Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
18Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Slobodna Bosna [broj 842, 27.12.2012]

Slobodna Bosna [broj 842, 27.12.2012]

Ratings: (0)|Views: 280|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Dec 29, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/17/2014

pdf

text

original

 
DODIK,MI[KOVI],RADON^I]:DVAIPOMU[KARCA
www.slobodna-bosna.ba
2 4 8
 
www.slobodna bosna.ba
portal slobodne bosne
najveca tvornica
dnevnih vijesti u bIh
 
EKSKLUZIVNO:OPERACIJA „VRANDUK“
Vojna tajna ~uvana sedamnaest godina
Po~etkom maja 1995. godine tada{njikomandant Armije BiH RASIM DELI]iministar policije BAKIR ALISPAHI]odobrilisu provo|enje Operativnog planaakcijeVRANDUK,koji su u najve}oj tajnostiizradili {efovi vojne i dr`avne bezbjednostiJUSUF JA[AREVI]i NED@AD UGLJEN:nakon vi{e od sedamnaest godina “SB“prva otkriva za{to je propala vojno-policijska operacija protiv pripadnikaodreda EL MUD@AHEDIN i tko su glavnikrivci {to mud`ahedini nisu na vrijemeprotjerani iz BiH
MEMOARI TITOVOGSAVJETNIKA /II/ 
Bla`o Mandi} otkriva Titove tajne
Bla`o Mandi}bio je vi{e od ~etvrt vijekaTitov savjetnik. U knjizi “S Titom“, koju jeupravo objavila beogradska izdava~kaku}a“Dan Graf”, Mandi}, kao jedan od naj-dugovje~nijih saradnika i najpouzdanijihsvjedoka, pi{e i o nepoznatim detaljima izTitovog javnog, privatnog i ljubavnog`ivota; na{list donosi najzanimljivijedijelove ove knjige koji govore o posljed-njim godinamaTitovog `ivota
NAJZABAVNIJIGRADONA^ELNIK NAPLANETI ZA “SB”
Jon Gnarr, gradona~elnik Reykjavika
JON GNARR, prvi~ovjek Reykjavíka,prijestolniceIslanda , ”punker”u politici, biv{ikomi~ar i neumorniborac za ljudskaprava, odgovorio je na pitanja na{enovinarkeo tomekako je postaonajintrigantniji gradona~elnik na svijetu odkojeg danas mogu u~iti (i u~e) sve nje-gove kolege
NEKAD I SAD
BiH, ~etiri decenije ranije
SLOBODNABOSNA jepretra`ilaHistorijskiarhiv BiH iarhivsarajevskog“Oslobo|enja“kako biuporedilapisanjeonda{njih idana{njihnovina isaznala da lise, zaista,`ivjelo bolje u Titovoj Jugoslaviji
LP POZDRAV
Vinil je opet na cijeni
U glavnom gradu Bosne i Hercegovine 20.decembra otvorena je prva radnja sgramofonskim plo~ama “Kibela Vinyl MusicShop”; INES ERCEG i JASMIN KADRI],par i privatno i poslovno, vlasnici suprodavnice koja je smje{tena u samomsrcu Ba{~ar{ije
27.12.2012.
I
SLOBODNA BOSNA
3
SADR@AJ
www.slobodna-bosna.ba
1640506470
Zbog noogodišn jih praznika,sl jedeći bro j Slobodne Bosne uSara jeu će biti 10.  januara, a udrugim di jeloima BiH 11.  januara
OBAEŠTENE
SLOBODNA BOSNA
nezavisna informativna revijaIZDAVA^
Pres-Sing d.o.o. Sarajevo
Glavni i odgovorni urednik:
Senad AVDI]
Predsjednik Upravnog odbora:
Asim METILJEVI]
Direktor:
Erbein RE[IDBEGOVI]
Ure|uje redakcijski kolegijNovinari
Suzana MIJATOVI]
,
Danka SAVI]
,
Mirha DEDI]
,
Nedim HASI]
,
Mirsad FAZLI]
,
Dino BAJRAMOVI]
,
Maja RADEVI]
Grafi~ki urednik:
Edin SPAHI]
DTP:
Atif D@IDI] Elvira HAJDAREVI]
Lektor:
Sedina LON^ARI]
Sekretar redakcije:
Edina MU[OVI]
Marketing i prodaja:
Amela [KALJI]e-mail: marketing
@
slobodna-bosna.ba
Fotografija:
Milutin STOJ^EVI], Mario ILI^I]
Revija izlazi sedmi~noTelefoni:
444-041
,
262-630
, telefaks:
444-895
Adresa:
^ekalu{a ~ikma 6
, SarajevoTransakcijski ra~uni
1610000015710034 - Raiffeisen BANKHYPO ALPE-ADRIA-BANK 3060510000025213BOR BANKA d.d. 1820000000147912MOJA BANKA d.d.137-042-60011444-55
List "Slobodna Bosna" upisan je u evidenciju javnih glasila uMinistarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta pod rednimbrojem 522, Mi{ljenjem Federalnog ministarstva obrazovanja,nauke, kulture i sporta od 12.6.2001.[tampa:
UNIONINVESTPLASTIKA
, Semizovac.Fotografije, rukopisi i prenosivi mediji se ne vra}aju.
PDV broj 200333040003e-mail: sl.bos
@
bih.net.ba
Vije}e za {tampu u Bosni i HercegoviniSlobodna Bosna je punopravni ~lan Vije}a za {tampu u BiH

Activity (18)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
skutorka59 liked this
majmunce liked this
adokam liked this
scriptname liked this
adokam liked this
Rejhan Slatina liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->