Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Papacostea Geneza statului în Evul Mediu românesc partea 2

Papacostea Geneza statului în Evul Mediu românesc partea 2

Ratings: (0)|Views: 78 |Likes:
Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1988
Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1988

More info:

Published by: Serban George Paul Drugas on Dec 27, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/30/2013

pdf

text

original

 
qio!ard,unadintre acele numeroaseliliin cadrui c6roras-ardesfiquratexistentamedievalda romAnilorinainte deconstituireaJiriiRomAnegtiqiaMoldovei.Domnul era Costeapomelniculuide Ia Bistrila,care,pro-babil,nu seafla inraportde rudenie cu domniiMo1dovei, MuEatiniil?;{araeraoformalieteritorial-poiitici insudulMoldoveideastdzi. Darintegrareate:ritoriala nuaanulat ipsoJacfotrdsiturile distinctive ale ve-chii!dri,careintraacuminstructurastatului moldovenesc. Capretutin-deni,qiin tarileromAnecentralizareastatului medievalafost in acelagitimpunprocesteritorial-de concentrareateritoriilorqideunificarealordecdtreunprincipatunificator-giunprocesinstitulional, delichidareprogresivia autonomiilorlocaleprinacfiunea institufiilorpu-
tr5,linutulanurne, oraEul Chiliaqicu vamaEicu ozerele ce ascultideacestoraE,qioraqulVasluiqiocolulce ascultdde acest oraE,qilinutuldela'Iutovagi Tirgul Birladului,cu tot ocolul,EimorileCovurluiuluiEi
uPresupunereaseintemeiazdpeabsen{aolicdrei menliunireferitoarela Cos-teain letopise{elemoldovenegti.18In contextulacestorconsidbraliicapdtdinsemndtatedeosebitd constatareacdlntezauruldomnilor Moldovei seaflau,pindin sec. XVI, doud.coroane di,ntrecareuna aldriide Jos.$tireaecuprins.linraportultrimisdin Iagi,la6iunie1562,luiFer:dinandI deHabsburg,de solul sdu acreditatpelingdDespot-Vod'5;lncadruluneiadintreconversaliiiecudo,mnulproaspdtinstauratpetronul{drii,solulafostin{ormatdeacesta desprepierderilesuferite de tezaurul domnilor MoI-dovei in irnprejurdrilecare duseserdlaschimbarea de domnie;,,haecbis repetensmeaclMaiestatem VestramSacratissimamprescribereiussitsimulquesummopereeandem rogareutquoniamin victoria sua bona regni omniapene queAlexanderMoldavussecumhabuisset conciderint,desiderariquecoronam diadema regnisuiinferioris,duae enimsunt, altera regniprincipis,crucemitemquein coronationeapiicari solet,quamstemmavocat...";Hurmuzaki,II,1,p.425.Dubla coroand dintezaurul moldovenescconfirmdalcdtuirea tSriidin doud entitltipoliticedistincte;ianterioare,,intemeieril".Ea nu sepoateexplicaprin partiliatemporar5 a!5riisuburnra:;ii luiAlexandru cel Bun, cur?a interpretat-o P. P. Panaitescu, Tezauruld,omnesc. Contribu[ielastudiulfinan[elorteudalei,n.'araRomd,neascdgiinMoI-tlou{l,in,,Studii",XIV, 1961,nr.1,p.-64,cdr:uia ii revine rneritul de a fi semnalatceldintiiaceastdinsemnatdqtire;veziqiV.A1.Georgescu,Bgzance et lesi,nstitu-tionsroumainesjusqu'alafinduXVe sibcle, inXIVeCongrbs internqtional des4tudes bgzantines,Rapports, IV, Bucarest,1971,p.60.
102
teriicentrale. In Mo149*v"4"furmatie*pnl*kic5avea..p.d:$i*@;*-rn**nurur,ai"".pe*elaaJJl."jgSt!{1ij;$oradtffriiistrative__existenla
*dgJgA,_Sta unqi*Jacffi&icr*",d,m,;€hite,rs.-Amintimjn".aneash.-nndineeidei,ln
af.STTeglprlea'-'iiifccesoriiormedixandi{i-celBun,cind fenomeneieffiii€ntufie de fdrimi{are.feudala_auadus- iri riou t3.11grafa!5entitbtilcpolitico-teritoriafgdin"care3-aitcatuitMoldove.{fl irftim;'etapdaprocesuiuideuirificare. Inteleserea incheiate
de*Tliei_Pt,eft"n,"uf,uJaa"utrogtiniae'eelqi-prllo$aisffiu;iiiib-145{;"
oferff*iin.prr+gl-..qg-*Lg"q.?ementludelimitareateritorialS.a. celoq{,q4ite{,#*;$i-;arrr-datiiiBitfiliii*troiitiu fiate,$tefe'hWbd,'6inocina noas-roraqulTecuciu,cutotocolulgiOltenii(rr./Cr-,d""ptcuvint subliniaR./lRosetti, celdintiidintreistoriciiromdnicare aintuit existen{aa dou.ifvechiformafiunipoliticein Molodova:,,Domniapentrucaresecertau/Iliasgi$tefanse compunedin douistate cuorigini deosebite:MoldovaIuEo, u-m ostapiniseBogdanEipoateqiLalcu (dincare setrdgeau Iliaq|;i $tefan)t...1 gi Tutova,compusAdincele treijudeleactualeaTutovei,tCovlrrluiuluigiaTecuciului"s.IillFor{elecentralizirii aveauinsisiprecumpdneascdasuprafactorilor'lfirimi{ariiqiMoldovaEi-areg6sitcurindunitatea;$tefancelMareaIsudatdefiniti"',in cursul indelungateisaledomnii,laraasupracdreiaIdomnea/Dartocmaiefortulsdudecentralizare-nunumaiteritorialdlci qiinstitutionali -aveasdmai declanEezeodati,prinreacfie,for-tele.f5ramiferiigiimpreund cu elevechilerealitili.lfMateacrizadin 1467,cind factoriianarhieiboiereqti'au'folbsitin-,fiervenfiastraindpentruazdddrnici procesuldecentralizareinplinddes-ffdEurare,areadusla.suprafatAparticularismul,,!drii(pecareRomano{integraseinMoldovafScrisoarea,recentdescoperitaa Cracovia,a rege-\uiCazimircatrecor{silierii Coroanei,alcdreiobiectera tocmai situa-tiacreati decampanialui MateiCorvin inMoldova,aminteqtegravitateareacfieiinternedeziSnluitedeactiuneamilitaria regeluiUngariei. Re-geleCazimir amintea,intre altele,sfetnicilor sdicd,,decurindintreagalaridejosaMoldoveiaqezatd spreUngarias-arisculat, sustrdgindu-iesupunerii fat6de$tefan(20bis.ar$te'fana dominatin cele dinurmdqiaceastAdbufnire aparticularismuluiTdriide Jos.Unificareateritoriului Moldoveise situeazdintre dispari{ialuiPe-truMuEatlaodatd carenupoatefi stabilitain chipprecis,darulterioardluniidecembrie1389,cindeIfigureazdincdin tratatuldealianld incheiat,probabil,prinmijlocirealuiintreMirceaEiVladislavJagiello?1,qiante-rioarddocumentuiuidin martie13g2,dataprimuluiact emis deRoman,cu titulaturamodificati corespunzdtornoiisituatiiteritorialecreateintretimp. DaranalizaatentdadesfdEurdrilorpotiticedin spaliulnostruinaceqtianioferd posibilitatearestringeriiintervaluluiincares-aupetre-cutevenimenteleamintite,menitesd atirnegreuin destinulcelof doudldriromAne.Acliunea luiRomanMugata tulburat profundraporturilemordo-'nunteneEia introdusun elementdurabilde rivalitateintrecele doui!dri.Eas-a realizatin opoziliecuJaraRomaneascdsiin detrimentulei
rsM.Costdchescu,p. cit.,lI,p.68t-683.. . :uR- Rosetti,Statul bf,rld.dean,n,,Revistanoud,,,II(1839),p.464_472; vezi$iobieclianeintemeiatda lui N. Iorga,Stud"iistoriceasupraCniinetsiCetdfii'AIbe,Bucureqti,1899,p.79...20bis,,EtnupertotaterrainieriorMoldauieversusHungariamsitaobeciien-tiam ipsoStephanosubtrahensrebellavit;$.Papacosteta,TJtt,episod,ed.e la riual.itdpolono-hongroiseauXVesibcle: lacarnpagnecte tWathiasCiruin entu{o1clauit:tla lumibred"unesourceinddite, in_,,R,evueroumained'histoire",VIII,1969,p.{177.21Textul tratatuluidin decembiie1389inHurmuzaki,T, Z,'p.315_316.-
103
 
Eiapuscapet coalilieipoloho-moldo-munteneini{iate in 13Bgqiconso-lidate inanii1390gi13912?.\qadar,faptulnoualalipiriiTarii cleJos19Moldova s-apetpecutintre6 iulie1391,dataultimuluidin acestqirde tratateincheiatede MirceacuVladislavJagiello,;i30 martie 13g2,dataprimuluiact emisde Rornancunoua titulaturd.AceastaesteinsdvremeaincareMircea intimpiniinpropria-ilardprimulval alexpan-siuniiturcegti. Trupele deachingiiale ripiiputeri,acdreistdpinireitin-seseacumliniaDunarii,in urma lichidariidiverselorformatii statalebul-gare,pdtrundinJaraRomAneascdz3;maitirziu,peurmelelor, avea s[vini insusisultanulBaiazid,cu care Mirceas-aaflat implicatintr-unindelunglirdzboi.In aceste tondiliidepolitica generald;i;;;i"t";;"tefarade JosinMoldova;astfel s-aincheiat..intemeierea(Moldovei.
-/vr""'r'r"
riltiatiYaluiHomanseafldlaorigineatrnuigravlitigiuteritorialintreIVloldova gifaraRomaneasca,litigiucareavea sdse repercutezeadincasllpraistoriei1or,dinaceastavreme qipindin sefolulai XVI-lea.Pro-blemaevolutieifrontiereimoldo-muntenesi a implicaliilorsaleinterna-lionalenuqi-a gdsitrezolvareasatisfbcdtoarein istoriografianoastr5,inciudaunui qirdestudiispecialecei-aufostconsacrate.Din ansamblulchestiunii,carerevendiciun studiu special,relinemelementelelegateindeaproapedevremeade care neocupam.
U__zurpatorul, omnalfdriiRomAneqtidirr_hanil_qg!!-a.4uluiaspulbelatpdfFpedTiVaestaurdriiimediate a raportuluiteritreMoldovaqilaraRomdneascdanterior anului 1392.Dar ciliva ani mai tirziu,Mirbea afolosit,la rindu-i, situalia creatbdeinfringereadepeWorsklaalituanienilor'Eiaalialiior lor'-intrecaregimoldovenii (1399) -de cdtre t5tariiluiTimurQutlugqiEdtige,sprijinilideTimurLenk. PrimejdiatdtarS, reinnoitipentruEuropa16-sdriteanica urmareainterventieiluiTimurLenk in aceasti regiuneEiaincercdriisaledeasupune Hoarda deAurcontrolului sdu, acoalizatpelituanieni,poloni,moldoveni25,Ordinul teutonicEipetdtariiostili luiTimur, conduEidehanul ToktamiEzo.Dupi disparilia,probabilin lupti,a lui$tefanMugat,Mirceaintervinein conflictul dinastic dinMoldova;intervenlia1uiMirceaadus lainlSturarea luiIuga, noul domnaI!5rii,qilainscdunareandomniea luiAlexandru.Laconicqieufemistic, Leto-pise{uldeLaBi.stri{a noleaza:,,inanul6907, unaaprilie 23, s-a ridicatdomninlaraMoldoveiAlexandru voievod,iarpeIugavoievodl-a luatMirceavoicvod(i2?.Noul domnatrebuitinsa sdpliteascd pr6plconcursu-1ui care l-aadus pe scaunulMoldovei; iarpre{ulafost, dacdnu renunla-realaansamblulteritoriuluiocupatdeRoman,o largd concesieterito-ria16.Cudrept cuvints-apresupusciinscdunareah-riAlexandrua adusMoldol.a instrinsdiegdturadedependenlafa![ de[araRomAneascd2s.SemnificativSpentruorientareapoliticaaiuiAlexandilIf incepu-tuldomniei,este reaclia Poloniei1a inscdunarea ui;la 25martie 1400,regeleVlaCislav,ostildomnuluiinscdunat deMirceainMoldova, iaju-rdmintuldefidelitatealtuipretendent,Ivascu, fiulluiPetru MuEat,atitpentrupropria-ipersoan5,citgipentrufostul domn, RomanMuqat:o.Doianimaitirziu, deEi Alexandru cel Bun iitagaduise credin{i,Vladi-slav,neincrezdtor incd,iamdsurideprecaulie.Pan CosteaValahul-personaj pecareN. Iorgal-aidentificat,clt titlu de ipotezd, cu Costeapomelniculuide la Bistrila-jur6credinlilui Vladislav, fa!6 de care
25Iminentaprimejdiei;iaconfi:untdriicu noulval de expansiune mongoidprovocatddeimixtiunealuiTimurLenk in conilictele interneale Ftroardei de Aurexplicdapari{ia tltarilorincaiitatededu;maniai Coroaneigiirnpotriva ciroradomnulMoldoveiseindatora si-siajutesuzeranul, lnjurdmintuide fidelitatedepusde$tefanMu;at,in1395,uiVladislav Jagiello(M.Costdchescu, op.cit., II,p.611"-615):participareamoldoveniloria iuptd eatestatd deletopisefele ruse;veziP.P.Panaitescu. MirceacelBd.trin, Bucureqti1944,p.276-277, carese indoieqteinsd departicipareaperson'al5a lui$tefanMuqat.?6Fentruantecedentelepolitice;imilitare ale lupteidepeWorskiagi pentruurmdrileei,vezistudiul deosebitdeinsemnat aI1ui ZekiVelidiTogan, Ti'mursOstet6opa-Poli.ti,k,in,,Zeitsehriftder DeutschenMorgenliindischen, Ge.sellschaft",CVIII(1958),2,p.279-293;vezigi Bertold Spuler,MittelalterlicheGrenzenin()steuropa.I.D1eGrenzedesGrossfirstentumsLitauenim SidostengegenTirkenund,Tataren,in,,JahrbilcherfiirGeschichteOsteuropas",V-I(1941)'p.152-170'ztCronicile slauo-romdne din sec.XV*XVIpublieatede lan Bogdan,edi\ierevdzutdqicompletatddeP. P. Panaitescu,Bucuregti,1959,p.6.18P.P. Panaitescu,Mircea cel Bdtrin,p.281.sM. Costdchescu,op.cit., lI,p.617-621.
rceainTransilvaniafdcear,rzadarnicdorice veleitatede recuperarea
pozilii1orpierdutelnsudulMo1dovei. Eqecu1inaialcampanieidin 1395
ziTratatuldinianuarie1390,ibidem,p.322,qiin [Jrkundenbuclt, zur Ge-schickteder Deutschenin Siebenburgen,ITI, ed. Fr. Zimmermann, Carl WernerqiGeorgMiiller,Sibiu,1902,.34*35.r'aOrudjbinAdi1,Teuarih-iAI-i Osman, in Croniciturcettipriuincltdrilerorndne, volumintocmitdeM. Guboglusi M. Mehmet,Bucureqti,1965,p.48; Aqik-paqir-Zade.Teua,rih-i,Al-i, Osman, ibidem,p.83;MehmedNesri,DjzhannunleTqrih-iAI-iOsman, ibident.,p.lI2,pentruinceputul conflictuluidintre Mircea5iBaiazid.vezi A. Decei.L'erptid,itionde Mircealercontreles AkincideKarinouasi(1393),n,,Revuedes.etudesroumaines",f(1953),p.130-151; o analizd strinsdaevenimentelor politicedinaceqti ani, inlegdturii cumanifestdridin domeniularteLepocii, vezilaRdzvanTeoclorescu, Despreun i,nsemn sculptatsipictatde IaCozia(injLLrul,,Despotiei"lui h{ircea celBdtrin), ln,,Studj.iqicercetiri de istoriaartei", SeliaartaplasticS,16(1969),,p.191-208.zaN.Iorga,Acte siJragmentecupriuirelare;ti, 1897,p.3;tr.Minea,op,cit.,p.45,
104
istoriaromdnilor,voli'. III, Bucu-
aluiSiundimpotriva Moldovei -destinatdsd destrame
dlttlte Po-lonia-ui-
 
seangajeazd s5 se opund luiAlexandru,daciacestas-arridicaimpotri-varegelui30.Laaceasta dataincd legdtura lui Alexandrucu Mircea iIficea suspectnochiiregeluipolon.
ni.ciea duratd indeiungat5;inca intimpuldomniei lui Alexandrugi,poate,chiar qiinzilelelui Mircea, hotarul dintre cele doudtiri acunos-cutonouAmodificare,de astddatain fal.oareaMoldovei.instadiutac-tualaIcercetArilornupoatefi stabilitcupreciziemomentul in cares-aprodusnoua schimbare defrontierd intreMoldovaEi f,araRomdneascS;sigur insdesteciin ultimii aniaidomnieiluiAlexnndrumodificareaerafapt implinitEic5ea aredeschisconflictuldintrecele doudtdricu im-
30M.CostSchescn,op.cit., 1I,p.623-424-arlbidem,p.630-635;B. P.Hasdeu, Istariacriticd a romdni,lor, vol. I, Bucu-reqti, 1B?5,p.3-5;constatarealui Hasdeu este departe de a fiintrunitadeziuneaunanimd a istoricilorromdni; aacceptat,printreal{ii, stdpinirealdriiRomdneqtilnsudul Moldovei, merglndpeurma luiHasdeu, CristoforS.Mironescu,IlotarulintreMold,ouo$iMuntenio, in,,AnuardegeografieEiantropogeografie",II(1910*1911),p. 87-123;au contestat tezaluiHasdeu,intrealtii, R.Rosetti,GranileleMold,oueipeurenlealui$tefancelMare, in,,Anal.Acad. Rom.". Mem. Sec{. ist.,s.III,t.XV(1934),p.B3-BB($iextras),qiP. P. Panaitescu,MirceacelBdtrin,p.224-227. lnlreaga chestiuneahotaruluidintre cele doud tdri trebuie reluat6 dinpunctde vederegeograficqiistoric;un studiu temeinic consacratacesteiproblemearconstituiocontribuliedeprimordinIa in{elegerea istorieinoastremedievale..izI. Bogdan,Docurlentelelui$tefancel Mat'e,II, Bucuresti, 1913,p.335.Desubliniateste faptulcdaceastd clauzd figureazdin variantaungardatratatului, nuinseSiinseamoldoveneascd;ibid,em,p.330-333;cf. R.Rosetti,HotareggMoldooeilasud,, supf-".SteIan cel Mare,ln,,Revistaistorice",X1924,p.1B?.1:
106plicaliiinternalionale.La inceputulluniiiunie1429,marelecneazal Li-tuanieiVitoldiiraporta regeluiVladislaval Polonieicl Sigismundi-atrimis doisolicurug5minteade adesemnaunulsau maimultirepreze-n-tanlicare, inpreunicu,,u1notar((al regeluiungarieiEicu,,aceqti{o.fvalahi"ur"uuvenit cueilanoi,s6cercetezeacesteconflictedeg-ranild(granicierumdifferencias),dinpricina cerolase iscdconflicteintrebassa-ii6e"i(Bessarabitae)gimoldoveni'633.ar,adaugatextul-IuiVitold,deEidomnul'Moldoveisi-a'trimisreprezentantulla acestedezbat-e,ri'lnu searatddispus 1acomplomis.Maimultdecitatit,scrisoareauiVitoldaduceuneleamanunteiniemnatecuprivire laiitigiuldegranifd:,,Deaseme-nea,susnumiliibessarabenigi notaruldomnuluiregealromanilorne-auadu!descriereahotarelorqialocurilorsmulse,dupdcumspunei'de c5-trevoievodulmoldoveandeIabessarabi,pecaredescrieresaucopieoindrumdmspredumneavoastreintercalatdintreceledefa!i. ..; iarcuprivirelahotarelesaufruntariileintrebessarabeniqimoldor''eni,sepo-iuncilis6sefixezepotrivithotiririloradoptatelaLuckEipotrivittexte-loranterioare(.DaimodificareafrontierelordecdtreAlexandrucelBunintervenisecelpulincucilivaani inainte;insud-vestui Moldoveiea erafaptirnplinit inmartie1423,cinddomnuldiruia treisate n Putna,*,hiiBatinpentru,,dreaptd9icredincioasdslujb[iian.Nuvomurmari evolulialitigiului teritorialmoldo-muntean,careagrevat puternicasuprarelaliilordintreceledouildriincursulveacuri-ior alXv-teaEialXVI-leaEi,peplanmaigeneral,asuprarelaliilorin-ternalionale inaceastdparteaEuropei. Nerdminese maisubliniemincdo datd temeiniciaconstitAriilui Hasdeucuprivire la stapinireatimpu-rieaTdriiRomdne;tiinsudul Moldoveiqide-alungulintreguluicursin-ferioraI Dundriiy/*Sfi.rqitulstdpini.rii,dtarepeteri.tori.ulMoldopei..Procesde lungidu-rate,,,intemeierea.(Moldoveiafostdinpunctdevedereexternurmarea
progresiveiemancipiriateritoriuluieidesub stbpinirea tatarigiaafir-maiiipoliticeadiferitelorformaliunidin acirorcontopireaveasa re-zulte cea deadouatardromdneasci.Ansamblulacestuiprocesindelun-gatderefulareaputeriitdtaredinpoziliile avansatepecareIe ocrrpaIn spatiulcarpato-dunareannuintriinpreocupdrilestudiuluidefa!a.Desfrindem,deocamdatf,aspectuldirectlegatde temanoastrai,anumesfirqitul dominalieitdtarein Moldova.
LichidareaputeriitdtarelaDundreade JosgipeteritoriulMoldoveiseaflein legdturadirectdcuprocesul dedestrdmareaHoardeideAur
xsCod.erepistolarisVitokli,ed.A. Prochaska,inMonument^aMedij'AeairesgestasPoloniaeillustrantia,vol, VI,Cracoviae,1882,p.835-8.36;continuareaco-iespondenleidintre Vitold'9iVladisiavpeaceastdtem5,vezi i,bidem,p.84L-842;petit"uconflictulteritorialmoldo-munteanin ultimiiani dedomnieai luiAlexandrutelBun, veziEip.p. panaitescu,Legdturilemoldo-poloneinsecolulXV$ipro-blemaChi,liei,in,,Romanoslavica",III(1958),p.98-103.3rM.Costdchescu,op.cit.,vol. I,p.153-156.
107

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->