Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Öncesi ve Sonrasıyla Atatürk-Demokrasi-Nutuk

Öncesi ve Sonrasıyla Atatürk-Demokrasi-Nutuk

Ratings: (0)|Views: 37 |Likes:
Published by m.ali eren
Atatürk'ün demokrasi hakkında düşünceleri kendisinin Medeni Bilgiler kitabı ve ABD Halkına yaptığı konuşmadaki demokrasi vurgusuna dayanarak verilmektedir. Ayrıca kendi dönemi öncesi ve sonrasından örnek uygulamalar ve çeşitli düşünürlerin görüşleri aktarılarak konu değerlendirilmektedir. Nutuk içinde tartıştığı H.G. Wells'in düşünceleri üzerinden Türk milletinden Dünya Devletine konusuna da değinilmiştir.
Atatürk'ün demokrasi hakkında düşünceleri kendisinin Medeni Bilgiler kitabı ve ABD Halkına yaptığı konuşmadaki demokrasi vurgusuna dayanarak verilmektedir. Ayrıca kendi dönemi öncesi ve sonrasından örnek uygulamalar ve çeşitli düşünürlerin görüşleri aktarılarak konu değerlendirilmektedir. Nutuk içinde tartıştığı H.G. Wells'in düşünceleri üzerinden Türk milletinden Dünya Devletine konusuna da değinilmiştir.

More info:

Published by: m.ali eren on Dec 27, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/25/2013

pdf

text

original

 
Öncesi ve Sonrasıyla Atatürk, Demokrasi ve Nutuk 
İçindekiler
Mehmet Vahdettin mi? Mustafa Kemal mi? (Vahdettin'in ABD'ye Mektubu!) İsmet Solak ................................Vahdettin e Mustafa Kemal'in Millete e Ba"#ms#$l#"a Bak#% A&#la# of. D. uhan *ey$io"lu..............+  Atat,k',n -l&i ./. 0e1 e ABD 2alk#na 345'daki 2itab#nda Demokasi .........................................................4 Atat,k6ten Demokasi Desi Sinan Meydan....................................................................................................7
 Atatürk'ün Başardığı Demokratik Devrimin Kilometre Taşları..................................................................4Türk Demokratik Devrimi........................................................................................................................4 Atatürk’ün önderliğindeki Türk Demokratik Devrimi’nin üç önemli özelliği vardır.....................................4Medeni Bilgiler Kitaında Atatürk'ten Demokra!i Der!i..........................................................................." 
Bas#n 8$9,l,", e Demokasimi$ 3:5;<5 *atih Altayl#....................................................................................Kita> Atat,k Ve Demokatik ,kiye 2alil İnal@#k...................................................................................... Atat,k6,n Vefat#ndan Sona ekeiya Setel (2at#lad#kla#m s. 3+C34) ...........................................Deim@i Me@lis Atat,k e Demokasi Ba#% Doste ................................................................................utuk ,k Milleti'nden D,nya Deletine ..............................................................................................................4
 
 Atatürk'ün yazdırdığı “Medeni Bilgiler” kitabıyla “ABD Halkına Hitabı” nda ifade ettiği demokrasi düşüncelerine ge!meden "nce b#ndan "nceki de$letimiz son %ükümdarının y"netim a!ısından millete $e bağımsızlığa bakış a!ısını değerlendirmek istiyor#z& Ardından Atatürk sonrası !ok artili d"nemin ()*+,+ yılları arasındaki %ükümeti Menderes iktidarının basın $e demokratik %akların i%lal etmesiyle ilgili bir değerlendirmeyi $e adı ge!en kişilerin yor#mlarını aktarmak istiyor#z&
 
Mehmet Vahdettin mi? Mustafa Kemal mi? (Vahdettin'in ABD'ye Mektubu!) İsmet Solak
(-+..+(. ///&y#rtgazetesi&com&t 
r
0şleri gü!leri M#stafa 1emal Atatürk2ü $e k#rd#ğ# 3aik 4#m%#riyeti yerin dibine koyarak yıratmak 567 8üya  yakın tari%i kon#ş#yorlar& Bir rogramda insanın g"züne baka baka kon#şan bir yobaz9 “M#stafa 1emal :aşa bir ;smanlı :aşasıdır& <e on# $atanı k#rtarmak i!in Anadol#2ya g"nderen de =#ltan Me%met <a%dettin2dir” deyi$erdi& B#n# ne ilk kez d#yd#m ne de son olacaktır6 Ancak “B# 1afalara” asla boy#n eğmemeliyiz& >limde9 Anadol# ?ni$ersitesi @ğretim ?yesi :rof& 0%san 8üneş kaynaklı bir belge d#r#yor& <atanı satan =#ltan2ın sürgünde old#ğ# d"nemde ABD Başkanı2na yazdığı mekt#9 i%anetini bir kez da%a ortaya koy#yor& ( Mart (). tari%li mekt#b# ok#y#nca g"receksiniz&
Amerika Cemahir-i Müttefikiye Reisi Mösyo COOLİDGE Cenaplarına !iyasi olayların "e #eli$melerin tüm i%yü&ünü han#i ne'enlerle !altanat merke&imi #e%i(i )ir süre i%in terk etmek &or*n'a kal'ı+ımı )iliyors*n*&, * kon*'a ayrıntılı )il#i s*nmayı #ereksi& #örüyor*m, * süresi& *&akla$manın )a)a'an kalma sahip ol'*+*m !altanat "e .ilafet makamın'an "a&#e%ti+im anlamına #elmeye(e+i a%ıktır, Ankara Me(lisi #i)i isyan(ı fitnenin )* kon*'a ala(a+ı tüm kararların #e%ersi& ola(a+ını )il'iririm, /öyle ki0 İslam .ilafetinin Osmanlı !altanatı1n'an soy*tlanıp ayrılması "e .ilafetin tümüyle kal'ırılması 'ini ka"miyeti "atanı )elirsi& "e karı$ık askerler'en "e öteki sınıflar'an ol*$an kü%ük )ir $er &ümresinin kısmen &orla "e kısmen )il#isi&lik "e #afletle yönlen'ir'i+i 2-3 milyonl*k 4ürk ka"minin yetki alanı i%in'e 'e+il'ir, * an(ak tüm İslam 'ünyasın(a atanan *&man ki$iler'en ol*$an )ir me(lisin toplanması "e tüm 'in )il#inlerin ortak kararıyla %ö&üle(ek )üyük )ir e"rensel sor*n'*r, İslam )il#inlerinin )il'i+i ü&ere $eriata aykırı karar han#i makam'an ol*rsa ols*n son*%s*& kalmaya mahk5m'*r, *n'an )a$ka )* '*r*m i%in'e )*l*n*lan ko$*llar'a İslam 'ünyasın'a son*%ları pek "ahim ola)ile(ek )üyük )ir heye(ana yol a%a(aktır, Ayrı(a #eli$mi$ ülkelerin i% #ü"enliklerine 'e )üyük )ir etki yapa(aktır, .ane'anımın ileri #elenleri aleyhin'e Ankara tarafın'an ka)*l e'ilen sür#ün "e ko"ma emlakine "e )ireysel mallarına el koyma #i)i haksı& kararları hane'anım )ireylerini insan "e ki$ilik hakların'an soy*tlar mahiyette'ir, * kon*'a yü(e ki$ili+ini& "e hükümetini& tarafın'an olanak öl%üsün'e yapıla(ak yar'ımları pek 'e+erli saya(a+ımı a%ıklamaya #erek yokt*r, * "esileyle yü(e haktan sa+lıklı olmanı&ı niya& eylerim,6
 
4#m%#riyeti i!lerine sindiremeyenlere b# mekt#b# it%af ediyor#m& Biri $atanı satan $e emeryalist bir ülke başkanından mallarının k#rtarılmasını isteyen bir %ain9 diğeri nesi $ar nesi yoksa milletine bırakan bir de%a $e bir "nder6 8elin de bayk#ş gibi "ten ş# gerici yobazlara kızmayın6 C#%  yani6 4#m%#riyet se$dalıları bir an g"zlerini kaatsa9 alınlarından $#r#rlar $e yine $atanı satarlar6
 
Vahdettin ve Mustafa Kemal'in Millete ve Bağımsızlığa Bakış Açıları Prof. Dr. urhan !e"zioğlu
///&atam&go$&tr  emm#z ()E* F &&& Maz%ar Müfit 1ans#9 anılarında9 Atatürk2ün da%a >rz#r#mda iken millet egemenliğinin son#c# olarak de$let şeklinin 4#m%#riyete d"nüşeceğini "zel bir kon#şmada s"ylediğini nakleder&
(
 B#nlar ni%ayet "zel bir so%bette s"ylenmiş s"zlerdir9 denebilir& Ancak9 Atatürk2ün  Ankara2ya ayak bastığının ertesi günü9 .E Aralık ()() da Ankara ileri gelenlerine %itaben yatığı !ok "nemli kon#şmada s"ylediği ş# s"zler da%a yol#n başında9 milletin egemenliği ilkesinin on#n g"nlünde $e zi%ninde yer ettiğinin kesin delilidirF“eşkilGtımızda
.
 1#$ayı Milliye2nin Gmil $e iradei milliyenin %Gkim olması esası kab#l edilmiştir& B#gün bütün ci%anın milletleri yalnız bir %Gkimiyet tanırlarF Millet HGkimiyeti&&&”&
 Atatürk millet iradesi $e millet egemenliği ilkelerine dayalı bir mücadeleyi adım adım teşkilGtlandırırken9 0stanb#l2da Meclisi Meb#san tolanacak9 b# Meclise girmesi sağlanan “Müdafaai H#k#k” !#ların !abasıyla Misakı Mill 5Mill And7 kab#l edilecekti&
!arayın akı$ A%ısı7 8o)an "e !ürü
; günlerde9 “millet”e $e milletin egemenliği kon#s#na =aray'ın $e Ankara2nın ne kadar farklı şekilde baktıklarını Ia#f ;rbay”ın %atıratında yer alan ilgin! bir sa%ne !ok iyi sergiler&Ia#f Bey9 Balıkesir Millet$ekili Abdülaziz Mecdi efendi $e 1onya Millet$ekili <e%bi efendi9 birlikte =aray2a giderek <a%dettin2i biraz yüreklendirmeğe !alışırlar& =aray2ın encerelerinden Dolmaba%!e "nünde demirleyen düşman donanması g"rünmektedir&
*
 <e%bi efendiFJ Ke yasalar milleti yıldıramazlar&&& Müsteri% ol#n#z :adişa%ım” der& <a%dettin2in i!i ra%at değildirFJ “Iica ederim9 dikkat edin9 B# adamlar %er şeyi yaarlar& Meclisteki s"zlerinize dikkat edin” diye ce$a $erir&B# defa9 %eyecana gelen Abdülaziz Mecdi efendi9 düşman sa$aş gemilerini g"stererek ş"yle derFJ :adişa%ım9 b# kGfirlerin zor# işte s# kenarına kadar ge!er9 "tesinde s"kmez Anadol# #lattır&&&  Atıldığı mücadelede m#tlak m#$affak olacaktır& B#ndan emin ol#n#z”&
9ah'ettin
9
söylenenleri '*ym*yorm*$ #i)i aynı nakaratı tekrarlar7 “: 4ekrar e'iyor*m, Akıl i%in yol )ir'ir, 9a&iyet mey'an'a'ır, ;İn#ili&ler< İsterlerse yarın Ankara1ya #i'erler6,
Ia#f bey kendini t#tamaz& Meclisi Meb#san'ın kab#l ettiği Misakı Mill2yi %atırlatır& “Milletin sizden istediği9 Meclis kararı olmadan %er%angi bir milletlerarası $esikayı imzalamamanızdır& Aksi takdirde geleceği !ok karanlık g"rüyor#z” der&
=a'i$ah
 b# s"zler üzerine9 sinirliliğini a!ık!a belirten bir ta$ırla kolt#ğ#ndan kalkar9 bakışlarını Ia#f beye dikerekFJ “
Ra*f )ey>,,, 'er, ir millet "ar koy*n sürüsü,,, *na )ir %o)an l?&ım,,, O 'a )enim
”&Ia#f bey9 o anda9 b# sürü $e !oban benzetmesini <a%dettin2in ağzından da%a "nce de d#ym#ş old#ğ#n# %atırlar&
,
Kot F <a%dettin'in b# za$allı s"ylemlerine ABD'liler de inanmış olmalı ki 0zmir'i k#rtarmış olmamıza karşın ().+'de (+ ci$arı olan donanmasını (. yeni gemiyle gü!lendirir& Aynı tari%lerde 0stanb#l $e Boğazlar işgalini sürdürme niyetinde olan 0ngilizler de i!lerinde . adet #!ak gemisi de b#l#nan geniş bir donanma gücünü g"nderirler&5KC imes ().. %aberleri7
1Erzurum’dan ölümüne Kadar Atatürk’le Beraber, cilt I ve II, Türk Tarih Kurumu Yayını, ! "III, 1#$%1#1, &'&%($$!)*enüz TB++ ve *ükümeti rtada yktur! +uta-a Kemal .a/a, bu ebe0le te/kil2tımız3 deyimini kullanıyr!
#Atatürk’ün 4öylev ve 5eme6leri, 7ilt II, ikinci bakı, Ankara 1'&', ! 11!
8+iak%ı +ill9, Kuva%yı +illiyeci üyelerin kurdu:u ;el2h%ı <atan3 =rubunun etkiiyle )> ?cak 1')$’de ya0ılan =izli t0lantıda kabul ve imza edildi! 1@ ubat 1')$ de, +ecliin a6ık turumunda Edirne +illetvekili ere- bey tara-ından kundu!&n=iliz, ;ranız, talyan ve Yunan ava/ =emilerinden lu/an (1 0ar6alık bir dnanma, +ndr +ütarekeinden nra, 1# Kaım 1'1> de tanbul limanına =irmi/tir! 5ü/man dnanmaının tanbul’a =iri/ini  =ün 4uriye ce0heinden tanbul’a dönen +uta-a Kemal .a/a *aydar0a/a’da =örürC =özü ya/lı yaverini teelli ederek, =eldikleri =ibi =iderler3 der! Be/ yıl kadar nra, ) Ekim 1')# de, +uta-a Kemal .a/a’nın ve arkada/larının ava/ta ve di0lmaide a:ladıkları za-erlerle, bu dnanma tanbul’dan ayrılacaktır, n=iliz kmutanı *arin=tn, ;ranız kmutanı 7har0y, italyan kmutanı +mbelli ve i/=alci akerleri, Türk bayra:ını el2mlayarak =emilerine binecekler ve Türk tanbul’u =er6ek ahibine bırakacaklardır!(Dakleden, ?rd! .r-! e/at Kaynar, Atatürk6ülük Dedir3 ba/lıklı makale, Atatürk6ülük, II! kita0, Fnkur, Baımevi, Ankara 1'>#, ! )&%)(!
 
Atat#rk'#n $lçi %.&. re( ve ABD )alkına *+,-'daki )itaında Demokrasi
 ABD'nin ().-. arası Ankara Büyükel!isi Lose% 4& 8re/'d#r& 1endisi b#radan okyo'ya atanmıştır& B# sıralar Atatürk'le kayıt altına alınan g"rüşmesinde9 Atatürk'ün ABD Halkına %itabını da ses $e g"rüntüyle filme alınır& B# g"rüşme da%a sonra ABD kam#oy# i!in %azırlanan “ncredible #rk ”  “Müt%iş ürk” adlı ., dakikalık filmde k#llanılmıştır& B# filmin tamamının $e ayrıca Atatürk kısmının adresleri ş"yledir F%ttFNNarc%i$e&orgNdo/nloadNgo$&arc%i$es&arc&,*(-ENgo$&arc%i$es&arc&,*(-E&m%ttFNN///&yo#t#be&comN/atc%O$Pf%kcc:Q,/yoRfeat#rePlc Atatürk'ün kendi sesinden . dak& kon#şmasının tamamı ise ş# adresten dinlenebilinir F
@on*$manın tam metni ise $*'*r 7
M#%terem Amerikalılar9ürk milletiyle Amerikan milletleri $e karşılıklı old#ğ#na emin b#l#nd#ğ#m m#%abbet $e samimiyetin tabii menşei %akkında birka! s"z s"ylemek isterim&ürk milleti zaten demokrattır& >ğer b# %akikat şimdiye kadar medeni beşeriyet tarafından tamamıyla anlaşılmamış b#l#n#yorsa9 b#n#n sebelerini m#%terem sefirimiz ;smanlı 0maratorl#ğ#'n#n son de$irlerini işaret ederek !ok güzel ifade ettiler& Diğer taraftan Amerikan Milletinin kendini %issettiği dakikada istinad ettiği 5&&&&7 demokrasidir& Amerikalılar b# me$%ibe ile mümtaz bir millet olarak beşeriyet dünyasında arzı me$c#diyet eyledi& Büyük bir millet birliği k#rd#& 0şte b# noktadandır ki ürk milleti Amerika milleti %akkında derin $e k#$$etli bir m#%abbet %isseder& ?mit ederim ki b# müşa%ede iki millet arasındaki me$c#t olan m#%abbeti k"kleştirecektir& Calnız b# kadarla kalmayacak9 belki tüm beşeriyeti birbirini se$meye $e b# müşterek se$giye mani olan mazi %#rafelerini silmeye9 dünyayı s#l% $e %#z#r altına sokmaya medar olacaktır&M#%terem Amerikalılar9emsil etmekle m#bayi old#ğ#m ürk milletinin9 Ceni ürkiye 4#m%#riyeti'nin insani gayesi işte b#ndan ibarettir& B# yüksek gayede zaten !ok yükselmiş b#l#nan Amerika milletinin9 ürk milleti ile beraber old#ğ#ndan şü%em yokt#r&S
 Atatürk arkı
<a%dettin'in kendi %alkını “koy#n sürüsü” %aline indirgeyen9 ta%t #ğr#na yabancı liderlere  yal$aran za$allığını g"rdükten sonra Atatürk'ün o zamana g"re !ok #zaklarda9 okyan#s "tesi bir %alkın d#r#m#n# bile ka$rayabilen9 barış i!inde karşılıklı saygıya dayalı işbirliğini "ng"ren engin zeka $e de%asına şaşmamak mümkün değildir& Amerikalıların de$let k#rma başarısını "$erken ilk işaret ettiği kon# demokrasidir& Ayrıca ürk Halkı'nın aslen demokrat old#ğ#na $#rg# yamaktadır& Diğer yandan () yılında Albert >instein9 Kazilerden ka!an bilim adamlarına sığınak olarak Atatürk ürkiyesi'ni se!miştir& Başlıbaşına b# olay bile Atatürk'ün demokratik bir ülke k#rma yol#nda dünyada kazandığı saygınlığın9 kendisine Tl#slar arası !e$relerde d#y#lan gü$enin ciddi bir g"stergedir&>lbette kendileri engin doğal yetenekleriyle dünyaya gelmiştir ama kendisini asıl başarılı kılan müt%iş ok#ma $e "ğrenme arz#s#d#r& Bıraktığı kütü%anelere $e ilgilendiği kon#lara bakılırsa me$c#t üni$ersitelerin tamamından mez#n olm#ş g"züyle bakmamız gerekir kendisine& @rnek olarak9 H&8& Uells'in (.++ sayfalık Ke/ Cork ().( baskılı bilimtari% yayınına bakabiliriz ki son b"lümde aktarılacaktır& ().; lerin !ok kısıtlı koş#llarına karşın kısa sürede edini !e$irisini yatırarak ok#d#ğ#n# g"sterebiliriz& 1ütü%anesinde b#l#nan kitaların listesi $e kon#lar dizini ile "rneklere bakmak i!in adresler ş"yledir F Atatürk'ün ;k#d#ğ# 1italar 3istesi  Atatürk'ün ;k#d#ğ# Cabancı 1italar 3istesi   Atatürk'ün ;k#d#kları Dizini $e Bilimari% @rnekleri
 
 Ayrıca Anıtkabir Derneği Cayınları'nın . ciltlik “Atatürk'ün ;k#d#ğ# 1italar” serisini de "neririm&

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->