Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Boginja, zastitnica srpskih rudnika srebra.

Boginja, zastitnica srpskih rudnika srebra.

Ratings: (0)|Views: 188 |Likes:
Published by sarcel

More info:

Categories:Types, Research
Published by: sarcel on Jan 02, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/07/2013

pdf

text

original

 
221
UDC 336.74(497.11)(091)622(497.11)(091)
 Бојана Племић
Филозофски факултетУниверзитет у Београду
БОГИЊА ДИЈАНА КАО ЗАШТИТНИЦАСРЕБРОНОСНИХ РУДНИКА НА ТЛУ СРБИЈЕ
1
АПСТРАКТ: О култу Ди јане као заштитнице рудника сребра са те-  рито ри је Срби је потичу бројна сведочанства.
 
У раду се разматра неколи- ко приме рака рудничког новца са Косма ја, затим вотивни споменици из Губе ревца, из Коловрата код При јепоља, Чачка и са планине Јелице, као и рељеф са обале Кучајне. Сви су нађени у близини римских рудника сребра, с изузетком споменика из Чачка и са Јелице, ко ји се доводе у везу са посто јањем станице бенефици јарног конзула ра у тој области, односно са присуством кохорте ко ја је штитила транспорт метала, најве роватни је сребра. Аутор закључу је да представља ју вишеструку потврду поменуте Ди јанине култне функци је, односно могућности да су рудници сребра били под њеним патронатом. Такође показу ју да је богиња на под руч ју Срби је најве роватни је поштована као римско божанство, а не као
inter  pretatio  Romana
аутохтоног божанства, што је чешћи случај у суседним области- ма, посебно у Далмаци ји. КЉУЧНЕ РЕ ЧИ: сребро, рудне области, рудник, Ди јана, функци ја, иконографи ја, култ.
Римско рударство на под руч ју
 
Срби је проучавано је на основу писаних изво ра, али и налаза рудничког новца (
nummi metal lorum)
 и епиграфских споменика (Zmajić 1964; Душанић 1971; 1980; Mir- ković 1975; Dušanić 1976, 121; Simić i Vasić 1977). Та сазнања пружи- ла су значајне податаке о рударским регионима, њиховим центрима
1
Резултати ових истраживања проистекли су из рада на реализацији научно-истраживачког пројекта „
 Романизација, урбанизација и трансформација урбаних цен
-
тара цивилног, војног и резиденцијалног карактера у римским провинцијама на тлуСрбијe
“ (eв. бр. 177007), Министарствa просвете и науке Републике Србије.
 
222
и административној организаци ји. Рударство је у Горњој Мези ји, ко ја се у већој ме ри прости рала на те рито ри ји данашње Срби је, чинило део привреде од посебног знача ја за Царство, при чему су  рудници сребра (
ar  gentaria)
имали једну од водећих улога (Томо- вић 1995; Škegro 1998, 90−91). У раду је изложено неколико налаза повезаних са култом Ди јане, ко ји су интерпрети рани у складу са њеном функци јом заштитнице рудника сребра и представља ју до- датно сведочанство о важности ових среброносних области у пе-  риоду римске доминаци је. Један од сребром најбогати јих региона на нашем под руч ју био је космајски рудни басен (Душанић 1980, 36−37; Томовић 1995, 121−125; Škegro 1998, 91). У ата ру села Бабе и Губе ревцa нађена су чак 24 при- мерка римског рудничког новца
(nummi metal lorum)
од укупно 96познатих комада (Simić i Vasić 1977, 56−58; Škegro 1995, 174, 176). Иако је углавном прихваћено да су се ри је овог новца, намењеног за потребе администраци је и чиновништва у рудним областима про- винци ја, коване у Риму, велики број налаза на Косма ју омогућио  је претпоставку о њиховом ковању у каструму код Стојника (Душа- нић 1971, 536−537; Simić i Vasić 1977, 50; Škegro 1995, 175−176). Реч је о се ри јама са натписима ко ји се односе на балканске провинци је, Горњу Мези ју (Дардани ју), Далмаци ју и Панони ју, из пе риода вла- давине Тра јана, Хадри јана, Антонина Пи ја и Марка Аурели ја (Ду- шанић 1971, 535−536; Simić i Vasić 1977; Škegro 1995, 174−176).Осим натписа, на овом новцу се налазе представе ца рева за ко је се везу је активност рудника, а на неким се ри јама и римских божанстава, заштитника лежишта по јединих метала (Душанић 1971, 543–544). Ди јана је била заштитница среброносних рудника и руда ра ко ји су у њима радили (Душанић 1971, 543–544; Dušanić 1976, 121). Та функци ја богиње проистекла је из њеног имена, изве- деног од индоевропског ко рена
di,
што значи си јати, због кога је при- падала групи божанстава небеске светлости и касни је је поисто- већена са Луном (Roscher 1993, 1002, 3188; Сре јовић и Цермановић- узмановић 1989, 113, 239–240; Chevalier i Gheer  brant 2003, 623). Са Косма ја потичу три истоветна примерка рудничког новца на чи јем је реверсу легенда
 Metal Pannonicis
исписана у венцу, док  је на аверсу приказана женска главa окренута надесно (Слика 1). Будући да на глави нема атрибута, идентификаци ја лика била је отежана, али је углавном прихваћено да је реч о Ди јани (Ма рић 1955, 350; Душанић 1971, 546, нап. 83; Simić i Vasić 1977, 56, no.1−3). На једном примерку из се ри је са легендом
 Metal 
 
 Aurelianis
увенцу, ко ји такође припада рудничком новцу са Косма ја (Слика 2),  јавља се готово идентична представа на аверсу, протумачена само као „главa жене“ (BMC IV, 678; RIC III, 313, no. 1255; Simić i Vasić
 
223
1977, 58, no. 24). По једини детаљи и аналоги ја са поменутом па- нонском се ри јом омогућава ју претпоставку да је и на аверсу овог примерка приказано исто божанство, односно Ди јана (Душанић 1971, 552). На то упућу је једноставна фризу ра, са косом скупље- ном у ниску пунђу на потиљку, ка ракте ристична за иконографи ју Ди јане у лову (LIMC II/2, 593–594, 602, 614). Tоме треба додати и податак да се ри ја са представом Ди јанине главе и легендом
 Metal  Pannonicis
потиче из 136. и 137. године (Mowat 1894, 373–413; Škegro 1995, 175), односно скра ја владавине Хадри јана, у чи је доба је на нов- цу, али и у монументалној уметности, било посебно популарно при- казивање лика ове богиње као заштитнице лова, једне од омиље- них ца ревих разонода (Melville–Јones 1990, 98; Škegro 1995, 175). У налазе рудничког новца са Косма ја спада ју и два идентична примерка из се ри је са легендом
 Metal 
 
 Delm
2
, ко ји се такође везу ју за богињу Ди јану (Simić i Vasić 1977, 58, no. 20−21). Датовани су у исте године Хадри јанове владавине као и панонска се ри ја (Škegro 1995, 175). На њима је глава жене, са косом скупљеном у ниску пун- ђу, представљена на аверсу, док је на реверсу приказан јелен око кога је исписана легенда (Слика 3). Јелен не може да се доведе у ди ректну везу са рударством, али као Ди јанина култна животиња чини допуну и об јашњење представе на аверсу (Душанић 1971, 543–544). Таква иконографска поставка без сумње потврђу је да је  реч о богињи Ди јани, као и да је ова се ри ја била намењена за по- требе у рудницима сребра (Škegro 1995, 175; 1998, 90). По ређење аверсних представа на поменутим примерцима из се ри ја са легендама
 Metal Pannonicis
,
 Metal 
 
 Aurelianis
и
 Metal 
 
 Delm
 показу је да се ради о сличној иконографи ји у представљању жен- ске главе, ко ја је захваљу јући приказу јелена на реверсу у окви ру далматинске се ри је јасно идентификована као Ди јана. Једну од могућности за тумачење различитих реверсних представа на овим се ри јама пружа начин исписивања легенде. На примерцима из се-  ри је са легендом
 Metal 
 
 Delm,
ко ја је дата изузетно скраћено, текст  је исписан око представе јелена. Пошто је легенда код друге две се ри је знатно дужа, исписана хо ризонтално, логичан је закључак да за представу јелена ни је било просто ра. То даље наводи на по- мисао да недостатак атрибута у овако сведеној Ди јаниној иконо- графи ји ни је умањивао препознатљивост богињиног лика, ко ју омогућава и намена ових се ри ја среброносним рудницима. Поставља се питање на ко је руднике сребра се односе леген- де на се ри јама новца са Ди јаниним ликом. Легенда
 Metal Pannonicis
 
2
Најве роватни је се ради о скраћењу легенде
 Metal(li) Delm(atici)
(Душанић 1971,544).

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
ikonopis liked this
tenenum liked this
ajero liked this
Pobesnelimrmot liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->