Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
11Activity
P. 1
Muero por ser yo Anita Moorjani

Muero por ser yo Anita Moorjani

Ratings: (0)|Views: 1,795|Likes:
Published by Angel Baña Ruiz

Documento que expone los contenidos más significativos del libro de Anita Moorjani, que en breve será editado en idioma español por la Edit. Alfa Omega. Todo él está contenido en la web http://campomorfico.com/anitamoorjani.htm que pretende ser le nexo de información sobre la aparición del libro en habla hispana.

Documento que expone los contenidos más significativos del libro de Anita Moorjani, que en breve será editado en idioma español por la Edit. Alfa Omega. Todo él está contenido en la web http://campomorfico.com/anitamoorjani.htm que pretende ser le nexo de información sobre la aparición del libro en habla hispana.

More info:

Published by: Angel Baña Ruiz on Dec 31, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/17/2013

pdf

text

original

 
Juevo ~ov }ev {o
* * Agkxa Joovdagk * *
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::El lkfvo &Juevo ~ov }ev {o&, he Agkxa Joovdagk, ehkxaho eg e}~añol, }evá ~ue}xo egmkvmulamkýg ~ov la Ehkxovkal Alca Ojeia eg xovgo al je} he javto he 6>16'La ~ve}egxe Yef mufve la cugmkýg he havlo a mogomev, a}ê mojo el camklkxav lo}jehko} a xvasë} he lo} muale} el lkfvo e}xavá hk}~ogkfle ~ava }u ahquk}kmkýg uga setehkxaho'A mogxkguamkýg }e er~ogeg mogxegkho} ju{ }kigkckmaxkso} hel lkfvo, a ckg he jo}xvavlo que kvejo} egmogxvagho eg la lemxuva hel jk}jo':::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
ÊGHKME'*
^ve}egxamkýg
^ava lo} que e}xajo} }ujevikho} eg el e}xuhko e kgse}xkiamkýg hel xva}cogho quejuese lo} bklo} }uxkle} hel ~vome}o he gue}xva Bujagkhah xevvega, e} he ivag}axk}cammkýg el mogomev que ~ov ckg ~ueha hk}~ogev}e eg bafla bk}~aga he la bk}xovkahe Agkxa Joovdagk, ~ov muagxo la jk}ja a~ovxa ug mogomkjkegxo já} allá he lo quexoha Mkegmka xkege eg }u} ~o}kfklkhahe} ocvemevgo} he la vealkhah sksegmkal eg la quee}xajo} kgjev}o}'El ~vo~ko legiuade he Agkxa, mog uga hkalëmxkma }egmklla, }uvikha he}he el }egxkvgaxuval que iuêa el vemuevho he }u} sksegmka}, bame ju{ a}equkfle el egxeghkjkegxohe muagxo xvaxa he xvag}jkxkvgo} eg e}xe xag ~vemkaho lkfvo'Agkxa go} muegxa eg }u lkfvo mýjo cue hagho luiav eg }u oviagk}jo a ug ~vome}o hemágmev "Lkgcoja he Bohi`kg+ que le moghudo a uga heivahamkýg ma}k moj~lexa heaquel, eg mu{o ~vome}o ckgal ~a}ý ~ov uga er~evkegmka mevmaga a la juevxe "EMJ+,he la que go} kgcovja mog hexalle} lo sksegmkaho eg e}e &oxvo ~lago& { mýjo e}xo le}kvse ~ava vexovgav a }u muev~o { llesav a ë}xe a uga vemu~evamkýg cueva he xoho loque }e ~ohvêa e}~evav he }u }kxuamkýg'Eg e}a EMJ ~evmkfaliugo} a}~emxo} he lo que ~ohvêa }ev }u skha cuxuva,moj~veghkegho que uga he la} vatoge} ~ov la} que hemkhký veive}av a }u skha eg elmuev~o cue ~ov el a~ovxe que }kigkckmavêa a gksel bujago el hav a mogomev }u
 
er~evkegmka eg xal e}xaho, { que e}xa lafov go vequevkvêa he bamev gaha e}~emkal,}kgo }ev }ýlo ella jk}ja { ~evjkxkv }ev kg}xvujegxo ~ava aquello que xuskeva que}umehev a }u xvasë}'Mojkegta la bk}xovka mog }u gkñet { el javmo }omkal hoghe la he}avvolla, jetmla heovkegxe { ommkhegxe, hoghe mogseviêag hksev}a} mulxuva} { velkikoge}, mog mveegmka}a seme} mogxvahkmxovka}, { eg la que eg oma}koge} xkege que geiav}e a }ê jk}ja ~avago mogxvahemkv la} er~emxaxksa} que }ofve ella }u} ~ahve} e}~evafag he}he }uxvahkmkýg bkghuk}xa, }kgxkegho que go xeghvêa la o~ovxugkhah he muj~lkv gkgiugo he}u} }ueño}, e}~evagta} { he}eo}' Al jk}jo xkej~o, }e }egxêa javikgaha ~ov }u}moj~añevo} he e}muela al }ev }u veikýg mologka fvkxágkma, ba}xa el ~ugxo he que egoma}koge} }e bamêa la} }kiukegxe} ~eiugxa}4 &
¿^ov quë }o{ }kej~ve la hkcevegxehoghequkeva que sa{a? ¿A hýghe ~evxegetmo? ¿^ov quë }kegxo que go ~evxegetmo agkgiôg luiav 
?&' O fkeg e}xo oxvo agxe }kxuamkoge} cajklkave}4 &
¿^ov quë e}xo}kej~ve hk}mul~ághoje? ¿^ov quë xegio que hk}mul~avje }ýlo ~ov }ev { 
o?&'Eg el sevago he 6>>1 }e egxeva he que uga ajkia ba }kho hkaigo}xkmaha he mágmev,{ ho} je}e} já} xavhe omuvve oxvo xagxo a ug muñaho he }u javkho' A ~avxkv heegxogme} { xva} lo que cue eg }u kgkmko uga fô}queha he mogomkjkegxo} }ofve elmágmev ~ava ~ohev a{uhav a }u ajkia, jkegxva} já} leêa }ofve ello já} jkeho cuehe}avvollagho }ofve xoho lo que ~uhkeva mau}avlo' Ba}xa el ~ugxo he que mveêa quexoho ~vohumêa mágmev, ~ov lo que ej~etý a xegevle jkeho a la skha jk}ja'El 63 he afvkl hel }kiukegxe año, 6>>6, eg que amuhký a uga mog}ulxa jëhkma ~ava}afev hel hkaigý}xkmo he uga ~voxufevagmka }uvikha eg }u bojfvo hevembo, le cuekgcovjaho he lo }kiukegxe4 “U}xeh xkege ug lkgcoja lo mual e} uga covja he mágmevhel }k}xeja lkgcáxkmo‚' A ~avxkv he egxogme} mojegtý ug aj~lko ~eveivkgade eg fu}mahe mvkxevko} he }aluh hoghe egmogxvav a{uha, kgmlu{egho xeva~ka} ovkegxale} { ju{hkcevegxe} johalkhahe} he }agamkýg, e kgmlu}o skadagho a la Kghka ~ov ug ~evkoho he3 je}e} hoghe ~avemký que bafêa vemu~evaho la }aluh'Ja} muagho veive}ý a ma}a }u mogxegxo huvý ~omo' Al mogxav a aquello} que quevêag}afev he }u e}xaho lo que bafêa bembo eg la Kghka, mojegtavog a jagkce}xav }uhe}mogckagta { a }ujevikvla eg ug jav he huha}, }ejfvagho he gueso el jkeho eg}u kgxevkov' Eg xal }kxuamkýg, vemuvvký a xeva~ka} alxevgaxksa} he ommkhegxe, hoghe~evmkfkvêa mogxvahkmmkoge} egxve uga} { oxva}, { e}xo go }olajegxe aujegxý }umogcu}kýg }kgo }u} jkeho}, { }u }aluh }e hexevkový vá~khajegxe'^ov }u xvahkmg bkghuk}xa mva eg el `avja, mve{egho }ev jevemehova he xal}kxuamkýg, { agxe xal khea }e ~evmkfêa kj~oxegxe' He e}xa covja }e }kgxký egmevvahaeg }u ~vo~ka daula he xejov { he}e}~evamkýg, hoghe }u }aluh }e hexevkovafa ~ov hêa,ba}xa que la jañaga hel 6 he cefvevo he 6>>>3 xuso que }ev llesaha vá~khajegxe albo}~kxal, hoghe mojegtý xoho el ~vome}o eg el mual }uvie }u EMJ, { hel mual ellaerxvae mojo lo } e}egmkal la kj~ovxagmka he xvaxav he ~evmkfkv gue}xvajaigkckmegmka, la que xvag}mkeghe xoho} gue}xvo} moghkmkogagxe} iegevahove} he}ucvkjkegxo} { lkjkxamkoge} he la celkmkhah que ag}kajo}'Agiel Faña:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: P}ufkvZ ::::::::
^VOLOIO hel Hv' Ya{ge Y' H{ev
 
 Xoho lo que }e muegxa eg e}xe lkfvo je lleia hkvemxajegxe al movatýg' [ já} aôg lobame jk velamkýg ~ev}ogal mog Agkxa Joovdagk, que egxvý eg jk skha ivamka} a uga}evke he mokgmkhegmka} que }ýlo ~uehe malkckmav}e he hkskga { ~voskhegmkal' A lo laviohe já} he muaxvo año} el asagme kj~lamafle he ug mágmev llesý a Agkxa a la}~uevxa} he la juevxe e kgmlu}o já} allá, {a ~a}aho el ujfval { el se}xêfulo ~ov a}ê hemkvlo, a lo já} ~vocugho he la ~vo~ka jovaha he la juevxe' Agkxa he}mvkfe xohoe}e ~vome}o jkgumko}ajegxe eg e}xe lkfvo, ug lkfvo e}mvkxo ~ava mogjosev el alja'Agkjo egmavemkhajegxe a xoho el jugho a que lo lea mog axegmkýg { mog la jegxeaf}oluxajegxe afkevxa, augque eg ël egmuegxve mo}a} que ~ogiag eg mue}xkýgaliuga} he }u} já} avvakiaha} mveegmka} }ofve lo que ba{
he}~uë}
he e}xe jugho,eg e}o que }olejo} llajav já} allá°'Voheaha he }u} }eve} quevkho} { hel equk~o jëhkmo que la xvaxafa, que e}~evafagque erbalava }u ôlxkjo alkegxo eg mualqukev kg}xagxe, Agkxa ~evjagemêa }ujkha egug moja ~vocugho' Egxogme} }e le hko la o~ovxugkhah he solsev a }u muev~o avva}aho~ov el mágmev, he}ackagho xoha} la} ~vofafklkhahe}, ~ava he}~uë} ~voxaiogktav ugamuvamkýg kgmveêfle ~vo~kmkaha ôgkmajegxe ~ov el ajov kgmoghkmkogal' Já} que e}o4solský he}he la agxe}ala he la juevxe ~ava ~ohev mogxavgo} a xoho} mýjo e} la skhajá} allá hel jugho mov~ýveo {, lo que e} já} kj~ovxagxe, quë }eg}amkoge} }exkegeg allê'E}xo e} uga bk}xovka he ajov, he ug ajov egovje e kgmoghkmkogal, mog uga sk}kýgvesolumkogavka he lo que }ojo} eg vealkhah, he ~ov quë e}xajo} aquê { he mýjo~ohejo} }u~evav mualqukev jkeho o kj~ul}o geiaxkso que e}xë javmagho gue}xva}skha}' Agkxa go} bafla hel mágmev mog uga cvagqueta ~omo bafkxual { muegxa ~ov quëmvee que }e ba sk}xo }ojexkha a la huva ~vuefa que }u~oge la egcevjehah, ~ov quë}e ba muvaho { ~ov quë ba suelxo a e}xe jugho he}he la agxe}ala hel que ba{ já}allá' [o ~ev}ogaljegxe go xegio gkgiuga huha he que la jk}kýg he }u skha e}xá~la}jaha eg la mvýgkma he }u er~evkegmka que e}xág a ~ugxo he leev { he que egaliuga ~avxe e}xafa e}mvkxo que {o xegêa que a{uhavla a que e}xe jeg}ade mvumkallleiava a xoho el jugho'Lo que Agkxa he}mufvký huvagxe e}a} 68 bova} eg la} que e}xuso eg moja { mvutý elujfval bamka
lo he}mogomkho
e}xá eg erxvaovhkgavka mog}ogagmka mog xoho lo que {obe ~evmkfkho eg hksev}o} jojegxo} he kg}~kvamkýg jkegxva} e}mvkfêa jk} lkfvo} ohafa mbavla}' Ajfo} e}xajo} mogsegmkho} he que la kgxevsegmkýg hkskga ba joskhola} ~keta} geme}avka} ~ava que e}xa judev, que sksêa al oxvo laho hel jugho, eg ugamulxuva xoxaljegxe hk}xkgxa a la jêa, lleiava ba}xa jê { mogemxava a la ~evcemmkýg mogjk er~evkegmka { mog jk skha'La ~vkjeva set que oê baflav he Agkxa cue muagho, a xvasë} he Jkva @ell{ "uga judevhe Guesa [ov` que já} xavhe }e mogskvxký eg jk ajkia { que cue qukeg je bkto laveive}kýg a uga skha ~a}aha he la que baflo eg jk lkfvo
Yk}be} Culcklleh
+ je lleiýuga mo~ka he uga egxvesk}xa que le bafêag bembo }ofve }u er~evkegmka mevmaga a lajuevxe "EMJ+' Xva} leev la egxvesk}xa he Agkxa }egxê uga geme}khah kvve}k}xkfle hebamev xoho lo que e}xuskeva eg jk jago ~ava que el jeg}ade mauxksahov queegmevvafag }u} ~alafva} }e hkcughkeva { lleiava a xoho el jugho' Llajë a Vekh Xvam{, el ~ve}khegxe he Ba{ Bou}e, { le ~ehê que egmogxvava a Agkxa Joovdagk { lamogsegmkeva ~ava que e}mvkfkeva ug lkfvo eg el que gavvava }u er~evkegmka mog xoholudo he hexalle}' [ añahê que je egmagxavêa, go, que je }egxkvêa
bogvaho
, he e}mvkfkvug ~výloio ~ava el lkfvo }k ella quevêa moj~vojexev}e mog el ~vo{emxo' Ivamka} a uga}evke he e}o} kgmveêfle} { javaskllo}o} ma~vkmbo} hel ugksev}o "egxve ello} ugallajaha he Agkxa he}he Bogi @ogi a jk ~voivaja he vahko }ejagal que }e ejkxeeg yyy'ba{bou}evahko'moj, que je hko la o~ovxugkhah he bamevle uga egxvesk}xa

Activity (11)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
Angel Baña Ruiz added this note
El libro de Anita, con una nueva traducción, llevará por título "Morir para ser yo", más acorde con el contenido del libro y su título original en inglés. La Web http://campomorfico.com/anitamoorjani... va a ir sustituyendo sus contenidos por la nueva traducción una vez se vaya recibiendo de la Editorial que está elaborando su edición. Para seguir la pista de la edición del libro, dicha Web va in
1 hundred reads
Angel Baña Ruiz added this note
Este documento está también editado en formato Web, al que se puede acceder desde: http://campomorfico.com/anitamoorjani...
OM liked this
pepatorreta5826 liked this
Angel Baña Ruiz liked this
Angel Baña Ruiz liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->