Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
P. 1
Destine Literare Decembrie 2012

Destine Literare Decembrie 2012

Ratings: (0)|Views: 479|Likes:

More info:

Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/12/2013

pdf

text

original

 
Fbpvamb Kavbxcxb 
FbpvambKavbxcxb
CMRK2•MX-06.0?•PBTVBNHXAB.FB@BNHXAB•8438
MRK2•MX-06.0?•PBTVBNHXAB.FB@BNHXAB•8438
-p`xaavjxaaxjncma-`jn
-p`xaavjxaaxjncma-`jn
XBWAPFB@RKVRXĈBFAVCVĈFB
BWAPFB@RKVRXĈBFAVCVĈFB
C@PXPJ@ACŨACCMCFACMĈC@XAAVJXAKJXJNÈMA
PJ@ACŨAC@CMCFACMĈCP@XAAVJXAKJXXJNÈMA
@BVĈŨBCMRCKB\CMFXRNCXVAMCKB\CMFBXAJMCMFXBAŨĈWBXJMA@CHCKCIAJCMHCXHRNCXACMHCXHRVXCACMHĈFRKBP@R.ŝRŨBCMRMA@JKCBHĈKCŝCKR@XBŨACHBXYAMVR*PJKJIRPVBXCFXACMHJVBYBROBM@CXCOLACRXPJXAM@BXAMNJMA@C.KAOAC@JXKBCM@CAJMCMVJMFCV@RIRKACFBC@JMRNCXACMCFJHXAM@JXMBKAR.WA@VJXFXĈOLA@ABROBMBWRLCXXAPJMGJXHBPCXJMOCCKFCMABKCOÍGRPBXOLBAOJKRHAŨEAFJAMCLCMOCMRFRNAVXRA@LAN@JXMBKARKBRAJMBKCNCMJKBP@JMA@JKBVCNAKBCKAWACMBNŨBCMRNAXRMCJ@MĈXBP@RAJMTC@LAC.VCVJNAXBP@ROBJXOBTBVXJWCAGKJXBMVAMTJTBP@ROBJXOBPCXXQFJXBKP@LJXGKJXBMVAMPNCXCMFC@LBCMVJCMBVCVRXFCWA@VJXACVWCMVCXMCACK-GKJXAMŨBMBVAVAMCMA@CŨBMBLBXNCMWA@VJXJWCFXACMWJA@RNCXACMCYCWCVAOCXFMBX
@BVĈŨBCMRCKB\CMFXRNCXVAMCKB\CMFBXAJMCMFXBAŨĈWBXJMA@CHCKCIAJCMHCXHRNCXACMHCXHRVXCACMHĈFRKBP@R.ŝRŨBCMRMA@JKCBHĈKCŝCKR@XBŨACHBXYAMVR*PJKJIRPVBXCFXACMHJVBYBROBM@CXCOLACRXPJXAM@BXAMNJMA@C.KAOAC@JXKBCM@CAJMCMVJMFCV@RIRKACFBC@JMRNCXACMCFJHXAM@JXMBKAR.WA@VJXFXĈOLA@ABROBMBWRLCXXAPJMGJXHBPCXJMOCCKFCMABKCOÍGRPBXOLBAOJKRHAŨEAFJAMCLCMOCMRFRNAVXRA@LAN@JXMBKARKBRAJMBKCNCMJKBP@JMA@JKBVCNAKBCKAWACMBNŨBCMRNAXRMCJ@MĈXBP@RAJMTC@LAC.VCVJNAXBP@ROBJXOBTBVXJWCAGKJXBMVAMTJTBP@ROBJXOBPCXXQFJXBKP@LJXGKJXBMVAMPNCXCMFC@LBCMVJCMBVCVRXFCWA@VJXACVWCMVCXMCACK-GKJXAMŨBMBVAVAMCMA@CŨBMBLBXNCMWA@VJXJWCFXACMWJA@RNCXACMCYCWCVAOCXFMBX
36?303637848887060?63626<282026272173707771?3?0<4<61316121?1<34434834634?341333330337331388
36?303637848887060?63626<282026272173707771?3?0<4<61316121?1<34434834634?341333330337331388
 
C@PX
@PX
 
       8       4       4       3   .       8       4       3       8
8443.8438
KcnrkŠacma+8430#KcnrkŠacma+8430#
 
YarcXjnèmabaímLjkrkfbJmjcxbckRmawbxpaŠaafamNjmvxbck
YarcXjnèmabaímLjkrkfbJmjcxbckRmawbxpaŠaafamNjmvxbck
F
b`cmrkGc`rkv
ĀŠ
aafbCxvb
ŚaŝvaamŠb+
xcxfHJAPNBMR
+
wjxhb
Ś
vbxjn
è
makjx 
F
b`cmrkGc`rkv
ĀŠ
aafbCxvb
ŚaŝvaamŠb+
xcxfHJAPNBMR
+
wjxhb
Ś
vbxjn
è
makjx
 
43
F
K
bpvambavbxcxb
   C   K   B   \   C   M   F   X   R   @   B   V    À   Ý   B   C   M   R
   ,   @   C   M   C   F   C   !
Nbpcirk `cxb c p`lanhcv jnbmaxbc)
,gxconbmv!
”Cn ljvàxèv pà nà cfxbpby wjrà+ kj`ravjxa ca tkcmbvba Tànèmv- Trvbxbc nbc bpvb mbpgèx¹avà# Wà tjxrm`bp`9 Pà mr nca b|apvb ljvcxb+ pà vxàaýa `r vjýaa ím tc`b ¹a cxnjmab# Mr nca vjkbxby xàyhjcab+ mr nca vjkbxby nam`armc ¹a ljýac+ mr nca vjkbxby `xanc# Ím c`bcpvà `katà+ `èmf nà cfxbpby wjrà+ bkanam vjýa xàrgà`àvjxaa ím c`ýarmb fb tb tkcmbvà-Xbfr` `bk nca ímckv nrmvb ¹a `bc nca ncxb cfèm`anb# Pà wà vbnbýa fb trvbxbc nbc# Mr cxb antjxvcmýà `rn wà cxàvcýa prtrmbxbc ¹a `rn wà xrocýa mjrà+ mrnca pà ímfbtkamaýa `b w.cn tjxrm`av# Cvèv cn cwrv fb ptrp---„ 
@rn manbma fb tb tkcmbvà mr c trvrv ímxboapvxc
Nbpcirk 
+ wcxacmvbkb xbtxjfrpb ím yacxbkb fb fagbxavbkanha ¹a c``btvcvb fb orwbxmb+ fb `rkvbkb xbkaoajcpb bv`- cr gjpv trýam fagbxavb- Acvà wcxacmvc c``btvcvàncijxavcx ím kanhc bmokbyà9
”A lcwb fb`afbf vj cffxbpp qjr+ tbjtkb jg vlb _jxkf- Nq tjbx ap bmfkbpp # A `jnncmf9 Hjxfbxp nrpv fapcttbcx+ cmf qjr nrpv ckk kawb am tbc`b cmf lcxnjmq- _cxp akk mjv hb vjkbxcvbf- Kabp akk mjv hb vjkbxcvbf- Vlabwbp akk mjv hb vjkbxcvbf- Mj `xanb akk hb vjkbxcvbf- Am vlap ampvcm`b+ cp A cffxbpp qjr+ A akk bkanamcvb ckk xjmofjbxp am c`vajm cxjrmf vlb _jxkf- A akk ckpj kjbx vlb laolbpv njrmvcam cmf xapb vlb fbbtbpv j`bcm+ vj fbnjmpvxcvb nq tjbxp- Vlbxb ap mjv antjxvcmv lj qjr txcq cmf jxplat Rp5 irpv jhbq Jrx`jnncmfp-Vlap ap ckk---„ 
@rvxbnrxbkb `cxb cr txb`bfcv¹a rxncv Nbpcirk+ krnamc jxha.vjcxb `cxb c amwcfcv tkcmbvc+ wj.`bc trvbxma`à tb `cxb c cryav.jgab`cxb tànèmvbcm ím kanhc pcncvbxmà+ cr ímnàxnrxav jxa`bprgkcxb jnbmbcp`à- J wj`b `rxbyjmcmýb nbvcka`b+ fcx gjcxvb`kcxà ¹a antrmàvjcxb#Và`bxb cfèm`à c rxncv anb.facv `b tànèmvrk c ím`bvcv pà ncawahxbyb5 wrabvrk pamapvxr ck `rvxb.nrxrkra fb frtà Nbpci p.c pvampfamvx.jfcvà# Mr p.c txjfrp ma`armc``afbmv+ ma`a ím vantrk `rvxbnr.xrkra `cxb c txb`bfcv Nbpcirk+ma`a frtà- Kc ím`btrv+ `ba cgkcýatb pvxàya cr ckbxocv ptbxacýa ptxbtcx`rxa ¹a kj`rxakb ímfbtàxvcvb fb`kàfaxa+ `c pà.¹a pckwbyb wacýc+ ím`cyrk `à c`bpvbc p.cx ga txàhr¹av-@ba cgkcýa ím `kàfaxa ¹a `cpb+ ímyjmbkb rxhcmb cokjnbxcvb+ crab¹av ím tcma`à+ cnbpvb`èmfr.pbtxam nrkýanbc fb tb pvxàya+ `cxbckbxoc ptxb kj`rxakb fbocicvb- @ba`cxb pb cgkcr ím yjmb xrxckb crab¹av fam `cpb+ íntèmyamf oxà.famakb ¹a ¹jpbkbkb- @cnajcmbkb+crvjhrybkb+ vxbmrxakb+ crvjnj.hakbkb+ njvj`a`kbvbkb+ vjcvb p.crjtxav ímcamvb fb Nbpci- Vjv `bna¹`c p.c jtxav- Bkb`vxjmaa+ tcx`à+¹a.cr ím`bvcv pckvrxakb ímvxb jxhavb5jxa`b ctcxcv bkb`vxa` pcr bkb`.vxjma` p.c jtxav+ jxa`b krnamà p.cpvamp- Cwajcmbkb cgkcvb ím yhjx crtkcmcv+ ím pb`rmfbkb `èv c frxcvNbpcirk+ `r njvjcxbkb jtxavb+ fcx ma`armrk mr p.c txàhr¹av- Tàpàxakb`bxrkra ¹a.cr ímvxbxrtv yhjxrk+c¹byèmfr.pb ím oxchà `cxb tbrmfb cr oàpav rm cfàtjpv+ gàxàgxa`à fb jcnbma pcr fb cmanckb-Wèmvrk c ím`bvcv pà nca hcvà-@rvxbnrx+ Nbpci+ `rvxbnrx+ctja kama¹vb- J kama¹vb txjgrmfà+`c và`bxbc ím naby fb mjctvbfamvx.rm `cwjr pàtcv cfèm` ímtànèmv- Ctja+ hxrp`+ vjvrk cxbwbmav kc mjxnck+ fc`à c ncatrvrv `bwc pà pb mrnbcp`à
mjxnck 
- Wèmvrk ¹a.c xbkrcv prgkc.xbc+ krnamc c xbwbmav `c ímcamvbfb Nbpci+ tàpàxakb ¹a.cr xbkrcvyhjxrk- Jcnbmaa+ frtà ímnàx.nrxaxbc fam vantrk Nbpcirkra+ `èv¹a fam vantrk `rvxbnrxrkra fbfrtà Nbpci+ ímptàanèmvcýa+ cr`àyrv kc tànèmv+ xroèmfr.pb gab.`cxb ím xbkaoac pc ¹a ím kanhc pcncvbxmà- Rmaa tkèmobcr+ ckýaa í¹aýambcr nèamakb kc j`la+ mbtrvèm.fr.¹a xbwbma- Vantrk tàxbc vrnb.gacv#Vxb`rpb nca nrkv fb j jxàtèmà `èmf tjpvrxakb fb xcfaj ¹aVW cr ím`btrv pà vxcmpnavà ¹vaxakbkbocvb fb Nbpci ‐ ¹a mana`ckv`bwc- Gab`cxb tànèmvbcm bxc`jmwamp `à grpbpb ncxvjxrk j`r.kcx ck `bkra nca ncxb bwbmanbmv

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->