñõø Ô°õøÍ‶º´öÂçÍ‶º°a × Í‶º´öÂç´õ÷Äò Õ°ËõóòÔ°õøÄËóõø ÂýÜäÔÂú°Ëõ  Âýõø  Ä° ÈòËõ$ ´ë´úÂöò Èõ7À× Û÷ß ñ¥ŝ´èÂËè ñ°ûø´óËù× ´ñ±ù Èõ7À'Ûõø õø°ûøÂýûÏ  ™AÍ ÕËÂý° ÔÂõø Ëè ´òËóÏö ´óËûø Ëå$ û´ó ´ñ±ù Èõ7À'Ûõø õø°Ëûøõø °êÉ  ñõø Ô°õø È÷Ëõøû°ûø! èÂËõ ÿ°ÿù°´é ´ë´úÂöò ÈõË7À àî °÷É ÷Ëõ$
 Õ°õø Û÷ßâéÂò°õø ÈêËõø óÜ öÉè ´õw°™AÍ Õ°ËõóòÔ°õøÄõø °$ è°Ëóõø û°õèÂÄûø È°ú  ëÂßàËõøÂýËõøËå Í‶º°ä´ÿÔ ´ö° ñÐñó × õø°êÉ ñõøÔ°Ëõø õø´õË^Â$ Ô°õøç ÂýÝ  õÏ   ´òðÏ°´õøè ÂýõøÄ°ñÝ  ìÂÄ ÕòÅû°ûøÄ 2= ´ëÂËñ¥¬ õøÂýõøÄ° Èò×ûø°õø ÔÂä° ä°ÔÂËù×  Õ°ó°ùËèÂõø ´òËóÏ  öõËù è° õèÏ Âÿ°Ëò ªŠ  ´àèÂ$ Û´óËÔ õn´óËòõøåÅ  ´é ÂýËn û°×ûø °ûø  Õ°ó°ùè ÂýÅ  òõø °ûø ì°ùÅ ÷Ëõ 2 ê°òÅûø°´õø$ ÈñËÂË] ´ñ±ù ÈõË7Àõøõø°ûø ÈÔ°ò× ÂýËÂõøÂýåf ò° ÷Ëù Èñ÷ßÂý հõ°õø´ë´úÂöò ÈõË7À Õ°Ëõóò ÔÂõøËõ ÛõÐ ÈñËÂË] ´òËûø °à ÂýõøÄ°õøñÝ  ìÂÄ Èû ÂýÅ  òõø°ûøõóù ÷Ëõ è° õù°õø ÕõÔ°ö õø°Ëã  ò°$ Ûå°n° ñÿñÉ° Õ°Ëå ÔÂÿÏ   ÄõøÕú°Ëõõø 55 ù հËõóòÔ°õøÄõø Õ°ËõóòÂý] ã´èÂËûøÈóã°õø Ô°ê Èñé° Èõö ñÿûø ñ°ËÂý õÉ°Âý°õø$ Ûå°n° ê°òÅûø°´õøÿ°Ëñ  ñõøÔ°´õøèÂõøËü ´õ´úÂi¯Õòņ°ò! ÈüÂõî hûø °´õø × ÿ°ìÏ Â ÿ°Ëñ ûä°]Ëÿ ÿ°ðÉ´ÿÔÂ ×  ëÂß BìÂÿ°ðÉ´ÿÔ ÂýõøÄ°ñÝ  ìÂÄ ä°Ô°ûøÈñ÷ßñÿûø ´òËûø °à ñÐ]°™AÍ Âýõø  Ä° Èû ÷Ëõ   ò°! è° õù°÷ß õ°UùÉ$ Õ°õ°õøÈÿ ÿ°Ëñ õø °ËêÉ Âý7À°Ëûøè ´òõÏ  °ìÂò ÷Ëù Û´Í‶ºù  ÿ°Ëñ ´òõÏ°ìÂòÄ ´õ6´a Èõõø÷Ëõ ÛõÐ ´òûøÿ°òÅ  ñ°ËõøèÂãò Û÷ß ´òËûø °à Âýõø  Ä°  ÔÂõø ° û°Ëõ ò°$ üÂËù ´õ´úÂi¯Ô°õø Ëç Û÷ß ´òËûø °à ÂýõøÄ°õøñÝ  ìÂÄ õóù ÷Ëõ ÛõÐ Ûõø üÂËù ´õw°™AÍ × ÕñÅ  ´õð°ûø ÂýnÂËõ Õ°ËõóòÔ°õø  Äõø°$ üÂËù õèÏ Âÿ°Ëò ´öÂÔ  ´òËûø °à Èû ´õö õÒ°× êËù! è° Õ°õø òèÅ Âò ÔÂËõøõù°õøÕËÂý° õø°Ëã ò°$
‶º°ä´ÿËÔ ´òËûø°Ëà ê´éÂùè° 
 ´òꪬ Í‶º´è´ò´ð Ó
 ÿ°ùó° ö÷Ëõøõø õøäõ°´n ÈäËÔ =< òÐ ê°èÂÄûøñnÂÔ ðËõø ñÅ  Ô°™AÍ Èÿ°ËnÂõø´óËÔ ÈûËè ÛÔÂéÅ õÒ°´óËÔ Èì°ã õø°ãÅ  ò$ ÿ°´ò ÿ°ËÔϠ´éÂÐ ñЪŠ  °õø  ´õö°ù ñ°÷ßòËõ°ËëÏ Âõø Õ°n°Ëù ä°Ô° Õ´üÂñ*Ëù° òêõøÔ°nÂËõ÷ß$ ñ°ÿ°òÉ ñ7ÀËûø ´õÂýÅù Õ°Ëûøõø ÷°èÂå°´ò úÂõø° ×÷ßñõ ñ°÷ßòËõ°ëÏÂ*Ëù°ËÔ ÛÔÂÔÂä°ûø „ÿ°´ò ÿÉ°àËòéÂ’ õù° ìÂËù$ ÛÔÂéÅ Â ÕñèÂÔÏ ÷ËûøËåò ÔÂÄ Õ°Âýò°õø ÂýËÔÂËéÂõø û°õèÂÄûø ñ7Àûø Uö ÔÂËõø „ÿ°´ò ÿÉ°àËòéÂ’'Û Õ°éÂËÔ û°Ëõ! Õ°õøÕ°Âý´ò ÈéÂõø´éÂ× Âý°Ëõò ò°$ Õţ é°Ô°ûøÈõ´ö ù°ú ÔÂõø °õøÈù°ú ÈäËÔÂ÷ßàî °Ëÿõø È÷°Ô õ° ö÷Ëõø õøõ°´ñf°!  ´ìÂéÂü°ËcÂõø üÒ°Ëó Âý° Èóò ñÔÂËù$ ÛÔ´óò ñÔ°Ëù ëÂßËæ ÈóãËõò! ´ìÂéÂü°cÂÈÔ°¥ý°´òõø ñ°÷ßòËõ°ëÏÂñËÿè ÂÕ°Âýò°õø é°ÔÂ°× ÷°×ûø°$Ûÿò÷ß ñõ úÅÂÒ ÷ß ËüÒ°n ñЪŠ  °ûøúÂËõø´àËûøËå ÂýÅ  Ëõø ° õø °êÉ$ ÿ°ùó°× õÉ´èÂ]ÿ òûø$  ö÷Ëõø õøÕ°ò°ËìÂ'Ô°ò°Ëì Ûÿò ÕËòÔ ñЪŠ°÷ßà´êËûøëÂß ËæÂËå û°õø ° Èù°úÂòÄûø  Õü°Ëõø õøüÒ°Ëó ÈüÂùËå Õ°ÿêòè°ËÔÂ$ Õ°õø Èõ°Ô° õòËå ÿ°òÅþ¾×$ ñ°ù 2300 ÿ°ùó°õø Ô°´ùûø °ìÂËÔ é°Ô° Èè°ù°õø üÒ°ó ÈÂýËè´åù ÛÔ´é ´ìÂéÂü°c ñЪŠ°$ Ô°´ùûø°ìÂËÔÂõøÙ´þ¾Âý°n°õø ÂýÒ°ìÂèÂù° ÿñ´êËóõø Ô°Ëå õø  Ä´èÂÿËè° óaõøãÅ  Ëù õÉ°õñ° ì°ù°´Båù ñЪŠ  °´éÂ$ ÕèÂÉ™AÍ Èù°úÂòÄûøÕü°õø´åù! „Í‶º´èÂÿ°Ëñ ÛÔ´é  ´ò´óÏ©‣ Âý´õøÿ°ç é°Ô° õø°ãÅ  ò$ Õ°õøõåËõøÈÿ°é êÿ° é°Ô°õøÈónÂ*ç ÈüÂõøè Âý°ò$’ Ûÿò Èù°úÂòÄûø Õü°Ëõøõø üÒ°Ëó ÂýËnÂò õU ÿ°òÅþ¾$ ´æÂÔ Û÷ßé°÷ßì°÷ß´åù ´ìÂéÂü°c ñЪŠ  °´éÂ×$ Í‶ºäÿ´óËÔ é°Ô°Âýûø ñ° èÅ ÂùËè ä°ËÔ ´ò´õÏË⨠÷ß$ ÛÔÂõåõø Èöþ¾ ÷×ûø°õø  Õ°Ëà÷ß õÉõñ° *´éÂËûøúÂÉ°´òö ÷Ëûøû°ûøñЪŠ°´éÂ$  êÅ  ù°÷ß!2302$ Ô°´ùûø°ìÂËÔÂõø×÷ß´ìÂéÂü°c ñЪŠ° ñÔÂùËÔ ´ìÂé ÔÂËõø Âý°´ùËûø Ëå!  è° õÅ  Ëï ñЪŠ°õø ÷ߪŠ  °òÄûøÛËêKé ñ°ËõÔ հ´ù Õ°õøÈó´õø ÔÂËõø ò´ò$ Èñ°ê° åÅ  Ëé  û°ò ä°ò°ûø$ ÂýÅ  ´ùËöõø Ô°Ëå ñõ ãÅ  Ëù õËùò$ ÈãÒ °ê ´òËûø ê°ò° û°ûø! ÷ß ëÂß ´òñ  Õ°´ù Èÿ°{  ° × èÂÒ°õø ÈåËù ÷ß ÔÂõ°ù È÷°Ëñò ×÷ß ´ìÂéÂü°c ñЪŠ  °´é ì°ù°´Båù$  ó´Âçõ˱õø ú°ín ÈäËÔ ëÂßËn ÛËñ Ô°´ùûø°ìÂÔ êÅËn õËñ´åù ´Âýè°'ÂýÅ] è°õøÂýõø úÅÂÒ÷ß Ëü°n ñЪŠ  °õø ò°Ëÿ ù°ã'ù°ã é°Ô° èÅ ÂËù à° á°Ô° ´óËûø ´åù$ ÕõöÉ Èöþ¾õø ° ÷ûø ´ò$ 0= ´ëÂËñ¥¬ õø ó´Âç 2< Âýõøàç°õøú°íËn ÷°ò° ´óËûøÔ°´ùûø °ìÂÔ ä°ò°õøÂýÅ  ´ùö ÔÂÄ´èÏÂÿ°ò ´Âýè°'ÂýÅ  ]ËÔ Èàî a°õø ÔÂËõø$  èÂËõ Õ°ö°õøÔÂä°! úÅ ÂÒ÷ßËü°n հ´äÏ  Ô ñЪŠ  °õø ´õË^ Ûõ°õøñõøõ ÷ËBå ´õ´úÂi¯  õø°êÇò´èÂÔ ñÐàæÂò×$ ÈÔÂjÄûø ª¬ °ªŠ  É Í‶º´èÂÿA`   Ä Õ°õÅ ÷°Ëñÿ ã°ò ÈìÂÁðÅ  ´õø´ìÂéÂü°c  ´òËûøõUõ°õøñõø õ ÷Ëûø Ëåò$ Õ´úÂËû°à ê°´òËûøËåò! Èã°ó Í‶ºð°òÿA`ÄõøÔ°Ëå×$  ÿ°´ò ÿ°ËÔϠ´éÂÐ ñЪŠ  °õøúÅ ÂÒ÷ß Ëü°n õÉõñ° ´òËûøÈ°úÂÍ‶ºÔ°ö ÔÂËõø Õ°õÅ ÷°Ëñÿ ã°ò ÈìÂÁðÅ  ´õøõËùò! „´ìÂéÂü°c ´òËûø úÂûø‖Âõø õÉõñ° ìÂùËå$’ ÛðõøËçõø Âý´õø´ªŠ´èÂõø êòÉ ÕõöÉ ´è´ò õø°êÉ ñõøÔ°õø ËÔ ó°ûøÄ ÔÂõøËåò$ èÒ°õøÿËèÂ! õø °êÉ ñõø Ô°Ëõøõø  ÿóè ò° ä°ÔÂËù ÛðõøËçõøÈõÕ°÷ß ´ò õÉõñ° ìÂùËè Âý°Ëõøò°$’ ´ìÂéÂü°c ÷ß ñÅ  ÉËè  õø°êÉ ñõøÔ°õøËÔ óÅþ¾Ëå õ°Ëÿõø°×$ ´ñ´ÂýÛÿ Èòè° ÈàÁèÂÿ ÈóËõõø õGõÉ!„´ìÂéÂü°ËcÂõø é°Ô°ËèÂ÷ßõø°êÉ ñõø Ô°õø ìÂùËå$ ÈñêòÉ÷ßÛðõøËçõø ñЪŠ°*´ùõø  ´õË^ ñõø Ô°õø ÈÔ°ò× õÉõªŠ° ´òËBå ò°$’ ´õËê´Âý'õøõø °êÉ ñú°Âý´è õø°Uù ´ñòÌ  ÷° ÕõöÉ Õ°êËÔÂõøÂý´õø´ªŠ´èÂõø êòÉ pðÅ   õèÏ Âÿ°ò õø °êÉ ñõø Ô°õø ËÔÂ÷ß ó°ûøÄ ÔÂõø Ëåò ò°$ èÒ°õø ÿËèÂ! „´ìÂéÂü°ËcÂõø õø ÿõø ÿ°  p ÷Ëûø´åù ´ñ´ÂýÛËÿõøÕ°ÿËù÷ß$ Ûãò èÜÂçÿÝù× Û÷ßðõøËçõøñЪŠ°*Ëù°ËÔ  ÿóè ´óËBå$’ Û÷ß ñЪŠ  °*Ëù°õø´õË^ ´ñ´õÕ°÷ß èÂó™AÍ ì°÷ß Ëå ´õËê´Âý$  èÂËõ ´ìÂéÂü°c û°Ëè ´ìÂé ÔÂõøËè ò° Âý°Ëõø! Èñ êòÉ ëÂßËóÉ°àÄ ÷ËûøËì õø°êÉ ñõøÔ°õø ×$ ´ìÂéÂü°ËcÂõø üÒ°Ëó û°Ëè ñ°ð°õøç ÿ°òÅþ¾ Âý° ò° Èóò! ÈñêòÉ õ°Ðù°! ÷ßÐËõø ´ê × ÈòÂý°´ùËè ´ùüÂËùé 尴ÂýËûø êòñËìÂèÂòè° ànÂËè ëÂß ËóÉ°àÄ ÷ËBå   ñõøÔ°õø$ ñõøÔ°´õø ÔÂèÏ°Ëóõø õGõÉ „´ìÂéÂü°ËcÂõøõøÿõø ÿ° Õ°éÂÔ°Ëò° ÈàËù ÈÂý°ˊ  Õ´üÂñ × Ûù Õ°÷ß´ñõø ÿËè° ñЪŠ  °*´ùËè ñ7Àûøõ°nÂËõ$ Õ°õøè°Ëè ù°ú  ÷Ëõ ñõøÔ°Ëõø õø$ û°õøñÅüÂù Õ°ËãËõø Âý°Ëõ ñ°ð°õøç ÿ°òÅ  þ¾÷ß$’ ÛèÂñËõõø ÂýËõø× ÿ°òÅ  þ¾ ´Ô ñËìÂèÂò ÷Ëõ¿ ù°ãé°Ô°õøÍ‶ºž Ûãò Èñé°÷ß$
Èù°ËúÂÂý°! ñ7Àûø úÂÉ°´òö¤
 öÄèÂ'ö÷Ëõøõñè ÔÂËõøÔÂûøêò°(((
 
ÈÔ°ò× ´õ6°Âýò ñÝ  ] ðËõø ´õ6°Âýòó°è°õø ñ˱ Èû°à°Ëû°à ÔÂõø°õø Õ°Ëà Âý°æÂÔÂËóõø ûä°ûä ÈãÒ°êãõõø ´òËè õù° ÷ËBå$ ´õ6°Âýòó°è°ËóõøÈÔ°ò× ó°´õ õGõÉ ´õþ¾ËûøÛ÷ß ñÐõ°óÂý]ÈÔ°ò× ´òwÂûøè° õ° ó°´ûø P õ÷ò ÔÂËõøò°$
 ñèÂÔÂÄÏÔÂõøç  ´õ6´a 
ŒÆ…°þÝ¡¤∄ŒÆ…°þÝ¡¤∄
 È¡” ’Ã˙°fl¡ ˙°º  ŝ 
 ÿ°ùó°ûø ÔÂùÔ°è°õøÈêÉ°´èÂÏ´õó ëÂßÂý´ªŠèÂä°ÔÂËõò Í‶º´è ña°Ë÷õøõø ´õ!Èñ°ÿ × ÿ±ùõ°õø •ñÔ°ù00 é° ÈäËÔ ñoÂÉ° : é°ÂýûÏ™AÍ“ ó´Âç° =30 é°Ô°$Èû°à°Ëû°à ÔÂò êÅ´õùÄ Èõø°ëÂ! ëÂßÓ õ°ùÅìÂõø! ÿ°ùó°!Èü°ò Ó 25?<=<$Ûã°Ëò ´æÂÔŠ´ê! ÔŠ´†Â Í‶ºlè ÔÂõø° ÷ûø$
¡´ ˙Ï¡İ˛″¡]æİG«   ŝ 
 ÔÂùÔ°è°õø ª¬ ò°ÿðòÉÈêÉ°´èÂþ¾ ñ¥Ö°é נ÷™ª¾  Ëõøã°´õó •ª¬çÏ ÂýóÔ Í‶º°a“ ‶º´è ÷ßÐõø °êÄ ÿ°Ëñõø 2 ' >ÛõÐ 09 ' 25 è°´õøã ÿ°ùó°ûø ëÂß ÷ßËÿk ÔÂËùê Èõø°ëÂ! ëÂß-;ù Ôz°Ëõõø ´õÂýõøÄËè ëÂßÂý´ªŠè ä°ËÔÂò$ ó´Âç° =50 é°Ô°$ Èü°ò Ó9<=<0 =9>?0$ Ûå°n°03'0> × 2:'30 è°´õøãÂýÝ  õÏ ëÂß óûøõø °êÂýÅ  õø! ÿðÉÿàî °ÿ •ÂýÝ  õÏ°ìÂù“ ÔÂùÔ°è°'029 ëÂßÂý´ªŠè ä°ËÔÂò$ ñÿûø ñÔ°ù 9 é° ÈäËÔ ñoÂÉ° ? é°$ Èü°ò •3==“252:>:52$
 þ″¡þfl¡»¾°  þ˙é°  İ…°İ¾° ' İ°þÁÆ…  İ…°İ¾° ' İ°þÁÆ…  İ…°İ¾° ' İ°þÁÆ… 
 fl¡ˑ« †°þ˞ 
 þ˙é°  ]æ˖˛þİ]æ˖˛ ]æ˖˛ þİ]æ˖˛ fl¡þ•Û 
 È¡◆Ρ°İ˛
¡Û≎üº∄ flá ¾°ˑþ˖˛ fl¡ŝ  İ…°İ¾° ' İ°þÁÆ… 
Œ]æ˙ 
 þ″¡þfl¡»¾° 
2
h
Èñ°ÿõ°õø  ø
h
2? ´ëÂËñ¥¬õø  ø! 2302
 ´õ6°ÂýËòõøêòÉ Èü°ò ÔÂò 
92=2? 933?3
 òõÿ × óöÿ Èq´ç! Õ‖ 
 נ´õ6°ò •÷ßÐËõø´ê × õ°Ðù° ´ÿ´ëÂûø°ÿ Âýn°÷ß“ Èÿ°9<?<: 5<2?0
 •ø•ø-ëû žé £áÛø Œ¬ünÔá!è£á ëûţ”
 ¬¨ü éžé ˑ¢ü Œ~yÅø¬ţ èy!’øñ !ˊúáëû ø‶’øñy¥vÓ 9>5092<253Ó èy‖y Œ~ay¬Åţ
G(@(! B(EL
àÜ ÷´öÂÔÂ
ŒqþÁİ^¡
 þİ6°¡ÛÖ 
<´é ´õ6°ÂýËòõø
 ñ°Ëä 
0´é ´õò°ÿÝ  ËùÉ 
„((( Õ°ÿ°Ëóõø ÿ°ùó°’ ´òûø´ÿè ÷°Ëè ò° ÈÂýËù Õ´úÂËû°à ê°ò°ò Û÷ßò¥¬Ëõø
3=502
223522
*
 ý´]Ô° Í‶º´è ÿ°Ëñ÷ß ´òûø ´ÿè Í‶ºÔ°´öè ÷ûø$ Õ°Âýò°õøÈýý°õø ÷Ô°õøõoÅÂõø Ô°å ÈäËÔ ÈìÂËûø´òËè úÅ ÂùËõò ò°
SRIZ@\E \UI\IDH
JDR ZI'^! ]MIEHMEORDUS! EHO( *BEHO@AI GELIUG!G 9:0<< 0>2>9
 İ…°İ¾° ' İ°þÁÆ… 
AI\\AE @HOEAMREMNE
‑M`re Jdr EzeryMnial‗
! B`hln Rd`l!Gdklugsur! G`al`Gdb( 9<?<0 :=<32$9?==0 :>03<
 ’øƒ üya¬ ¢yÔj-
 ‣ø‣øy•øyèû²Á†Ìy•ø úÌy!•ø£á-x†a üyˑyëû
xaƒ x¬ƒ úèûy’ø” üyˑy
úêøya 
9==9> 2>5?2
\UI\IDH
.Eho( *Beh( Geliug)
G`|neg`|im}
jdr ma`}}e} ^! ^I!^II .MB]E! I]M!IM]E * _B) @IEEE! B(]M!BM@! BB@! GB@!B(\emn
>5><9 009=:>29:9 9=3:9
 ¢¥úáèûèû²Áy‗úá‣øúá w 0333
úÔðy ê%øø èÌè¬y!ëû ‣ø yëûˊy !èe«ëû éžé 9<=<5 035?3ù 9>50= <<=93
 ‹øwy‗- !‣øúá‹øa 
 øÊÌy!’ø¢ay ê%ø’øŒ¥v !uøëûya O ‹øy¥v !aţúêøya ‣øúáèû üy™Ìúá  üÓ
ú¥yü ¬y!îÅ ø¬ 
*
9>=23 <>292
 !èúáˑúá  ¢èû ²Á†Ìy•ø ¥v ’øv!aîÅ øy!¬!ø úçúá  ‣ø”  îøyèûúá•øèûúçúá  ‣ø ‣øü  ü)úáÌ
GBB]! Ehoi'heeriho! GeriheEho(! Hur}iho! GB@! @irsdr| G`h`oegeh|!J`}nidh Le}iohiho
 O ~aÌyaÌ ú‣øyúá  ¬Å îø!•Å ø ¥úá•øúëyˊyúá  ëyˊ ‣øèû *a 
>=<>9<35<0
ú¬!üayè
  û
2> !’øúá  ¬À¶èûý02 •øy!èûúá   ‣øúá ²Á!•ø!a!™úá  ˑèû ¬yúá ç ¬èûy¬!èû ‣øçy èyèû aÌ ]ye]ye-” ~!îøîøyè‣ø xè‖ êÆøya‹øy¥v!úáˑèûúëyˊyúá  ëyˊ ‣øèû yèûaÌ  ~y¥¼ya yay¥vÓ ¬üëû ¬‣øy 03 øy úçúá‣ø !èúá  ‣ø 5 øy Óúëyˊyúáëyˊ
9>=23<>29>
 İ˗◆∖õ∂fl¡°Ã˙ ˗◆ BÂ≎  fl¡
ŒÆ˞°İ˛fl¡þİ ‶ ¾°þ˗þÝ¡…fl¡¿Á 
 ´ä‖ÂéÂÉ°‖Â!ëÂß÷ß Ëÿk ÔÂËùê Èõø°ëÂ! ÿ°ùó°$Èü°ò3=502 223522
~
9<=<0 5<<<3
 
=
 õÜ÷ªý´èÂõ°õø
h
2? ´ëÂËñ¥¬ õø!2302
 Õ°ÿ°Ëóõø àõÏ ! Õ°ÿ°Ëóõø Õ°ö° '
 Õ°ÿ°Ëóõøÿ°ùó° 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->