Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Fshehja e Besimit

Fshehja e Besimit

Ratings: (0)|Views: 1|Likes:
Published by Ardit Kraja

More info:

Published by: Ardit Kraja on Dec 27, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as RTF, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/27/2012

pdf

text

original

 
Fshehja e besimit
Shejh Ali BadahdahPërktheu Ardit KrajaKy është një studim mbi fshehjen (tekijes) nga muslimanët në rrethana të ndryshme.
Përkufizimi i fshehjes së besimit (tekijes):
Ibn Haxheri e përkufizon fshehjen e besimit si “kur një person ka frikë të ekspozojë besimin dhe ndjenjat e tija të brendshme”. [Feth el-Bari (12/314]Disa shembuj të kësaj gjenden në Kur’an dhe sunet. Allahu thotë: “Besimtarët të mos imësojnë mosbesimtarët, e t'i lënë manash besimtarët. E kush bën atë, ai nga feja e All-llahut nuk ka asgjë,
përveç për qëllim ruajtja prej të keqës së tyre
. All-llahu ju tërheqvërejtjen me dënim prej Tij, pse vetëm tek All-llahu është e ardhmja”. [Surah Ali IMran:28]Ibn Abbasi e shpjegon këtë varg kur’anorë duke thënë: “Një person mund të thotë çfarëdolloj gjëje kur është i detyruar të thotë nga frika e të tjerëve ndërsa zemra e tij është embushur me besim. Kjo nuk e dëmton personin. Fshehja e besimit në këtë rast ështëvetëm me gjuhë”. [Tefsir Ibn Ebu Hatim (Vol 2 faqe 629)]Ibn Kethiri shpjegon këtë varg kur’anorë duke thënë: “Ai i aplikohet atyre të cilët janë tëfrikësuar në disa vende në disa kohëra të caktuara. Ata janë të lejuar të shprehin atë qëështë e ndryshme nga besimet dhe bindjes e tyre te brendshme”. [Tefsir Ibn Kethir (360)]El-Nasafi e ka shpjeguar kuptimin e përjashtimit të dëshmuar tek vargu
“..përveç përqëllim ruajtja prej të keqës së tyre..”
duke thënë: “Ky është një rast ku një jobesimtarëka fuqi mbi ju dhe ju i frikësoheni për veten dhe pasurinë tuaj”. [Tefsir el-Nasafi (1/153)]Allahu gjithashtu thotë: “Ai që pas besimit të tij e mohon All-llahun, me përjashtim të atijqë dhunohet (për të mohuar), e zemra e tij është e bindur plotësisht me besim, por fjalaështë për atë që ia hap gjoksin mosbesimit, ata i ka kapur hidhërimi nga All-llahu dhe atakanë një dënim të madh”. [Surah el-Nahl:106]Ibn Xhabir përmend që arsyeja e shpalljes së këtij vargu kuranorë është rasti kur  politeistët e zunë Ammarin dhe e torturuan atë keq derisa ai ra dakord me ta në disa gjëraqë ata donin që ai të thoshte. Pas asaj, ai shkoi tek Profeti salallahu alehis ua selam dhe jarrëfeu atij çfarë kishte thënë.Profeti salallahu alejhis ua selam e pyeti atë: “Si e kishe zemrën?”Ammari ju përgjigj: “Ajo ishte plotë me besim”.Profeti salallahu alejhis ua selam ka thënë: “Nëse ata e përsërisin atë, përsërit çfarë bëre”.[Tefsir el-Tabari (8/181)]
 
Ibn Kethiri ka thënë: “Për shkak të kësaj, dijetarët kanë rënë dakord që ai i cili detyrohetnë mosbesim ka një zgjidhje ose të pranojë atë që i thonë jobesimtarët të bëjnë ose tërefuzojë”. [Tefsir Ibn Kethir (1078)]Dijetarët kanë thënë që ekziston një konsensus juridik (ithma) porsa i përket çështjes sëdetyrimit. Ibn Haxheri ka thënë: “Ibn Battal, duke diskutuar me Ibn Mundhurin, ka thënëse është një çështje konsensusi që kushdo që detyrohet të (bëj kufër) mosbesoj nënkërcënimin e vdekjes dhe të shpreh mosbesimin ndërsa zemra e tij është e mbushur me besim si një person i cili nuk mund të konsiderohet një jobesimtarë, as nuk duhet qëgruaja të ndahet nga ai”. [Feth el-Bari (12/314)] Nga kjo, ne mund të themi që fshehja e besimit, në pikëpamjen e Ehli Sunetit, është kunjë mysliman shpreh hapur mosbesimin në konform të kërkesave të pabesimtarëve të cilëte detyrojnë të veprojë në atë mënyrë. Kjo bëhet që ai t’i shmanget çdolloj dëmi ndërsazemra e tij qëndron e vendosur për ta refuzuar dhe është plotë urrejtje ndaj saj. Ai duhetgjithashtu të përpiqet të dalë nga rrethanat që janë duke e detyruar atë të veprojë në atëmënyrë.
Rregullat e fshehjes së besimit (tekije) sipas Ehli Sunetit dhe Xhematit.
1. Fshehja e besimit nuk duhet kurrë të përdoret si një pretekst për t’i mënjanuar ligjitislam. Ajo nuk është e lejueshme për të dal jashtë kufijve të ligjit islam si një formëfshehjeje.2. Fshehja është një konçesion që duhet vetëm të përdoret në raste të një nevojë të madhe.Madje Ibn Battali ka thënë: “Kemi rënë dakord unanimisht që kushdo që detyrohet nëmosbesim dhe zgjedh të vritet sesa të pranojë (të bëjë se çfarë duan ata) atëherë ai do tëmarrë një shpërblim më të madh nga Allahu sesa ai që bëri konçesionin”. [Ashtu siç ështëcituar nga Ibn Haxheri në Feth el-Bari (12?317)]3. Fshehja e besimit është një konçesion i garantuar vetëm në rast nevoje. Muslimani e kadetyrim të mos thotë më shumë sesa minimumin absolut që atij i kërkohet për të arritur sigurinë.4. Është obligim mbi myslimani të bëja çfarëdo që duhet të bëjë në mënyrë që të dalë ngasituata që është duke detyruar të praktikoje fshehjen e besimit.5. Sipas Ehli Sunnetit, fshehja e besimit është diçka që duhet të praktikohet ekskluzivishtnën detyrim të hapur dhe armiqësore të jobesimtarë dhe atëherë vetëm në kushte të rënda.
Rastet kur fshehja e besimit lejohet
1. Në shumë pjesë të botës muslimanët sulmohen dhe vriten në llogari të besimit të tyredhe ata janë të ndaluar të shprehin hapur besimet e tyre fetarë ose praktikumin e riteve tëtyre fetare. Ky është rasti për muslimanët që jetojnë në ish-vendet e Bashkimit Sovjetik 
 
dh është tani rasti në disa vende të Burmas, Indisë dhe të tjerë. Njerëzit që jetojnë nënkushte të tilla të rënda të cilat janë të detyruar të fshehin çfarë duhet që të qëndrojnë tësigurt.2. Muslimanët të cilët jetojnë në vende jomyslimane ku ata nuk sulmohen hapur por shohin shumë armiqësi drejt tyre për praktikat dhe besimet e tyre. Për këtë, arsye,ngandonjëherë dëmi do të rezultojë për muslimanët nëse ata i shprehin ose i praktikojnëritet e ligjit islam që shoqëria në të cilën ata jetojnë t’i kuptojë ose pranojë. Muslimanëtmund të bëjnë çfarëdo që duhet në mënyrë që të sigurojnë mirëqenien e tyre dhe të pengojnë dëmin. Kjo mund të përfshijë diskutimin indirekt të çështjeve.Megjithatë, një mysliman që jeton në një vend mysliman ku flamuri i islamit valëvitet lartdhe ku ligji islam aplikohet është në rrethana krejt të ndryshme sesa një mysliman jetonnë vende të qeverisura nga sisteme të tjera besimi dhe ligji. Muslimanët në vendet islamegëzojnë mundësi më të mëdha për të praktikuar fenë e tyre dhe janë krenar për të sesa ataqë jetojnë në vende me rrethana krejtësisht të ndryshme.Ibn Tejmija shkruan: “Një mysliman në vende jo-muslimane nuk është i obliguar tadallojë veten nga ata në çështje të dyshimta për shkak të dëmit që do të sillte një veprim itillë. Për kundër kësaj, mund të jetë më mirë ose madje edhe obligim për një mysliman t’i përngjasojë atyre në çështje të dyshimta nëse kështu i sjell dobi fesë si mundësi për t’ithirrur ata në islam ose për të mësuar planet e tyre të fshehta kundër muslimanëve nëmënyrë që t’i raportojnë tek muslimanët në mënyrë që t’i raportojnë tek muslimanët osenë mënyrë që t’i pengojnë dëmin që t’i bie muslimanëve ose për arsye të tjera që sjellindobi të njohura”.Unë duhet të theksoj që rregullat e fshehjes së besimit duhet të vëzhgohen në mënyrëstrikte dhe të sinqeritet ndaj Allahut dhe kujdesi duhet të jetë shqetësimi kryesorë. Kjoçështje nuk duhet të zgjerohet për t futur çdo gjë por vetëm rastet absolute dhedëshpërimisht të nevojshme. Nevojshmëria nuk mund të përkufizohet nga çdo kush,veçanërisht kur rrethanat e minoriteteve myslimane janë në fjalë. Për të tilla çështje,nevojshmëria duhet të përkufizohet nga njerëz të dijes sipas principeve të shëndosha juridike.
Fshehja e besimit (tekija) sipas shiave
Fshehja e besimit ka një kuptim të dallueshëm në terminologjinë e shiave imamit dhe unëshikoj si të përshtatshme të flas shkurt rreth asaj që ata besojnë.Fshehja e besimit (tekija) është e përkufizuar nga ata si fshehja e të vërtetës dhefshehja e besimit në të dhe fshehja e besimit nga ata të cilët nuk bien dakord pa debatuar me të kur mund të rezultojë në dëme fetare dhe të dynjasë.Ata mbështesin këtë fshehje të besimit të tyre duke përdorur të njëjtat fakte që përdorinEhli Suneti. Megjithatë, ata e kanë zgjeruar fushën e fshehjes se besimit për ta bërë një politikë zgjedhjeje dhe jo për një nevojë të madhe. Ata e shikojnë atë si një praktikë të

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->