Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
Η Μαγεία και η μαγική αντίληψη στην τέχνη

Η Μαγεία και η μαγική αντίληψη στην τέχνη

Ratings: (0)|Views: 513|Likes:

More info:

Published by: ΑΡΧΑΙΟΓΝΩΜΩΝ on Jan 02, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

01/02/2013

 
Ι Εηΰοέη μηξ ι εηΰξμΨ ηδρέκισι ϋριδ ρΤωδι
 
ν μΥδηρνπ ρνϏ ΠΥκώ
 
Ι φδοϏεηρξ αχΥϋγ ργπ εηΰξπ αςδηεγπ% ηφνηκςφρορη ωηχηργχϋρΥ ϋρν εςμν
Z7T
% φνϏ αηϋιο ν Ηφνκκδνπ ν Χυανπ% η αγΰοέρη ρνμΥδηρν ρνϏ ωΥκδνϏ ΰέΰηδρη
ΡΥκώ
 
ϋργδ Μχξργ ηφυ ργ ληϋηδέη ργπ εΥΰϋϋηπ
Εξαοηπ(
Ηπ φηχηνκνϏμξϋνϏεο ργδ ρχνεοχξ ϋγδξ<
 
ª(((λΥϋηδο εο ρη νκβμχη λκβεεηρΥ ργπ ευδν
 
Ρη εΥρη ρνϏ ωηκυρηωρνϏ ρνϏ ΡΥκώ
 
Μ ηφυ Υΰχνδ μϏευδ βλχηιο εβϋη ργπ%
 
η ρνϏ΁ϋροκο εο εέϋνπ ηχΥργρνδ%
 
ηΰδψχϋροπ% φκΥδοπ ηδρηϋψϋοπ(
 
 Αέη φηρβχη% μηεηϋευπ ηκγμδΥ εοΰΥκνπ 
 
 εοπ ϋργδ ηχαΥ ενϏ μχυδηϋο' 
 
αοδ οέδη ν ηχχψϋροπ  ν φκγΰβπ ευδνδ νκβμχοπ 
 
ϋργ ιώξ εηπ  Υκκνπ βδηπ νωρχυπ εηπ 
 
Υδο ρν ηυδ ηφυ εηχΥ ϋηδ ρνςρν ρν φκΥϋεη%
 
 φνϏ  ηδ ωΥκδνδ% ηβμγο ηφ΁ργπ Εξαοηπ ργπ εΥΰϋϋηπ 
 
ργ αςδηεγ δη φβϋο Υρώ( Ρ ξρηδ ηϏρυ ρν μΥεη'(((º
 
Ν εςμνπ οθγΰοέ φώπ ν υδνπ ρνϏ ΠΥκώ αοδ ξρηδ ηδηέρνπ% ηνς βμορο ϋο έδαϏδν ργ ϋώργχέη ργπ Εξαοηπ( ήπ φχνπ ρν έδγρχν ξρηδ φχΥθγφηχβεληϋγπ ϋρπ οθώροχβπ ϋϏδμξοπ% φνϏ ϋνφυ οέωηδ δη ναγΰξϋνϏδ ρη φχΥΰεηρη φχνπ υοκνπ ρνϏ ηδμχφνϏ% οα ϋϏΰοχεβδη ργπΕξαοηπ( Αοέωδο οφέϋγπ φώπ γ εηΰοέη ξρηδ βδη οέανπ ροωδξπ% εη εϏϋρξ ΰδϋγ% φνϏ εφνχνςϋο δη ωχγϋενφνγμοέ ηφυ ρνδ εΥΰν Ϗφυ ργδηδΥΰγ οθηχορδ φοχϋρΥϋοώδ<
 ε
$
Υΰώ(
 
Πν
#ε.
οχΥιο ργδ βδδνη
 εηέη
$
 εΥεγ%
 
εη φοχΰχηξ φηχηΰώΰξ φνϏ ναγΰοέ ϋρν κνΰυ
 
οφωοέχγεηφώπ% εο ρν
 εηέη
$
Υΰώ%
 
οδδνοέρη Υρ φνϏ ναγΰοέρη ϋργ ΰβδδγϋγ ρνϏ% ϋργδ ηχωξ ηφϊυφνϏ αγενϏχΰξμγο% ϋργδ ηχωξ ηφϊυφνϏ φξχο ενχξ% ϋργδηχωξ φγΰξ( Ι έαη γ κβθγ Ϗφναγκδο ργδ αυργρη ρνϏ εβϋνϏ φνϏ ηρβωο γ Εηΰοέη ϋργδ αηαηϋέη οφκξχώϋγπ ργπ ηδΥΰγπ φνϏ ργδαγενςχΰγϋο( Αυρ γ Εηΰοέη αοδ οϋροχοέρν ϋνφνς(Ι Εηΰοέη ηφνρβκοϋο ργδ ηφηχωξ ργπ μχγϋοέηπ% φνϏ ϋγεηέδο υρ γ οδϋρραγπ ηέϋμγϋγ οϋώροχξπ ϋϏδβωοηπ ρνϏ ηδμχφνϏ εο ρνδ υϋενΰςχώ ρνϏ φξχο φκβνδ ενχξ εβϋη ηφυ ργ εηΰξ ηδρέκγσγ
 
η ργδ Πβωδγ( Ι ενχξ ηϏρξ εφνχοέ δη ηέδορη κέΰν φηχΥθοδγ% υεώπ ϋργδ φχηρξη ϋργ ϋϏδηϋμγεηρξ ρνϏ ιώξ ρη ηφνροκβϋεηρΥ ργπ ξρηδ ηφνκςρώπ φχηΰεηρΥ( ΜηρΥ αοςροχν κυΰν% γ Εηΰοέη ηφνροκοέ ργδ ηχωξ ργπΟφϋρξεγπ( Ύρηδ γ φχργ φχνϋφΥμοη ρνϏ ηδμχφνϏ
 
δη εφνχβϋο δη ηρηδνξϋο% η υω ηφκπ δη ηϋμηδμοέ% ρν εϏϋρξχν ρώδ φχηΰεΥρώδ( ΅φώπ ϋγεοδο ν
@g{vohao{Z;T
% ϋρν λημευ φνϏ γ εηΰοέη ηδρφχνϋφοϏο ργδ φχεγ ενχξ αοϋαηενδέηπ η μχγϋοέηπ% ν εΥΰνπ οέωο αςδηεγφΥδώ ϋρπ ηχαβπ ρώδ ηδμχφώδ% οθνϏϋΥινδρηπ ρπ οκφέαοπ η ρνϏπ υλνϏπ ρνϏπ( Ϋρν λημευ φνϏ ηδρφχνϋφοϏο ργδ φχεγ οφϋρξεγ η ρπηφηχωβπ ργπ ΰδϋγπ% γ εηΰοέη οδβφδοο ϋρνϏπ ηδμχφνϏπ εη ηέϋμγϋγ αςδηεγπ% αέδνδρηπ ενχξ ϋργ ιώξ η ρη ξμγ ρνϏ(Ηλνχΰέδοπ
 
ργπ ΗϏϋρχηκέηπ
 
ΗϏρξδ ργ εηΰξ φοφνέμγϋγ ργ ϋϏδηδρΥεο ηυεγ η ϋξεοχη ϋο οδροκπ φχώρυΰνδνϏπ φκγμϏϋενςπ( Ν ηκςροχνπ ρχυφνπ ΰη ργδ ηρηδυγϋγ ργπηδρέκγσγπ ρνϏ φχνόϋρνχνς ηδμχφνϏ% οέδη γ φηχηρξχγϋγ ρώδ ϋϏδγμοδ η ρώδ ηδρκξσοώδ ρώδ αΥνχώδ ϋςΰωχνδώδ φχώρυΰνδώδ κηδεο ρνϏπ νφνένϏπ οεηδέινϏδ φνκκΥ νδΥ ϋγεοέη( Βδηπ ρβρννπ κηυπ οέδη ν
 Ηλνχΰέδοπ
% ηϏρυωμνδοπ ΗϏϋρχηκνέ% φνϏ ινϏδ ϋωοαυδ ϋο ϋϏδμξοπφηκηνκμξπ οφνωξπ( Ν ΗϏϋρχηκυπ αοδ ηρηφηρΥο φνρβ ργδ φοχνωξ ρώδ ΰορυδώδ ρνϏ% ηνς ηρΥ ργ ΰδεγ ρνϏ% ηρνοέρη ηφυ ρη φδοςεηρηρώδ φχνΰυδώδ ρνϏπ  οφνεβδώπ μη ξρηδ ΰϊηϏρυδ Υωχγϋργ ηρνωξ( Ηφυ ργδ Υκκγ% ν ΗϏϋρχηκνέ αο ϋϏδαβνϏδ ϋϏδξμώπ ρν μΥδηρν εο Ϗϋβπηρέοπ% ηκκΥ εο ργ εηΰξ οφέαχηϋγ ΥφννϏ οωμχνς( ΗϏρυ% ϏϋΥ% φχνηκοέ ηδηρηχηωξ% ΰηρέ ηδ ν ΰηρχυπ ργπ Ϗκξπ ηρνδνεΥϋο ρνδ οωμχυ%ϋϏκκηελΥδορη η μηδηρδορη( Ν υλνπ ρνϏ εηΰνς Ϗφξχθο φΥδρη φνκς ϋωϏχυπ ϋρπ σϏωβπ ρώδ φχώρυΰνδώδ κηδ( Ν ϋνφυπ ργπ εηΰξπ
 
ηδρέκγσγπ% υφώπ η Υμο εορηΰοδβϋροχγπ μχγϋοέηπ% ξρηδ γ βδώϋγ ρνϏ υϋενϏ η ρνϏ ηρυενϏ Υρώ
 
ηφυ εη ηφυκϏργ μοόξ αβη% ϋο βδηυϋεν% υφνϏ ν Υδμχώφνπ οεηδέιορη ώπ ªοδρορηκεβδνπº αηωοχϋρξπ ρνϏ( ΫϏεφοχηέδορη φχυαγκη φώπ% γ εηΰξ ηδρέκγσγ οέδη γ ηχωξ η γλΥϋγ υκώδ ρώδ μχγϋοδ η ρώδ οφϋργεδ ρνϏ ωμοπ% ρνϏ ϋξεοχη η ρνϏ ηςχν(Φνη οέδη υεώπ γ ηκγμδξ ςϋγ ργπ εηΰξπ ηδρέκγσγπ: ΜηρΥ ρνδ
@g{vohao{Z0T< ª
ΦηχΥ ργδ φέϋργ οοέδγπ ργπ οφνωξπ ϋρη φδοςεηρη η φηχΥ ργδ ϋωϏχξ ηέϋμγϋγ υρ ρη φΥδρη βϋϏιηδ ηφυ ιώξ% μονέ% εο ργ ϋςΰωχνδγ βδδνη ρνϏ υχνϏ% νϏϋηϋρΥ αοδ Ϗφξχωηδ 
º( ΦχΥΰεηρ% αοδ Ϗφξχωο ρυρο γαβη Υφνώδ υδρώδ% φνϏ ηρννςδ ΥφνϏ σγκΥ η ημνχέινϏδ ηφυ εηχΥ ρπ ρςωοπ ρώδ ηδμχφώδ ϋργ ΰγ% ηνς ηϏρξ γ αβη ρνϏ μοένϏ οέδηφχνόυδ ργπ εορηΰοδβϋροχγπ φνκρϋεξπ οθβκθγπ( Ωώχέπ ηελνκέη% υεώπ% γ ϋςκκγσγ ηϏρξ μη οέωο ηχωέϋο δη ϋωγεηρέιορη% ηκκΥ λχϋυρηδηυεγ ϋο φνκς φχεν ϋρΥαν( ήϋρυϋν% ηδ ν φοχΰχηυπ νχϋευπ ργπ μχγϋοϏρξπ ϋϏδοέαγϋγπ οέδη γ φέϋργ ϋο εη ηδροεοδξ
 
αςδηεγ% φνϏλχέϋορη βθώ ηφυ ρνδ Υδμχώφν% ρυρο γ εηΰξ ηδρέκγσγ ξρηδ ΰη ηϏρυδ γ βχηϋγ εηπ αβηπ ηφυκϏρη μχγϋοϏρξπ( Ι εηΰξ ηδρέκγσγαηφδβορη ηφυ ργδ ηφυκϏργ φέϋργ ϋργδ οφέροϏθγ ρνϏ ϋνφνς ΰη ρνδ νφνέν ΰέδορη γ εηΰοέη% εβϋώ ργπ οφέαχηϋγπ ρώδ εορηϏϋδ αϏδΥεοώδϋργδ σϏωξ ρνϏ μςεηρνπ( ΗϏρξ γ σϏωξ οέδη φνϏ ν
[ogaZ1T 
νδνεΥιο ϋρν λλκέν ρνϏ ιώρξ ηχωξ% εη ιώδρηδξ ªσϏωξº% οεφδουεοδνπ ηφυ ργδηδμχώφνκνΰέη φνϏ μβκο δη ωχγϋενφνοέ ΰη ηϏρξδ ρνδ οφϋργενδυ υχν ηδεϋρξ ηδρέ ªεηΰξº< ª•
γ ηδμχώφνκνΰέη εηπ βαώϋο η ργ κβθγªηδεϋρξº% φνϏ ργδ φχνρεό ηφυ ργ ªεηΰξº ΰηρέ αοδ ϋϏδοφΥΰορη ηδηΰηέη Υφνη ηφυχϏγ αςδηεγ φνϏ οφοδοχΰοέ φΥδώ εηπ% φηχΥϏφνδνοέ ηφκόπ υρ ϏφΥχωο ϋρν ηδροέεοδν εη ιώρξ ηχωξ% εη ιώδρηδξ
ª
σϏωξº(
Ν φχώρυΰνδνπ% ηδρέμορη% ηϏρξ ργδ ιώδρηδξ ªσϏωξº φνϏ βδηπ νχμνκνΰϋρξπ ργδ οδδνοέ εβϋη ϋρη φκηέϋη ργπ ϋώεηρξπ ργπ κορνϏχΰέηπ% ργδϋϏδβκηλο ώπ φδοςεη( ΐη ηϏρυ ρη εβϋη φνϏ ωχγϋενφνοέ γ εηΰοέη% οέδη ν ηυχηροπ αϏδΥεοπ η ρη φδοςεηρη φνϏ οφηκοέρη εο ργεοϋνκΥλγϋγ ργπ ρβωδγπ η ργδ ηρηϋοϏξ νενώεΥρώδ η ουδώδ #Υμο φδοςεη ΰη δη κορνϏχΰξϋο ργ αςδηεγ ρνϏ ωχοΥιορη βδη Ϗκυϋεη.% εηΰδ θνχδ εο κβθοπ φνϏ φοχβωνϏδ ρχνεοχξ αςδηεγ η αη εβϋώ κηρχοϏρδ ροκορδ η ωνχδ φνϏ εενςδρη ρπ δξϋοπ ρώδμγχηεΥρώδ(Ϋηεηδξ ρβωδγ ρώδ ϋφγκηέώδ
 
Πν Υρνεν ηδηφηχϋρνςϋο ρν χυκν φνϏ οφμϏενςϋο δη οφρςωο% φϋροςνδρηπ υρ βρϋ εορβοχο ργ αξ ρνϏ οδβχΰοη ϋο Υφννδ ξ ϋο
 
Υρ Υκκν(ΗϏρυ ρν αϏδηευ σϏωξπ οδβχΰοηπ ηδηδοώδυρηδ Υμο νχΥ φνϏ ΰδυρηδ γ εηΰξ ροκορξ( Ν ηχωγΰυπ ργπ Ϗκξπ% ν εΥΰνπ ξ ν ηκκρβωδγπ%ϋωοαέηιηδ βδη ιν η Υφννπ βχωδο εορΥ ρη λβκγ φνϏ Ϗφνρέμορν υρ ρν ϋυρώδηδ( ΕορΥ βλΰηδηδ ϋρν Ϗδξΰ η ϋυρώδηδ βδη φχηΰεηρυιν% φνϏ ρν οέωο ϏφνρΥθο γ εηΰοέη ρνϏ ηκκρβωδγ( ΗϏρυ νδνεΥιορη
 ΠϏεφημγρξ
Εηΰοέη( Εφνχοέ% λβληη% ν Υδμχώφνπ δη νκνκξχώδο ργαηαηϋέη ρνϏ Ϗδγΰνς% ϋνρδνδρηπ ρν ιν% ηκκΥ ϋςεώδη εο ργδ φέϋργ ρνϏ ρν ηφνρβκοϋεη ξρηδ οθηϋηκϋεβδν ο ρώδ φχνρβχώδ% εβϋώ ργποθ ηφνϋρΥϋοώπ εηΰξπ οφέαχηϋγπ ϋργδ σϏωξ ρνϏ μςεηρνπ% οφέαχηϋγ φνϏ οέωο φδοϏεηρξ ςϋγ( Ϋο υκοπ ηϏρβπ ρπ εηΰβπ οαγκϋοπ% κβο ν
@g{vohao{
% Ϗφξχωο ª
γ έαη αβη% γ έαη ηέϋμγϋγ νουργρηπ η οδυργρηπ εο ρνδ βθώ υϋεν% γ οδϋρρόαγπ φοφνέμγϋγ υρ ρν ηδμχόφδν φδοςεη εφνχοέ δη Ϗλοχδξϋο ρνδ υϋεν% ηχοέ ν Υδμχώφνπ δη λχο ργδ ηρΥκκγκγ ροκορξ% ργδ ηρΥκκγκγ κβθγ% ρν ηρΥκκγκν θυχ
ºZ?T
( ΦΥδώ ηφυ υκηυεώπ ωχοηιυρηδ φέϋργ η ργδ φέϋργ ηϏρξ% φνϏ ν ϋςΰωχνδνπ νχμνκνΰϋρξπ βωο ωΥϋο% ν φχνόϋρνχυπ Υδμχώφνπ ργδ οέωο ϋο φκουδηϋεη(Οέδη ϋγεηδρυ δη ϏφοδμϏεέϋνϏεο% υρ ϋργδ εηΰξ ηδρέκγσγ γ ωχξϋγ σϏωοφαχηϋρδ λνρΥδώδ η σϏωυρχνφώδ Ϗρδ η νϏϋδ ξρηδ εηϋϏδγμϋεβδγ ροκορνϏχΰξ φχηρξ ρώδ ϋηεΥδώδ η ρώδ εΥΰώδ( Ι φηχΥανϋγ ηϏρξπ ργπ λνρηδξπ ΰδϋγπ ηφυ ρνϏπ εΥΰνϏπ
$
μοχηφοϏρβπ ϋρνϏπαηαυωνϏπ ρνϏπ% ηφγωοέ φμηδυδ ρν αηρχνυ φηχοκμυδ ρνϏ ηδμχφνϏ φνϏ ξρηδ ληϋϋεβδν ϋρη ϏρΥ η ϋρνϏπ ηχφνςπ( Ν σϏωέηρχν βωνϏδηδηοχμοέ οφϋρηεβδώπ ϋρν ιξργεη ργπ δοϏχνσϏωξπ ρνϏπ οφέαχηϋγπ% νφυρο γ ηδηνχΥ εηπ μη οέδη αηνχορξ( Πν οδαηβχνδ εηπ
 
οφοδρχδορη ϋργ εορηϏϋξ ρνϏπ αΥϋρηϋγ% ϋργδ ηφοκοϏμβχώϋγ ργπ ηδρηϋέηπ% ϋρν υρ ηφνροκνςϋηδ νϏϋηϋρυ εβχνπ ργπ ροκορνϏχΰέηπ%ηνς γ ωχξϋγ ρνϏπ ªΥδνΰοº ρπ νανςπ οφνδώδέηπ ρώδ φϋρδ εο ργδ μουργρη η ρνδ υϋεν ρώδ φδοϏεΥρώδ( Ηφυ φνκς δώχέπ ν μχγϋοέοπ ην ροκορνϏχΰέοπ φνκκδ κηδ% ϋϏδαβμγηδ εο ργδ
 
ωχξϋγ ηϏρδ ρώδ αηέροχώδ Ϗρδ η ρνϏπ ηφβαώϋηδ μοόξ φχνβκοϏϋγ η ªεηΰΥºωηχηργχϋρΥ( Φηχηαοέΰεηρη ϏφΥχωνϏδ φνκκΥ< ρν Ϗρυ ργπ νηΖδγπ ϋρνϏπ φνκρϋενςπ ργπ Δ( Ηεοχξπ% γ δρΥρνϏχη% γ εηχωνϏΥδη
 
η ρηεηδρΥχη ϋρνϏπ δαΥδνϏπ ρνϏ Εοθυ% οδ ΰδώϋρξ οέδη γ φοχέφρώϋγ ργπ ΦϏμέηπ ϋρν εηδροέν ρώδ Αοκδ φνϏ βαδο ωχγϋενςπ Ϗφυ ργδ οφξχοηρώδ ηΰυεοδώδ ςκκώδ ργπ αΥδγπ( ΗδΥκνΰοπ ηδηνχβπ ϋργδ οϋρηρξ εβμγ φνϏ φχνηκνςδ εβϋώ ρώδ ηϋμξϋοώδ% υϋχγϋγ ξ ΰοςϋγ%ϏφΥχωνϏδ ΰη ρνϏπ εςϋροπ ρώδ ΕϏϋργχέώδ η ρνϏπ οφϋβφροπ ρώδ δοχνεηδροέώδ% οδ Υκκοπ ξρηδ η οέδη ηυεγ% ν ηχώεηρβπ χγρέδοπ η ρνκλΥδ% ρη ϏρΥ ληϋκυπ% ϋϋυπ% Υεφοκνπ% χυνπ% εηδαχηΰυχηπ% φηφηχνςδη #εξώδ.% Υδδηλγ% οχδουπ
Z2T 
(η% φνϏ υκη ωχγϋενφνξμγηδϋρπ μχγϋοϏρβπ ροκορβπ ώπ εβϋη φχνϋβΰΰϋγπ ρνϏ μοένϏ ξ ώπ οχΥ ϋςελνκη(Ϋηεηδξ ϋφγκηνΰχηέη ργπ ΗϏϋρχηκέηπ% ;3(666 ορδ
 
Οφβκοθη ηϏρυ ρν ϋγεοέν ΰη δη ηδηοχμ η ϋο εη Υκκγ φκοϏχΥ ρνϏ ιγρξεηρνπ% φνϏ ώρέιορη εβϋώ εηπ ορϏενκνΰξπ ϋωβϋγπ ϋργδ
 
οκκγδξΰκϋϋη% φνϏ εηπ Ϗφνωχοδο δη ργδ οθορΥϋνϏεο( Φχυορη ΰη ργδ Υεοϋγ ρηςρϋγ ργπ χέιηπ
 εηΰ 
$
 
ϋρη νδυεηρη αϏν ηδνεοδΥ Υϋωορώδαχηϋργχνρξρώδ% ϋρπ κβθοπ
 εηΰ 
$
οέη
 
η
 εηΰ 
$
οχξ
( Οέδη ηδοχυ υρ ν αϏυ βδδνοπ ϋϏδαβνδρη( Οέδη φμηδυδ φώπ γ κβθγ εηΰοχξ% φνϏ ϋξεοχη

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->