Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
KIM BÌNH MAI 13

KIM BÌNH MAI 13

Ratings:
(0)
|Views: 1|Likes:

More info:

Published by: Have a nice day © 111411 on Jan 01, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/11/2014

pdf

text

original

 
 
 Khg Féno Gbh 
Nduxeæn zbø`= Zheâu Zheâu Phno Jö`o dhbû= \obn Qbín @bø`
 
Nducìn= Gbæx : \oñúnd
 
' 212 '
@cnqevz zc |ja fx Gh`kex
Ocìh 20
 Gcêz zvbên òcÿn doen 
Zbæx Gcæn Kobøno rubø ph geæ Rueâ Zoñ) úû iucæn zbãh nobÿ ocã Ixø `bû nñûb zobøndkocænd qeì. Nduxeêz nñúnd gbâx ibìn pbh dhb nobæn òeg ndñãb zúøh òcøn) noñnd gbâxgeã `cn `oö eg nobÿ ocã Ixø dhbâu guõ bøc `uûb Zbæx Gcæn Kobøno) kocænd `oc qeì. Qúãiúøn qúã nocû zvcnd nobÿ Zbæx Gcæn Kobøno òeìu kocænd gbâx iñu zbæg) `oá `cø Khg Iheænndbÿx òeæg fucìn vbìu kocø` icø`. @oheìu nbÿc `uõnd zvbnd òheåg zobêz òeã|) bín gbë` icêndibàx) zñãb `ñûb ndcønd `oúÿ) `oúÿ òeân zcâh kocænd zobâx dé gúøh rubx qbÿc |ocÿnd. Noñõndòeæg zvúÿh òeã|) zvbïn zvcã` kocænd nduû òñúã` zoé jbãc fñúø` zoúÿ zobàn zvcnd ocb qheæn)noén zvbín ndbèg gbæx qbÿ zobìg cbøn zvbø`o Zbæx Gcæn Kobøno...Ibãh ncøh iuø` qeì qúøh Zbæx Gcæn Kobøno) Ndcã` Ibæu `cø òeg zoec gcêz zeæn zheåudhb nobæn kocbûnd gñúÿh pbøu gñúÿh fbûx zucåh) zeæn dcãh @bìg Òcìnd. @bìg Òcìnd zocændghno ibno iúãh) jheên gbãc kocæh ndcæ gbèz pbønd gbÿx zobno) òñúã` Zbæx Gcæn Kobønoxeæu geân) dhbc `oñø` |obên pñã `ch pcø` ocb qheæn. Qé |obên pñã òcø) @bìg Òcìnd òñúã` úûzbãh gcêz `bín |ocÿnd ndbx zvcnd ocb qheæn. Noñõnd iuø` vbûno vbnd ocbë` òeã| zvúÿh) KhgIheæn qbÿ Ndcã` Ibæu zoñúÿnd qbÿc ocb qheæn jbãc `oúh) ocbë` zoeæu zouÿb) òbøno `úÿ. @bìgÒcìnd òeìu òñønd obìu vbâz `und kçno. Khg Iheæn vbâz ruxø @bìg Òcìnd) zoñúÿnd dcãh qbÿcnobÿ `oc ucând vñúãu Gcêz ocæg) `oúÿ gbõh Zbæx Gcæn Kobøno kocænd qeì nobÿ) Nduxeêznñúnd dcãh Òbãh Bn gbnd ndñãb òh òcøn) Khg Iheæn qcêh qheâz gbâx `oñõ òñb `oc ÒbãhBn gbÿ jbën=' Ndñúh òñb `oc dhb dhb gbâx `oñõ nbÿx vcìh zoñb ibÿ Nduõ nñúnd gúÿh dhb dhbqeì nobÿ púøg.Òbãh Bn zúøh nobÿ ocã Ixø zobâx Zbæx Gcæn Kobøno òbnd `uÿnd fbãn feÿ quh `ñúÿhucând vñúãu. Zbæx Gcæn Kobøno zobâx Òbãh Bn zoé ocûh =' Ndñúh zúøh òbæx ibÿg dé 3 ÚÛ nobÿ `cø `ouxeên dé ibã kocænd 3Òbãh Bn zoñb =' ÚÛ nobÿ kocænd `cø `ouxeên dé `bû.Zbæx Gcæn Kobøno fbûc=' Zheìn fbã` úû zheêg `ñø fbûc \ocø noö zouø` zçno pbùn òh) òúãh zb qeì zoé `oc zb obx.Òbãh Bn zoñb=' \ocø noö zouø` `uõnd `oubån fö pbùn `bû vcìh) `oá òúãh dhb dhb qeì gbÿ zocæh.Zbæx Gcæn Kobøno ibãh ocûh =
 
 
 Khg Féno Gbh 
Nduxeæn zbø`= Zheâu Zheâu Phno Jö`o dhbû= \obn Qbín @bø`
 
Nducìn= Gbæx : \oñúnd
 
' 216 '
@cnqevz zc |ja fx Gh`kex
' _heæg x `uûb Rueâ nñúnd zñû òbæu) zb jbën ndñúh ibâx) ndñúh òbõ ibâx qeì `oñb 3Òbãh Bn `und kçno òbø|=' Zoñb òbõ `cø pbùn pbÿnd.Ncøh cnd) Òbãh Bn ibâx vb gcêz fcê heæg x fbïnd iuãb gbÿu ocìnd) òñb `oc Rueâ Zoñ. Rueâ Zoñ nobên heæg x vcìh rubx pbnd `bûg zbã Zbæx Gcæn Kobøno) òcbãn rubxqbÿc jbën b ocbÿn jcãn vñúãu zoöz vb kocbûn òbõh Òbãh Bn. Òbãh Bn bín ucând cnd) ibãh zvúûvb òñønd obìu Zbæx Gcæn Kobøno vcìh òúãh iuø` zoubên zheên keì zbh `ouû ncøh nocû=' Nduõ nñúnd pbh zcæh òeg `oc dhb dhb zbâg dhbâx nbÿx qbÿ nobèn ibÿ gúÿh dhb dhbzvúû qeì púøg.Ncøh cnd òñb zbâg dhbâx vb. Zbæx Gcæn Kobøno `bìg ibâx) noñnd Rueâ Zoñ òbõnoén zobâx) ndoð ibÿ zoñ zéno `uûb `cæ nbÿc dñûh `oc Zbæx Gcæn Kobøno) feÿn nocåg ndñúÿhzúøh dhbêz gbûno dhbâx) gúû vb vcìh òñb `oc @ouø` Zobêz Nheêg) fbûc òcã` ieæn `oc gcãhndñúÿh `uÿnd ndoe. @ouø` Zobêz Nheêg òcã` ieæn noñ pbu=
 Ocbÿnd ocæn zñúûnd noúøPbønd púøg zñúnd zñ  Ndoð zúøh ndñúÿh zéno iucând ndbån ndú  Gcnd òúãh `oá gucân òñúã` `oeâz Zoñúnd zobx `oc géno Gcêz òeÿn gcêz fcønd nbíg `bno Nduû zoheâ| òh Vcìh fbÿnd ocbÿnd zoñø` dhbâ` Noén eg zvbínd `oheâu rub gbÿnoDhbên zobx `oc keû fbã` zéno Icÿnd ibnd jbã òbø Òeå zb ibãno ieõc gcêz géno fbc òeæg.
@ouø` Zobêz Nheêg òcã` cnd zoé Rueâ Zoñ quÿnd qbïnd fcû qbÿc |ocÿnd zvcndnbïg nduû. Zbæx Gcæn Kobøno zobâx Rueâ Zoñ fucìn zobêz zoé qcêh dhñãz ibâx zúÿ dhbâx òcâzòh. ÑØnd Fbø Zñúø` zoé qcêh fñúø` qbÿc gúÿh Rueâ Zoñ vb noñnd Rueâ Zoñ kocænd `oöuvb. Zbæx Gcæn Kobøno ic rubø) òç`o zobæn qbÿc zvcnd jbèz nbÿnd vb) vcìh fbûc Òbãh Bn=' Ndñúÿh qeì òh) `cn bø` |ouã òcø jbøg |obø `ucê` quh `uûb zb) òeå zb qeì peõ òbøno`oc ncø gcêz zvbên.
 
 
 Khg Féno Gbh 
Nduxeæn zbø`= Zheâu Zheâu Phno Jö`o dhbû= \obn Qbín @bø`
 
Nducìn= Gbæx : \oñúnd
 
' 210 '
@cnqevz zc |ja fx Gh`kex
Òbãh Bn `oá içu vçu iuh vb. Zbæx Gcæn Kobøno fbûc Rueâ Zoñ zbâg dhbâx òcøkocænd |obûh `uûb bh òbæu) gbÿ ibÿ `uûb ndñúÿh zoheâ| zoñø nbíg `uûb zcæh úû nobÿ) pbh zobïndÒbãh Bn òeg zúøh òeå dcãh zcæh qeì òcø) nbÿnd òñÿnd fucìn dhbên.@ouø` Zobêz Nheêg ncøh òuÿb=' Nbÿnd òñÿnd zhn) òcø ibÿ zoñ `uûb \obn zoö) òeã| ibèg) ibÿ gcêz `b nñõ úû núh kobø`òbâx) nbÿnd òñÿnd òeå `oc `b `b zcæh òh.Zbæx Gcæn Kobøno `ñúÿh òñønd jbêx ibÿg fcê òöno òbøno Zobêz Nheêg vcìh fbûc=' Òñÿnd `cø bín ncøh ocì òcì) fbÿx òbëz `ouxeên ibøc) ndñúÿh zb òbnd kocå gucân `oeâzgbÿ `cÿn zveæu `ocã` nñõb.Ixø Rueâ Kobno ncøh koç`o=' Neâu rubû úû nobÿ dcãh qeì zoé neæn qeì ibÿ oún) `cÿn ruxeân iuxeân núh nbÿx ibÿg dé`oc zoeæg |oheìn vb.ÑØnd Fbø Zñúø` `ñúÿh fbûc=' Zocæh) kocænd `cø icæh zocæh dé nñõb) òñÿnd ibÿg gbâz quh) bh gbÿ `cÿn ncøh `ouxeênòcø zoé |obãz obh ibãnd fbã` òeå ibâx zheìn gub vñúãu gcãh ndñúÿh `uÿnd ucând.Zbæx Gcæn Kobøno ç`o ibãh dbìn Rueâ Zoñ `ñúÿh fbûc=' Fbæx dhúÿ nbÿnd `oc `ouønd zb zoñúûnd zoñø` zvbÿ ndcn `uûb nbÿnd òh.Rueâ Zoñ |ouãnd |oöu òñønd jbêx |ob zvbÿ `uø`) gbnd zúøh gúÿh gcãh ndñúÿh. ÑØndFbø Zñúø` `ñúÿh fbûc=' Ocæg nbx òñúã` zoñúûnd zoñø` zvbÿ ruxø) zcæh noúø òñúã` gcêz fbÿh `b nobn òeì ibÿ&Zvheìu zoheæn zñû&) obøz ieæn zvcnd iuø` zoñúûnd zvbÿ zoé zuxeêz.Feÿn obøz ieæn noñ pbu=
 Gbâx `bøno zvbÿ ncn. Noúÿ dhcø ubæn gbÿ phno zvñúûnd.Kocænd `oöu òeå `oc bh obøh.@bÿnd iúøn) nobn pbè` gxõ gheìu.@bÿnd iúøn) |obåg `bø`o zobno zbc.Kocænd iúÿh nbÿc ncøh oeâz.Kocænd fuøz nbÿc zbû heâz.Koh pbx zú zñúûnd kocænd vúÿh. Iuø` záno noúø nound zob zoheâz. BÂx ibÿ qeû òeã| zoheæn khg.
 Zbã Ox Òbãh `ñúÿh fbûc=

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->