Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Poli Merle r

Poli Merle r

Ratings: (0)|Views: 10 |Likes:
Published by bilsenbesergil

More info:

Published by: bilsenbesergil on Dec 27, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/16/2013

pdf

text

original

 
1
POL
İ
MERLER 
İ
N SINIFLANDIRILMASI
Polimer endüstrisinin, 1839'da Goodyear'in vulkanizasyon i
ş
lemini bulmas
ı
ylaba
ş
lad
ı
ğ
ı
söylenebilir. Hevea kauçu
ğ
u, baz
ı
kullan
ı
m alanlar 
ı
bulunmas
ı
na ra
ğ
-men, vulkanizasyon i
ş
lemi ile önemli bir ham madde oldu. Otomobil endüstrisininbüyümesiyle kauçu
ğ
a olan talep h
ı
zla artt
ı
.1912'de izoprenin polimerizasyonu ile ba
ş
layan sentetik ürünler üzerindeki çal
ı
ş
-malar 20. Yüzy
ı
l
ı
n ‘Sentetikler Yüzy
ı
l
ı
’ olarak tan
ı
mlanmas
ı
na neden olan çokçe
ş
itli yapay polimerlerin elde edilmesiyle sürdürüldü. Günümüzde elimizin alt
ı
n-daki hemen hemen her malzeme herhangi bir tür polimerle ili
ş
ki içindedir.Polimer teknolojilerine geçmeden önce günlük hayat
ı
m
ı
z
ı
çevreleyen bu binlercemaddenin s
ı
n
ı
fland
ı
rmas
ı
ve kimyas
ı
na k
ı
saca göz atman
ı
n, polimer, plastik,elastomer, fiber gibi kavramlara yak
ı
nla
ş
mam
ı
z
ı
sa
ğ
layaca
ğ
ı
n
ı
ve ne karma
ş
ı
kyap
ı
larla kar 
ş
ı
kar 
ş
ı
ya oldu
ğ
umuzu görmek yönünden yararl
ı
olaca
ğ
ı
n
ı
ş
ünüyo-rum.Polimerler, üretim yöntemlerine ve kullan
ı
c
ı
lar 
ı
n ilgi alanlar 
ı
na göre çe
ş
itli
ş
ekiller-de s
ı
n
ı
fland
ı
ı
labilir; örne
ğ
in, organik kimyac
ı
lar polimer zincirlerindeki atomlar 
ı
ndizili
ş
leriyle ilgilenirken; yap
ı
sal mühendislik için polimerin gerilme kuvveti ve yo-
ğ
unlu
ğ
u önemlidir.; s
ı
n
ı
fland
ı
rmada uygulanabilecek tek bir sistem yoktur; bubölümde baz
ı
s
ı
n
ı
fland
ı
rmalar k
ı
saca tan
ı
mlanm
ı
ş
t
ı
r.1. Morfolojiye Göre S
ı
n
ı
flama; Amorf ve Kristalin Polimerler .2. Reaksiyon Mekanizmas
ı
na Göre S
ı
n
ı
flama
Basamakl
ı
Reaksiyon Polimerizasyonu11
o
Karbonil Kat
ı
lma-Ayr 
ı
lma
o
Aromatik Kat
ı
lma-Ayr 
ı
lma
o
Karbonil Kat
ı
lma-Kondensasyon
o
Çok Say
ı
da Ba
ğ
a Kat
ı
lma
 
 2
Zincir Reaksiyonu Polimerizasyonu
o
Serbest Radikal Polimerizasyonu
o
 
İ
yonik Polimerizasyon
o
Halka Aç
ı
lma Polimerizasyonu3. Moleküler Yap
ı
ya Göre S
ı
n
ı
fland
ı
rma4. Yap
ı
sal S
ı
n
ı
fland
ı
rma; Homopolimerler ve Kopolimerle5. Zincir 
Ş
ekline Göre S
ı
n
ı
flama6. Fiziksel Özelliklere Göre S
ı
n
ı
flama
1. Morfolojiye Göre S
ı
n
ı
flama
Amorf ve Yar
ı
-Kristalin (veya kristalin) Polimerler
Do
ğ
rusal yap
ı
l
ı
polimer zincirleri e
ğ
ilip bükülerek katlanmaya ve s
ı
k
ı
ş
ı
k bir düzeniçine girmeye e
ğ
ilimlidir; bu tür yap
ı
larda ‘kristalin’ düzende (s
ı
k
ı
ve düzenlenmi
ş
,veya paketlenmi
ş
) bölgeler meydana gelir. Kristalinite seviyesi %0-90 aras
ı
ndade
ğ
i
ş
ebilir. Düzgün paketlerin fazlal
ı
ğ
ı
yüksek kristaliniteyi gösterir; bu tür ürünle-re bazan ‘kristal’ polimer denir. %100 kristal yap
ı
l
ı
polimer yoktur. Yar 
ı
kristalinpolimerler opak veya yar 
ı
 
ş
effaft
ı
r, büzülme özelli
ğ
i yüksektir, kimyasal maddelereve a
ş
ı
nmaya dayan
ı
kl
ı
d
ı
r; polietilen, polipropilen, asetaller, naylonlar ve termosetpoliesterlerin ço
ğ
u bu grupta yer alabilen polimerler aras
ı
ndad
ı
r.Tipik yar 
ı
kristalin polimerler aras
ı
nda Polietilenler (LDPE, HDPE, v.s.),polipropilen, asetal, polibütilen tereftalat, poliamidler, polimetilpenten, polifenilensülfür, polietereterketon say
ı
labilir.Uzun dallanmalar veya fonksiyonel gruplar içeren polimer zincirleri serttir, hacimliyan gruplar e
ğ
ilip bükülmeye veya katlanarak yeterli derecelerde s
ı
k
ı
bir düzenegirmeye olanak vermez. Bu tür maddeler ‘amorf’ polimerler olarak tan
ı
mlan
ı
r. Amorf polimerlerin düzgün bir yap
ı
lar 
ı
yoktur (spagettiye benzer), moleküler düzenlenme rastgeledir, dola
ş
ı
k ip veya sar 
ı
m
ş
eklindedir; büzülme özelli
ğ
i zay
ı
f-t
ı
r, kimyasal maddelere ve a
ş
ı
nmaya dayan
ı
kl
ı
l
ı
klar 
ı
orta derecelerdedir.
 
3Tipik amorf polimerlere örnek olarak polistiren, polimetilmetakrilat, akrilonitrilbütadien-stiren, stiren akrilonitril, polikarbonat, polivinilklorür, polisülfon, polieter sülfon, polieterimid gösterilebilir.
Kristalin
Lineer polietilenPolipropilen
 Yar 
ı
kristalin
PoliamidPolietilen tereftalatNaylon
Amorf 
Do
ğ
al kauçukPolikarbonat Akrilonitril-bütadien-stirenPolistirendüzenlenmi
ş
paketler 
 
Ş
ekil-3.1: Kristalin, yar 
ı
-kristalin ve amorf yap
ı
morfolojileri 
T
m
amorf polimer yar 
ı
-kristalinpolimer S
ı
cakl
ı
k, T
0
C
   S  p  e  s   i   f   i   k   h  a  c   i  m ,   1   /
      
Yar 
ı
-Kristalin MorfolojiT
m
= erime noktas
ı
T
m =
  
H
S
T
g
 Amorf Bölgeler T
g
= cams
ı
geçi
ş
s
ı
cakl
ı
ğ
ı
Organik cam

Kauçuk

Viskoz ak
ı
ş
 
Ş
ekil-3.2: Polimerlerde s
ı
cakl 
ı
k-morfoloji ili 
ş
kisi 

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->