Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
1Activity
P. 1
pendekatan inkuiri dan masteri

pendekatan inkuiri dan masteri

Ratings: (0)|Views: 65|Likes:
Published by Ct_Rokiah_3998
nota
nota

More info:

Categories:Types, Recipes/Menus
Published by: Ct_Rokiah_3998 on Dec 28, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/09/2013

pdf

text

original

 
1
1.0 Pengenalan Inkuiri Penemuan
Ingin tahu adalah sifat semula jadi kanak- kanak yang perlu dipupuk. Mereka sentiasabertanya soalan, menggunakan deria rasa, sentuhan, penglihatan, bau dan pendengaransupaya lebih mengetahui. Kanak- kanak menggunakna deria mereka membuat pencerapandan membina kefahaman berhubung konsep dan prinsip saintifik dengan bantuan danbimbingan guru serta ibu bapa. Dalam konteks pendidikan awal kanak- kanak, merekameneroka alam sekitar, membuat eksperimen dan mempelajari kemahiran- kemahiran barumelalui cuba-jaya serta meneroka dan menyiasat mengikut keinginan dan minat mereka. Sifatingin tahu ini adalah asas inkuiri.Mengikut model konstruktivis, pembelajaran adalah hasil perubahan dalam kerangkamental yang berlaku secara berterusan dalam usaha mencari makna daripada pengalamanyang dilalui (Osborne & Freyberg, 1985). Dalam kelas, kanak-kanak digalakkan membinamakna melalui perbincangan dan pengajaran guru dan pengalaman dengan fenomena yangdikaji (Driver, 1989). Dapatan-
dapatan kajian menunjukkan ‘kanak 
-kanak lebih mudahmemahami alam semula jadi apabila mereka berinteraksi dengan fenomena, danmenggunakan deria membuat pemerhatian dan menggunakan alat-alat atau instrumen bagimeningkatkan keupayaan mereka. (National Science Board, 1991, p. 27) Justeru, pengajaranberorientasikan inkuiri seharusnya melibatkan kanak-kanak dalam penyiasatan bagimenjawab persoalan dan memenuhi naluri ingin tahu mereka dengan pembinaan kerangkamental yang dapat menjelaskan pengalaman mereka. Implikasinya adalah pendekatan inkuiribermula dengan keinginan mengetahui sesuatu. Penyiasatan ataupun pembelajaran bermaknatidak akan terhasil apabila tidak timbul persoalan atau sifat ingin tahu yang memerlukan jawapan, penyelesaian, penerokaan dan membuat keputusan.
2.0 Definisi Inkuiri Penemuan
Kaedah Inkuiri Penemuan adalah pembelajaran berasaskan inkuiri yang berlakudalam situasi penyelesaian masalah. Inkuiri penemuan merupakan pendekatan yangmementingkan pembelajaran melalui pengalaman di mana pelajar mengharap pengetahuanatau pengalaman lalu dengan pengetahuan semasa untuk menemui fakta, hubungkait danmempelajari pengetahuan baru (pelajar memikirkan sendiri jawapan atau penyelesaiankepada permasalahan)
 
2
Inkuiri secara amnya bermaksud mencari maklumat, menyoal dan menyiasat sesuatufenomena yang berlaku di sekeliling. Melalui inkuiri, kanak- kanak menerangkan objek ataupun proses, menyoal dan menyiasat eksperimen, menjawab soalan berkomunikasi bagiberkongsi penemuan ataupun penyelesaian. Penemuan merupakan ciri utama dalam inkuiri.Pembelajaran secara penemuan berlaku apabila konsep dan prinsip utama dikaji dan ditemuioleh murid sendiri. Murid melalui aktiviti seperti ujikaji akan menyiasat sesuatu fenomenadan mencapai kesimpulan mereka sendiri. Inkuiri penemuan membolehkan murid membinapengetahuan melalui penyiasatan dan penyelesaian masalah.
3.0 Pendekatan Inkuiri Penemuan
Menurut Bustam Kamri ( 2009 ), pendekatan inkuiri atau arahan guru menekankanpenyelidikan dan penerokaan dalam pembelajaran. Kanak-kanak digalakkan menyoal untuk mengukuhkan pengetahuan di samping membuat penerokaan. Guru membimbing menerusipenyoalan terarah kepada jawapan yang dirancang. Oleh kerana itulah pendekatan ini jugadikenali sebagai pendekatan inkuiri arahan guru. Kemahiran dan konsep yang akan dikuasaioleh kanak-kanak disesuaikan dengan topik berkaitan dengan topik pembelajaran. Peganganpendekatan ini dipengaruhi teori behavioris. Pengajaran kemahiran juga disampaikan secaraberperingkat-peringkat mengikut tahap umur kanak-kanak. Pada peringkat prasekolah, inkuiripenemuan adalah lebih kepada inkuiri penemuan terbimbing. Melalui pendekatan inkuiripenemuan, murid akan mencapai pembelajaran yang lebih membawa makna kepada mereka.Pendekatan inkuiri adalah pendekatan berpusatkan murid dan mereka diberikebebasan yang luas untuk meneroka sesuatu fenomena dengan bimbingan guru. Kebebasanyang diberikan guru kepada kanak-kanak akan mendorong kanak-kanak meningkatkanmotivasi supaya berusaha melakukan yang terbaik bagi memastikan kejayaan dapat dicapaiuntuk menemui sesuatu konsep yang tepat pada akhir pelajaran.Pendekatan inkuiri ini adalah lanjutan daripada pengajaran bertema. Menerusipendekatan inkuiri guru menggalakkan penerokaan dan membimbing untuk mendapatkanmaklumat menerusi aktiviti yang dibimbing oleh guru. Sekiranya guru merancangmenjalankan pendekatan inkuiri, guru hendaklah memastikan semua aktiviti dijalankan olehkanak-kanak sendiri dan elakkan daripada memberitahu mereka jawapan kerana dengan caraini guru akan dapat membangkitkan perasaan ingin tahu di kalangan kanak-kanak hasildaripada aktiviti yang dijalankan.
 
3
Melalui kaedah inkuiri, pengetahuan yang diperoleh oleh kanak- kanak melalui prosesmengenal pasti, mencari dan menguji pengetahuan. Kanak- kanak akan melibatkan diri secaraaktif dalam proses yang berbentuk tinjau siasat dan mementingkan soalan yang terbuka sertamencabar pemikiran mereka. Kaedah ini membolehkan guru tidak terlalu terikatmenyampaikan data atau maklumat sebagaimana kebiasaannya. Sebaliknya, sesi pengajarandan pembelajaran yang menggunakan kaedah inkuiri memerlukan penglibatan murid. Dalamhal ini guru berindak sebagai pembimbing dan penggalak dalam proses pengajaran danpembelajaran atau bertindak sebagai penasihat sepanjang proses pengajaran danpembelajaran berlangsung (Hazri Jamil, 2003:69).
4.0 Ciri ciri Inkuiri Penemuan
1)
 
Terdapat beberapa langkah yang spesifik dalam proses pengajaran danpembelajaran iaitu mengenal pasti masalah, merancang strategi penyelesaian,mengumpul maklumat, menganalisis maklumat dan mendapat keputusan sertamembuat rumusan.2)
 
Pendekatan ini menggalakkan pemikiran kritis dan kreatif serta secara mendalamdikalangan kanak- kanak.3)
 
Kanak- kanak yang terlibat dengan kaedah ini akan merasa puas hati apabilamereka dapat mencari jawapan sendiri dan menggalakan perasaan berdikari dalamproses pembelajaran.4)
 
Untuk menggunakan kaedah ini, guru perlu mempunyai kepakaran yang lebihtinggi dan perlu membuat perancangan yang lebih teliti.5)
 
Guru mewujud suasana pembelajaran dan membimbing kanak-kanak 6)
 
Pembelajaran yang melibatkan kanak- kanak menemui pengetahuan dengansendiri.7)
 
Guru memberi peluang kepada murid untuk menceritakan apa yang merekasedang melihat, berfikir dan rasa.8)
 
Inkuiri Penemuan melibatkan:
 
membuat pemerhatian: perubahan suhu, ton warna, teksur kain/daun
 
menanya soalan: Apa akan berlaku kepada air yang didih dalam cerek?

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->