Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ticari Plastikler PE

Ticari Plastikler PE

Ratings: (0)|Views: 11 |Likes:
Published by bilsenbesergil

More info:

Published by: bilsenbesergil on Dec 30, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/04/2013

pdf

text

original

 
TERMOPLAST
İ
KLER GENEL T
İ
CAR 
İ
PLAST
İ
KLER (COMMODITYPLASTICS)
Genel ticari plastikler talep fazla oldu
ğ
undan çok miktarlarda üretilen ve günlükya
ş
am
ı
m
ı
zda çok kar 
ş
ı
la
ş
t
ı
ğ
ı
m
ı
z plastikler grubudur; ancak mekanik özellikleribaz
ı
uygulamalar için yetersizdir. Bu nedenle, uygulamalar 
ı
n sert veya yüksekperformans gerektirdi
ğ
i hallerde mühendislik plastiklerine gereksinim do
ğ
ar.Genel ticari plastiklerin uygulama alanlar 
ı
çok çe
ş
itlidir; örne
ğ
in, paketleme filmle-ri, foto
ğ
raf ve magnetik teypler, me
ş
rubat kaplar 
ı
, çöp torbalar 
ı
, tabaklar ve tepsi-ler gibi mekanik özellikleri yüksek olmayan çe
ş
itli ev gereçleri, v.s. Bu gruptakiplastiklerin fiyatlar 
ı
ş
üktür. Tipik örnekler polietilen, polipropilen, polistiren vepolivinilklorürdür.Genel ticari plastiklerin elde edildi
ğ
i monomerlerden, özel üretim yöntemleriyleve/veya kopolimerizasyonla baz
ı
mühendislik plastikleri üretilebilir. Örne
ğ
in, ultrayüksek molekül a
ğ
ı
rl
ı
kl
ı
polietilen (UHMWPE), polietilentereftalat (PET) veakrilonitril-bütadien-stiren (ABS) gibi. Bunlardan ilk ikisi etilenden di
ğ
eri stirendenüretilen birer mühendislik plasti
ğ
idir.
POL
İ
ET
İ
LEN (PE)
Polietilen ilk olarak 1898 y
ı
l
ı
nda Alman kimyager Hans von Pechmann taraf 
ı
ndan,ba
ş
ka deneyler yaparken tesadüfen elde edilmi
ş
, ve ürüne ‘polimetilen’ ad
ı
veril-mi
ş
tir. Polietilenin yüksek bas
ı
nçta (LDPE) endüstriyel olarak üretimi pek çoka
ş
amadan sonra ancak 1939 y
ı
l
ı
nda gerçekle
ş
tirilebilmi
ş
tir.Etilenin daha dü
ş
ük bas
ı
nçlar ve s
ı
cakl
ı
klarda farkl
ı
katalizörlerle polimerizasyonçal
ı
ş
malar 
ı
Robert Banks ve J. Paul Hogan ve Karl Ziegler ile sürdürüldü ve1957’de yüksek yo
ğ
unluklu polietilen (HDPE) üretimi yap
ı
lmaya ba
ş
land
ı
. Ziegler katalizörü üzerinde çal
ı
ş
malarla 1976 Walter Kaminsky ve Hansjörg Sinn taraf 
ı
n-dan metallocene katalizörlerinin elde edilmesi sa
ğ
land
ı
. The Ziegler- vemetallocene-bazl
ı
katalizör ailesi, etilenin di
ğ
er olefinlerle kopolimerizasyonun
 
2gerçekle
ş
mesini sa
ğ
lam
ı
ş
t
ı
r. Böylece günümüzde kullan
ı
lan çe
ş
itli polietilen türleriüretilebilmektedir.Polietilen süt beyaz
ı
, kokusuz, kararl
ı
, yar 
ı
 
ş
effaf ve kimyasal maddelere dayan
ı
kl
ı
 bir termoplastiktir; etilenin polimerizasyonuyla üretilir. Polimerizasyon i
ş
lemi, uy-gulanan prosese ve katalizörlere göre radikal, anyonik veya katyonik mekanizmaüzerinden yürür; elde edilen polimerler birbirinden farkl
ı
özellikler gösterir.
H
2
CH
2
CCH
2
H
2
Cnnkatalizör etilen polietilen
 Polietilenin mekanik özellikleri polimer zincirlerinin uzunlu
ğ
una ve dallanma dere-celerine, kristal yap
ı
ya ve molekül a
ğ
ı
rl
ı
ğ
ı
na göre de
ğ
i
ş
ir. K
ı
sa zincirli ürünler k
ı
ı
lgan ve waks yap
ı
l
ı
d
ı
r, uzun zincirli yap
ı
lar sert plastiklerdir. Poliolefinin yo
ğ
un-lu
ğ
u artt
ı
kça yumu
ş
ama noktas
ı
, bulan
ı
kl
ı
k ve ya
ğ
lara dayan
ı
kl
ı
l
ı
ğ
ı
da artar.Polietilenler mekanik özelliklerine ba
ğ
l
ı
olarak çe
ş
itli s
ı
n
ı
flara ayr 
ı
l
ı
rlar:
Alçak yo
ğ
unluklu polietilen (LDPE)
Lineer alçak yo
ğ
unluklu polietilen (LLDPE)
Yüksek yo
ğ
unluklu polietilen (HDPE)
Ultra yüksek molekül a
ğ
ı
rl
ı
kl
ı
polietilen (UHMWPE)Polietilenler, türüne göre baz
ı
katk
ı
maddeleri içerir:
Stabilizasyon katk
ı
maddeleri; polimerin son ürün haline dönü
ş
türülmesive depolanmas
ı
s
ı
ras
ı
nda yap
ı
ş
ma ve jelle
ş
mesini önler.
Kayd
ı
ı
c
ı
; sürtünme katsay
ı
s
ı
n
ı
ş
ürerek film üretiminde polimere esnek-lik kazand
ı
ı
r ve filmin metal yüzeylere yap
ı
ş
mas
ı
n
ı
önler.
Anti-blokla
ş
ma katk
ı
maddesi; polimerin özellikle büyük filmler üretimindeblokla
ş
mas
ı
n
ı
engelleyerek üretimi kolayla
ş
t
ı
ı
r.
Ultraviole (UV) katk
ı
maddeler; özellikle sera filmleri gibi güne
ş
 
ı
ş
ı
ğ
ı
alt
ı
n-daki kullan
ı
mlarda filmin kullan
ı
m süresini uzat
ı
r.Polietilenin tipik kopolimerleri aras
ı
nda etilen-etilakrilat (EEA), etilen-metilakrikat(EMA), etilen-vinilasetat (EVA) ve etilen-propilen (EPM) say
ı
labilir.
 
3
Baz
ı
Polietilen Tiplerinin Tipik Fiziksel ve Mekanik ÖzellikleriÖzellik LDPE MDPE HDPE LHDPE
Yo
ğ
unluk, g/cm
3
0.910-0.925 0.926-0.940 0.941-0.950 0.959-0.965Kristallik, % 30-50 50-70 70-80 80-91Molekül a
ğ
.(x10
6
) 10-30 30-50 50-250 250-1500T
g
,
0
C -100 -100 -100 -100T
m
,
0
C 98-115 122-124 130-137 130-137Gerilmekuvveti, psi (x10
3
) 0.6-2.3 1.2-3.0 3.1-5.5 5.0-6.0Modülü, psi (x10
6
) 25-41 38-75 150-158 150-158Uzama, % 100-650 100-965 10-1300 10-1300Darbe kuv. ft-lb/in kopmaz 1.0-kopmaz 0.4-4.0 0.4-4.0Sertlik, Shore D44-50 D50-60 D60-70 D66-73Su absorbsiyonu < %0.01 < %0.01 < %0.01 < %0.01UV direnci
ş
ük dü
ş
ük dü
ş
ük dü
ş
ükOks. direnci
ş
ük dü
ş
ük dü
ş
ük dü
ş
ükSolvent direnci < 60
0
C < 60
0
C < 60
0
C < 60
0
C Alkali direnci ç. iyi ç. iyi ç. iyi ç. iyi Asit direnci ç.
İ
yi* ç.
İ
yi* ç.
İ
yi* ç.
İ
yi*(*) oksitleyici asitler d
ı
ş
ı
nda

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->