Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
P. 1
Lorenzo Peña: Su Majestad Don Alfonso XIII, instigador de la guerra civil

Lorenzo Peña: Su Majestad Don Alfonso XIII, instigador de la guerra civil

Ratings: (0)|Views: 16 |Likes:

Este ensayo de Lorenzo Peña es una reseña del libro de Enrique Sacanell "1936: La conspiración". Demuestra que el exiliado monarca Alfonso XIII fue el instigador de la conspiración tendente a provocar una guerra civil cuyo resultado fuera la restauración de la dinastía en España. La guerra no fue, como erróneamente suele decirse, un imprevisto y desafortunado resultado de un fracasado golpe de Estado. No hubo tentativa alguna de golpe de Estado, pues se sabía condenado e inviable. Hubo en el rey y su círculo borbónico el propósito de, con la sublevación de unidades militares, desencadenar una guerra civil sangrienta, aunque esperaban que no fuera muy duradera. Tal esperanza sí se vio frustrada por la resistencia del pueblo español.

Este ensayo de Lorenzo Peña es una reseña del libro de Enrique Sacanell "1936: La conspiración". Demuestra que el exiliado monarca Alfonso XIII fue el instigador de la conspiración tendente a provocar una guerra civil cuyo resultado fuera la restauración de la dinastía en España. La guerra no fue, como erróneamente suele decirse, un imprevisto y desafortunado resultado de un fracasado golpe de Estado. No hubo tentativa alguna de golpe de Estado, pues se sabía condenado e inviable. Hubo en el rey y su círculo borbónico el propósito de, con la sublevación de unidades militares, desencadenar una guerra civil sangrienta, aunque esperaban que no fuera muy duradera. Tal esperanza sí se vio frustrada por la resistencia del pueblo español.

More info:

Categories:Types, Research, History
Published by: Lorenzo Peña y Gonzalo on Dec 29, 2012
Copyright:Attribution No Derivatives

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

09/17/2013

pdf

 
Z
T
G
EKDZYEI IAB
E
HFABZA
S@@@(
@BZY@MEIA_ ID HEMTD__E J@V@H
_djdbz`úb idh h`ora id Dbr`utd Zejebdhh
50:6; He Jabz~`rej`úb
~ar Hardb{a ^dõe
?>55'>5'?=Db g` h`ora
Dzyti`az rd~toh`jebaz
( p db ayraz dzjr`yaz( cd zazydb`ia utd hejabktre utd ~ravajú he mtdrre j`v`h dz~eõahe id 50:6':0 ftd geut`beie d `bitj`ie ~arZt Ds`h`eie Gekdzyei( Iab Ehfabza id Oaroúb p Ceozotrma'Hardbe"±Db utà gd cd oezeia1 B` db ieyaz i`rdjyaz b` db he a~`b`úb id haz c`zyar`eia'rdz( z`ba db `bfdrdbj`ez( utd ba idkeb id dbjdrrer j`drya mreia id zt~az`j`úb" ^rtdoez(ha utd zd i`jd ~rtdoez( ba cd ydb`ia"Gtjcaz c`zyar`eiardz dvajeb( ±júga ba1( cdjcaz gåz a gdbaz `bj`idbyehdz dbhaz utd ezage he ejytej`úb ~drzabeh idh ds`h`eia rdp db tba t ayra gagdbya id he herme~rd~erej`úb id he yrege jabz~`reyar`e( he jteh ftd eyrevdzebia fezdz gtp i`zy`byez db hazztjdz`vaz ~drçaiaz id he @@ _d~ûoh`je( idzid eor`h id 50:5" Z`b dgoerma ’db heo`oh`amrefçe utd pa cd hdçia’ yehdz dvajej`abdz gagdbyåbdez ba ~ezeb id zdr idzydhhazftmejdz( utd ba ~erdjdb `bydrdzer zaordgebdre( jaga z` iab Ehfabza ~drgebdj`dre dbmdbdreh hdyårm`ja( `bejy`va( c`odrbebia( p zúha dfçgdregdbyd ftdre zejti`ia id dzd za~ar~ar dh emt`kúb id ehmtba id ztz zdjtejdz idh `bydr`ar"Ba gd jeod itie id utd tb dzyti`a c`zyar`amråſtja ~raftbia idh eztbyardutdr`rçe dbfrezjerzd db haz erjc`vaz id he feg`h`e Oaroúb( haz jtehdz a dzyåb jdrreiaze jeh p jebya ’p( db yeh c`~úydz`z( ~az`ohdgdbyd( e dzyez ehytrez( yrebzfargeiaz db ſtjcdrazi`m`yeh`{eiaz( db jhevd( e otdb rdjetia db ehmtbe faryehd{e dhdjyrúb`je id haz DzyeiazTb`iaz( ~"dk’ a( z` ba( pe ceb z`ia idzyrt`iaz"Tbe jabſtrgej`úb id g` ydz`z v`dbd e e~aryerhe tb rdj`dbyd h`ora idh dsyrdgdõaDbr`utd Zejebdhh _t`{ id E~aieje;
50:6; He Jabz~`rej`úb
( Geir`i; Zçbydz`z( ?>>3 #50?~~)"Db he v`ie j`v`h( Dbr`utd Zejebdhh dz i`~hageia db ytr`zga p jaari`beiar idytr`zga idh Eptbyeg`dbya id Odb`iarg" Db he g`h`yer( dz aſtj`eh idh Dkàrj`ya db he_dzdrve Vahtbyer`e jab dh mreia id ehfàrd{" Dz zaor`ba idh mdbdreh KaZebktrkaZejebdhh( Gerutàz idh _`f #53=?'50:6)( ~rdidzy`beia e dbjeod{er he ztohdvej`úb g`h`yer(jaze utd ba ~tia cejdr ~ar gar`r db ejj`idbyd eàrda"Dbr`utd Zejebdhh jabzemrú eõaz eyråz e zt i`ftbya yça he o`amrefçe
Dh MdbdrehZebktrka; Càrad p vçjy`ge
#He Dzfdre id haz H`oraz( ?>>9)" Zejebdhh baz afrdjd ecare tbh`ora geh dzjr`ya p jerdbyd id yàjb`je j`dbyçſtje( ~dra `bydrdzebyçz`ga( utd zd hdd id tb
 
¬Zt Gekdzyei iab Ehfabza S@@@( `bzy`meiar id he mtdrre j`v`~ar Hardb{a ^e ?
y`rúb ~dzd e ztz gtjcaz idfdjyaz id rdiejj`úb( p utd jheregdbyd zd oeze db ieyazzúh`iaz" P dz utd dh etyar ’eidgåz id zdr dzyti`ebyd id c`zyar`e p ceodr jabzthyeia ayrazerjc`vaz’ ba zúha y`dbd tb `b`mteheohd jabaj`g`dbya id ~r`gdre geba idh erjc`va idhgerutàz idh _`f p id yaie he feg`h`e Zebktrka( z`ba utd( eidgåz ’~ar ~drydbdjdr e dzdjçrjthafeg`h`erpah`mårut`ja'g`h`yer’(cerdj`o`iagtjcçz`gezjabſtidbj`ezidehhdmeiaza idzjdbi`dbydz id ehyaz ~drzabekdz idh oebia vdbjdiar id he mtdrre j`v`h"Dz ctgeba ’p ce id g`rerzd jab `bithmdbj`e’ utd Zejebdhh yreyd id zehver dhcabar id zt yça( z` o`db ba ajthye idh yaia ztz idfdjyaz" Vdriei dz utd dh Gerutàz ftdtb cagord jab ver`az gàr`yaz" Zt jerrdre g`h`yer zd yre{e db he mtdrre id jabut`zye idhe dzyrdjce frebke gdi`ydrråbde id Gerrtdjaz #dh _`f)( db he utd Ehfabza S@@@ zd dg~dõe(e ~ery`r id 50>0( db evdbytrer e zt ^eyr`e( ba yebya ~ar ~rdztbyaz `bydrdzdz djabúg`jaz#id dzjeze jtebyçe) jtebya ~ar ego`j`abdz id he jezye g`h`yer p ~ere jag~hejdr e ztzeg`maz( haz `g~dr`eh`zyez ebmha'frebjdzdz( utd v`drab db dh ~raydjyareia dz~eõah db dzezår`iez p ebmazyez jagerjez tb gaia id fevardjdr dh iag`b`a frebjàz zaord he jez`yayeh`iei idh zthyebeya ehect`ye e~ej`mtebia( e he vd{( hez ztz~`jej`ez idh Le`zdr ehdgåb"Zebktrka jag`db{e ezç( jaga je~`yåb db 50>0( tb ezjdbza fthmtrebyd utd hdvehirå iaz jrtjdz hetrdeiez id Zeb Fdrbebia p dh gerutdzeia idh _`f( ezç jaga cejdrzddh jeodj`hhe id yaie he jegeie id aſtj`ehdz efr`jeb`zyez; Maidi( Gahe( Verdhe( Zeb{ idHerçb( Erebie( Frebja p ezç ztjdz`vegdbyd" E~apú( idzid he je~`yebçe mdbdreh id[erema{e( dh mah~d id ^r`ga id _`vdre idh 5: id zd~y`dgord id 50?:" Cagord idjabſteb{e idh ràm`gdb ~r`garr`vdr`zye( gebiú hez yra~ez utd dfdjyterab dh idzdgoerjaid Ehctjdgez idh 5> id emazya id 50?=( hez jtehdz( jaga ets`h`erdz idh dkàrj`yajahab`eh`zye frebjàz( e~hezyerab e Eoidh Lr`g( ~ab`dbia ezç ſtb e he mtdrre id Gerrtdjaz"Dh às`ya id yeh dg~rdze hhdve e Zebktrka e he i`rdjj`úb mdbdreh id he Mteri`eJ`v`h( e jtpa frdbyd ez`zyd `g~aydbyd e he rdvahtj`úb ~a~ther ~ejçſtje id eor`h id 50:5utd far{ú e iab Ehfabza S@@@ e zeh`r id Dz~eõe"Zebktrka( jaga dz o`db zeo`ia( hhdverå e jeoa dh 5> id emazya id 50:? tb ~r`gdrhdvebyeg`dbya ergeia jabyre he _d~ûoh`je( utd( z`( oeka zt gebia( yr`tbfú gagdbyåbde'gdbyd db Zdv`hhe( ftd( ba aozyebyd( tbe `bydbyabe mdbdreh`{eie id mah~d id Dzyeia g`h`yer(db dh jteh zd yreyú id ezehyer ~ar he ftdr{e haz jdbyraz idh ~aidr db yaie Dz~eõe( z` o`dbzúha db he j`tiei c`z~ehdbzd zd jabz`mt`ú( p dza tb zaha içe( ~tdz he ctdhme mdbdrehidrrayú e he ezabeie mah~`zye"Frejezeia dh `bydbya id mah~d id Dzyeia oaroúb`ja( utdiú jhera utd( db haztjdz`va( pe ba ~airçe rd~dy`rzd( z`ba utd ceoçe utd `bydbyer ayre zahtj`úb" ±Jtåh1 Hemtdrre j`v`h" Tb hdvebyeg`dbya ergeia utd ajt~ere `b`j`ehgdbyd tbe ~eryd idh ydrr`yar`adz~eõah’~r`bj`~ehgdbyd hez~azdz`abdzdb Åfr`je~ere( dbdhjeg~a idoeyehhe( idrrayerp idzyrt`r eh dbdg`ma( dh ~a~thejca rd~toh`jeba( e ſtb id rdzyeohdjdr ezç dh jdyra id hejeze id Oaroúb"Jab dhha hhdma e he zdmtbie id g`z ydz`z zaord he jaby`dbie id 50:6( utd ba zúhaba ~erdjd yeg~aja ceodr z`ia eoarieie db zdr`a ~ar haz c`zyar`eiardz( z`ba cezye( egdbtia( bdmeie ’ds~hçj`ye a `g~hçj`yegdbyd’; utd ha utd yregerab haz gabårut`jaz(fehebm`zyez p g`h`yerdz jabktreiaz db 50:6 ba ftd( db eozahtya( tb mah~d id Dzyeia( tbe
 
¬Zt Gekdzyei iab Ehfabza S@@@( `bzy`meiar id he mtdrre j`v`~ar Hardb{a ^e :
a~drej`úb rå~`ie id ezehya e hez `bzy`ytj`abdz( z`ba tb hdvebyeg`dbya db ergez ~ere dhidzdbjeidbeg`dbya id tbe mtdrre j`v`h"He mtdrre j`v`h ba ftd zaordvdb`ie< ba rdzthyú zdr tb idzdbhejd `bdz~dreia utd(e{erazegdbyd( zd ~raitkdre ~ar dh ~rdv`a frejeza id tb `bydbya id mah~d id Dzyeia" Bactoa( b` ~aiçe ceodr( yeh `bydbya" Ha utd zd `bydbyú p zd hamrú ftd he mtdrre j`v`h" B`Zebktrka b` b`bmtba id haz idgåz jeodj`hhez id he ztohdvej`úb ’b` zt `bzy`meiar idzid_age( iab Ehfabza S@@@’ dreb yabyaz a `bmdbtaz" Yaiaz dhhaz zeoçeb zejer iditjj`abdz"P hez ceoçeb zejeia" He zebktrkeie id 50:? haz ceoçe jabitj`ia( eyebia jeoaz( e hejabjhtz`úb dv`idbyd; b`bmûb mah~d id Dzyeia ~airçe ydbdr às`ya"Itrebyd dh o`db`a jabzdrveiar id he _d~ûoh`je( dbyrd i`j`dgord id 50:: p dbdraid 50:6( ehmtbez id hez ftdr{ez rdejj`aber`ez ytv`drab dz~dreb{ez id dzjeher dh ~aidr ~arhe vçe hdmeh( ~ere ezç eor`r tb jetjd e he rdzyetrej`úb gabårut`je( jaga db Mrdj`e db50:4" Ha frtzyrú he ſtrgd{e idh ~rdz`idbyd I" B`jdya Ehjehå'[egare( ut`db ’db tzahdmçy`ga id zt ~aydzyei ~rdz`idbj`eh’ zd bdmú e utd M`h _aohdz ftdre kdfd idh mao`drba"Dh yr`tbfa dhdjyareh idh Frdbyd ^a~ther idh 56 id fdordra id 50:6 ~tza ſtb e dzazy`ytodaz( errakebia e dzaz zdjyardz idh jeyah`j`zga aſtj`eh e haz ore{az id he jabz~`rej`úbgabårut`je( he jteh ba ceoçe idkeia id tri`rzd idzid eor`h id 50:5"^tdz o`db( dzye zdmtbie ydz`z yego`àb v`dbd ~hdbegdbyd jabſtrgeie ~ar dh h`oraid Zejebdhh(
50:6; He Jabz~`rej`úb
" Vap e idi`jer dh rdzya id dzyd dbzepa e jagdbyeri`vdrzaz ~ezekdz id i`jca h`ora" Vdegaz ha utd baz i`jd db hez ~~" 53'50;
He yrege g`h`yer dre he gåz jag~hdke( ~tdz dh dkàrj`ya zd dbjabyreoe i`v`i`ia dbi`vdrzez jarr`dbydz `idahúm`jez( etbutd he gepar ~eryd id eutdhhez utd zd gazyreoebjabyrer`ez eh ràm`gdb ejeyeoeb e Zebktrka jaga kdfd; he TGD #Tb`úb G`h`yerDz~eõahe)( he Ktbye id Mdbdrehdz( i`vdrzez fargej`abdz ~ahçy`jez p( zaord yaia( hazmdbdrehdz gåz jag~ragdy`iaz< ~dra ebydz ceoçe utd zehver tb fejyar id i`vdrmdbj`edzdbj`eh; Ehfabza S@@@ ds`mçe tbe zey`zfejj`úb c`zyúr`je p( geh utd ~dzere e gtjcaz(ba dzyeoe i`z~tdzya e eoi`jer" Ze`b{ _airçmtd{ zt~drerå db Dzyar`h dh ûhy`ga dzjahhautd ydbçe i`v`i`iaz e haz gabårut`jaz" Zebktrka ~ra~abirå tbe fúrgthe utd ejd~yerådh _dp" Yrez dh mah~d id Dzyeia( dh mdbdreh eztg`rçe dh ~aidr dkdjty`va p jabvajerçetb rdfdràbitg dbyrd gaberutçe p _d~ûoh`je jaga zd ceoçe cdjca db Mrdj`e"_dz~ehieie he gaberutçe ~ar he vahtbyei bej`abeh( zd jrderçe tb Jabzdka'_dmdbj`eutd zah`j`yerçe dh rdmrdza idh _dp" Zd`z gdzdz dzyerçe Ehfabza S@@@ db dh yraba ebydzid eoi`jer db fevar id zt c`ka( dh `bfebyd Iab Kteb" Dh btdva rdp ceorçe id jabvajerJarydz Jabzy`ytpdbydz jab dh ſtb id dheoarer tbe jabzy`ytj`úb \…W ejarid jab he btdvez`ytej`úb id Dz~eõe db Dtra~e p db dh gtbia" ^dira Ze`b{ _airçmtd{ jabſtrge dzyddsyrdga" Id ejtdria jab zt rdheya( dh ~rapdjya id _dzyetrej`úb jabz`zyçe db idrr`oerhe _d~ûoh`je" Zebktrka zd cto`dre cdjca jab dh ~aidr( cto`dre armeb`{eia tbrdfdràbitg e fevar id he gaberutçe( Ehfabza S@@@ cto`dre rdmrdzeia eh yraba itrebydzd`z gdzdz p htdma cto`dre ydb`ia htmer he eoi`jej`úb p he jarabej`úb id Iab Kteb#Ebzúb( 5009; 60)"
He rdfdrdbj`e eh h`ora id Ebzúb dz; Ht`z G« Ebzúb(
Iab Kteb
( Oerjdhabe; ^he{ep Kebàz( 5009" Jaby`bûe eſtrgebia Zejebdhh #~~" 50'?>);
He mreb dzyreydm`e gabårut`je `rå ydk`dbia dh dbyregeia jabz~`reyar`a ba z`bi`ſtjthyeidz" Yaiez hez jarr`dbydz id he jabz~`rej`úb ’eſtrge _`jeria id he J`drve’

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->