Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
10Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
m Tarragona 030113

m Tarragona 030113

Ratings: (0)|Views: 1,524|Likes:
Published by DiariMes

More info:

Published by: DiariMes on Jan 02, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/03/2013

pdf

text

original

 
Dijous, 3 de gener de 2013núm. 2.201www.diarimes.com
REUS
L’Agrupació de Taxisafirma que sobra lameitat de llicències enactiu a la ciutat
El president, Joaquim Olivé, diu que la crisi hafet caure en picat la demanda del servei a laciutat.
 
P7
CAMP DE TARRAGONA
Hortènsia Grau (ICV)exigeix al Parlament queesclareixi els detalls delprojecte BCN World
Demanarà la compareixença de quatre consellersper esvair alguns dels detalls del complex i delseu impacte a la zona.
 
P9
TARRAGONA
L’Ajuntamentordena cessarl’activitata la Casad’Andalusia
L’entitat ofereixespectacles sensedisposar de permís.
 
P3
Els jugadorsdel CF ReusDeportiu,Reis Magsper un dia al’hospital
SOCIETAT
 
La comitivaroig-i-negra formada perÀngel Blasco, RobertAhufinger, Jordi Prades iDani Argilaga vavisitar la planta del SantJoan de Reus.
 
P15
Els jugadors van lliurar regals a alguns dels nens que estan ingressats a la planta de Pediatria.
OLIVIA MOLET
Onze ajuntaments de Tarragonacanviaran d’alcalde durant el 2013
POLÍTICA
 
El Vendrell, Constantí, Santa Oliva, Gandesa, Deltebre, Perelló, Benissanet,Corbera d’Ebre, La Fatarella i Querol tindran nou alcalde, segons els pactes suscrits.
 
P2
TARRAGONA
Veïns de Campclardemanen ajuda perarranjar els blocs deCobasa.
 
P4REUS
El consistori obre eltermini per demanar elpagament avançat delstributs municipals.
 
P8CAMP DETARRAGONA
El Tres Tombs de Vallsrebrà més de 350carruatges.
P10ESPORTS
El Gimnàstic presentaal nou davanter JesúsPerera.
 
P14
AVUI
 
2
diarimés
03/01/2013
Silvia Jiménez
Onze ajuntaments de la provín-cia de Tarragona canviaran d’al-calde durant aquest any 2013.El Vendrell, Constantí, SantaOliva, Querol, Gandesa, Del-tebre, El Perelló, Benissanet,Corbera d’Ebre i la Fatarella sónels municipis afectats per alian-ces entre partits que impliquenl’alternança en l’alcaldia que esmaterialitzarà en l’equador delmandat al que s’arribarà a mit-jans d’aquest any 2013.L’excepció fora dels pactes laprotagonitza l’alcalde de Ras-quera, Bernat Pallisa, qui vaanunciar que deixaria l’alcaldiael 14 de juny del 2013, complintaixí la seva paraula d’abandonarla seva carrera política si no as-solia un 75 per cent de suportsen la consulta ciutadana que vaconvocar per raticar la plan-tació de marihuana i la restadel pla municipal anticrisi, unprojecte que nalment va acon-seguir el 56 per cent de vots fa-vorables.
El Vendrell
L’acord entre CiU i PSC farà queel convergent Benet Jané for-malitzi la seva renúncia a l’al-caldia del Vendrell el proper 22de maig, per tal que el socialistaMartí Carnicer pugui ser elegiti prendre possessió del càrrec.L’acord entre ambdues forma-cions inclou el compromís a nopresentar cap altra candidaturai l’aprovació de Carnicer com anou alcalde ns a la nalitzaciódel mandat.
Constantí
Josep Maria Sabaté (ERC) vaassolir l’alcaldia de Constantíel 2008 mitjançant una mocióde censura que va posar  a 25anys de govern del PSC al mu-nicipi. Les eleccions del 2011van permetre l’aliança entre elsrepublicans i CiU donat que «aConstantí mai ningú ha tingutla majoria», segons reconeix elpropi Josep Maria Sabaté. El pac-te CiU-ERC signica el relleu enl’alcaldia el proper 17 de juny. Elnou alcalde serà el convergentJosep Maria Franquès Martí.
Gandesa
L’acord entre CiU i PP a Gandesava trascendir més enllà del plà-nol municipal. Gràcies al pacte,CiU –que va obtenir cinc regi-dors– i el PP– que va aconseguir-ne un– es repartien l’alcaldiadurant l’actual mandat a la ca-pital de la Terra Alta. Durant elsdos primers anys ha estat CarlesLuz (CiU) l’alcalde, i durant elsdos següents Anna Sicart seràla titular de l’executiu local.Amb aquest acord, l’alcalde Mi-
POLÍTICA
Onze ajuntaments canviaran d’alcalde
Els pactes de govern i la dimissió de l’alcalde de Rasquera forcen al relleu a meitat del 2013
Vendrell
Benet Jané (CiU)
Constantí
Josep M. Sabaté(ERC)
Santa Oliva
Juan Cobo (PP)
Gandesa
Carles Luz (CiU)
Deltebre
Gervasi Aspa(ERC)
Perelló
Ferran Cid (ERC)
Benissanet
Ignasi Ballber(PB-PM)
Corbera d’Ebre
Sebastià Frixach(ERC)
La Fatarella
Fermí Ruana (CiU)
Querol
Jordi Pijoan (CIQ)Martí Carnicer(PSC)Josep M. Franquès(CiU)Isabel Cubero(CiU)Anna Sicart(PP)José EmilioBertomeu (PSC)Genoveva Margalef(PSC)Francesc XavierArbó (ERC)Antonio Álvarez(PM)Jesús Ruana(PSC)Enric Comín(CiU-AGP)SURTENTRA
guel Aubà (ApG-FiC) va passara l’oposició després de dotzeanys al govern. Segons el mateixacord, CiU ostenta la presidènciadels Consells Comarcals de laTerra Alta i el Baix Ebre.
Santa Oliva
Juan Cobos es convertia l’any2011 en el primer alcalde del PPal Baix Penedès, al municipi deSanta Oliva. La ta va ser pos-sible gràcies al pacte de governassolit amb CiU, segons el qual,ambdues formacions es repar-tien l’alcaldia a parts iguals. Laconvergent Isabel Cubero (CiU)serà l’alcaldessa de Santa Olivaa mitjans d’aquest any, quan esmaterialitzi el relleu.
Querol
L’alcaldia del municipi de Queroll’ocupa actualment Jordi Pijoan,cap de llista de CIQ. Aquest alter-narà el càrrec també aquest 2013amb Enric Comín, cap de llistade CiU-AGP. La coalició entre elsdos partits va treure del Governa Miguel Uroz (PSC) el candidatmés votat a les eleccions munici-pals i que està acusat d’un possi- ble delicte de corrupció urbanís-tica al municipi de l’Alt Camp.
Terres de l’Ebre
A les Terres de l’Ebre l’alternançaen el govern es repetirà, durantaquest 2013, a cinc municipis.A Deltebre, el republicà Ger-vasi Aspa deixarà l’alcaldia a JoséEmilio Bertomeu, del PSC.Tanmateix al Perelló, la sorti-da de l’alcaldia la protagonitzaràFerran Cid (ERC) per deixar lacadira a la socialista GenovevaMargalef.Francesc Xavier Arbó (ERC)serà el nou alcalde de Benissaneta mitjans d’aquest any, gràciesal pacte amb la llista de ProgrésPB-PM, encapçalada per l’actual batlle, Ignasi Ballber.Abans de l’estiu, Sebastià Fri-xach (ERC) donarà el relleu a An-tonio Àlvarez de la llista de Pro-grés Municipal a Corbera d’Ebre.Finalment, el pacte CiU-PSC,farà que Fermí Ruana lliuri lavara de l’alcaldia de La Fatare-lla a Jesús Ruana, també durantaquest 2013. El canvi més recenten una alcaldia a la provínciaes va produir a l’Ajuntamentd’Ulldecona, el desembre de2012.
Més canvis, al 2014
Altres pactes han acordat el re-lleu de cara al darrer any delmandat. És el cas de Salou (CiU-PP), el Catllar (CiU-PSC) i Bot(APB-PM- ERC), municipis onuna de les formacions governarànomés durant un any i el canvi esproduirà al 2014.
Tarragona és lademarcación on méshan disminuït elsaccidents mortals
Tarragona és la demarcaciócatalana on més han dismi-nuït els accidents mortals el2012, respecte l’any anterior.Els morts a Tarragona s’hanreduït enguany un 45% però aLleida el balanç és oposat i elsaccidents de trànsit han deixatun 56% més de víctimes. ATarragona han mort 28 perso-nes (51 l’any anterior) i a Lleida47 (30 l’any anterior). De fet,els morts en accident de tràn-sit a les carreteres catalanesaquest 2012 han disminuït un4,39% en relació al 2011, peròels ferits greus han augmentatun 21%. Les vies interurbanesC-55, C-25 i N-II concentren el20% del total de les víctimes.El conseller d’Interior, RamonEspadaler, va qualicar ahirde «bones notícies» les dadesobtingudes i va subratllar lanecessitat de no caure en «elconformisme». Cal recordarque el primer trimestre va serespecialment negatiu ja que54 persones van perdre la vidadurant aquest període. Unrepunt que s’ha compensatels mesos següents i que hanalitzat amb només 7 mortsdurant el desembre, un xifrarècord. També es redueixen un32% les víctimes de motoci-cletes. Els morts en accidentsde trànsit produïts en viesinterurbanes han baixat un4,39% aquest 2012 en relacióa l’any anterior. Han passat de205 a 196. El 2010 van ser 246,un 20,3% més. La davalladade morts contrasta amb un in-crement de la sinistralitat to-tal de 4,95% respecte el 2011.Enguany s’han produït 7.606accidents, 359 més. «Estemen la bona direcció», va cele- brar el nou conseller d’Interiordel Governd e la Generalitat,Ramon Espadaler, que tambéva subratllar que s’hagi pogutinvertir un repunt preocupantde la mortalitat durant el pri-mer trimestre.
Cau el nombre dematriculacions devehicles al 2012
Les matriculacions de vehi-cles van caure a la demarcacióde Tarragona, en un 23,4%,amb un total de 736 vehiclesmatriculats. Es convertia aixíen la tercera província deTarragona en nombre de ma-triculacions. D’altra banda,entre el gener i el desembre de2012, es van matricular 8.865cotxes a la província de Tarra-gona. Aquest total suposa undescens del 8,64% respecte al’exercici anterior.
TEMA DEL DIA
 
3
03/01/2013
diarimés
TARRAGONA
Esther Vlcárcel
L’Ajuntament de Tarragona haordenat el cessament de l’acti-vitat de la Casa Regional d’An-dalusia situada en un local depropietat municipal al bloc Jú-pier del carrer Gran Canaria del barri de La Granja. Aquest centrecultural, social i cívic no té la lli-cència d’activitat, un documentque el consistori espera des dea temps. Els membres de la Casad’Andalusia, representants perGurmersindo López, tenen fnsel pròxim dia 8 per presentar lallicència d’activitat si no volendeixar perdre el seu centre cul-tural.Diversos veïns dels Bloc Júpi-er, on s’ubica el centre cultural,asseguren que la Casa d’Anda-lusia disposa de bar i de cuinai que gairebé cada dia s’oereixalguna activitat musical. De et,molts dels veïns ja es van adreça-ra l’Ajuntament el passat ebrerper aturar la instal·lació d’aquestcentre cultural. Un cop instal·lat,els mateixos veïns es queixen del«continu soroll».«Els meus pares han hagut demarxar del bloc perquè no ho su-portaven més, ara viuen de llo-guer al centre de Tarragona», ex-plicava ahir un dels veïns, TomásFierro, que el passat novembretambé va denunciar el centre.D’altra banda, la regidora deLlicències, Begoña Floria, ex-plicava ahir al Diari Més que elsmembres de la Casa d’Anda-lusia «tenen possibilitats d’en-tregar els documents requeritsa temps». Floria recordava queels terminis per la presentaciód’aquesta documentació s’hananat allargant. Per la seva banda,el president de la Casa d’Andalu-sia, Gurmersindo López, tambéexplicava ahir que la intenció esentregar tots els papers a temps.A banda de l’avís del cessa-ment d’activitat, la resolucióde l’expedient redactat des del’Ajuntament també alerta quesi la Casa d’Andalusia no com-pleix l’ordre dictada els serveisde la Guàrdia Urbana procedirana la clausura i precinte del centrecultural. A banda l’incompli-ment també es podrà consideraruna presumpta desobediència al’Autoritat, pel que el consistoripodrar exercir les accions penalscorresponents.I és que, segons l’Ajuntament,la documentació que la Casad’Andalusia va presentar el pas-sat mes de juny «no és sufcient».En l’expedient emès, el consis-tori recorda molts dels elementsque han de fgurar en la llicènciad’activitat requerida com ara elsplànols del projecte frmats perun tècnic competent, un certif-cat tècnic, un inorme de preven-ció en matèria d’incendis...Aquests documents relacio-nats amb la llicència d’activitat,però, no tenen res a veure ambels que la Casa d’Andalusia hau-ria de presentar si, a més a més,els seus membres volen oerirespectacles en el mateix centrecultural. «Necessitaran presen-tar més documentació per poderer espectacles», explicava Floria.A banda, tal i com s’esmentaen l’expedient, la Casa d’Anda-lusia no podrà reiniciar l’activitatfns que es comprovi per partdels tècnics municipals que s’haaportat la documentació i s’eme-tin els corresponents inormesen sentit avorable per poder ai-xecar l’ordre de cessament.
Ni bar, ni balls, ni espectacles
El mateix expedient també es-pecifca que només amb la do-cumentació que reclama ara elconsistori la Casa d’Andalusiatampoc podrà disposar de bar,restaurant, ni oerir, balls, espec-tacles, música o altres activitatscomplementàries amb incidèn-cia medi ambiental.
El local cultural estàsituat en un local depropietat municipal ifunciona des de fa mesos
ENTITATS
L’Ajuntament ordena el cessamentde l’activitat de la Casa d’Andalusia
El centre cultural no ha presentat la llicència d’activitat i ha estat oferint espectacles sense disposar dels permisos adequats
OLIVIA MOLET
La Casa d’Andalusia s’ubica en els baixos del bloc Júpiter del carrer Gran Canaria de La Granja.
Macias presentarà a laCambra de Tarragona‘La gran bacanal’, elseu darrer llibre
Pere Macias, portaveu adjuntde CiU al Congrés de Diputatsi president del Cercle d’Inra-estructures, presentarà a laCambra de Tarragona el llibre
La gran bacanal 
. La políticadesorbitada de les inraes-tructures a l’Estat, del que n’éscoautor junt amb la periodista,Gemma Aguilera. L’acte tin-drà lloc l’11 de gener de 2013a tres quarts de nou del matíen el marc d’una nova ediciódel cicle de jornades
Bon dia Tarragona 
, que organitza laCambra. Tal i com resa la des-cripció d’aquest llibre: «Aero-ports sense avions, estacionsantasma de TAV, ports ambdics gegants sense tràfc demercaderies, autopistes quecondueixen a territoris econò-micament desèrtics...» L’obra,segons l’autor, és el resultatd’una Espanya que va creurea ulls clucs que la dilapidacióde recursos públics en inraes-tructures garantiria la igualtatde totes les regions, la fcció dela cohesió territorial. En el lli- bre, Macias parla de la dècadaa la que anomena prodigiosa(2000-2010) en què, segonsl’autor, tant el PP com el PSOE,anquejats per la bonançaeconòmica, es van llançar auna cursa desenrenada perconstruir a tort i a dret en cadaprovíncia. Avui, diu el llibre, lafcció s’ha desmuntat. SegonsMacias, la dècada prodigiosa il-lustra el desastre identifcant-ne els responsables i les sevesestratègies, sovint dissenyadesper a cada regió segons les ne-cessitats electorals.
Redacció

Activity (10)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
kokoxanel liked this
DiariMes liked this
120366 liked this
depuracio liked this
DiariMes liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->