Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
termosetler_termoplastik_elastomerler

termosetler_termoplastik_elastomerler

Ratings: (0)|Views: 60|Likes:
Published by bilsenbesergil

More info:

Published by: bilsenbesergil on Dec 30, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/29/2013

pdf

text

original

 
1
TERMOSET PLAST
İ
KLER, TERMOPLAST
İ
ELASTOMERLER 
Kar 
ı
ş
t
ı
rma
Ş
ekillendirmeVulkanizasyonart
ı
k, döküntüart
ı
k, döküntüKauçuk, Kimyasal maddeler,Dolgu maddeleriSon ürün
(a)(b)
http://alexandria.tue.nl/extra2/200013809.pdf 
Ş
ekillendirmeSon ürünart
ı
k,döküntüTermoplastik kauçukgeri dönü
ş
(resayk
ı
l)
 
(a) Termoset kauçu
ğ 
un, ve (b) termoplastik elastomerin yap
ı
sal görünümleri (üst-te), ve i 
ş
leme
ş
emalar 
ı
(altta)
 
2
TERMOSET PLAST
İ
KLER 
Termoset plastikler kürlenmi
ş
veya çapraz ba
ğ
l
ı
bile
ş
ikler oldu
ğ
undan uzun ömür-lü ve
ı
s
ı
ya dayan
ı
kl
ı
d
ı
rlar. Bu gruptaki malzemelerin yeniden i
ş
lenmesi veya
ş
ekil-lendirilmesi mümkün de
ğ
ildir. Is
ı
t
ı
ld
ı
ğ
ı
nda (katalizörlü ortamda) kat
ı
la
ş
ı
r ve tekrar ergitilemezler; moleküller kimyasal ve faz de
ğ
i
ş
imine u
ğ
rar, polimer zincirleri ara-s
ı
nda üç boyutlu çapraz ba
ğ
lar (a
ğ
yap
ı
) olu
ş
ur. Üç boyutlu a
ğ
yap
ı
lar 
ı
s
ı
t
ı
ld
ı
kla-
ı
nda bas
ı
nç uyguland
ı
ğ
ı
nda bile akmazlar ve so
ğ
utma ve
ı
s
ı
tmayla polimer eskihaline dönemez.Baz
ı
termoset polimerler:1. Poliüretanlar 2. Fenol-Formaldehit Reçineleri3. Amino Reçineler 4. Doymam
ı
ş
Poliesterler 5. Epoksiler 6. Alkid Reçineler 7. Takviyeli Plastikler 8. Stiren-bütadien kopolimerleri9. Polibütadien Kauçu
ğ
u (BR)
 
1. POL
İ
ÜRETANLAR (Termoplastik Poliüretanlar, TPU)
Poliüretanlar termoset ve termoplastik özellikte olabilen, ana polimer zincirdeüretan ba
ğ
lant
ı
birimleri içeren polimerlerdir. Poliüretanlar amber (kehribar) renk-lidir, kolayl
ı
kla gerdirilebilir; bu özelli
ğ
i elastomerlere benzer. Çizilmeye y
ı
rt
ı
lmayave darbeye dayan
ı
kl
ı
d
ı
r, s
ı
k
ı
d
ı
r, fakat çok iyi darbe absorblama özelliklerine sa-hiptir. Organik solventler, asitler ve ya
ğ
lara dayan
ı
kl
ı
d
ı
r.Termoset poliüretanlar çe
ş
itli biçimlerde olabilir; örne
ğ
in yumu
ş
ak köpük, sertköpük gibi. Yumu
ş
ak köpükler yatak, yorgan ve paketleme malzemeleri üretimin-de, sert köpükler ise genellikle izolasyon malzemesi olarak kullan
ı
l
ı
rlar.Termoplastik poliüretanlar do
ğ
rusal ve kristalinite dereceleri yüksek moleküllerdenolu
ş
ur; bunlardan a
ş
ı
nmaya dayan
ı
kl
ı
malzemeler yap
ı
l
ı
r; örne
ğ
in, ayakkab
ı
ta-banlar 
ı
, araba çamurlu
ğ
u, kap
ı
panalleri, araç d
ı
ş
lasti
ğ
i, conta, tamponu ve sen-tetik deri, v.s. gibi.Poliüretanlar poliyoller ve izosiyanatlar 
ı
n katalizörlü ve bir aktifleyici bile
ş
i
ğ
in e
ş
li-
ğ
inde polimerizasyonuyla elde edilir. Poliüretanlar kauçuk gibi elastik, metaller gibi dayan
ı
kl
ı
ve uzun ömürlü plastiklerdir. Poliüretanlar 
ı
n ço
ğ
u çapraz ba
ğ
l
ı
d
ı
r ve
ı
s
ı
t
ı
ld
ı
klar 
ı
nda termoset plastikler elde edilir. Çapraz ba
ğ
l
ı
olmayan baz
ı
poliüre-tan polimerler de vard
ı
r; bunlar do
ğ
rusal moleküler düzendedirler,termoplastiklerdir.
İ
zosiyanatlar:
Ticari amaçl
ı
poliüretanlar 
ı
n üretiminde kullan
ı
lan izosiyanatlar genellikle aromatik yap
ı
l
ı
d
ı
r. Üretimde kullan
ı
lan izosiyanat
ı
n türü, elde edilenpoliüretan
ı
n özelliklerini, kürleme sistemini ve i
ş
leme sistemini do
ğ
rudan etkiler.Bir izosiyanat
ı
n en önemli özelli
ğ
i fonksiyonalitesidir; yani, herbir molekülde bulu-nan izosiyanat (-NCO) gruplar 
ı
n
ı
n say
ı
s
ı
d
ı
r. Çapraz ba
ğ
l
ı
poliüretanlar 
ı
n üretimin-de uygun izosiyanatlar 2’den fazla fonksiyonel grup içermelidirler.Difonksiyonlu bir izosiyanat (diizosiyanat)bir difonksiyonlu poliyolle reaksiyonagirdi
ğ
inde uzun, do
ğ
rusal poliüretan molekülü meydana gelir.

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->