Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
KIM BÌNH MAI 14

KIM BÌNH MAI 14

Ratings: (0)|Views: 2|Likes:

More info:

Published by: Have a nice day © 111411 on Jan 01, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/24/2014

pdf

text

original

 
 
 Jbi Hál` Ikb 
Lm~rnèl vkòe7 Vbnë~ Vbnë~ Ubl` Føe` mbkú7 T`kl Skçl Ekòe
 
Lm~oäl7 Ikèr 6 T`óölm
 
) ;=0 )
Eolsnxv vo tfc hr Ibejnr
@oäb ;6
 Vál` hnð hkïl! lm`õk söï e`oälm 
Ioæv `oèi Vkèr Ioèl J`kòl` ûb ûkè~ snä! vöòb t`oðlm Lm~rnæv lóölm, Lm~rnævlóölm hkúo7) @oèi lkr hnèl @ok mbk sbnëv v`bnët iöðb e`kðlm uklm ~oëlm xóöï~ ûoò,Vkèr Ioèl J`kòl` iöú v`bnët xk eob v`á v`kër @ok Vóú @ó sbnëv xkàlm7(Uklm l`kð voèb xoäb e~ðlm vöòb l`kð Lmoè Lmkèl L`b(! hnðl i~þ kòo uklm vxoïlm! eöþblmóïk! fkâv v`no `kb vnèl mbk l`kèl! uklm l`kð `oï @ok, Vöòb löb v`á @ok Vóú @ó j`oèlmeoò l`kð! e`ã eoò söï akð Arò Hál` L`b ûklm ûóòlm öú eóúk, Vkèr Ioèl J`kòl` p~oëlmlmóïk! ûb {~k ukèl ikð skðo v`kër Arò Hál` L`b `oèi lkr v`kæv ûnït! vxolm aoðlm hkëvmbkòe poël pklm, V~r ûkþ eoò akäl e~ðlm Arò Hál` L`b ~oëlm xóöï~ l`ólm Vkèr IoèlJ`kòl` j`oèlm fkòi lmkâi jrþ sá vxóöòe ikêv eoðl eoò Lm~rnæv lóölm! `oèi lkr vál` eöðmkêt akïb! v`kæv akð føt ikr `bnëi eoò, Vkèr Ioèl J`kòl` hóöòe vöòb skòb e`kðo! Arò Hál`L`b soæb skðlm ûkòt anå! xoäb {~kr skðo vxolm! ukb ioæv k `okðl vnèl V~ò P~kèl xk iöðbVkèr Ioèl J`kòl` skðo t`oðlm j`kòe`, V~ò P~kèl ûni vxkð xk xoäb v`ók7) Pbl {~kl l`kèl ekúi t`bnäl lmoäb e`öð! mbk mbk voèb xk lmokðb eoò e`~òv sbnæe!e`kâe e~þlm ukât snä,Vkèr Ioèl J`kòl` mkæv ûkä~! lkèlm e`nòl vxkð ikð ~oëlm, Arò Hál` L`b vóð t`oðlmvxolm loòb soïlm xk7) @oèi lkr e`oälm voèb iöðb {~kl l`kèl ûb! v`á pbl {~kl l`kèl sá voèb ikð mb~ïee`oälm voèb snä uöòi ioæv e`~òv, @kb ûóòk lki mbk l`kèl ûkþ ûb v`no e`oälm voèb xoäb! öúl`kð e`ã eoò voèb söòb `kb ûóòk k `okðl! v`kæv akð hkëv vbnæl,Vkèr Ioèl J`kòl` ûkòt soïlm skðo7) Vkî~ vkî~ fkêl! voèb pbl m`b l`öò voèb unþ e~ðlm ûb skð e~ðlm snä söòb l`ø ek,Loòb polm v`á @ok Vóú @ó snä vöòb hóöòe skðo skòb e`kðo Vkèr Ioèl J`kòl` ikðloòb7) Hbnëv akð v`në lkðo ek ek e~þlm uklm! ikð sá eoò e`~òv e`~rnæl mkët {~kò! j`oèlm öúl`kð vbnët ûoòl ûóöïe! pbl ek ek v`k aoåb,Loòb polm lmoäb p~oëlm e~ðlm Vkèr Ioèl J`kòl` vxoð e`~rnæl, Loòb ûóöïe skðb ekè~v`á {~kr skðo moïb mbk l`kèl hkúo7) Hkr skðo l`kð v`ók söòb lóölm lóölm! foïl év ioòl kçl xk ûkèr vk skð {~kll`kèl ~oëlm skðb e`nòl xóöï~ xoäb ûb,
 
 
 Jbi Hál` Ikb 
Lm~rnèl vkòe7 Vbnë~ Vbnë~ Ubl` Føe` mbkú7 T`kl Skçl Ekòe
 
Lm~oäl7 Ikèr 6 T`óölm
 
) ;=2 )
Eolsnxv vo tfc hr Ibejnr
Ûokïl {~kr uklm Vkèr Ioèl J`kòl` loòb7) @oèi lkr akð lmkðr `kb ióöb vó v`kòlm ukò~! ubl` l`kæv e~úk Lmoè Lmkèl L`b!jél` iöðb ek ek! vöòb ûoò s~b ukr ioæv hóþk,Vkèr Ioèl J`kòl` hkúo7) Uko l`ø ek j`oèlm loòb vxóöòe ûnî voèb e`~kîl hø ûoä ióðlm, V`oèb! `kr akð hkèrmböð iál` ûb a~oèl ûb! vöòb ûoò ~oëlm xóöï~ e~þlm ûóöïe,@ok Vóú @ó loòb7) J`oèlm fkòi mbóþ ek ek akè~ ûkè~ l`ólm eóò lmoäb akïb ~oëlm v`nèi e`nòl xóöï~ûkþ,Loòb polm v`á k `okðl ûni ekòe ioòl kçl v`øl` uokïl xk, @kb lmóöðb kçl {~k aokskðb ibnëlm! ~oëlm skðb e`nòl xóöï~ xoäb anèl lmóïk vöòb l`kð ek lóþ `oï Lmoè, Vkïb ûoò! vbnæev~ðlm ûkðl ek s~b snú e`o ûnël ekl` ioæv iöòb v`oèb, Vkèr Ioèl J`kòl` eoë vál` e`~oëexóöï~ e`o @ok Vóú @ó ukr inäi xoäb hkúo `kb mbk l`kèl l`kð `oï @ok sóïe e`~ú snä! VkèrIoèl J`kòl` e~þlm ûb v`no ûnî ûók snä, Vöòb löb! mbk l`kèl moïb eoîlm! Arò Hál` L`be~ðlm `kb k `okðl ûoëv û~oëe ikð xk, Mbk l`kèl sóïe @ok Vóú @ó skðo t`oðlm, Vkèr IoèlJ`kòl` ûøl` ekòo vóð ikð snä, Arò Hál` L`b soæb hóöòe vöòb e`kât vkr skòb ikð loòb7) E`oälm voèb ukr uók akði t`bnäl ûkïb l`kèl! pbl ûóðlm e`kët,Vkèr Ioèl J`kòl` lm`bnèlm iál` ûkòt7) J`oèlm eoò má, Aöðb fkêl e~úk vkî~ vkî~ hkl ukòlm! voèb ûkþ m`b l`öò! lnèl eoò hoîlt`kæl t`kúb ûók l`ø ek snä, Lnë~ ûnî vkî~ vkä~ ao h~oäl! vóòe akð voèb j`oèlm ûóöïe sbnæe má`kr uko ? @oèi lkr! vxolm vbnæe! l`ø ek hø lmóöðb vk nòt ~oëlm l`bnä~ {~kò! voèb eóò t`kúblmoäb hnèl lmkçl ekúl! vöòb mkäl voëb! voèb akïb mb~ïe l`ø ek t`kúb snä uöòi, Xoäb l`ø ek akïbûøl` vöòb l`kð ek lóþ `oï Vxøl` ûnî i~k s~b! voèb akïb t`kúb loòb7 (Lnë~ l`ø ek j`oèlm snäv`á vkî~ vkî~ öú l`kð uko ûóöïe rnèl vkèi(, A~òe ûoò iöòb e`ø~ v`no voèb snä, Lnë~ j`oèlm!e`kâe `oèi lkr akð öú a~oèl l`kð `oï Vxøl` ûoò, Voèb loòb v`kæv! vkî~ vkî~ f~ð uko e~þlm vxnúvx~lm! skær ikð l`ø ek ûb ekú ûnèi j`oèlm snä v`á eob uko ûóöïe,Hál` L`b loòb7) Fkï û~òlm skær ûoò! `oäb vxóöòe e`oälm voèb hoú l`kð ukr inè lmóöðb j`kòe! voèb ûkþh~oäl mbkæl vöòb iklm hnæl`, @oèi lkr ûóöïe {~kl l`kèl j`~rnèl hkúo mb~ði e`o! voèbxkëv ûoæb öl,Vkèr Ioèl J`kòl` eóöðb hkúo7) E`oå kl` ni v`á t`kúb skær e`óò uko, Vóð lkr voèb unþ `nëv aoðlm j`~rnèl hkúo l`øek! pbl vkî~ vkî~ eóò rnèl vkèi,
 
 
 Jbi Hál` Ikb 
Lm~rnèl vkòe7 Vbnë~ Vbnë~ Ubl` Føe` mbkú7 T`kl Skçl Ekòe
 
Lm~oäl7 Ikèr 6 T`óölm
 
) ;04 )
Eolsnxv vo tfc hr Ibejnr
Hál` L`b moïb k `okðl xoòv vxkð iöðb! Vkèr Ioèl J`kòl` ~oëlm polm ûóòlm fkærloòb7) V`oèb hkèr mböð v`á voèb snä! pbl vkî~ vkî~ eob e`óðlm eóúk lmoþ,Loòb polm xk snä,Vóð ûoò Vkèr Ioèl J`kòl` vái jnë e`bl` t`~ïe Arò Hál` L`b, V`kæv xk! ukâe ûnïte~úk Hál` L`b e`ã akð e`~rnæl t`~ï! Vkèr Ioèl J`kòl` i~oël l`këv skål akð vbnäl hkïe!ikð vbnäl hkïe! vxolm l`kð `oï @ok ûnä~ öú vxolm vkr Hál` L`b,E~þlm vóð ûoò! Vkèr Ioèl J`kòl` v`óöðlm ûók vbnäl p~òb hoïl ÓÒlm Hkò Vóöòe! Vkï@r Ûkïb vöòb x~ú @ok Vóú @ó ûb e`öb! eoò j`b ekú ûnèi j`oèlm snä, Vxolm j`b ûoò VkèrIoèl J`kòl` öú l`kð! v`óöðlm xk eoîlm ûóòlm! `okêe l`ál {~k vóöðlm uklm l`kð `oï @ok,Iöòb ûkä~ Hál` L`b j`oèlm ûnî rò! l`ólm uk~ ûoò v`óöðlm ûóòlm öú eóúk! `okêe vxolm `oksbnèl ikð ûöïb Vkèr Ioèl J`kòl` p~këv `bnæl hnèl jbk, @kb lmóöðb v`óöðlm bi akêlm ikâv{~k ikðr akïb! vxolm aoðlm eoò snú v`~kæl akâi,Ioåb akäl v`kër Vkèr Ioèl J`kòl` xk ûóòlm skål sö v`á Hál` L`b e~þlm mbkú söðvóïk eóúk ikð l`ál,Ioæv `oèi! Vkèr Ioèl J`kòl`! ûklm ûóòlm vkïb eoîlm l`kð v`á k `okðl V~ò P~kèluklm iöðb7) Lóölm lóölm voèb iöðb {~kl l`kèl {~k e`öb,Vkèr Ioèl J`kòl` `oúb7) L`ø lóölm hnèl ûoò iöðb voèb eoò e`~rnæl má skær ? L`ø mbk eoò l`kð j`oèlm ?V~ò P~kèl ûkòt7) L`ø mbk voèb j`oèlm eoò l`kð! lóölm lóölm voèb iöðb {~kl l`kèl uklm eoòe`~rnæl i~oël v`ók,Vkèr Ioèl J`kòl` soæb uklm l`kð `oï @ok! skðo t`oðlm j`kòe` ikð ûöïb, Akòv uk~Hál` L`b hóöòe skðo e`kðo xoäb loòb7) @oèi loï öl {~kl l`kèl voèb skål m`b l`öò, E`oälm voèb j`oèlm hbnëv ûb ûkè~!ikër `oèi lkr akïb j`oèlm v`kër snä l`kð, E`k÷lm `kr {~kl l`kèl eoò mkêt e`oälm voèbe`kçlm ?Vkèr Ioèl J`kòl` ûkòt7) @oèi {~k lmkå~ l`bnèl eoò e`~rnæl xk t`oë! voèb ûóöïe hbnëv l`ø ek e~ðlm hk hoëllmóöðb hkïl lmoäb ~oëlm xóöï~ vkïb l`kð ek lóþ `oï Vxøl`! eoðl `oèi lkr v`á j`oèlm hbnëv öúûkè~, J`oèlm eoò voèb hnèl ekïl` l`ø ek! e`k÷lm hbnëv eoò kb j`~rnèl hkúo l`ø ek skðb aöðbj`oèlm,

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->