Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
P. 1
In jurul lumii in cautarea experientelor culinare - budinca de Craciun, Anglia

In jurul lumii in cautarea experientelor culinare - budinca de Craciun, Anglia

Ratings: (0)|Views: 9 |Likes:
Published by condecuse

Obiceiul de a gati acest desert pentru cina de Craciun este extrem de vechi, multe familii avand retete pastrate de generatii. Budinca de Craciun poate parea un desert destul de neobisnuit. Are o culoare inchisa, de multe ori chiar neagra, care provine de la zaharul brun si melasa folosite iar multe retete contin printre ingrediente si seu de vaca. Deosebit este si modul de preparare, la aburi (desi exista si retete in care ingredientele se fierb), ceea ce face ca timpul in care se obtine budinca sa fie destul de lung. Dupa ce este gata se pastreaza la loc racoros iar in ziua in care se serveste se mai lasa pe aburi cateva ore. Acest desert se pastreaza si cateva luni,in trecut multi punand deoparte si pentru masa de Paste.

Obiceiul de a gati acest desert pentru cina de Craciun este extrem de vechi, multe familii avand retete pastrate de generatii. Budinca de Craciun poate parea un desert destul de neobisnuit. Are o culoare inchisa, de multe ori chiar neagra, care provine de la zaharul brun si melasa folosite iar multe retete contin printre ingrediente si seu de vaca. Deosebit este si modul de preparare, la aburi (desi exista si retete in care ingredientele se fierb), ceea ce face ca timpul in care se obtine budinca sa fie destul de lung. Dupa ce este gata se pastreaza la loc racoros iar in ziua in care se serveste se mai lasa pe aburi cateva ore. Acest desert se pastreaza si cateva luni,in trecut multi punand deoparte si pentru masa de Paste.

More info:

Published by: condecuse on Dec 27, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

09/17/2013

 
Fn ltwti itoff fn cet{ewde dq}dwfdn{dijw ctifnewd / gtkfnce kdCwecftn) En`ife
Jgfcdfti kd e `e{f ecds{ kdsdw{ }dn{wt cfne kd Cwecftn ds{d dq{wdo kd rdcaf) oti{d beofifferenk wd{d{d }es{we{d kd `dndwe{ff. Gtkfnce kd Cwecftn }je{d }ewde tn kdsdw{ kds{ti kd ndjgfsntf{.Ewd j ctijewd fncafse) kd oti{d jwf cafew nde`we) cewd }wjrfnd kd ie |eaewti gwtn sf odiesebjijsf{d few oti{d wd{d{d cjn{fn }wfn{wd fn`wdkfdn{d sf sdt kd rece. Kdjsdgf{ ds{d sf ojkti kd }wd}ewewd) ie egtwf !kdsf dqfs{e sf wd{d{d fn cewd fn`wdkfdn{did sd bfdwg&) cdde cd becd ce {fo}ti fncewd sd jg{fnd gtkfnce se bfd kds{ti kd itn`. Kt}e cd ds{d `e{e sd }es{wde|e ie ijc wecjwjs few fn|fte fn cewd sd sdwrds{d sd oef iese }d egtwf ce{dre jwd. Ecds{ kdsdw{ sd }es{wde|e sf ce{dre itnf)fn{wdct{ oti{f }tnenk kdj}ew{d sf }dn{wt oese kd ]es{d.]d rwdotwf) gtkfnce kd Cwecftn sd becde ct ;/4 se}{eoenf fnefn{d sf bfdcewd odogwt eibeofifdf fnrew{de fn`wdkfdn{did) }tnenkt/sf j kjwfn{e. Sd jgfsntfe se sd ewtncd fn gtkfnce ce{d jojndke cd ff ektcde }dwsjendf cewd j `esde gtnes{ewd fn enti twoe{jw. Kece ecto sd }wd`e{ds{dfn ces{wjend oef oewf) }wjktsti bfnf{ itenk bjwoe restitf) fn {wdct{ itode }tnde {je{dfn`wdkfdn{did fn{w/j cew}e set fn{w/tn sec cd sd }tnde e}jf }d bjc) few ie bfnei gtkfnce ewe{e ce jofn`d.]wfodid gtkfncf dwet kds{ti kd kfbdwf{d kd cde kd Cwecftn few scj}ti ijw }wfncf}ei dwe secjnsdwrd cewnde. ]dn{wt ce {jeone weoendet bewe nt{wd{ sf nt oef erdet ct cd se/sf awendesce
 
enfoeidid) jeodnff secwfbfcet j }ew{d kfn did sf eods{dcet cewnde ct bwtc{d tsce{d cewd erdetwjiti kd e j cjnsdwre) e}jf becdet }iecfn{d to}it{d ct cewnd. Tn ei{ „s{weojs‟ ei gtkfncff ds{d tn }jwwfk`d ct fn`wdkfdn{d }wdcto cewnd kd rf{e) }wtnd) cjece|d) s{ebfkd) rfn sf kfbdwf{d ofwjkdnff)cewd sdeoene oef kd`wege ct j st}e.Rewfen{e cewd sd cjnstoe kd Cwecftn) sd }wdst}tnd ce e e}ewt{ fn ltwti sdcjititf QRF) few fn ltwti entitf 524= e kdrdnf{ kdsdw{ti esjcfe{ Cwecftntitf) }dn{wt ce e}jf fn 522; se bfd fn{dw|fskd Gfsdwfce.Cfwctie cafew sf j id`dnke }wfrfnk jwf`fnde df. Sd s}tnd ce tn wd`d dn`id|) weoes fn }ektwd ct }t{fne oencewd) ew bf fnnj}{e{ ie cegene }ektwewtitf) cewd erde ie wenkti itf kds{ti kd }t{fne oencewd) es{bdi ce sdwrf{jwti wd`ditf e eods{dce{ oencewde cdijw kjf !befne) jte) sdt) odwd) gwenkv) }wtnd) |eaew sf gdwd& sf id/e }ts fn{w/j gtce{e kd }en|e ie bfdw{) kenk nes{dwd es{bdicdidgwdf gtkfncf.Esjcfdwde ecds{tf kdsdw{ ct sewge{jewde Cwecftntitf f sd ke{jwde|e wd`ditf @djw`d F) cewdfn 505; e jwkjne{ ce kdsdw{ti se bfd fncits fn cfne wd`eie kd Cwecftn. Gtkfnce e kdrdnf{ fnsebjew{d }j}tiewe ie fncd}t{ti sdcjititf QFQ) fn {fo}ti wd`fndf Rfc{jwfe) cenk sj{ti ecds{dfe) }wfn{tiEigdw{) s/e fnkwe`js{f{ kd kdsdw{. Fn ecdes{e }dwfjeke) cdf gj`e{f }wd`e{det gtkfnce fn resds}dcfeid) fn bjwoe kd ces{di set {twntwf) fn {fo} cd wds{ti }j}tie{fdf cjn{fnte {wekf{fe }wd}ewewfftndf gtkfncf wj{tnkd.Sd s}tnd ce gtkfnce {wdgtfd se cjn{fne 53 fn`wdkfdn{d) cd ff sfogjif|de|e }d Fsts sf }d cdf57 e}js{jif. Kdsdjwf) fn ojodn{ti sdwrfwff ds{d fnsfwj}e{e ct gwenkv) cewd e}jf ds{d e}wfns)bjwoenk j biecewe kd dbdc{) cd fncen{e fnrf{e{ff. Oef }je{d bf fnsj{f{e kd sjs kd pafshv set cts{ewk)j cwdoe dn`id|desce kfn jte) |eaew sf ie}{d.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->