Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
P. 1
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ratings: (0)|Views: 354|Likes:
Published by TravelDailyNews

More info:

Published by: TravelDailyNews on Jan 02, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/25/2014

pdf

text

original

 
΢
άΩΖΣΔΗΑΣΑ ΘΔΝΑΗ ΣΑΣ ΘΞΝΒΙίΘΩΖΞέΖΣ 
ό 9:+ 4
έζ ΨάΖΨΩΓΘΒΖ έΖΨΩΒΣΛΖΨ ζψ θνωθώθβ σύαξ ζνϋ ΙλιηΦιϊ σύζ Σώξύιγλι θξνβιϏήωθύιβ γβι ύαξ
 § 9 : ( ό +
ΘΞΖΒΔΒΙΣΑ ΙΔΒΞΑέΖΨ Ι Υ Ι θξϋϊ δύαωΦζψ Υ θωβσσζύήωςξ δύαωΦςξ σθ σψγδωϋύαλι διύΫ
  ό ό "+ ό %
ωζύΦλασα λθ νψξιύϋύαύι θξζ ζΦασαϊ Υ γθβύζξβδυξ δύαωΦςξ γβι ύα σύήγισα ύςξ ψ αωθσβυξ ύζψ Ψά
 ·%
έΖΨΩΒΣΛΖΨ
ό όό ό ("+
έζ ωζϊ θξζβδΦισα ιδΦξαύζ ΰι ωή θβ ξι ήρθβ ρωΥσα θ ιγγθηλιύβδΥϊ σύήγαϊ γωιϏθΦςξ ξι κωΦσδθύιβ
  ό ό +
θξύϋϊ ύαϊ θψωώύθωαϊ θωβζρΥϊ ύςξ Ιΰαξυξ σθ ΰήσα ϋ ζψ σύθγΫοζξύιβ διβ Ϋηηθϊ γωιϏθβιδήϊ ρωΥσθβϊ
  ό ό ό ( "
ξι θεψ αωθύθΦύιβ βδιξζ ζβαύβδΫ ι ϋ λήσι λιοβδΥϊ λθύιϏζωΫϊ δψωΦςϊ σύιΰθωΥϊ ύωζρβΫϊ διβ α ΰήσα
  ό ό & ό %
ύζψ ξι ιωήρθβ νψξιύϋύαύι ωζκζηΥϊ σθ ι ϋ δώωβι ζνβδΥ ιωύαωΦι
%
 Ι ΣέΘΓΙΣέΒΔΘΣ ΙΞΙΓΔΘΣ 
+ %
άωζδθβλήξζψ ξι διηψϏΰζώξ ζβ σύθγισύβδήϊ ιξΫγδθϊ ύζψ ύζ Ψά έΖΨΩΒΣΛΖΨ θεθύΫοθβ νώζ
 4
θξιηηιδύβδΫ σθξΫωβι
I9%
ΔύΥωβζ λθ θλκινϋ
=%8<< n:
 όό (
θωΦ ζψ
'98"+
λβδύυξ γωιϏθβιδυξ ρυωςξ δώωβιϊ ρωΥσαϊ
 ( + + ό "+
θειβωζψλήξςξ ύςξ δηβλιδζσύισΦςξ ιξθηδψσύΥωςξ ηιύώσδιηςξ διβ δζβξϋρωασύςξ νβινωϋλςξ
  ό ό%
διύΫηηαηζ γβι ξι σύθγισύθΦ α ΔθξύωβδΥ Ψ αωθσΦι ύζψ Ψ ζψωγθΦζψ
I:%
ΔύΥωβζ λθ θλκινϋ
2%<<< n:
 όό (
θωΦ ζψ
'98" "
λβδύυξ γωιϏθβιδυξ ρυωςξ δώωβιϊ ρωΥσαϊ
 ( + + ό "+
θειβωζψλήξςξ ύςξ δηβλιδζσύισΦςξ ιξθηδψσύΥωςξ ηιύώσδιηςξ διβ δζβξϋρωασύςξ νβινωϋλςξ
  ό ό%
διύΫηηαηζ γβι ξι σψγδθξύωςΰζώξ διβ ξι σύθγισύζώξ ϋηθϊ ζβ ψ αωθσΦθϊ ύζψ Ψ ζψωγθΦζψ
όό+ όό + ό
Διβ σύβϊ νώζ θωβ ύυσθβϊ ύζ δύΥωβζ ωή θβ ξι ήρθβ Ϋλθσζ Ϗψσβδϋ Ϗςύβσλϋ ϋ ςϊ ζωΦοθβ ζ
 + +
δύβωβζνζλβδϋϊ διξζξβσλϋϊ ύςξ δύαωΦςξ λθ ρωΥσα γωιϏθΦι ρυωζψϊ ψγβθβξΥϊ ιΦΰζψσι σψξΫΰωζβσαϊ
 + όό %%ό%+ ό
δζβξζώ ιΦΰζψσθϊ ζηηι ηυξ ρωΥσθςξ δ η ι ζΰαδθψύβδζώϊ διβ κζαΰαύβδζώϊ ρυωζψϊ ιξΫηζγζψϊ
 +
ύςξ ςϏήηβλςξ ύθύωιγςξβδυξ λήύωςξ Αηθδύωζλαριξζηζγβδζώϊ ρυωζψϊ γβι ύαξ ζλιηΥ διβ
  όό (ό%% ό + & + + X\S + s`io}s %%"+
ι ωϋσδζ ύα ηθβύζψωγΦι ύζψ ρ ψ ζσύιΰλϋϊ ΝΘΑ Α Ο γθξξΥύωβθϊ δ ι ρυωζψϊ
  ό ό%
σύΫΰλθψσαϊ ϋσζ ύζ νψξιύϋξ θωβσσϋύθωζψϊ ιξιηϋγςϊ ύαξ θωβζρΥ
.
ΚΙΣΒΔΙ ΣέΖΒΡΘΒΙ ΡΙΩΙΔέΑΩΒΣέΒΔΙ ΙΔΒΞΑέΖΨ 
.+ ό ό
έι κισβδΫ σύζβρθΦι ριωιδύαωβσύβδΫ ύι ζ ζΦι θξνθβδύβδΫ ΰι ηαϏΰζώξ διύιωρΥξ ψ ϋπα γβι ύαξ
 + 4
διύιηηαηϋύαύι ύςξ ιδβξΥύςξ θΦξιβ
9% ό+ ό ό+ ό
Νψξιύϋύαύι ύαϊ δΫΰθ ωζσϏζωΫϊ ξι ιξύι ζδωβΰθΦ ύϋσζ ζσζύβδΫ ϋσζ διβ ζβζύβδΫ σύβϊ
 % 4
σύθγισύβδήϊ ιξΫγδθϊ ύζψ ζλΦηζψ ύαϊ Ψά έΖΨΩΒΣΛΖΨ διβ ιξιηψύβδϋύθωι
όό ό ό ό ό +
Σύαξ θωΦ ύςσα ωζσϏζωΫϊ ζψ θωβηιλκΫξθβ θωβσσϋύθωι ύζψ θξϋϊ δύΥωβι ΰι θεθύισύθΦ α
 + ό%
νψξιύϋύαύι σώξνθσΥϊ ύζψϊ Υ ϋρβ διΰυϊ διβ α λθύιεώ ύζψϊ ι ϋσύισα
ό ( + ό
ΐι ηαϏΰθΦ ψ ϋπα ζ κιΰλϋϊ θύζβλϋύαύιϊ ρωϋξζϊ νβιΰθσβλϋύαύιϊ ρωϋξζϊ ψηζ ζΦασαϊ διβ
  ό"%
κιΰλϋϊ θ θλκΫσθςξ
ό ό ό%
ΐι ηαϏΰθΦ ψ ϋπα α ώ ιωεα ωισΦξζψ
:% ό 4
ΐήσα ύζψ ωζσϏθωϋλθξζψ δύαωΦζψ διβ θβνβδϋύθωι
+ ό όό ό +
Α ΰήσα ύζψ δύαωΦζψ ύϋσζ ύζ βδΫ ϋσζ διβ ψ θωύζ βδΫ σύαξ θψωώύθωα θωβζρΥ ύςξ Ιΰαξυξ λθ
  ό ό
κισβδϋ σύζβρθΦζ ύζξ γωιϏθβιδϋ ύαϊ ριωιδύΥωι διβ ύαξ ώ ιωεα ψ ζσύαωβδύβδυξ ηθβύζψωγβυξ
  ό+ ( + +
σύαξ Ϋλθσα θωβζρΥ ιηηΫ διβ ύι βνβιΦύθωι ριωιδύαωβσύβδΫ ύαϊ ρωΥσθβϊ γαϊ ϋωζβ νϋλασαϊ
 + ό"%
δψδηζϏζωβιδΫ ϏζωύΦι διβ ριωιδύαωβσύβδΫ ύζψϊ δη
ό %%% + ό ό
Α νψξιύϋύαύι ωϋσκισαϊ λθ Λ Λ Λ διβ δψωΦςϊ λθ λήσι σύιΰθωΥϊ ύωζρβΫϊ α ι ϋσύισα ι ϋ ύι
  ό %
ζ ζΦι ΰι ήρθβ βνβιΦύθωα κιωώύαύι
ό & ό %
Α ωζκζηΥ ύζψ δύαωΦζψ σθ ι ϋ δώωβζ ζνβδϋ Ϋεζξι
ό ό όό+ :=
Α νψξιύϋύαύι ισϏιηζώϊ ωζσήηθψσαϊ διβ ι ζρυωασαϊ ύζψ ωζσς βδζώ ϋηζ ύζ ςωζ
3% ό ό ό 4
έιψύϋύαύι ύζψ ωζσϏθωϋλθξζψ δύαωΦζψ διβ θβνβδϋύθωι ςϊ ωζϊ ύι ιωιδΫύς ριωιδύαωβσύβδΫ
( ό ό ό
ΡωζξζηζγΦι διύισδθψΥϊ ύζψ α ζ ζΦι ωζσνβζωΦοθβ διβ ύβϊ ωζνβιγωιϏήϊ διύισδθψΥϊ ύζψ
 "%
ίήωζξύζϊ Ζωγιξβσλζώ διβ ύαξ ιξύβσθβσλβδϋύαύι ύζψ
ό+ ό+ + ό
ΛθηθύαύβδΥ θ Ϋωδθβι ύθρξβδήϊ ωζνβιγωιϏήϊ ιωρβύθδύζξβδΫ ριωιδύαωβσύβδΫ ώ ιωεα
  ό%
κβζδηβλιύβδζώ σρθνβισλζώ Υ ϋρβ δη
+
ΖηζδηΥωςσα Υ ϋρβ ύζψ σψξϋηζψ ύαϊ διύισδθψΥϊ ύζψ δύαωΦζψ ιηηΫ διβ νψξιύϋύαύι ήγδιβωαϊ
 %
ρωζξβδΫ ζηζδηΥωςσΥϊ ύζψ
 ό ό +
Ι ιΦύασα Υ ϋρβ θ ιξισρθνβισλζώ ύζψ δύαωΦζψ ιηηΫ διβ ινθβζνζύΥσθςξ θδ ξήζψ ηϋγς ιηηιγΥϊ
 + ό%
ρωΥσαϊ ιξύβσθβσλβδΥϊ θξΦσρψσαϊ δη
ό (
Ξζλβλϋύαύι ύαϊ διύισδθψΥϊ ύζψ ςϊ ωζϊ ύζψϊ ϋωζψϊ νϋλασαϊ γθςλθύωβδΫ ριωιδύαωβσύβδΫ
 + ό+ ό+ + ό" ό
δθηώϏζψϊ αλβψ ιΦΰωβζβ ιδΫηψ ύζϊ ώπα ιψΰιβωθσΦθϊ δη διβ νψξιύϋύαύι ξζλβλζ ζΦασαϊ
 %
ύζψϊ
 
=% . % 4
άζβζύβδΫ διύισδθψισύβδΫ ριωιδύαωβσύβδΫ ύζψ δύαωΦζψ ΙξιηψύβδΫ θεθύΫοζξύιβ
ό %%+ ό ό
Α ζβϋύαύι διύισδθψΥϊ ύζψ ί Ζ ζψ θειωύΫύιβ ι ϋ ύαξ ρωζξζηζγΦι διύισδθψΥϊ διβ ύαξ
  ό ό %
θ βνβςδϋλθξα σύιύβδϋύαύι ύζψ ωζσϏθωϋλθξζψ δύαωΦζψ
ό ( ό" + ό +
Α ζβϋύαύι διύισδθψΥϊ Υ ωϋκηθπα ύζψ δθηώϏζψϊ ζψ ιϏζωΫ σύβϊ λζξυσθβϊ νςλΫύςξ σύβϊ
  ό ( ό"+ ό
λζξυσθβϊ ύςξ ψ ζγθΦςξ σύθγιξζηθδΫξα δη σύαξ ζβϋύαύι διβ θϏιωλζγΥ ύςξ θεςύθωβδυξ
  ό+ ό+
δζψϏςλΫύςξ διβ θ θξνώσθςξ σύαξ θεςύθωβδΥ ύζβρζ ζβΦι σύαξ θεισϏΫηβσα αρζλϋξςσαϊ
  ό%
λθύιεώ θεςύθωβδζώ διβ θσςύθωβδζώ ρυωζψ δη
ό ( ό" & ό+
Α ζβϋύαύι διύισδθψΥϊ Υ ωϋκηθπα ύςξ Α Λ θγδιύισύΫσθςξ διβ δψωΦςϊ ύαϊ ψ ζνζλΥϊ
  ό ό .+ ό+ + ό . +
ϋ ςϊ ψ ζσύιΰλϋϊ αηθδύωβδΫ ψωζσκθσύβδϋ ιξθηδψσύΥωθϊ ι ζρθύθώσθβϊ ϋλκωβι
 ( ."+ όό+ +
δηβλιύβσλϋϊ σώσύαλι λαριξΥλιύι θξθωγαύβδΥ ψωζ ωζσύισΦι σψσύΥλιύι ισϏιηθΦιϊ
  ό S+ + ό ό%
ώ ιωεα ΚΛ Ϗψσβδϋ ιήωβζ ώ ιωεα σψσύαλΫύςξ θεζβδζξϋλασαϊ θξήωγθβιϊ δη
ό ( ό" + ό ό+
Α ζβϋύαύι ύθηθβςλΫύςξ Υ ωϋκηθπα ύςξ ρυωςξ ύζψ δύαωΦζψ α ζ ζΦι ιϏζωΫ σύι νΫ θνι
 + + + ό%
σύβϊ ζωζϏήϊ σύι θσςύθωβδΫ ρςωΦσλιύι διβ δζψϏυλιύι σύι ηζψύωΫ σύι δηβλιδζσύΫσβι δη
( ό
Α νψξιύϋύαύι θώδζηαϊ λθύΫΰθσαϊ ύςξ θξνβΫλθσςξ ρςωβσλΫύςξ δβξαύϋ σώσύαλι ύζβρζ ζβΦιϊ
  όό" %
ϋρβ ζ ύζ ηβξΰζνζλΥ ύζψ δύαωΦζψ
 
ΔΩΒέΑΩΒΙ ΙΔΙέΙΗΗΑΗΖέΑέΙΣ 
ό ό ό 4
ΔωΦξθύιβ ιδιύΫηηαηζ ξι σύθγΫσθβ ύβϊ Ψ αωθσΦθϊ ύζψ Ψ ζψωγθΦζψ ύζ δύΥωβζ ύζ ζ ζΦζ
ό ό
νθξ ήρθβ Ϋνθβι γβι θ ιγγθηλιύβδΥ ρωΥσα γωιϏθΦςξ Υ ήρθβ σαλιξύβδήϊ ιωικΫσθβϊ ΓΖΔ
ό ό
κωΦσδθύιβ σθ ιδιύΫηηαηα θωβζρΥ γβι ύα σύήγισα ύζψ Ψ ζψωγθΦζψ
ό ό ό ό
θΦξιβ ζηώ λβδωϋύθωζ ι ϋ ιψύϋ ζψ ι ιβύθΦύιβ
ό
θΫξ ι ιβύθΦύιβ ιξύβσθβσλβδΥ θξΦσρψσα ύζψ δύαωΦζψ
( όό ό " ό ό
ύι δύΥωβι σθ θωΦ ύςσα θωβσσζύήωςξ ύζψ θξϋϊ ζψ νθξ θΦξιβ γθβύζξβδΫ Υ ζψ α λθύιεώ ύζψϊ
  ό ό %
ι ϋσύισα νθ νβθψδζηώξθβ ύαξ ζλιηΥ ηθβύζψωγΦι ύςξ Ψ αωθσβυξ ύζψ Ψά έΖΨΩΒΣΛΖΨ
% ΢΢
Κ έΩΖάΖΣ ΨάΖΚΖΗΑΣ ΘΔΝΑΗ ΣΘ Ξ ΘΞΝΒΙίΘΩΖΞέΖΣ 
( όό" ό
Ζβ θξνβιϏθωϋλθξζβ ϏψσβδΫ Υ ξζλβδΫ ωϋσς ι διηζώξύιβ ξι ψ ζκΫηζψξ ύαξ θδνΥηςσα
 + :9 :<93
θξνβιϏήωζξύζϊ γβι ύαξ λΦσΰςσα ιδβξΥύζψ ύζ ιωγϋύθωζ λήρωβ ύαξ Νθψύήωι ΒιξζψιωΦζψ διβ
 9:4<< % ό4
υωι σύαξ ήνωι ύζψ Ψά έΖΨΩΒΣΛΖΨ σώλϏςξι λθ ύι ιωιδΫύς
9% ό ό + ό ό +
ΔΫΰθ ωζσϏζωΫ ψ ζκΫηηθύιβ σθ θξβιΦζ σϏωιγβσλήξζ ϏΫδθηζ ζψ ι ζύθηθΦ ύζξ ΔψωΦςϊ ίΫδθηζ
  ό 4
σύζξ ζ ζΦζ θεςύθωβδΫ ιξιγωΫϏζξύιβ θψδωβξυϊ ύι θεΥϊ
" ** ό
ι Α ηήεα άΩΖΣίΖΩΙ διβ ζ ύΦύηζϊ ζψ ιξιγωΫϏθύιβ σύαξ άωϋσδηασα ΘξνβιϏήωζξύζϊ λθ
  ό 9 : %
νβιρςωβσλϋ σθ νβιϏζωθύβδζώϊ Ϗιδήηζψϊ γβι ύβϊ ωζύΫσθβϊ Ι Υ Ι
" ό ό& + ό
κ Ζ ηΥωαϊ ύΦύηζϊ ύαϊ ιωλϋνβιϊ Ψ αωθσΦιϊ Νβθώΰψξσαϊ ζψ νβθξθωγθΦ ύαξ θδνΥηςσα
 4
θξνβιϏήωζξύζϊ
§ ·
ΝΒΘΨΐΨΞΣΑ ΝΒΖΒΔΑέΒΔΖΨ
" %
γ Ζ ιωβΰλϋϊ διβ α αλθωζλαξΦι ύαϊ άωϋσδηασαϊ ΘδνΥηςσαϊ ΘξνβιϏήωζξύζϊ
" ό %
ν Α αλθωζλαξΦι ψ ζκζηΥϊ ύαϊ ΘδνΥηςσαϊ ΘξνβιϏήωζξύζϊ
" ό%
θ έι σύζβρθΦι ύζψ ι ζσύζηήι
:% + ό ό 4
Ζ σϏωιγβσλήξζϊ ϏΫδθηζϊ δΫΰθ ΘδνΥηςσαϊ ΘξνβιϏήωζξύζϊ ζψ ΰι διύιύθΰθΦ ΰι θωβήρθβ ύι θεΥϊ
 ό ό +
Ψ θώΰψξα ΝΥηςσα ύζψ ψ ζκΫηηζξύζϊ ύαξ ΘδνΥηςσα ΘξνβιϏήωζξύζϊ ϋύβ θΦξιβ βνβζδύΥύαϊ Υ ϋύβ
  όό ό ό
θΦξιβ ξϋλβλζϊ θδ ωϋσς ζϊ ύζψ βνβζδύΥύα λθ ψ θώΰψξα νΥηςσα ι ζνζρΥϊ ύζψ
 
έΦύηζψϊ βνβζδύασΦιϊ
 
ΖβδζνζλβδΥ Ϋνθβι διβ σρήνβι ινθΦιϊ
ό &
άηΥωα ϏςύζγωιϏβδΥ ι θβδϋξβσα δύαωΦζψ ςξ
όό +
ΝΥηςσα γβι ύζ ιξ ήρζψξ ωιγλιύζ ζβαΰθΦ ιηηιγήϊ σθ σρήσα λθ ύαξ Ϋνθβι διβ ιξ ξιβ
 + ό ό ό
ιξιΰθςωΥσθβϊ ινθΦιϊ ύιδύζ ζΦασα αλβψ ιβΰωΦςξ Υ ιψΰιβωήύςξ δη
%%% ό ό
ΙξιϏζωΫ σύα νβιΰθσβλϋύαύι Λ Λ Λ διβ σύαξ ι ϋσύισα ι ϋ σύιΰλζώϊ λήσςξ σύιΰθωΥϊ
 
ύωζρβΫϊ
ό ό
ΙξιϏζωΫ σύαξ διύΫσύισα σύαξ ζ ζΦι κωΦσδθύιβ ύζ ιδΦξαύζ διβ σύαξ διύΫσύισα σύαξ ζ ζΦι ΰι
  ό ό % ό
ωζσϏθωΰθΦ ύζ ιδΦξαύζ ωζϊ ύζ Ψά έΖΨΩΒΣΛΖΨ θϏϋσζξ θ βηθρΰθΦ
ό + ό ό
ΖβδζξζλβδΥ ωζσϏζωΫ γβι λΦσΰςσα σψλ θωβηιλκιξζλήξζψ ύζψ δϋσύζψϊ ύςξ βΰιξυξ
  ό ό ό%
θ θλκΫσθςξ ζψ ΰι ι ιβύαΰζώξ
3% ό ό 9 +
Ζβ θξνβιϏθωϋλθξζβ λ ζωζώξ ξι διύιΰήσζψξ ωζσϏζωΫ θΦύθ γβι ύζ ιδΦξαύζ Ι λϋξζ θΦύθ γβι ύζ
 : + %
ιδΦξαύζ Ι λϋξζ θΦύθ διβ γβι ύι νώζ ιδΦξαύι σθ εθρςωβσύζώϊ Ϗιδήηζψϊ
=% + % +
Ζβ Θδναηυσθβϊ ΘξνβιϏήωζξύζϊ ΰι διύιύθΰζώξ σύζ έλΥλι άωςύζδϋηηζψ ύζψ Ψά έΖΨΩΒΣΛΖΨ
 ( 9:+ %% 9<881"+ & %
ΙλιηΦιϊ έ Δ γβι ύα Ν ξσα Νβζβδαύβδζώ
ό ό+ ό ό %4 :9<. 313?39:+ :9<.313?3:2+
Γβι θωβσσϋύθωθϊ ηαωζϏζωΦθϊ λ ζωθΦύθ ξι ι θψΰψξΰθΦύθ σύι ύαη
 Oip4 :9<.3::2<1:"+ %
ϋηθϊ ύβϊ θωγΫσβλθϊ αλήωθϊ διβ υωθϊ
%
Θ ΗΖΒάΖΒ ΖΩΖΒ 
ό ό+ ό 
Α ιωζώσι άωϋσδηασα νθξ θΦξιβ νθσλθψύβδΥ γβι ύζ Ψ ζψωγθΦζ ύζ ζ ζΦζ ζψνθλΦι
  ό ό %
ψ ζρωήςσα ήρθβ ι ήξιξύβ σύζψϊ σψλλθύήρζξύθϊ

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->