Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
dr

dr

Ratings: (0)|Views: 44|Likes:
Published by cfooo

More info:

Published by: cfooo on Jan 01, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/07/2013

pdf

text

original

 
Titlul IPROCESUL CIVILI. Definiţia procesului civilProcesul civil reprezintă activitatea pe care o desfăşoară instanţelede judecată, părţile, alte persoane sau organe, ce participăla judecată, precum şi raporturile ce se stabilesc între ei în scopul realizării saustabilirii drepturilor şi intereselor deduse judecăţii sau executării silite ahotărârilor judecătoreşti şi a altor titluri executorii, conform proceduriistabilite de lege.Pentru existea unui proces trebuie aparăun litigiu întresubiectele raportului juridic substanţial, sau o situaţie pentru a căreirezolvare este necesarăcalea justiţiei.II. Fazele şi etapele procesului civil1. Judecata;2. Executarea silită.1. Judecata cuprinde douăfaze: judecata în fond şi judecata în căilede atac.A. Judecata în fond cuprinde, de regulă, trei etape:e. etapa scrisă; b. etapa dezbaterilor;c. etapa desfăşurării şi pronunţării hotărârii.a. Etapa scrisăÎncepe cu cererea scrisăde chemare în judecatăprin care se supune judecăţii o pretenţie pe care reclamantul o formuleazăîmpotriva unei părţi(pârât).Pârâtul poate sărăspundă printr-o întâmpinare (act de procedurăscris) prin care acesta se aparăîmpotriva pretenţiilor reclamantului. El poate săformuleze pretenţii proprii faţăde reclamant prinintermediul unei cereri reconvenţionale.Actele de procedurăprin care terţii sunt atraşi în proces sunt:- cererea de intervenţie principalăsau accesorie;- cererea de chemare în judecatăa altor persoane;- cererea de chemare în garanţie;- cererea de arătare a titularului dreptului real.Scopul etapei scrise:1. stabilirea cadrului procesual din punct de vedere al părţilor şi alobiectului;2. informarea reciprocăa părţilor despre pretenţiile şi mijloacele deapărare a lor. b. Etapa dezbaterilor Judecătorul nu poate soluţiona litigiul numai pe baza afirmaţiilor făcute de părţi independent.Scopul etapei dezbaterilor:
1
 
- formarea convingerii judecătorului cu privire la raportul juridicsubstanţial dintre i în temeiul probelor ce se administreazăşi alconcluziilor părţilor, fie referitoare la eventualele excepţii procesuale, fie pe fondul pretenţiilor deduse judecăţii.c. Etapa deliberării şi pronunţării hotărârii:- are loc în secret, în camera de consiliu;- participănumai judecătorii;- pronunţarea hotărârii are loc întotdeauna în şedinţăpublică.B. Judecata în căile de atacPartea nemulţumităde hotărârea primei instanţe poate săfacăapel.APELUL
*
Cale de atac ordina; simpla nemuumire a unei i estesuficientă.
*
Suspensivăde executare: termenul de apel, apoi introducereacererii de apel suspendăde drept executarea silită.
*
Devolutivă: în faţa instanţei de apel are loc o nouăjudecatăîn fond.RECURSULHotărârile pronunţate în apel pot fi atacate cu recurs în condiţiile prevăzute de lege. Recursul poate fi exercitat numai pentru motive strict prevăzute de lege (art. 304 Cod proc.civ.), astfel, casarea unei hotărâri se poate cere:- când instanţa nu a fost alcătuităpotrivit prevederilor legale;- hotărârea a fost datăde alţi judecători, decât cei care au luat partela dezbaterea în fond a pricinii;- hotărârea s-a dat cu încălcarea competenţei altei instanţe;- instanţa a depăşit atributele puterii judecătoreşti;- prin hotărârea datăinstanţa a încălcat formele de procedurăprevăzute sub sancţiunea nulităţii de art. 105 alin.2;- dacăinstanţa a acordat mai mult decât s=a cerut ori ceea ce nu s-acerut;- când hotărârea nu cuprinde motivele pe care se sprijinăsau cândcuprinde motive contradictorii ori străine de natura pricinii;- instanţa a schimbat natura şi înţelesul actului juridic dedus judecăţii;- hotărârea pronunţatăe lipsităde temei legal ori a încălcat legea;- instanţa nu s-a pronunţat asupra unui mijloc de apărare;Legea prevede şi exercitarea unor căi extraordinare de atac:- contestaţia în anulare;- revizuirea;Judecata în căile de atac parcurge următoarele etape:- etapa scrisă;- etapa dezbaterilor;- etapa deliberării şi pronunţării hotărârii;Etapele se parcurg ca la judecatăîn primăinstanţă.
2
 
2. Executarea silităIntervine în cazul hotărârilor susceptibile de a fi puse în exeuctarecu ajutorul forţei de constrângere a statului, şi în cazul altor titluriexecutorii dacădebitorul nu-şi executăde bună-vioie obligaţia.Modalităţi de executare silită:- directă- nd creditorul tinde obţirealizarea în natua prestaţiei care formeazăobiectul obligaţiei debitorului înscrisăîn titlulexecutoriu;- indirectă- nd creditorul, care a realizat o creanţăneas,urmăreşte să-şi îndestuleze aceastăcreanţăprin valorificarea bunurilor debitorului. Nu este obligatoriu ca procesul civil săparcurgăambele faze(judecata şi executarea silită) sau o fazăsăparcurgătoate etapele.III. Definiţia, coinutul, natura juridicăşi izvoarele dreptului procesual civila. Definiţia. Dreptul procesual civil reprezintăansamblul normelor  juridice care reglementeazămodul în care are loc judecarea pricinilor referitoare la drepturile subiective şi interesele civile precum şi laexecutarea silităa titlurilor, în scopul soluţionării litigiilor. b. Obiectul de studiu - modul de organziare şi de desfăşurare a procesului civil.c. Conţinutul:- jurisdicţia cuprinde regulile ce guverneaorganziarea judecătoreascăşi competenţa instanţelor judecătoreşti, precum şi teoriaactului jurisdicţional;- teoria acţiunii civile aratăcondiţiile în care o persoanăpoate obţinerecunoaşterea sau stabilirea drepturilor şi intereselor sale;- procedura civilăconţine regulile dupăcare se desfăşoarăjudecata şiexecutarea silită.d. Natura juridică. Dreptul pr. civil are o natujuridimixtă,aparţinând atât dreptului public, cât şi dreptului privat. Dreptul pr. civ.,aparţine dreptului privat deoarece realizeazăprotecţia juridicăa unointerese private, iar dreptului public deoarece se ocupăcu studiul justiţieişi serveşte unele ramuri ale dreptului public (dreptul constituţional,dreptul financiar).e. Izvoarele dreptului procesual civil.
*
Constituţia României din 1991 - cap. VI al Titlului IIconsacrăautorităţile judecătoreşti.
*
Codul de proc. civilă- decretat la 9 septembrie 1865, promulgat la11.09. 1965 şi pus în aplicare la 01.12. 1865, cu modificările ulterioare.
*
Legea nr. 92/1992 pentru organziarea judecătorească;
*
Codul civil;
*
Codul comercial;
*
Codul familiei;
3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->