Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
KIM BÌNH MAI 17

KIM BÌNH MAI 17

Ratings: (0)|Views: 2 |Likes:

More info:

Published by: Have a nice day © 111411 on Jan 01, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/01/2013

pdf

text

original

 
 
 Kim Bình Mai 
Nguyeân taùc: Tieáu Tieáu Sinh Dòch giaû: Phan Vaên Caùc
 
Nguoàn: Maây 4 Phöông
 
- 207 -
Convert to pdf by Mickey
Hoài 17
 Noùng loøng taùi giaù 
Taây Moân Khaùnh tôùi nhaø Bình Nhi, thaáy coång ngoaøi ñoùng kyõ thì bieát laøñaùm theâ thieáp cuûa mình ñaõ veà heát. Ñaïi An goïi Phuøng ma ma môû coång. Taây MoânKhaùnh xuoáng ngöïa böôùc vaøo, Bình Nhi voäi xuoáng theàm tieáp röôùc, cöôøi baûo:- Giaù chaøng tôùi sôùm moät chuùt thì ñaõ gaëp Tam nöông vaø Nguõ nöông roài.Hai ngöôøi vöøa môùi veà xong. Ñaïi nöông thì veà töø sôùm, noùi raèng chaøng khoâng coùnhaø. Chaøng töø ñaâu tôùi ñaây vaäy ?Taây Moân Khaùnh ñaùp:- Hoâm nay toâi cuøng ÖÙng nhò ca vaø Taï Hy Ñaïi ñi thaêm chôï ñeøn, ñònh gheùvaøo ñaây thì laïi gaëp maáy ngöôøi baïn ruû ñi uoáng röôïu nghe haùt, döùt ra khoâng ñöôïc.Maõi tôùi luùc Ñaïi An tôùi goïi, toâi sôï naøng chôø, phaûi giaû vôø ñi röûa tay roài theo coångsau maø ñi. Khoâng laøm vaäy thì khoù loøng maø tôùi ñaây ñöôïc.Bình Nhi noùi:- Caûm ôn chaøng ñaõ nghó tôùi em. Caùc nöông nöông hoâm nay cöù ñoøi veàsôùm, em giöõ maõi cuõng khoâng ñöôïc.Noùi xong goïi a hoaøn doïn tieäc môøi Taây Moân Khaùnh. Luùc ñoù trôøi ñaõ toái,traêng leân soi vaøo maùi laàu, Bình Nhi sai ñoát taát caû ñeøn loàng, aùnh saùng lung linhmuoân phaàn thô moäng. Bình Nhi roùt moät chung röôïu lôùn chuoác cho Taây MoânKhaùnh roài quyø xuoáng noùi:- Thaân em giôø naøy goùa buïa khoâng nôi nöông töïa, chæ coøn bieát troâng caäyvaøo chaøng, xin chaøng ruû loøng ñoaùi hoaøi, ñöøng cheâ em xaáu xí. Em nguyeän laømkeû doïn giöôøng traûi chieáu cho chaøng, cuøng caùc vò nöông nöông keát laøm chò em.Loøng em roõ raøng laø vaäy, chaúng hay yù chaøng ra sao.Noùi xong nöôùc maét ñaàm ñìa. Taây Moân Khaùnh voäi naâng daäy maø baûo:- Xin naøng ñöùng daäy, caûm ôn naøng ñaõ coù loøng. Ta laø Taây Moân Khaùnh xinhöùa raèng ñôïi luùc naøng maõn tang seõ bao boïc cho naøng, naøng khoûi phaûi baän taâm.Hoâm nay laø ngaøy vui möøng cuûa naøng, chuùng mình haõy neân vui veû cuøng nhau laøhôn.Noùi xong laïi roùt moät chung röôïu ñaày môøi laïi Bình nhi. Sau ñoù hai ngöôøiñoái aåm chuyeän troø. Taây Moân Khaùnh hoûi:- Hoâm nay naøng goïi nhöõng ai tôùi haùt vaäy ?
 
 
 Kim Bình Mai 
Nguyeân taùc: Tieáu Tieáu Sinh Dòch giaû: Phan Vaên Caùc
 
Nguoàn: Maây 4 Phöông
 
- 208 -
Convert to pdf by Mickey
Bình Nhi ñaùp:- Hoâm nay em cho goïi Ñoång Kieàu Nhi vaø Haøn Kim Xuyeán tôùi haùt, caùcnöông nöông haøi loøng laém.Hai ngöôøi laïi keà vai aùp maù maø cheùn ñaày cheùn vôi. Tuù Xuaân vaø NgheânhXuaân ñöùng haàu röôïu, luoân tay roùt. Laùt sau Ñaïi An böôùc tôùi suïp laïy Bình Nhi noùicaâu chuùc thoï. Bình Nhi voäi ñöùng daäy ñaùp leã roài baûo Ngheânh Xuaân, cuøng Phuøngma ma doïn röôïu thòt ñaõi Ñaïi An. Taây Moân Khaùnh baûo:- Ngöôøi aên mau ñi roài veà nhaø cho sôùm.Bình Nhi daën theâm:- Veà nhaø caùc caùc nöông nöông coù hoûi thì ñöøng noùi laø gia gia ôû ñaây.Ñaïi An ngöøng aên thöa:- Toâi bieát roài, toâi seõ noùi laø gia gia nghæ taïi nhaø ngöôøi baïn naøo ñoù, saùngmai toâi seõ tôùi röôùc veà.Taây Moân Khaùnh gaät ñaàu khoâng noùi. Bình Nhi baûo:- Thaèng naøy coi vaäy maø lanh lôïi, ñeå hoâm naøo ta thöôûng cho ít quaàn aùogiaøy deùp maø mang.Ñoaïn quay laïi baûo Ngheânh Xuaân laáy ít tieàn thöôûng cho Ñaïi An. Ñaïi Anaên xong, nhaän tieàn roài cuùi laïy maø veà. Hai ngöôøi laïi tieáp tuïc aên uoáng. Bình Nhihoûi:- Chöøng naøo thì chaøng môùi duøng tôùi ngoâi nhaø ñoù ?Taây Moân Khaùnh ñaùp:- Toâi ñang ñònh laø sang thaùng Hai seõ goïi thôï tôùi laøm laïi heát, phía tröôùccho laøm hoa vieân, coù giaû sôn caây caûnh, phía sau seõ cho döïng moät ngoâi laàu ngaémhoa.Bình Nhi noùi:- Hieän trong nhaø, em coøn giöõ ñöôïc ba möôi tö caân traàm höông, hai traêmcaân baïch laïp vaø nhieàu thöù caàn duøng khaùc. Nay mai thu doïn xong xuoâi, chaøngnhôù daønh cho em moät choã ôû trong nhaø. Neáu chaøng khoâng cheâ em xaáu xí thì xinnoùi giuøm vôùi Ñaïi nöông vaø caùc nöông nöông raèng em nguyeän laøm em cuûa moïingöôøi, mieãn coù nôi nöông töïa laø ñöôïc roài.Noùi xong maét laïi ñoû hoe, Taây Moân Khaùnh voäi ruùt khaên lau nöôùc maét choBình Nhi roài baûo:
 
 
 Kim Bình Mai 
Nguyeân taùc: Tieáu Tieáu Sinh Dòch giaû: Phan Vaên Caùc
 
Nguoàn: Maây 4 Phöông
 
- 209 -
Convert to pdf by Mickey
- YÙ naøng theá naøo ta ñaõ roõ caû roài, xin naøng cöù yeân taâm. Chôø naøng maõntang, seõ coù phoøng rieâng cho naøng, chaúng leõ cöôùi naøng veà roài khoâng coù choã chonaøng ôû hay sao ?Bình Nhi noùi:- Neáu chaøng thaät loøng muoán cöôùi em thì nay mai laøm nhaø lôùn, cho em ôûchung vôùi Nguõ nöông, em meán Nguõ nöông laém. Tam nöông xem ra cuõng toát, emthaáy Tam nöông vaø Nguõ nöông coù veû thaân thieát. Nhöng coøn Ñaïi nöông thì quaûthaät em chöa hieåu tính tình theá naøo neân cuõng ngaïi laém.Taây Moân Khaùnh baûo:- Ñaïi nöông cuûa toâi coi vaäy maø toát laém, neáu khoâng thì laøm sao bao dungñöôïc boán naêm ngöôøi nhö hieän nay. Mai moát ta seõ phaù töôøng, cho hai nhaø chungmoät vaø seõ coù nhaø cho naøng ôû. Naøng ñaõ chòu chöa ?Bình Nhi noùi:- Nhö vaäy thì may maén cho em quaù roài coøn gì.Hai ngöôøi troø chuyeän tôùi gaàn canh naêm môùi cuøng nhau ñi nghæ. Saùng hoâmsau, Bình Nhi thöùc daäy, trang ñieåm xong, sai Ngheânh Xuaân ñem chaùo thòt leâncho Taây Moân Khaùnh loùt loøng. Sau ñoù tieäc röôïu laïi ñöôïc doïn ra cho hai ngöôøiñoái aåm. Ñang vui veû thì Ñaïi An ñem ngöïa tôùi ñoùn chuû. Taây Moân Khaùnh hoûi:- Nhaø coù chuyeän gì khoâng ?Ñaïi An thöa:- Coù maáy vò khaùch Xuyeân Quaûng ñang ñôïi gia gia ôû nhaø. Hình nhö laø veàchuyeän tieàn baïc gì thì phaûi. Ñaïi nöông sai toâi ñoùn gia gia veà ngay.Taây Moân Khaùnh hoûi:- Ngöôi khoâng noùi laø ta ñang ôû ñaây chöù ?Ñaïi An thöa:- Toâi ñaâu daùm noùi vaäy ?Taây Moân Khaùnh baûo:- Ñaïi nöông ngöôi thaät chaúng hieåu gì, neáu laø chuyeän tieàn baïc thì cöù baûoPhoù nhò thuùc lo laø ñöôïc roài, phaûi goïi ta veà laøm gì.Ñaïi An thöa:- Phoù nhò thuùc cuõng coù tôùi noùi chuyeän roài, nhöng maáy vò khaùch ñoù nhaátñònh ngoài ñôïi gia gia veà, nghe nhö laø coøn phaûi kyù hôïp ñoàng gì ñoù.Bình Nhi baûo:

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->