Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Kakanjske novine [broj 204, 1.1.2013]

Kakanjske novine [broj 204, 1.1.2013]

Ratings: (0)|Views: 592 |Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Dec 31, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/11/2013

pdf

text

original

 
Informativni list općine Kakanj · Godina IX, Broj 204 · 01.01.2013. · www.kakanjske.com · Cijena 1 KM
KAKANJSKE
 
NOVINE
Mr. Irfan Hasagić,
v.d. direktorJP „Kakanj-sport“Kakanj
KAKANJCI
ĆE SKIJATI
ZA NOVUGODINU
 I N T E R VJ U
OBILJEŽEN NAJVEĆI KATOLIČKI BLAGDAN
USKORO OTVORENJEDIJELA ZGRADE PS KAKANJ
Amar Jašarspahić Gile, kakanjska„Zvijezda Granda“
ULAZAK U
FINALE JE NEŠTOŠTO REALNOOČEKUJEM IČEMU SE NADAM
PREŽIVJELI SMO I DVIJEHILJADE DVANAESTU!
 
2broj 204, 01.01.2013.
     K     A     K     A     N     J     S     K     E     N     O     V     I     N     E
KAKANJSKE NOVINE
Inormativni list općine Kakanjwww.kakanjske.com
„Kakanjske novine“ su za veliki doprinosu njegovanju slobode govora i razvojuštampanih medija na području općine Kakanj,kao i široj promociji općine Kakanj, 15. aprila2011. godine, na Dan općine Kakanj, dobileopćinsko priznanje “Plaketa sa diplomom”
Izdavač:
Kakanjske novine doo Kakanj
Direktor:
Fikret Kadrić
Glavni i odgovorni urednik:
Faris Sikirić
Redakcija:
Eldin OmeragićAzerin SalihbegovićEmerin AhmetaševićAmina KulovićAlma Kahvedžić
Saradnici:
Ivica PekićAdib ZekićMaid GoralijaAlmir ImamovićSanela SmajićAbdurahman ZukanEmina DedićNađa KovačevićAhmed KovačMaja HodžićAlen ZečevićMirsad MujagićHamid HadžićIlma TopalovićAmila Durmić
List izlazi svakih 15 dana.
 Adresa redakcije:
Šehida br. 5Kakanj
Teleon/ax:
032 554-878
E-mail:
kakanjske@gmail.com
Fotografje:
Redakcija
Grafčka obrada i DTP:
“Labirint” d.o.o. Zenica
Štampa:
“Labirint” d.o.o. Zenica
(labirintzenica@gmail.com)
Rukopisi, otograje i diskete se ne vraćaju.List je 08.07.2004. godine, u skladu sa Zako-nom o inormisanju, a na osnovu rješenjabroj 10-40-14367/04 upisan u evidenciju ja-vnih glasila Bosne i Hercegovine pod rednimbrojem 41.Na osnovu mišljenja Federalnog ministarstvaobrazovanja i nauke broj 05-15-2859/04 od02.07.2004. godine “Kakanjske novine” suproizvod na koji se ne plaća porez na prometproizvoda.
 Žiro račun:
134-020-0000083244 kod IK banke Zenica
Za koji dan izlazimo iz 2012. go-dine. Šta je to po čemu ćemo jepamtiti? Svako od nas ima svoje indi-vidualno viđenje ove godine, za neke je bila dobra, za neke loša, za neke’nako, itd. Nekome su se desili krupniživotni događaji, bili radosni ili tužni:rođenje/smrt najbližih, ženidba/udaja, zaposlenje/otpuštanje s posla,dok je nekome prošla a da se ne možesjetiti bitnog događaja koji se u istojdesio. Na društvenom planu, dakako,postoje događaji koji su obilježiligodinu koja je iza nas, ali o tomećemo više saznati na drugim strani-cama ovog broja naših novina. Naovom mjestu ćemo se osvrnuti samo na neke,iz domena važnih društvenih segmenata: kul-ture i politike, naravno uzimajući i tu u obzirmogućnost i ograničenja individualnog perci-piranja i donošenja suda. Na početku, možemoreći da baš ovo i nije bila upečatljiva godina poonome što se desilo u našoj lokalnoj zajednici.
 
Primopredaja dužnosti načelnika– presedan nezabilježen na ovimprostorima
Sam početak godine krenuo je s velikimsniježnim padavinama, pa je Kaknju odnio i onomalo kulture. Prividna zainteresovanost zakulturu je upravo razlog njenog rušenja. Kakose i neće srušiti kakanjski hram kulture kada“čovjek (citiram nečije riječi, a ne sjećam se ko je rekao) koji pored svoje kuće koja je u labilnomstanju gradi vikendicu”. I to je odraz naše “kul-ture”. Dom kulture je privremeno otišao, a“čovjek” je otišao zauvijek! Volja za vraćanjemkakanjske kulture postoji, pa se nadamo daćemo naše glumce ponovo vidjeti na daskamai sa novim predstavama.Kada je u pitanju politika, počeli smo sabudžetskim decitom za 2011. godinu, o kojemse mnogo pričalo i raspravljala početkom 2012.Iznosio je preko 400.000,00 KM, što se tada a ikasnije bitno odrazilo na ekasno unkcionisanjeopćinskih organa, a u konačnici na standard ikvalitet života građana (i seljaka) naše općinekoji su, konačno, na Lokalnim izborima u oktobru,onemogućili nastavak nedomaćinskog i bahatogupravljanja javnim sredstvima i dobrima.Upravo dolazimo do najznačajnijegdogađaja u 2012. godini, a to je promjena (iz-bor) novog nosioca izvršne vlasti u Kaknju –općinskog načelnika, nakon 8 dugih godina.Gore navedena bahatost i bezobzirnost spram
Šta nam je donijela/odnijela 2012.
Piše: Alma Kahvedžić
ISRAFIL NIJE ZAPUHAO, ALI JE SURI OTPUHAO
ove važne pozicije najbolje se ogle-dala u samoj primopredaji dužnostikada su novog načelnika zateklazaključana vrata kabineta, što je pre-sedan nezabilježen na ovim prosto-rima. Iako je ostavio decit od okomilion KM i prazne budžetske kase,to je starom načelniku bilo malo, pa je zaključao vrata kabineta da bi do-datno isprovocirao novog načelnikakao što je to radio i ranije (sjetite sesamo kritika i pitanja vezanih za nekedionice puteva). Prostor na ovoj stra-nici nam ne dozvoljava da na ovutemu navedemo još pokoji primjer,kojih, nažalost, nije manjkalo. No dane duljim, moram ovom prilikom zahvaliti no-vom načelniku na tome što je nama novinarimaolakšao posao, obzirom da svaki prijem u nje-govom kabinetu ne moramo pratiti kamerama,diktaonima i otoaparatima.
 
Uštede i zaduženja
Novi načelnik je u prvim danima svoga radaintenzivno počeo raditi na otvaranju (dugozatvorenog) Kaknja za investitore, a mogli bis-mo reći i otvaranju jednog šireg društevnogdijaloga po svim bitnim pitanjima vezanim zaprosperitet našeg grada i općine.Pored izbora načelnika, dobili smo i novogpredsjedavajućeg Općinskog vijeća i vijećnike.Već se radi punom parom i očekujemo dobrerezultate. Za sjednicu zakazanu 31. decembrapredviđeno je smanjenje paušala vijećnicimaza 30%, smanjenje naknada članovima uprav-nih odbora javnih preduzeća i ustanova, plateopćinskog načelnika i još mnogo toga, čime ćese ostvariti uštede u Budžetu. Nadamo se danam ovaj saziv Općinskog vijeća neće priuštitimaratonske sjednice, jer, da se primjetiti, novavećina dobro unkcioniše.A šta će nam donijeti nova 2013. godina,možemo i pretpostaviti. Na državnom i eder-alnom nivou vjerovatno će biti manjkabudžetskih sredstava, zaduženja i drugig zavr-zlama. Uporno nas zadužuju, a mi kao najvećinaivci padamo na to kao da imamo veću koristod njih (mislim na MMF i dr.) Već im robujemo,čime nas vjerovatno spremaju za New worldorden. Kako nas obmanjuju malo će im aliti danas ubjede da nam smak svijeta ponovo dola-zi 31.13.2013.! A kad smo kod smaka svijeta,naumpadoše mi stihovi mevluda koji govore otom danu: „Suri Isral kada zapuše...“ Isral, ipak,nije zapuhao, ali je zato Suri otpuhao.
Sretni božićni praznici i Nova godina
Redakcija Kakanjskih novina
 
broj 204, 01.01.2013.3
     K     A     K     A     N     J     S     K     E     N     O     V     I     N     E
 AKTUELNO
U katoličkoj Crkvi sv. Petra i Pavla u Kaknju, dvadeset  petog decembra je održana misa tačno u ponoć, po čijem završetku nastupa Božić. Tradicionalno, misno slavlje jeuveličano pjesmama crkvenog hora. Slavlju je prisustvo-vao veliki broj vjernika, te se kao i svake godine tražilomjesto više.Osim mladalačke proslave uz pirotehniku, misa i slavljeispred Crkve su protekli mirno i dostojanstveno, kako i  priliči ovom prazniku.
M.H.
U prostorijama Gradske bi-blioteke, 21. decembra tekućgodine, u 18,00 sati, održan jekoncert pod nazivom „U susretBožiću“. Na programu su biladjela popularne klasične muzi-ke i tradicionalne božićne pje-sme u izvedbama: Melike Buza,Martine Jozinović, Ana-MarijeTomić i Bartolomeja Stanokovi-ća. Izvodili su sljedeća djela:Haydn &Beethoven “Klavirskesonate”
 ,
Boccherini “Menuet zaviolinu”, Brahms “Uspavanka”,“Raduj se, o Betleme”, “Radujtese narodi”, “Merry ChristmasMr. Lawrence”, “White Chris-tmas”, “Last Christmas”, “Joy tothe world,Veselje ti navješću- jem”, te Tiha noćpri čijojizvedbi su ugašena svjetla što
OBILJEŽEN NAJVEĆI KATOLIČKI BLAGDAN
Kažu da se sreća više osjetiu onim momentima iščekiva-nja nego u samome događaju.Čekati najradosniji katoličkiblagdan Božić predstavlja ra-dost i sreću za sve katoličkevjernike. Ta posebna atmose-ra se osjeti na svakom koraku,svi je osjete, u snježnim de-cembarskim ulicama, u toplimdomovima. Svuda je posebno,drugačije, čarobnije.Kakanj za ovaj blagdanodiše posebnim duhom, živise nekim užurbanim tempom,svi nešto rade, kupuju se po-kloni, daruju se porodici, pri- jateljima pa čak i potpunim
Misno slavlje uveličano pjesmama crkvenog horaDetalj sa ponoćne mise u Crkvi sv. Petra i Pavla u Kaknju
neznancima. Prave se poseb-ni, božični kolači, obilazi serodbina, komšije, prijatelji...Kao i svakom praznikutako i Božiću najviše se ra-duju djeca, božićni paketićisu dodatna radost koja sevidi na licima onih najiskre-nijih, na djeci. Ovaj katoličkipraznik je poziv na radost.To je dan kada se ljudi zbli-žavaju, pomažu, čestitajuovaj praznik jedni drugimai zaborave na onu svakod-nevnicu koja ponekad i nijelijepa. Grad, ali i sela, u ovimdanima “svijetle” raznimbojama, ukrasima. U našemgradu ta posebna toplaatmosera se itekako osjeti.Kraljeva Sutjeska je mjestogdje se taj “božični duh”možda i najviše i osjeti iprimjeti. U ovom mjestu sve je podređeno tom poseb-nom danu. Tu ima i najvišesvjetala, plavih, žutih, zele-nih, crvenih, božićna drvcasu tradicija u svakoj kući kaoi polnoćka uoči Božića. I.T.
Održan koncert „U susret Božiću“
Posjetioci oduševljeni
Sretan Božić iNova godina
 JP EP BiH TERMOELEKTRANAKAKANJ 
Sretni božićni
praznici i svenajbolje u Novoj2013. godini
Uprava Tvornice cementa Kakanj d.d. Kakanj
 je oduševilo prilično punu pro-storiju posjetilaca koji su za-pjevali skupa sa izvođačima.„Gradska biblioteka pravirazličite programe za nacional-ne i državne praznike što jesasvim razumljivo, tako da ve-čeras imamo i povodom Božića jedan lijep koncert, rekao jedirektor ove javne ustanoveSenad Čišija.
Amila Durmić

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Hasan Kadric liked this
Hasan Kadric liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->