Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ništavni pravni poslovi - građansko pravo - seminarski rad

Ništavni pravni poslovi - građansko pravo - seminarski rad

Ratings: (0)|Views: 1,081 |Likes:
Published by pejaksl

More info:

Published by: pejaksl on Dec 28, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/14/2013

pdf

text

original

 
Seminaski rad-Građansko pravo
1.Pojam pravnog posla
Pravni posao je izjava volje koja je injena s ciljem da se zasnujegrađanskopravni odnos, da nastane, prenese se ili ukine neko subjektivno građansko pravo, ukoliko to dopušta pravni poredak. Pravno dejstvo nastaje samo ako su gastranke htjele. Pravni posao se razvija sa robnom razmjenom. Pravni posao morauvijek sadržavati izjavu volje koja nije jedina pravna činjenica već postoje i drugekao što su , predaja stvari, saglasnost trećeg lica i sl. Pravni posao počiva na volji licakoja su u njemu učestvovala pa je i logično da voljom ovih lica pravni posao se možeraskinuti.
Vrste pravnih poslova:
- Jednostrani pravni poslovi - sadrže izjavu volje samo jedne stranke i to su: javnoobećanje nagrade i izdavanje hartije od vrijednosti- Dvostrani pravni posao - kada dve ili više stranaka daju sadržajno različite ali jednadrugoj odgovarajuće izjave volje.Dvostrani pravni posao je ugovor. Ugovor se sastojiiz dvije izjavljene volje koje se dopunjuju ponude za zaključenje ugovora i prihvatanje ponude.- Višestrani pravni posao - je zaključak većine lica, kod koga odlučuje većina datihglasova- Kauzalni i apstraktni pravni poslovi - kauzalni su oni gdje je kauza vidljiva aapstraktni gdje nije vidljiva- Formalni i neformalni (dovoljno da stranke postignu usmeni dogovor o predmetu iceni)- Fiducijarni - ugovor o nalogu- Akcesorni pravni poslovi koji nisu samostalni- Dobročini (posluga poklon-prima činidbu neobavezujući se na protivčinidbu) iteretni pravni poslovi su oni koji se zasnivaju na odnosu razmene (stvar, novac iliusluga)- Realni i konsesualni (zajam, ostava i zaloga)- Komutativni - kauze su unapred određene i aleatorni pravni poslovi - kauze nisuunapred određene
2. Pojam nevažećih pravnih poslova
 Nevažeći pravni posao je takav pravni posao kod koga se ne može postići onodejstvo koje su stranke htele da on proizvede. Sve nevažeće pravne poslove djelimona:apsolutno ništave(ništave) i relativno ništave(rušljive).
Pravni posao je nepotpun i nesavršen
. Pravne poslove čije dejstvo nijenastupilo, ali može još da nastupi ako se nedostajuća činjenica iz činjeničnog skupaostvari, ili ako otpadne smetnja koja sprečava punovažnost pravnog posla. (npr. Ako
2
 
Seminaski rad-Građansko pravo
 je za punovažnost pravnog posla potrebna dozvola , roditelja, staraoca ili o pravnom poslu zaključenom sa uslovom i rokom a uslov i rok nisu još nastupili. Ili za slučajsmrti (kod testamneta) kod kojih pravno dejstvo nastupa tek smrću ostavioca.
Pravni poslovi koji su nepunovažni
i ne mogu da postanu punovažni suništavi. On se sastoji u nepostojanju jednog od potrebnih uslova za punovažnost pravnog posla (poslovna sposobnost stranke, forma..) ili u postojanju jedne smetnjekoja se ne može ukloniti (protivzakonitost sadržaja pravnog posla, nemoralnost). Ništavni pravni poslovi ne proizvode ni prema kome pravno dejstvo i smatraju se danisu ni zaključeni.
Rušljivi pravni poslovi
su takvi poslovi koji su najprije punovažni, ali sekasnije mogu poništiti sa povratnim dejstvom.
Relativno nevažeći pravni posao
 je takav posao koji je nepunovažan samo prema određenom krugu lica, dok je prema ostalim licima punovažan.
3. Pojam ništavnih pravnih poslova
 Ništavnim pravnim poslom, smatra se posao koji je protivan propisima ili javnom poretku. Pravni poslovi koji su u suprotnosti sa zakonskim normama, javnim poretkom i dobrim običajima se smatraju ništavnim jer predstavljaju povredudruštvenih interesa.Za ništavne pravne poslove važe određena pravila, a to su:1. Ništavni pravni poslovi ne mogu proizvoditi nikakvo pravno dejstvo, zbogtoga se smatra kao da nisu ni zaključeni.Ovakav pravni posao od samog početkanema pravno dejstvo i protekom vremena ne može postati punovažan.Takođe,ništavni pravni posao ne može postati punovažan čak i kada zabrana ili neki drugiuzrok ništavnosti naknadno nestane.2. Ništavne pravne poslove mogu poništiti strane u pravnom poslu, državniorgani po službenoj dužnosti, ili druga zainteresovana lica.Kako bi se ništavni pravni posao poništio, neophodno je pokrenuti postupak pred sudom za njegovo poništenje.Presuda suda u poništenju ništavnog posla je deklarativnog karaktera, štoznači da sud konstatuje razloge koji su doveli do ništavnosti konkretnog pravnog posla.3. Zahtev za poništenje pravnog posla ne zastareva.Pravo na isticanjeništavnosti se ne gubi protekom vremena, što znači da nije vezano za rok.4. Izricanjem sankcija ništavnosti pravnih poslova nastoji se sprečiti njihovodejstvo koje je u suprotnosti sa javnim interesom.Da bi jedan obligacioni ugovor proizveo pravno dejstvo potrebno je da seispune uslovi koji se zakonom zahtevaju za njegov nastanak i punovažnost.Ti uslovise uglavnom odnose na saglasnost volja,formu ugovora,sposobnostugovaranja...Ukoliko u trenutku zaključivanja ugovora nedostaje jedan od ovihuslova, kaže se da je taj ugovor nevažeći.Uzroci nevažnosti nisu uvek isti, pa tako ni
3
 
Seminaski rad-Građansko pravo
sankcija nije ista.Tako je kod jedne vrste nevažećih pravnih pravnih poslova (ništavniugovori ili apsolutno ništavni ugovori) prisutna oštra sankcija, dok je kod drugih(rušljivih ugovora ili relativno ništavnih) sankcija blaže izražena.
4.Vrste ništavnih pravnih poslova
 Ništavni pravni poslovi mogu biti: protivzakoniti, nemoralni, zelenaški,fiktivni, simulovani, prani poslovi potpuno poslovno nesposobnih lica i pravni poslovi zaključeni izvan okvira pravne sosobnosti pravnog lica.
4.1 Protivzakoniti pravni poslovi
Protivzakoniti pravni poslovi su oni koji su zabranjeni na osnovu zakona ilidrugim normama objektivnog prava. Ova vrsta pravnog posla je u direktnojsuprotnosti sa imperativnim pravnim normama. Prinudne norme kojima sesankcionišu protivzakoniti pravni poslovi formulisane su na prepoznatljiv načinterminima “zabranjeno je” , “nedopušteno je”, “ne može”, “mora”, “ne sme”, “ništav je”. Sloboda ugovaranja ne sme da protivreče normam kojima se štite osnovnevrednosti u društvu koje su sadržane u ustavu i imperativnim zakonskim normama.Pravni posao ne može da proizvede pravno dejstvo ukoliko je u suprotnosti saustavom i prinudnim propisima pozitivnog prava ( zakonske zabrane ). Zakonskezabrane su predviđene mnoštvom zakona ne samo građanskog nego i krivičnog,upravnog i drugih grana prava. Neke od zabrana su sadržane u osnovnim načelimaZakona o obligacionim odnosima, a konkretizovane u odgovarajućim zakonskimodredbama. Primeri iz osnovnih načela Zakona o obligacionim odnosima su npr :“Strane u obligacionim odnosima su slobodne , u granicama prinudnih propisa, javnog poretka i dobrih običaja. Da svoje odnose urede po slobodnoj volji( autonomiji volje ). “ Obaveza je stranaka da se pridržavaju načela savesnosti i poštenja prilikom zasnivanja obligacionih odnosa . Zabranjeno je stvaranje iiskorišćavanje monopoloskog položaja na tržištu”. “ Svako je dužan da se uzdrži od postupaka kojima se može drugome prouzrokovati šteta”. Strane u obligacionimodnosima dužne su da u pravnom prometu postupaju u skladu sa dobrim poslovnimobičajima.Broj zabranjenih pravnih poslova u svim oblastima nije zanemarljiv, i posledica su sve veće intervencije države u privatnopravne odnose. Mere ekonomske politike, upravne mere, mere monetarne i fiskalne politike, itd. kao i prirodaodređenih društvenih odnosa za koje je država posebno zainteresovana, ograničavajuautonomiju volje stranaka.
4

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 thousand reads
1 hundred reads
Anela Husic liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->