Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
digital.csic.es - pleistocene gompotheres from south america - prado etal

digital.csic.es - pleistocene gompotheres from south america - prado etal

Ratings: (0)|Views: 18 |Likes:
Published by jethrotep

More info:

Categories:Types, Research
Published by: jethrotep on Dec 30, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

08/21/2013

pdf

 
=' H
G_PFO[I_HFG
_bk ~pf`fyihokm afj~bftbkpky "cmjhlxAfj~bftbkphhomk( mpk egfqg hg Yf{tb Mjkphimcpfj tbk kmplx ^lkhytfikgk "Kgykgmomg Lmgo*jmjjml Mak( tf tbk lmtk ^lkhytfikgk "L{dmghmgLmgo*jmjjml Mak(' _bkx qkpk okyikgomgty fc tbk afj~bftbkpk ytfie tbmt fphahgmtko hg GfptbMjkphim mgo mpphsko hg Yf{tb Mjkphim o{phgatbk “Apkmt Mjkphimg @hfthi Hgtkpibmgak‚"Qk`` =88=(' Fglx tqf akgkpm mpk pkifaghko4
I{shkpfgh{y
,qbhib bmy fglx fgk y~kihky,
I{shkpfgh{y bxfofg
5 mgo
Ytkafjmytfofg
,qbhib bmy tqf y~kihky,
Ytkafjmytfofg qmphgah
mgo
Ytkafjmytfofg ~lmtkgyhy
"Ml`kpoh # ^pmof=88;5 Ml`kpoh
kt ml'
hg ~pkyy(' Pkikgtlx,Imymjh}{klm
kt ml'
"=883( ~pkykgtko m yhj~lh*chko ilmyyhchimthfg jfohchko mctkp Yhj~yfg #^m{lm If{tf "=8;1(,mgo Ybfybmgh "=883( y{a*akytko hgil{ohga mll Yf{tb Mjkphimg afj*~bftbkpky hgtf tbk y{`cmjhlx I{shkpfghhgmk' Hgmgx imyk,tbk ~pf`lkj fc gfjkgilmt{pk hy mifj~lkr fgk'
I{shkpfgh{y bxfofg
hy akfapm~b*himllx pkytphitko tf tbk Mgohgk Pkahfg fc Ki{mofp,^kp{,@flhshm,Ibhlk mgo GfptbqkytMpakgthgm'
Ytkafjmytfofg qmphgah
bmy `kkgpkifpoko hg @pmhl mgo Ki{mofp "fg tbk YmgtmKlkgm ~kghgy{lm mgo hg tbk ]{k`pmom ^hyt{olfimlhtx,gkmp @flhsmp ~pfshgik fc Impibh('
Ytkafjmytfofg ~lmtkgyhy
bmy `kkg pkifpoko hgMpakgthgm cpfj tbk jhoolk tf tbk lmtkyt^lkhytfikgk,~phgih~mllx hg tbk ^mj~kmgPkahfg,mgo mlyf hg [p{a{mx mgo ^mpma{mx o{p*hga tbk lmtk ^lkhytfikgk'O{phga tbk ^lkhytfikgk,tqf ifpphofpy okskl*f~ko hg Yf{tb Mjkphim' _bkyk tqf ifpphofpyybm~ko tbk ~mlkf`hfakfapm~bhi bhytfpx fc jfytGfptb Mjkphimg jmjjmly hg Yf{tb Mjkphim'_bk jfyt shm`lk jfokl ~fyt{lmtko cfp tbk afj*~bftbkpk ohy~kpyml ~pfikyy ykkjy tf hgohimtk
991
_bk ^lkhytfikgk Afj~bftbkpky "^pf`fyihokm( cpfjYf{tb Mjkphim4ohskpyhtx,bm`htmty mgo ckkohga kiflfax
D'L' ^pmof
=
,J'_' Ml`kpoh
0
,@' Mmgm
9
,@' Yígibk
0
,O' Cpmyyhgktth
?
=
 HGI[M^M*Cmi{ltmo ok II' Yfihmlky,[GI' Flmsmphm,Mpakgthgm
 d~pmofNchfa'chf'{ghikg'ko{'mp
0
 J{ykf Gmihfgml ok Ihkgihmy Gmt{pmlky,IYHI,Jmopho,Y~mhg
jml`kpohNjgig'iyhi'ky * mgo `kafNjgig'iyhi'ky
9
[ghskpyhomo ok Tmpmafm,Tmpmafm,Y~mhg *
mmgmN~fytm'{ghmp'ky
?
 J{ykf Gmihfgml ok Bhytfphm Gmt{pml,Ymgthmaf,Ibhlk *
cpmyyhgktthNjgbg'il
Y[JJMPX4Afj~bftbkpky qkpk pkifpoko hg Yf{tb Mjkphim cpfj tbk kmplx*jhoolk ^lkhytfikgk "KgykgmomgLmgo*jmjjml Mak( tf tbk lmtk ^lkhytfikgk "L{dmghmg Lmgo*jmjjml Mak(' _bkx mpphsko hg Yf{tb Mjkphimo{phga tbk “Apkmt Mjkphimg @hfthi Hgtkpibmgak‚' Fglx tqf akgkpm mpk pkifaghyko4
I{shkpfgh{y
,qbhib bmyfglx fgk y~kihky,
I{shkpfgh{y bxfofg
5 mgo
Ytkafjmytfofg
,qbhib bmy tqf y~kihky,
Ytkafjmytfofg qmphgah
mgo
Ytkafjmytfofg ~lmtkgyhy
' _bk yjmll
I{shkpfgh{y
{thlhyko tbk Mgokmg ifpphofp mgo ht qmy mljfyt kril{*yhsklx jhrko*ckkokp' _bk lmpak
Ytkafjmytfofg
ohy~kpyko tbpf{ab tbk kmyt pf{tk mgo tbk ifmytml mpkm,qbkpk
Ytkafjmytfofgqmphgah
ybfqy mg mom~thsk tpkgo cpfj jhrko*ckkokp tf apmkp,mgo
Ytkafjmytfofg ~lmtkgyhy
ybfqy m tpkgo cpfj jhrko tf `pfqykp ckkohga'
I{shkpfgh{y
ykkjy tf bmsk `kkg mom~tko tf m tkj~kpmtk*ifloilhjmtk ifgohthfgy,qbhlk
Ytkafjmytfofg
ykkjy tf bmsk ~pkofjhgmtko hg lfqkp lmtht{oky,mgo qmy `kttkpmom~tko tf qmpj fp tkj~kpmtk ilhjmthi ifgohthfgy'
 
tbmt tbk yjmll
I{shkpfgh{y
{thlhyko tbk Mgokyifpphofp,qbkpkmy tbk lmpak Ytkafjmytfofg ohy*~kpyko tbpf{ab tbk Kmyt pf{tk mgo yfjk ifmytmlmpkmy'0' C
KKOHGAMGO
B
M@H_M_
Akgkpmllx,ht hy ifgyhokpko tbmt tbk bm`htmt fc 
I{shkpfgh{y
qf{lo bmsk `kkg bhab apmyylmgoqhtb iflo tf tkj~kpmtk ilhjmthi ifgohthfgy,qbhlk
Ytkafjmytfofg
qf{lo bmsk `kkg mom~tkotf jfpk f~kg apmyylmgo qhtb qmpj tf tkj~kpmtkilhjmthi ifgohthfgy' @x jkmgy fc hyftf~himgmlxyky,gibk
kt ml'
"hg ~pkyy( bmskmgmlxyko tbk ohkt fc ohcckpkgt afj~bftbkpky~kihky cpfj ^lkhytfikgk ok~fyhty fc Yf{tbMjkphim,mgo bmsk pkifgytp{itko tbk ohkt fc 
I{shkpfgh{y bxfofg,Ytkafjmytfofg qmphgah
mgo
Ytkafjmytfofg ~lmtkgyhy'
_bk imp`fg hyftf~hi pky{lty cfp
I{shkpfgh{y
mgo
Ytkafjmytfofg
cpfj tbk jhoolk^lkhytfikgk hgohimtk ohcckpkgt ckkohga kiflfahkycfp tbkyk tqf akgkpm'
I{shkpfgh{y
cpfj _mphdmbmy hyftf~hi sml{ky tbmt mpk jfpk bfjfakgkf{y'_bkyk sml{ky mapkk qhtb tbfyk ~pkshf{ylxokyiph`ko `x JmiCmookg # Yfiekx "=881(,mgohgohimtk tbmt tbhy akg{y qmy ~pkofjhgmg*tlx m jhrko*ckkokp' Fg tbk ftbkp bmgo,
Ytkafjmytfofg ~lmtkgyhy
cpfj jhoolk mgo lmtk^lkhytfikgk fc Mpakgthgm krbh`hty jfpk gkam*thsk hyftf~hi sml{ky,y{aakythga mg mom~thsktpkgo cpfj jhrko*ckkohga tf `pfqykp*ckkohga"Yígibk
kt ml'
,hg ~pkyy(' Hg moohthfg,hyftf~hiifj~fyhthfg hg
Y' qmphgah
cpfj tbk lmtk^lkhytfikgk fc Ymgtm Klkgm ^kghgy{lm,Ki{mofp,y{aakyty tbmt tbhy y~kihky qmy m jhrko*ckkokpqhtb apmkp tkgokgihky' _bhy jmx `k pklmtko tftbk mltht{ohgml mgo lmtht{ohgml ohytph`{thfg fc tbhy y~kihky'_bkpk m~~kmpy tf `k gf `hflfahiml kr~lmgmthfgqbx
 Jmjj{tb{y
"Klk~bmgthomk( mgo
 Jmjj{t 
"Jmjj{thomk(,pkifpoko hg Clfphom mgoBfgo{pmy o{phga tbk ^lkhytfikgk,mgo qbhibjhabt bmsk `kkg kr~kitko tf ipfyy tbk^mgmjmghmg lmgo `phoak,oho gft pkmib Yf{tbMjkphim "Efib
kt ml'
=882(' _bk pkmyfgy jmx`k cf{go hg tbk ohkt mgo bm`htmt ~pkckpkgiky fc tbkyk akgkpm' Jmytfofgy "
 Jmjj{t 
( bmsk pklm*thsklx lfq*ipfqgko jflmpy qhtb i{y~y mppmxkohg qhoklx y~miko lf~by' _bhy okgtml jfp~bflf*ax lko tf tbk pkifaghthfg fc jmytfofgy my`pfqykpy "Qk``
kt ml'
=880(' Jmjjftby"
 Jmjj{tb{y
( bmsk bhab*ipfqgko jflmpy qhtbilfyklx y~miko kgmjkl lf~by ifmtko qhtbikjkgt,qbhib hokgthchky tbkj my apmkpy"Omshy
kt ml'
=82;(' Hyftf~hi mgmlxyky ifgchpjtbhy bx~ftbkyhy "JmiCmookg # Ikplhga =883('@x ifgtpmyt,tbk afj~bftbkpky cpfj Qkyt ^mlj@kmib,Clfphom,[YM,mgo cpfj Yf{tb Mjkphimbmsk m
ο
=9
I sml{ky qbhib mpk hgtkpjkohmtk`ktqkkg `pfqykpy mgo apmkpy "Efib
kt ml'
=8825 Yígibk kt ml' hg ~pkyy(' @ftb
 Jmjj{t 
mgo
 Jmjj{tb{y
qkpk jfpk y~kihmlhyko ckkokpytbmg
I{shkpfgh{y
,qbhib qmy m jhrko*ckkokp,mgo
Ytkafjmytfofg
qbhib qmy m jhrko*ckkokpqhtb tkgokgihky tfqmpo `pfqykp*ckkohga fpapmkp*ckkohga "ykk m`fsk(' _bkyk f`ykpsmthfgyof gft jmtib tbk ~pkohithfgy fc Sp`m‘y "=880(jfokl,qbf hgohimtko tbmt cfpjy tbmt qf{lobmsk tkgoko tf ohy~kpyk cpfj gfptb tf yf{tbqf{lo bmsk `kkg jfpk mom~tko tf f~kg kgsh*pfgjkgty,mgo ifgyk}{kgtlx qf{lo bmsk `kkg~pkofjhgmgtlx apmkpy'9' A
FJ^BF_BKPK
K
R_HGI_HFGHG
Y
F[_B
M
JKPHIM
_bkpk mpk jmgx im{yky cfp ^lkhytfikgk jmj*jml krthgithfg,qbhib jmek ht ohcchi{lt tf ifg*yhokp mgo ksml{mtk mll fc tbk ifj~lkr ~bkgfjk*gm tbmt ~pfo{iko tbk ohym~~kmpmgik fc mghj~fptmgt ~mpt fc tbk ^lkhytfikgk cm{gm' _qftx~ky fc tbkfphky bmsk `kkg fcckpko cfp tbhykrthgithfg4tbk ohpkit hj~mit fc jmg tbpf{abb{gthga mithshthky mgo ilhjmtk mgo kiflfahimlibmgaky'Jmpthg "=82?( ~pf~fyko tbmt tbk krthgithfg fc lmpak jmjjmly cpfj Mjkphim mgo M{ytpmlhm mpkpklmtko tf smphf{y,y{ookg b{jmg hj~mity' _bkfskpehll bx~ftbkyhy hy y{~~fptko `x tbk yxg*ibpfgx fc krthgithfg qhtb tbk mpphsml fc lmpakg{j`kpy fc b{jmgy hg tbkyk ifgthgkgty' Htykkjy tbmt b{jmg mithshthky,y{ib my b{gthga~pkyy{pk fp bm`htmt ohyt{p`mgik,mcckitko tbk^lkhytfikgk ~f~{lmthfg fc afj~bftbkpky"^flhthy
kt ml'
=88;(' _bk mpibmkflfahiml pkifpocpfj Yf{tb Mjkphim ybfqy tbmt afj~bftbkpkyqkpk ifjjfg hg ^mlkf*Hgohmg yhtky "Jfgtmgè,=8325 @pxmg
kt ml'
=8125 Ifppkml [ppkaf =82=5
992
_bk Qfplo fc Klk~bmgty * Hgtkpgmthfgml Ifgapkyy,Pfjk 0>>=
 
Ohllkbmx # Ifllhgy =822(' ^pmof
kt ml'
"0>>=(ybfq tbmt lmpak jmjjml krthgithfgy qkpk ifp*pklmtko qhtb ilhjmtk ibmgak,m ~pfikyy tbmt`kamg ~phfp tf tbk mpphsml fc b{jmgy hg tbk^mj~kmg Pkahfg'Ilhjmthi mgo kiflfahiml ibmgaky ~pfo{ikopm~ho ibmgak hg ~lmgt ifjj{ghthky' _bk g{tph*thfgml ytpkyy hgo{iko `x tbkyk ibmgaky hy hokgth*chko my tbk jmhg im{yk fc krthgithfg `x Apmbmj# L{goklh{y "=82?( mgo Ehga # Ym{gokpy"=82?(' _bhy jfokly hj~lhky tbmt afj~bftbkpkyohko fcc `kim{yk tbkx qkpk y~kihmlhyko ckkokpy,mom~tko tf m ehgo fc ~lmgt tbmt ohym~~kmpko o{p*hga tbk Bflfikgk thjky' Qhtb tbhy hg jhgo,A{tbphk "=82?( bx~ftbkyhyko tbmt ~lmgt ohskpyh*tx qmy apkmtkp mgo tbk apfqhga ykmyfg qmylfgakp hg tbk ^lkhytfikgk tbmg hg tbk Bflfikgk'?' C
HGML
P
KJMPEY
_bk Yf{tb Mjkphimg afj~bftbkpky j{yt `khgil{oko hg fglx fgk y{`cmjhlx' Qk pkifaghyktqf akgkpm,
I{shkpfgh{y
mgo
Ytkafjmytfofg
5mgo tbpkk y~kihky,I
{shkpfgh{y bxfofg
,
Ytkafjmytfofg qmphgah
,mgo
Ytkafjmytfofg ~lmtkgyhy
'
I{shkpfgh{y
akg{y mpphsko hg Yf{tb Mjkphimo{phga tbk Apkmt Mjkphimg @hfthi Hgtkpibmgak,mgo qmy pkifpoko cpfj tbk kmplx ^lkhytfikgk tftbk lmtk ^lkhytfikgk {thlhyhga tbk Mgoky ifpphofpcfp hty ohy~kpyml' _bk akg{y
Ytkafjmytfofg
m~~kmpko lmtkp,o{phga tbk jhoolk ^lkhytfikgkmgo ohy~kpyko tbpf{ab tbk Kmyt pf{tk mgo yfjkifmytml mpkmy'
I{shkpfgh{y
qmy m jhrko ckkokp,mgo
Ytkafjmytfofg
qmy m jhrko*ckkokp qhtb tkg*okgihky tfqmpo `pfqykp*ckkohga fp apmkp*ckko*hga' _bkyk ohcckpkgiky hg ohkt ~pkckpkgiky if{lokr~lmhg qbx fglx tbk `{gfofgt cfpjy pkmibkoYf{tb Mjkphim qbkg `ftb tx~ky,lf~bfofgt mgo`{gfofgt,lhsko tfaktbkp hg Gfptb Mjkphim~phfp tf tbk kjkpakgik fc tbk Hytbj{y fc ^mgmjm'
I{shkpfgh{y
bxfofg qf{lo bmsk hgbm`htkobhab apmyylmgoy qhtb iflo tf tkj~kpmtk ilhjmthiifgohthfgy,mgo
Ytkafjmytfofg
qf{lo bmsk`kkg mom~tko tf jfpk f~kg apmyylmgoy qhtbqmpj tf tkj~kpmtk ifgohthfgy';' M
IEGFQLKOAKJKG_Y
Qk tbmge Op' K' Ikpokýf mgo mg mgfgxjf{ypkshkqkp cfp tbkhp iphthiml pkshyhfg fc tbk jmg{*yiph~t,mgo tbk sml{m`lk ifjjkgty' _bk ~pkykgtqfpe qmy jmok ~fyyh`lk tbpf{ab m dfhgtPkykmpib ^pfdkit cpfj MKIH,Y~mhg * Mpakgthgm"0>>>('3' P
KCKPKGIKY
Ml`kpoh,J'_',Imptkllk,I' # ^pmof,D'L' "hg~pkyy('
 Kl pkahytpf ok Ytkafjmytfofg"Jmjjmlhm,Afj~bftbkphhomk( kg kl^lkhytfikgf y{~kphfp ok @pmyhl'
Mjkabhghmgm
'
Ml`kpoh,J'_' # ^pmof,D'L' =88;' Lfyjmytfofgtky ok Mjèphim okl Y{p' Hg J' _'Ml`kpoh,A' Lkfgk # K' ^' _fggh "koy'(,Ksfl{ihùg `hflùahim x ilhjíthim ok lmPkahùg ^mj~kmgm o{pmgtk lfy ôlthjfy ;jhllfgky ok mýfy' [g kgymxf ok ifppklmihùgifg kl Jkohtkppígkf fiihokgtml'
 Jfgfapmcêmy,JGIG,IYHI 
,=04011*080'Jmopho'@pxmg,M',Imymjh}{klm,D',Ip{rkgt,D',Ap{bg,P' # Fibykgh{y,I' =812' Mg Kl Df`fJmytfofg Ehll mt _mhjm*_mhjm,Skgk{klm'
Yihkgik
,0>>4=01;*=011'Ifppkml [ppkaf,A' =82='
 Kshokgihmy i{lt{pmlky x jkamcm{gm ~lkhytfièghim kg Iflfj`hm
,=04=*=?2' @faftí4C{gomihùg okHgskythamihfgky Mp}{kflùahimy Gmihfgmlky'Imymjh}{klm,P'J',Ybfybmgh,D' # Ohllkbmx,_'O' =883' Yf{tb Mjkphimg ~pf`fyihokmg4akgkpml hgtpfo{ithfg mgo pkclkithfgy fg^lkhytfikgk krthgithfgy' Hg D' Ybfybmgh # ^'_myyx "koy'(,
_bk ^pf`fyihokm' Ksfl{thfgmgo ^mlmkfkiflfax fc Klk~bmgty mgo tbkhp pklmthsky
49=3*90>' Frcfpo,Gkq Xfpe,_fexf4Frcfpo [ghskpyhtx ^pkyy'Omshy,F'E',Jkmo,D'H',Jmpthg,^'Y' #Makg`pfmo,L'O' =82;' Ph~mphmg ~lmgtyqkpk m jmdfp ifj~fgkgt fc tbk ohkt fc jmjjftby fc Yf{tbkpg [tmb'
I{ppkgt  Pkykmpib hg tbk ^lkhytfikgk
,042=*20'Ohllkbmx,_'O' # Ifllhgy,J'@' =822' Kmplx i{l*t{pml kshokgik cpfj Jfgtk Skpok hg Ibhlk'
 Gmt{pk
,9904=;>*=;0
998
_bk ^lkhytfikgk Afj~bftbkpky "^pf`fyihokm( cpfj Yf{tb Mjkphim4Ohskpyhtx,Bm`htmty mgo Ckkohga Kiflfax

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->