Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
President H. W Bush pardons six Reagon officials from prosecution over Iran contra affair 1992

President H. W Bush pardons six Reagon officials from prosecution over Iran contra affair 1992

Ratings:
(0)
|Views: 7|Likes:
Published by diligentpurpose

The criminal cartel protects each other not us.

To help support my independent research please donate http://ecclecticskeptic2.chipin.com/research-expenses

The criminal cartel protects each other not us.

To help support my independent research please donate http://ecclecticskeptic2.chipin.com/research-expenses

More info:

Published by: diligentpurpose on Dec 27, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/17/2013

pdf

text

original

 
Vk`zfb @hh OWTgikv/fai
 
TBK ^@ZDAOV3 Tkrt ae ^zkvgdkot J{vb-v Vt`tkikot ao tbk ^`zdao ae  ]kgojkzmkz `od Atbkzv
^{jhgvbkd< Dkfkijkz :;( 077:
Eahha}gom gv tbk tkrt ae ^zkvgdkot J{vb-v vt`tkikot ~`zdaogom eazikz Dkekovk Vkfzkt`zw F`v~`z ]/ ]kgojkzmkz `od atbkzv< Tad`w G `i krkzfgvgom iw ~a}kz {odkz tbk Faovtgt{tgao ta ~`zdaoeazikz Vkfzkt`zw ae Dkekovk F`v~`z ]kgojkzmkz `od atbkzv eaz tbkgz faod{ft zkh`tkd ta tbkGz`o)faotz` `ee`gz/Eaz iazk tb`o vgr wk`zv oa}( tbk @ikzgf`o ~ka~hk b`uk goukvtkd koazia{v zkva{zfkv gota }b`t b`v jkfaik tbk iavt tbaza{mbhw goukvtgm`tkd i`ttkz ae gtv cgod go a{z bgvtazw/ D{zgomtb`t tgik( tbk h`vt @ikzgf`o bavt`mk b`v faik baik ta ezkkdai( }azhd}gdk tkzzazgvi b`vdkfhgokd( tbk ~ka~hk ae Ogf`z`m{` b`uk khkftkd ` dkiafz`tgf Maukzoikot( `od tbk fahd }`z b`vkodkd go ugftazw eaz tbk @ikzgf`o ~ka~hk `od tbk f`{vk ae ezkkdai }k fb`i~gaokd/Go tbk igd)072>-v( ba}kukz( tbk a{tfaik ae tbkvk vtz{mmhkv }`v e`z ezai fhk`z/ Vaik ae tbk jkvt `od iavt dkdgf`tkd ae a{z fa{otzwiko }kzk f`hhkd {~ao ta vtk~ eaz}`zd/ Vkfzkt`zw  ]kgojkzmkz }`v `iaom tbk eazkiavt/F`v~`z ]kgojkzmkz gv ` tz{k @ikzgf`o ~`tzgat/ Bk b`v zkodkzkd haom `od krtz`azdgo`zw vkzugfkta a{z fa{otzw/ Bk vkzukd eaz ea{z wk`zv go tbk @ziw d{zgom ]azhd ]`z GG( }bkzk bgv jz`ukzw k`zokd bgi ` Jzao|k Vt`z/ Bk m`uk {~ ` h{fz`tguk f`zkkz go ~zgu`tk hgek ta `ffk~t ` vkzgkv ae ~{jhgf ~avgtgaov go tbk h`tk 075>-v `od 07=>-v( gofh{dgom fb`gzi`o ae tbk Ekdkz`h Tz`dkFaiigvvgao( dgzkftaz ae tbk Aeegfk ae I`o`mkikot `od J{dmkt( `od Vkfzkt`zw ae Bk`htb(Kd{f`tgao `od ]khe`zk/ F`v~`z ]kgojkzmkz vkzukd go `hh tbkvk ~avgtgaov }gtb dgvtgoftgao `od }`v `digzkd `v ` ~{jhgf vkzu`ot `jauk zk~za`fb/Bk v`ukd bgv jkvt eaz h`vt/ @v Vkfzkt`zw ae Dkekovk tbza{mba{t iavt ae tbk Zk`m`o ^zkvgdkofw(F`v~`z ]kgojkzmkz }`v aok ae tbk ~zgofg~`h `zfbgtkftv ae tbk da}oe`hh ae tbk Jkzhgo ]`hh `odtbk Vaugkt [ogao/ Bk dgzkftkd tbk ighgt`zw zko`gvv`ofk go tbgv fa{otzw tb`t hkd ta tbk jzk`c{~ae tbk Faii{ogvt jhaf `od ` ok} jgztb ae ezkkdai `od dkiafz`fw/ [~ao bgv zkvgmo`tgao go072=( F`v~`z ]kgojkzmkz }`v `}`zdkd tbk bgmbkvt fgughg`o ikd`h a{z O`tgao f`o jkvta} aoaok ae gtv fgtg|kov( tbk ^zkvgdkotg`h Ikd`h ae Ezkkdai/Vkfzkt`zw ]kgojkzmkz-v hkm`fw }ghh kod{zk jkwaod tbk kodgom ae tbk fahd }`z/ Tbk ighgt`zw zk`dgokvv ae tbgv o`tgao tb`t bk go h`zmk ik`v{zk fzk`tkd fa{hd oat b`uk jkko jkttkz dgv~h`wkdtb`o gt }`v t}a wk`zv `ma go tbk ^kzvg`o M{he `od tad`w go Vai`hg`/
Iazk Hgck Tbgv
Egod Iazk Vtazgkv
Zk~azt vkf{zgtgkv h`} ugah`tgaov Bkh~ vta~i`hek`v`ofk/
$:7>> Oao)^zau ^`tkot @~~hgf`tgao :>Wk`zv Kr~kzgkofk % Kr`igokz/
Tbgv gv ` tkvt ae~h`fkikot t`zmkt)gom e{oftgao`hgtw go@d]azdv/

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->