Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
0Activity
P. 1
con-nguoi-80-20-1330039624

con-nguoi-80-20-1330039624

Ratings: (0)|Views: 4|Likes:
Published by Cao Vũ Hiệp

More info:

Published by: Cao Vũ Hiệp on Dec 30, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/30/2012

pdf

text

original

 
© Richard Koch 2002 and 2003. Taác phêí m “The 80/20 Individual: TheNine Essentials of 80/20 Success at Work” xuêët baãn lêìn àêìu búãiNicholas Brealey Publishing, London, 2003. Baãn dõch àûúåc xuêët baãntheo thoãa thuêån vúái Nicholas Brealey Publishing.
 
5
Muåc luåc
Phêìn 1
TÙNG TÖËC SÛÅ NGHIÏÅP CUÃA BAÅN: TRÚÃTHAÂNH MÖÅT CON NGÛÚÂI 80/20
1.Laâm thïënaâo àïí trúãthaânh möåt con ngûúâi 80/208 2.Sûåvûún lïn cuãa möåt caánhên saáng taåo25
Phêìn 2
CHÑN ÀIÏÍM CÖËT LOÄI CUÃA THAÂNH CÖNG 80/20 TRONG CÖNG VIÏÅC
3.Sûãduång 20% saáng taåo nhêët cuãa baån55 4.Sinh söi vaâbiïën àöí i nhûäng yátûúãng lúán76 5.Tòm kiïëm nhûäng nguöìn lúåi nhuêån quan troång103 6.Sûãduång Einstein1307.Tuyïí n choån nhên taâi148 8.Sûãduång cöng ty hiïån taåi cuãa baån179 9.Khai thaác caác cöng ty khaác211 10.Baão vïånguöìn vöën233 11.Pht triïí n Zigzag253
 
6

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->