Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Azliana

Azliana

Ratings: (0)|Views: 125|Likes:
Published by Masliana Musli
Azliana
Azliana

More info:

Published by: Masliana Musli on Dec 31, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/22/2014

pdf

text

original

 
Soalan 1Modal RM1 juta. Apakah jenis perniagaan yang hendak dijalankan? Mengapa? Bagaimana untuk memastikanperniagaan anda UNTUNG?Terdapat pelbagai jenis perniagaan yang boleh dijalankan dalam memberikan pulangan yang lumayan. Tetapidalam aspek ini saya hanya memfokuskan kepada perniagaan yang melibatkan proses membekalkan produkkepada pengguna. Perniagaan yang saya maksudkan ialah perniagaan berasaskan baja kompos untuk semua jenis tumbuhan. Perniagaan ini saya rasakan berpotensi untuk memberikan keuntungan yang besar kerana sayatelah berkecimpung dalam perniagaan ini selama 6 tahun. Dalam perniagaan ini, sasaran pengguna yang telahsaya kenalpasti ialah Agensi-agensi Kerajaan dan Swasta sebagai contohnya Universiti Malaysia Sabah (UMS).Seperti mana yang telah diketahui, UMS merupakan universiti yang tercantik di Asia dari segi landskap danpersekitaran. Dalam usaha mengekalkan persekitaran yang indah ini, pihak UMS memerlukan perkhidmatanpembekalan baja bagi tujuan pembajaan setiap tumbuh-tumbuhan yang terdapat di sekitar UMS dan di sinilahsaya memainkan peranan sebagai pembekal.
Soalan 2
Tahniah... ramai yang dah respons tentang jenis perniagaan yang hendak dijalankan dan beberapa sebab telahdiutarakan. Sila jawab soalan yang kedua pula iaitu BAGAIMANA untuk memastikan perniagaan itu 100%UNTUNG? Apakah faktor2 yang perlu difikirkan sebelum dan semasa juga setelah perniagaan itu dimulakan?Untuk mengekalkan keuntungan pada tahap yang optimum, saya menekankan dari segi aspek kualitiperkhidmatan penghantaran, kualiti baja serta harga pasaran produk yang berpatutan bagi menjaminkelangsungan permintaan yang berterusan.Soalan 3 Apakah definisi teori multi modality? Apakah yang dimaksudkan multi modality instruction.Teori multimodaliti merupakan suatu kaedah atau instrument yang digunakan bagi mempelbagaikan teknikpengajaran dan pembelajaran dikalangan guru serta pelajar dengan lebih efektif. Teori ini adalah berfokuskanteknik pembelajaran yang global dan analitikal dan kecenderungan di dalam modaliti visual dan verbal. ini juga diperkukuhkan melalui teori pengajaran dan pembelajaran kognitivisme dan konstruktivisme. Sebagai contohnyaseorang pendidik hendaklah memvariasikan amalan pengajaran dan pembelajaran dengan tujuan memberi inputyang berkesan sesuai dengan gaya pembelajaran berbeza di kalangan individu. 'Multi modality instruction'bermaksud cara penyampaian maklumat yang penting dan tugasan samada berbentuk lisan dan bertulis untukmembantu menggalakkan pelajar agar dapat mengakses setiap kandungan kursus. Contohnya bagimemudahkan pelajar untuk memahami setiap topik yang diajar seperti subjek Sejarah misalnya, guru-guru bolehmenayangkan filem atau video yang berkaitan. Dengan erti kata lain seorang guru perlulah bijak menggunakansetiap fasiliti yang disediakan oleh sesebuah institusi pendidikan sebagai ABM dalam proses pengajaran danpembelajaran.Soalan 4i) Cuba kaitkan penggunaan video dan stail pembelajaranii) cuba kaitkan penggunaan video dengan ubiquitous learningiii) cuba kaitkan penggunaan video dengan HOTS (higher order thinking skills)iv) cuba kaitkan penggunaan video dengan kemahiran sosial pelajar.v) cuba kaitkan penggunaan video dengan peningkatan kesedaran1. Dalam melakukan kaedah pengajaran dan pembelajaran (P&P) pada masa kini, terdapat pelbagai cara yangboleh digunakan oleh seseorang guru agar proses P&P berlangsung dalam keadaan yang lebih interaktif,menarik dan tidak membosankan para pelajar. Contohnya penggunaan tayangan video dalam kelas bagimemudahkan dan membantu guru dalam proses penyampaian P&P. Cara ini dilihat lebih berkesan berbanding
 
dengan cara penyampaian guru sebelum ini yang lebih tradisional iaitu berbentuk interaksi secara lisan dua halasahaja serta lebih terhad kerana hanya menggunakanpapan putih, buku teks dan rujukan sahaja. Oleh itu guruharuslah mempunyai kemahiran yang baik terutamanya dalam penggunaan ICT selaras dengan keadaanpersekitaran kita yang semakin pesat membangun terutamanya dalam bidang pendidikan.2. Penggunaan video haruslah dikaitkan dengan ubiquitous learning atau pengetahuan sedia ada para pelajar.Hal ini kerana seseorang guru yang mengajar di dalan kelas mesti mempunyai pengetahuan berkaitan tentangtajuk yang akan diajar pada hari tersebut dan mengaitkannya dengan pengetahuan sedia ada para pelajar bagitujuan memudahkan lagi pemahaman para pelajar terhadap sesuatu pengajaran yang disampaikan melaluitayangan video.3. Penggunaan video juga perlu dikaitkan dengan HOTS atau KBKK semasa guru mengajar di dalam kelas.Melalui KBKK, pelajar-pelajar secara tidak langsung akan dapat berfikir dengan sendirinya dan ini akan mampumendorong pelajar untuk berfikir dengan lebih kritis dan kreatif yang mana ianya akan dapat mengembangkanidea-idea baru.4. Melalui penggunaan video dalam P&P ini juga akan dapat membantu pelajar dari segi kemahiran sosialpelajar. Ini dapat dilihat apabila para pelajar dapat mempelajari cara-cara berkomunikasi dan berinteraksi dalamkehidupan seharian dengan lebih baik dan berkesan melalui video yang ditunjukkan oleh guru di dalam kelas.5. Penggunaan video dalam proses P&P di dalam kelas akan dapat meningkatkan kesedaran dalam kalanganguru seterusnya para pelajar tentang betapa pentingnya penggunaan teknologi ICT dalam kehidupan sehariancontohnya, penggunaan video dalam proses P&P boleh memberi kesedaran kepada guru dan pelajar betapapentingnya teknologi ICT terutamanya dalam persaingan dunia luar yang jauh lebih mencabar.Secara kesimpulannya, penggunaan video dalam P&P adalah amat digalakkan kerana ianya merupakan salahsatu BBM yang boleh digunakan oleh guru bagi tujuan membantu dalam proses penyampaian P&P agar lebihberkesan dan tidak membosankan pelajar berbanding menggunakan kaedah pengajaran secara lisan. Apabilaproses P&P berjalan dengan lancar dan menarik, pelajar akan terdorong untuk mengembangkan idea-idea baruyang lebih kritis dan kreatif.Soalan 5 Apakah kekangan jika kita menggunakan video dalam kelas?1.Gangguan bekalan elektrik.2. Hanya terdapat sesetengah sekolah sahaja yang menyediakan kemudahan bagitujuan penayangan video.3. Keadaan kelas yang tidak kondusif iaitu tidak terdapat bilik tayangan khas disekolah.4. Tidak semua tenaga pengajar atau guru di sekolah yang mahir menggunakankemudahan ICT canggih tersebut ketika melaksanakan P&P.Soalan 6Bagaimana mengguna video dalam kelas? sebelum, semasa dan selepasTerdapat beberapa kaedah atau langkah yang perlu dilakukan dan diberi perhatian apabila seseorang guru inginmenggunakan video dalam pengajaran dan pembelajaran (P&P). Sebelum memulakan sesuatu tayangan video,guru haruslah memastikan semua peralatan yang di gunakan dalam P&P berada dalam keadaan baik contohnyakomputer serta sumber elektrik yang mencukupi bagi tujuan melancarkan proses P&P dan mengelakkkansebarang ganguan terutamanya ketika tayangan video dibuat. selain itu keadaan kelas juga haruslah beradadalam keadaan yang sesuai dan kondusif. Semasa video di tayangkan di dalam kelas, guru perlu memastikansetiap pelajar memberikan tumpuan sepenuhnya terhadap tayangan video tersebut. Contohnya senantiasabergerak di dalam kelas bagi mengelakkan para pelajar melakukan aktiviti sendiri serta mengawal kelas agar tidak bising. Selepas tayangan video, guru perlulah memberikan peluang kepada para pelajar untuk memberikanpendapat serta komen mereka berkaitan dengan video yang telah mereka lihat. Guru pula berperanan penting
 
dalam merumuskan secara keseluruhan berkaitan video yang telah ditayangkan di samping memberikan soalanatau kuiz bagi tujuan pengukuhan pemahaman para pelajar Soalan 7 Assignment manipulativesQuestion 3Obtain an example of a manipulative(s) that you could use instruction submit the manipulative(s) and adescription of how you would use it, including an objective.Pada pendapat saya,
pengajaran yang akan saya lakukan adalah dengan menggunakan “Real object”. “RealObject” atau objek sebenar seperti seperti duit syiling, alat, artifak, tumbuh
-tumbuhan, dan haiwan-adalahbeberapa bahan-bahan yang paling mudah, menarik dan melibatkan dalam penggunaan pendidikan. Objeksebenar adalah amat sesuai untuk pelajar yang menghadapi subjek yang mereka mempunyai sedikitpengalaman langsung dalam kehidupan seharian mereka. Sebagai contoh, saya sebagai seorang guru matapelajaran Sejarah akan mengajar 
dengan menggunakan “real object” atau objek sebenar. Di sini saya membericontoh pengajaran mata pelajaran Sejarah Tingkatan 2, Bab 2 bagi tajuk „Kekayaan Hasil Bumi MendorongCampur Tangan British”. Di dalam tajuk yang telah saya pilih, faktor pertama cam
pur tangan British di Negeri-
Negeri Melayu ialah „kekayaan hasil bumi negeri
-negeri Melayu menarik perhatian British. Oleh itu, dengan
menggunakan kaedah pengajaran “Real object”, saya akan membawa contoh bahan hasil bumi negeri
-negeriMelayu seperti getah, bijih timah, besi, arang batu dan emas ke dalam kelas semasa sesi pengajaran danpembelajaran (P&P) dan menunjukkan kepada para pelajar.Question 4Plan a lesson that would include a field trip (real or virtual). Locate at least one site on the World Wide Web thatcould be place to a visit as a virtual field trip in your lesson.Saya akan membuat pengajaran dan pembelajaran tentang mata pelajaran Sejarah. Contohnya saya memilihmata pelajaran Sejarah Tingkatan 1, Bab 2 bagi tajuk Zaman Prasejarah di Malaysia. Bagi membuat pengajarandan pembelajaran ini, saya akan membawa para pelajar ke galeri Muzium Negara contoh melawat di bahagianGaleri A iaitu yang berkaitan dengan Sejarah Awal. Galeri ini menyusur-galurkan evolusi pembentukan mukabumi dan asal usul masyarakat awal di Malaysia, yakni jumpaan alat batu Zaman Paleolitik (200,000 tahundahulu) sehinggalah artifak peninggalan candi Hindu-Buddha di Lembah Bujang pada Zaman Proto Sejarah.Koleksi lain yang menarik di galeri ini termasuklah replika rangka Perak Man yang bertarikh 10,000-11,000 tahundahulu diekskavasi di Gua Gunung Runtuh, Lenggong, Perak. Ia merupakan rangka manusia yang tertua danhampir lengkap yang ditemui di Asia Tenggara. Oleh hal demikian, dengan adanya lawatan seperti ini, pelajar boleh menyaksikan sendiri sejarah awal yang terdapat di Muzium Negara. Pengajaran boleh dilakukan denganmembuat lawatan ke galeri Muzium Negara. Sebagai contoh melawat ke Muzium Negara pada masa sepertiyang terdapat di dalam pautan web di bawah : http://www.muziumnegara.gov.my/ 
 
Soalan 8Jawab lima soalan ini dengan ringkas sahaja ya....1) apa kah yang dimaksudkan dengan video literasi?2) Nyatakan lima konsep utama menonton dan menghasilkan video.3) Terangkan bagaimana pembelajaran pelajar dipertingkatkan dengan aplikasi video?4) Senaraikan dan terangkan bagaimana empat jenis video dalam pendidikan menyokong pembelajaranpelajar?5) Nyatakan pros1 (Apa kah yang dimaksudkan dengan video literasi?)Penyampaian maklumat menggunakan 'motion pictures' dikenali sebagai video, dimana jika di dalam P&P, ianyabertujuan untuk menjadikan sesi P&P menjadi lebih menarik dan mudah difahami.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->