Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Mẹ VietNam Ơi ! Dân ta có tội tình gì ? Pierre Darcourt

Mẹ VietNam Ơi ! Dân ta có tội tình gì ? Pierre Darcourt

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 416 |Likes:
Published by ovv
Mẹ VietNam Ơi ! Dân ta có tội tình gì ?
VietNam Qu'as Tu Fait De Tes Fils ?
Pierre Darcourt - Bản Dịch Dương Hiếu Nghĩa
Mẹ VietNam Ơi ! Dân ta có tội tình gì ?
VietNam Qu'as Tu Fait De Tes Fils ?
Pierre Darcourt - Bản Dịch Dương Hiếu Nghĩa

More info:

Published by: ovv on Feb 08, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

05/10/2014

 
 
 
 
M
VI
T NAM
Ơ
I!DÂN TA CÓ T
I TÌNH GÌ?
 
(VIETNAM, QU'AS TU FAIT DE TES FILS?)
Tác gi
: Pierre Darcourt - D
ch gi
: D
ươ
ng Hi
ế
u Ngh
 ĩ 
a
Trình bày : Hy-V 
ă
n
 
VÀI DÒNG C
M NGH
 Ĩ 
 
Đ
c tác ph
m nguyên th
y cu
n sách
"VIETNAM, QU'AS TU FAIT DE TESFILS?"
c
a
PIERRE DARCOURT
, nhân ch
ng nh
ng ngày cu
i cùng c
a Mi
nNam Vi
t Nam b
b
c t
. Là m
t ký gi
, ông không ph
i vi
ế
t v
i kh
i óc, v
i m
tth
y tai nghe nh
ư
nh
ng nhà báo ngo
i qu
c khác, mà ông vi
ế
t v
i h
ơ
i th
,m
ch tim, n
ướ
c m
t c
a m
t Mi
n Nam Vi
t Nam b
b
quên!H
là ai? Ông b
n
đồ
ng minh Hoa K
và 12 n
ướ
c
đ
ã ký vào Hi
p
 Đị
nh Ba Lêngày 27 tháng giêng n
ă
m 1973, trong
đ
ó có c
Liên Hi
p Qu
c. H
gi
 
đ
ui gi
 
đ
i
ế
c tr 
ướ
c m
t n
a dân t
c chìm trong máu và n
ướ
c m
t, ch
ế
t chóc, tù
đ
ày,
đ
óikhát tri
n miên g
n 30 n
ă
m qua! Ai nh
cho m
t gi
t n
ướ
c m
t
đ
ây? H
v
hùav
i quân xâm l
ă
ng c
ướ
p n
ướ
c c
ng s
n B
c Vi
t, ng
m mi
ng bang giao và cóm
t ch
ng
i t
i Liên Hi
p Qu
c.Xin cám
ơ
n ông Pierre Darcourt còn ngh
 ĩ 
 
đế
n ng
ườ
i dân Mi
n Nam chúng tôi !Quy
n sách c
a ông ch
ng nh
ng là cái
tát tai l 
 ị 
ch s
ử 
vào m
t l
ũ
Vi
t C
ng, màcòn là cái tát tai in d
u h
n l
ch s
trên m
t 13 n
ướ
c
đ
ã h
bút ký vào Hi
p
 Đị
nhBa Lê mà b
n c
ng s
n B
c Vi
t
đ
ã v
t vào thùng rác ngày 30 tháng T
ư
n
ă
m1975.Anh D
ươ
ng hi
ế
u Ngh
 ĩ 
a có nhã ý chuy
n ng
sang ti
ế
ng Vi
t,
đ
ó là
đ
i
m
đ
ángkhen. V
n bi
ế
t d
ch thu
t là chuy
n khó, ng
ườ
i Pháp th
ườ
ng b
o "Traduire c'esttrahir" (D
ch t
c là ph
n l
i), may thay anh Ngh
 ĩ 
a
đ
ã không ph
n l
i mà còn d
chm
t cách m
ch l
c, g
n gh
, t
t chu
n, ý r 
t trôi
:
 
"M
VI
T NAM
Ơ
I! DÂN TA CÓ T
I TÌNH GÌ?".
M
t ti
ế
ng than ng
n mà
đ
au?Ph
i ch
ă
ng ti
ế
ng than c
a Quân Cán Chính Mi
n Nam b
 
đ
ày
đọ
a b
xác t
i cáctr 
i tù c
ng s
n? Hay ti
ế
ng than c
a các n
thuy
n nhân b
b
n h
i t
c hãm hi
ế
pngoài bi
n kh
ơ
i? Ti
ế
ng than b
t t
n g
n 30 n
ă
m qua và còn kéo dài
đế
n baogi
?B
n ti
ế
ng Vi
t n
y là ch
ng tích t
i ác c
ng s
n cho nh
ng th
ế
h
tr 
 
quê nhà.Mong có m
t b
n ti
ế
ng Anh cho con cháu chúng ta
h
i ngo
i, và g
i cho 13n
ướ
c
đ
ã t
ng ký k
ế
t vào Hi
p
 Đị
nh v
i câu
"L
ươ 
ng Tâm c 
a quý qu
c cònhay m
ấ 
t?" 
Vài dòng c
m ngh
 ĩ 
xin nh
ng ai ch
y tr 
ướ
c ngày 30-4-75 nên
đọ
c
để
nh
m
tgi
t n
ướ
c m
t th
ươ
ng c
m. Và nh
ng ai
đ
i sau c
ũ
ng nên
đọ
c
để
nh
l
i nh
nghình
nh
đ
au th
ươ
ng phai nhòa trong n
ă
m tháng, hãy nhìn l
i v
ế
t th
ươ
ng còn r 
nmáu vì m
i thù c
ng s
n còn
đ
ó, quên là có t
i v
i nh
ng ng
ườ
i
đ
ã n
m xu
ngvì hai ch
T
DO!Houston, cu
i Xuân 2004
DUY XUYÊN

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->