Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
15Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
strategi de aparare

strategi de aparare

Ratings: (0)|Views: 1,791 |Likes:
Published by ALPADRINIO6508

More info:

Published by: ALPADRINIO6508 on Feb 08, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

02/01/2013

1
UNIVERSITATEA NA\u0162IONAL\u0102 DE AP\u0102RARE \u201eCAROL I\u201d
Centrul de Studii Strategice de Ap\u0103rare\u015fi Securitate
C
e
n
t
r
u
l
d
e
S
tud
iiStrategic
edeAp\rare
[
iS
e
c
u
r
i
t
a
t
e
STRATEGII DE AP\u0102RARE
\u015eI SECURITATE
LA FRONTIERA R\u0102S\u0102RITEAN\u0102
A NATO\u015eI UE

Lucr\u0103ri prezentate \u00een cadrul Sesiunii interna\u0163ionale
de comunic\u0103ri\u015ftiin\u0163ifice organizate
de Centrul de Studii Strategice de Ap\u0103rare\u015fi Securitate
23-24 noiembrie 2006

VOLUMUL 2
Editura Universit\u0103\u0163ii Na\u0163ionale de Ap\u0103rare \u201eCarol I\u201d
Bucure\u015fti, 2006
2
Coordonator
Dr. Constantin MO\u015eTOFLEI
Referen\u0163i\u015ftiin\u0163ifici:

Dr. Gheorghe V\u0102DUVA
Dr. Nicolae DOLGHIN
Dr. Grigore ALEXANDRESCU

\u00a9Sunt autorizate orice reproduceri, f\u0103r\u0103 perceperea taxelor
aferente, cu condi\u0163ia preciz\u0103rii sursei
\u2022

Responsabilitatea privind con\u0163inutul comunic\u0103rilor revine \u00een
totalitate autorilor, respect\u00e2nd prevederile Legii nr. 206 din
27.05.2004, referitoare la buna conduit\u0103 \u00een cercetarea\u015ftiin\u0163ific\u0103

ISBN (10) 973-663-447-7; ISBN (13) 978 -973-663-447-5 (general)
ISBN (10) 973-663-460-4; ISBN (13) 978-973-663-460-4
3
CUPRINS

SCHIMBUL DE INFORMA\u0162II PENTRU CONTRACARAREA
CRIMEI ORGANIZATE
Col. conf. univ. dr. Traian LITEANU.............................................. 6
FENOMENUL TERORIST CONTEMPORAN DIN ZONA M\u0102RII
NEGRE. FACTORI DE RISC LA ADRESA SECURIT\u0102\u0162II
NA\u0162IONALE A ROM\u00c2NIEI
General de flotil\u0103 aerian\u0103 dr. Ion Aurel STANCIU....................... 21
DREPTUL INTERNA\u0162IONAL UMANITAR\u015eI SECURITATEA
NA\u0162IONAL\u0102
Dumitru CODI\u0162\u0102............................................................................ 37
ELEMENTE PENTRU RECONSIDERAREA PARADIGMEI
SECURIT\u0102\u0162II, \u00ceN CONTEXTUL EXTINDERII UNIUNII
EUROPENE
CS I dr. Constantin MO\u015eTOFLEI.................................................. 49
MANAGEMENTUL ACTIVIT\u0102\u0162ILOR MILITARE \u00ceN SPIRITUL
RESPECTULUI PENTRU VIA\u0162\u0102
Col.conf.univ.dr. Stelian P\u00c2NZARU.............................................. 62
ABORDAREA DUAL\u0102 A ORDINII\u015eI SIGURAN\u0162EI PUBLICE
Ovidiu VASILIC\u0102............................................................................ 70
POLITICA EUROPEAN\u0102 PRIVIND PREVENIREA\u015eI
COMBATEREA TRAFICULUI DE FIIN\u0162E UMANE
Codrin Hora\u0163iu MIRON.................................................................. 86
ASPECTE ALE SECURIT\u0102\u0162II ENERGETICE A EUROPEI
ACS Cristian B\u0102HN\u0102REANU....................................................... 94
MONITORIZAREA\u015eI GESTIONAREA RISCURILOR, MISIUNI
CARE ASIGUR\u0102 SIGURAN\u0162A\u015eI SECURITATEA
CET\u0102\u0162EANULUI
Pavel B\u0102LTARU............................................................................ 107
ROLUL INFORMA\u0162IILOR \u00ceNTR-O SOCIETATE
DEMOCRATIC\u0102
Gl. bg. (r) conf. univ. dr. Stan PETRESCU.................................. 116
INTERFEREN\u0162E ALE CRIMEI ORGANIZATE
TRANSFRONTALIERE \u00ceN CONTEXTUL GLOBALIZ\u0102RII

4Col. lector univ. dr. Constantin STOICA, Lt. col. lector univ. dr

Teodoru\u015eTEFAN.......................................................................... 135
STRATEGII DE SECURITATE A MEDIULUI LA FRONTIERA
R\u0102S\u0102RITEAN\u0102 A UE\u015eI NATO
Col(r) prof. univ. dr. ing. Eugen SITEANU, Col. prof. univ. dr.
Benone ANDRONIC..................................................................... 148
AUTENTIFICAREA, AUTORIZAREA\u015eI CRIPTAREA \u00ceN GSM
Lt.col.ing. Petre JOI\u0162A, Mr.ing. Mirela B\u0102DEANA................... 159
MANAGEMENTUL URBAN, \u00ceNTRE STANDARDELE
DEZVOLT\u0102RII INTENSIVE\u015eI DEZVOLTAREA DURABIL\u0102 -
DIN PERSPECTIVA SECURIT\u0102\u0162II MEDIULUI
Nicolae SF\u0102C\u0102REANU................................................................ 184
LIBERTATEA RELIGIOAS\u0102\u015eI HOMELAND SECURITY
C\u0103r\u0103mizaru NEDELEA................................................................ 211
\u00ceNTREBUIN\u0162AREA FOR\u0162ELOR AERIENE \u00ceN AC\u0162IUNI CU
CARACTER OFENSIV \u00ceMPOTRIVA AMENIN\u0162\u0102RILOR CU
RACHETE BALISTICE, \u00ceN NOUL CONTEXT DE SECURITATE
INTERNA\u0162IONAL\u0102
Lt.col. lect. univ. Ion PURICEL................................................... 222
DEMOCRATIZAREA, INSTRUMENT AL AC\u0162IUNII EXTERNE
A UE. POSIBILE COSTURI ALE PROCESULUI DE
DEMOCRATIZARE LA FRONTIERA ESTIC\u0102 A UE
Cristina ROMILA.......................................................................... 232
PRINCIPIILE MANAGEMENTULUI COMPORTAMENTULUI
ORGANIZA\u0162IONAL MILITAR \u00ceN CONTEXTUL ACTUAL
Col. conf. univ. dr. Stelian P\u00c2NZARU......................................... 245
IMPLICA\u0162II ETNICO-RELIGIOASE ASUPRA SECURIT\u0102\u0162II
\u00ceN VECIN\u0102TATEA R\u0102S\u0102RITEAN\u0102 A SPA\u0162IILOR UE\u015eI NATO
ACS. Mihai-\u015etefan DINU............................................................. 255
FRONTIERA LINGVISTIC\u0102\u015eI INTEGRAREA EUROPEAN\u0102
Lect. univ. dr. Ecaterina C\u0102P\u0102\u0162\u00c2N\u0102.......................................... 266
ROM\u00c2NIA\u015eI NOILE PROVOC\u0102RI ALE \u00ceNCEPUTULUI DE
MILENIU
Colonel conf. univ. dr. ing. Marian RIZEA................................. 278
CONSIDERA\u0162II PRIVIND SECURITATEA\u015eI STABILITATEA
REGIUNII EXTINSE A M\u0102RII NEGRE
Ionel GOIAN, Nicu\u015for MOLDOVAN........................................... 293
CRISIS MANAGEMENT IN THE REPUBLIC OF BULGARIA

5

Lieutenant-Colonel Dimitar STEFANOV-TASHKOV, PhD....... 308
SECURIZAREA FRONTIEREI
Dr. Gheorghe V\u0102DUVA................................................................ 323
CONFLICTE \u00ceNGHE\u0162ATE\u015eI CRIZE LA LIMITA DE EST A
UNIUNII EUROPENE
Dr. Constantin-Gheorghe BALABAN.......................................... 332
ROM\u00c2NIA\u015eI VECIN\u0102TATEA ORIENTAL\u0102 A UNIUNII
EUROPENE
Lt. col. conf. univ. dr. Gheorghe CIA\u015eCAI.................................. 343
VECIN\u0102TATEA\u015eI MANAGEMENTUL LA FRONTIERELE
EUROPENE EXTERNE
Conf.univ.dr. Victor AELENEI.................................................... 357
POTEN\u0162IALE RISCURI\u015eI AMENIN\u0162\u0102RI LA FRONTIERA DE
EST A NATO\u015eI UE
Dr. Petre DU\u0162U, Mirela ATANASIU........................................... 367
CONTRIBU\u0162II ALE FOR\u0162ELOR NAVALE LA PROMOVAREA
\u00ceNCREDERII\u015eI SECURIT\u0102\u0162II \u00ceN REGIUNEA M\u0102RII NEGRE
Dr. Vergil MORARU..................................................................... 383
PARADIGMA CONFLICTELOR MILITARE LA \u00ceNCEPUT DE
SECOL
Gl.bg. prof. univ. dr. Gheorghe TOMA, Col. conf. univ. dr. Traian
LITEANU...................................................................................... 404
ASPECTE FUNDAMENTALE \u00ceN ABORDAREA PUTERII
AERIENE \u00ceN NOUL CONTEXT DE SECURITATE
Cdor.conf.univ.dr. Vasile BUCINSCHI....................................... 417
ELEMENTE DE FUNDAMENTARE A NIVELULUI OPERATIV
\u00ceN PROCESUL REALIZ\u0102RII OBIECTIVELOR STRATEGICE
Lt. col. lect. univ. Marius Victor RO\u015eCA..................................... 426
APLICAREA PUTERII AERIENE \u00ceMPOTRIVA FOR\u0162ELOR
TERESTRE INAMICE
Lt.cdor. lect. univ. Marius\u015eERBESZKI...................................... 441
AVIOANELE F\u0102R\u0102 PILOT - ELEMENT AL PUTERII
AERIENE.PREZENT\u015eI PERSPECTIVE
Lt.cdor.lect.univ.dr.ing.Lauren\u0163iu R\u0103ducu POPESCU................ 451
CONFLICTUL TRANSNISTREAN, LA LIMITA ESTIC\u0102 A
SPA\u0162IULUI UNIUNII EUROPENE
C\u0103pitan comandorNicu\u015for OPREA.............................................. 464

6
SCHIMBUL DE INFORMA\u0162II PENTRU
CONTRACARAREA CRIMEI ORGANIZATE
Col. conf. univ. dr. Traian LITEANU

The role of intelligence in combating cross-border organized crime activities has acquired an increased significance with the evolution of these activities along with the terrorist ones, as current main threats. Given the impressive array of domains, institutions, ways and means, nation-states and decision-makers involved in the effort to secure the assets of democracy, developing a common parlance are based on concepts and notions for a unique frame of reference.

Tr\u0103im \u00een Epoca informa\u0163iei, \u00een Era informa\u0163ional\u0103. To\u0163i simt nevoia de cunoa\u015ftere. To\u0163i doresc informa\u0163ii. Deciziile trebuie s\u0103 aib\u0103 la baz\u0103 c\u00e2t mai multe date\u015fi informa\u0163ii. Informa\u0163ia este putere. Lupta secolului XXI este dat\u0103 de informa\u0163ii, resurse\u015fi ap\u0103. Exist\u0103 r\u0103zboi informa\u0163ional. Globalizarea a influen\u0163at cre\u015fterea vitezei de transmitere a informa\u0163iei, p\u00e2n\u0103 la limita de instantaneu. Datorit\u0103 Internetului\u015fi mass-media, informa\u0163ia s-a democratizat, este un bun accesibil tuturor. Al\u0163ii consider\u0103 c\u0103 informa\u0163ia este accesibil\u0103 doar celor ini\u0163ia\u0163i. Exist\u0103: anun\u0163, comunicare, cuno\u015ftin\u0163e, date, declara\u0163ie, dela\u0163iune, denun\u0163, document, documenta\u0163ie, eviden\u0163\u0103, fapt, fi\u015fier, info,

information,infor ma\u0163ie, intelligence, informare, \u00een\u015ftiin\u0163are,
l\u0103murire, luare de cuno\u015ftin\u0163\u0103, material, not\u0103, notificare, noutate,
observare, observa\u0163ie, proclama\u0163ie, semnalizare, sesizare, sfat,
\u015ftire, veste. Toate pot fi reale sau false. Unele sunt noi, altele

oportune. Toate se pot culege, procesa, cripta, decripta, cifra, descifra, prelucra, analiza, sintetiza, transmite\u015fi retransmite, valorifica, distribui tuturor sau clasifica. Sunt nesecrete sau secrete. Importante sau sensibile. Informa\u0163ia este o arm\u0103, care

Activity (15)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
mitzuk_089011 liked this
Catalin Burdusa liked this
Ursachi Adrian liked this
elyas11 liked this
Dimuleasa Mihai liked this
sidef1 liked this
maria_33 liked this
Natalia Albu liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->