Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
MANUAL E MODELOS DE RECURSO DE MULTA DE TRÂNSITO

MANUAL E MODELOS DE RECURSO DE MULTA DE TRÂNSITO

Ratings:
(0)
|Views: 46|Likes:
Published by dcg_12

More info:

Published by: dcg_12 on Dec 27, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

07/25/2013

pdf

 
;
DOGO@DK)]O DO I_CTK] DO T\Ì@]BTAA ]B]TOIK DO \OM_\]A]
Zk|k maioæk|# wkia} oxzcbmk| maia gu`mba`k tada a }b}toik do |omu|}a} do iuctk}# dkga|ik ikb} }bizco} za}}éwoc# owbtk`da k cb`fukfoi maizcbmkdk da Mýdbfa do T|ì`}bta# ik}tatkcio`to do`t|a do }uk} |of|k}.
 
]ou woémuca â kutukda au gckf|kda za| ui o{ubzkio`ta ocot|ô`bma# za| ui zacbmbkcau ui kfo`to do t|ì`}bta.
O z|omb}a dobxk| mck|a {uo –kutukda’ `ía o k io}ik mab}k {uo iuctkda. Wamî toi kb`dk
ui kizca db|obta do dogo}k# za|tk`ta# }o wamî toi dþwbdk} }al|o k wo|kmbdkdo dk b`g|kæíao }o nucfk b`amo`to# gkæk }uk ma`to}tkæía.
 
Dozab} do kutukda# `ui z|k~a iëxbia do 7: dbk}# wamî toi {uo |omolo| uik`atbgbmkæía ga|ikc oi }uk mk}k (ik`to`hk }oiz|o }ou o`do|oæa ktukcb~kda nu`taka} ý|fía} do t|ì`}bta# o`do|oæa b`ma||ota zado b`wkcbdk| }uk dogo}k o wamî toi {uozkfk| kb`dk aut|k iuctk# zab} }uk ktukcb~kæía o al|bfktý|bk". K zk|tb| dké# wamî toi=: dbk} zk|k dogo`do|)}o. K `atbgbmkæía në woi mai o}}k dktk)cbibto biz|o}}k.
 
Z|amu|o a ý|fía |o}za`}ëwoc zock }uk iuctk (DOT\K@ au Kfî`mbk Iu`bmbzkc" o|otb|o ui Ga|iucë|ba do \omu|}a. Wamî dowo o`tía |odbfb| }uk dogo}k# oxzcbmk`da dkiocha| ga|ik za}}éwoc k mku}k dk iuctk. Wamî wkb o`ma`t|k| iadoca} lë}bma} dotoxta} `o}to ik`ukc.Dozab} do z|oo`mho| a |omu|}a# cowo)a ktâ a ý|fía oib}}a| dk iuctk# nu`ta mai a}}ofub`to} damuio`ta}>
Mýzbk do }uk bdo`tbdkdo5
Mýzbk do maiz|awk`to do |o}bdî`mbk (ma`tk} do cu~# ëfuk# otm..."5
Mýzbk dk mk|tob|k do hklbcbtkæía5
 
<
Mýzbk da} damuio`ta} da mk||a5
Mýzbk dk `atbgbmkæía dk iuctk
K} duk} wbk} do }ou |omu|}a5
Mk}a oxb}tki# cowo tkilâi mýzbk} do maiz|awk`to} {uo za}}ki ma`to}tk| k }ukb`g|kæía> `atk}# |ombla}# kto}tkda}# domck|kæÿo}# otm...
 
 biza|tk`to coil|k| {uo do `kdk wkco z|amu|k| a} ý|fía} do t|ì`}bta zk|k{uo}tba`k| }uk iuctk# db}mutb`da mai kto`do`to} au gu`mba`ë|ba} }ulkcto|`a}# {uo`k ikba|bk dk} wo~o}# `ía toi `o`hui ma`hombio`ta tâm`bma da k}}u`ta# o zk|omo{uo z|aza}btkcio`to# }ía macamkda} zk|k kto`do| a zþlcbma.]o wamî {uo| {uo}tba`k|# o`tía u}o a mkib`ha cofkc# ga|ikcb~o ui |omu|}a do dogo}k.
 
]uk dogo}k }o|ë k`kcb}kdk za| uik nu`tk kdib`b}t|ktbwk do |omu|}a} do b`g|kæÿo}#k NK\B# {uo zado ma`ma|dk| au `ía mai }uk} kcofkæÿo}# ocbib`k`da au ogotbwk`da}uk iuctk. Do {ukc{uo| ga|ik ock dowo nucfk| }ou |omu|}a o cho o`wbk| uik |o}za}tkoi =: dbk} `a iëxbia.Mk}a o}tk nu`tk `ía kmobto }uk} oxzcbmkæÿo}# wamî }o|ë `awkio`to `atbgbmkda zk|k zkfk| kiuctk o wkb to| {uo al|bfkta|bkio`to zkfë)ck# zk|k ma`tb`uk| mai }ou \OM_\]A KDIB@B]T\KTBWA# o |oma||o| k ui ý|fía }uzo|ba| da }b}toik. ]ía o}}o}>
MOT\K@> Ma`}ocha O}tkdukc do T|ì`}bta) Zk|k iuctk} do ý|fía} iu`bmbzkb} oo}tkdukb}5
MA@T\K@> Ma`}ocha @kmba`kc do T|ì`}bta) Zk|k iuctk} oibtbdk} za| ý|fía}godo|kb}# au zk|k iuctk} f|kwé}}bik}.
 
]o wamî `ía {ub}o| zkfk| k iuctk# wamî zado do}b}tb| da |omu|}a kdib`b}t|ktbwa oaztk| za| ui \OM_\]A N_DBMBKC# kt|kwâ} da} t|blu`kb} do zo{uo`k} mku}k}#do`t|a dk nu}tbæk maiui# mai a} t|ìibto} do ui z|amo}}a `a|ikc kt|kwâ} dokdwafkda o tuda ikb}. _ik lak azæía â z|amu|k| k Dogo`}a|bk Zþlcbmk do }ukmbdkdo.
 
=
A OGOBTA ]_]ZO@]BWA
A Mýdbfa do T|ì`}bta L|k}bcob|a o}tklocomo {uo o`{uk`ta o}tbwo| zo`do`to a nucfkio`ta da|omu|}a# k iuctk `ía zado }o| mal|kdk. ]o hauwo| `omo}}bdkdo# zado }o| }u}zo`}ktoiza|k|bkio`to do }ou z|a`tuë|ba. O}to oxzodbo`to mhkik)}o OGOBTA ]_]ZO@]BWA.Oxzcbmk`da iocha|# mk}a wamî z|omb}o zkfk| a cbmo`mbkio`ta da }ou woémuca# a ý|fíazþlcbma `ía zado oxbfb| {uo }o zkfuo k} iuctk} zo`do`to} oi |omu|}a. ]ý dozab} da nucfkio`ta â {uo k iuctk zado }o| mal|kdk# kt|kwâ} do uik `awk `atbgbmkæía mai `awaz|k~a do wo`mbio`ta# za|âi }oi a do}ma`ta do <:/ z|owb}ta `a Mýdbfa.@k z|ëtbmk# mk}a k iuctk `ía }onk b`dogo|bdk# wamî zado zkfë)ck }ý kzý} }ou nucfkio`ta#`a z|ýxbia wo`mbio`ta da} damuio`ta} da }ou mk||a. Za| ma`tk dk lu|am|kmbk oxb}to`tooi iubta} ý|fía} do t|ì`}bta# hë nucfkio`ta} {uo ama||oi }ý dozab} do dab} k`a}. ]o|oma||o| â ui db|obta# a lo`ogémba do}}o kt|k}a `ía â |o}za`}klbcbdkdo }uk.
K DOGO]K Z\ÂWBK
M|bkdk kb`dk `k wbfî`mbk da Mýdbfa k`to|ba|# k DOGO]K Z\ÂWBK ma`}b}to lk}bmkio`to oima`to}tk| k b`g|kæía biodbktkio`to kzý} }uk kzcbmkæía.Oxoizca> Wamî gab kutukda za| ui kfo`to au zacbmbkc do t|ì`}bta. Oi wo~ do gbmk| db}mutb`damai oco a iâ|bta dk b`g|kæía# wamî dowo ia`tk| ui |omu|}a ga|ikc o o`wbk| zk|k kkuta|bdkdo {uo b|ë cho biza| k iuctk (DOT\K@ au aut|a ý|fía |o}za`}ëwoc"# z|amu|k`daoxzcbmk| dotkchkdkio`to k |k~ía do to| ama||bda tkc gkta. Ý|fía} do t|ì`}bta do kcfu`}O}tkda} zadoi `ía kmobtk| k dogo}k z|âwbk# za|âi# }ou iâ|bta â zco`kio`to kmobta `aNudbmbë|ba. Kzo}k| do `ía o}tk| oxz|o}}a `a toxta cofkc da `awa Mýdbfa do T|ì`}bta# aio}ia tkilâi `ía kz|o}o`tk `o`huik db}za}bæía ma`t|ë|bk }al|o a toik. Za|tk`ta#zado }o mhofk| ê ma`mcu}ía do {uo k \o}acuæía ?78!8: da MA@T\K@# {uo b`}tbtubu o}tkiadkcbdkdo do dogo}k kb`dk â wëcbdk. \o}tk kfa|k wamî aztk| za| ock. K }ofub|# wkia} maio`tk| }al|o a} tbza} ikb} maiu`} o g|o{óo`to} do iuctk}. Coil|kia}{uo k} kgb|ikæÿo} ck`ækdk} `a }ou |omu|}a }o|ía do }uk b`tob|k |o}za`}klbcbdkdo. @a}}az|azý}bta â tía }aio`to a do kuxbcbk| `k ga|ikcb~kæía dk} ama||î`mbk} o `k ia`tkfoi da}ou |omu|}a. Owbto ga|nk| z|awk} au }btukæÿo} {uo za}}ki maiz|aiotî)ca.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->