Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Kudra i dr. - 13904/07 - Izlaganje o činjenicama

Kudra i dr. - 13904/07 - Izlaganje o činjenicama

Ratings: (0)|Views: 10 |Likes:

More info:

Published by: Vlada Republike Hrvatske on Jan 03, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/10/2014

pdf

text

original

 
 
EUROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA
 
PRVI ODJEL
Zahtjev br. 13904/07Stjepan KUDRA i drugi protiv Hrvatskepodnesen dana 6. ožujka 2007.
IZLAGANJE O
ČINJENICA
MA
Podnositelji zahtjeva, g. Stjepan Kudra, gđa Ruža Kudra, g. Josi
p
Kudra i gđa Ivana
Kudra su
hrvatski državljani rođeni 1956., 1965., 1986. i 1988. godine i žive u Nu
štru.
Pred Sudom ih zastupa gđa
V. Šnur, odvjetnica iz Vinkovaca.
Činjenično stanje predmeta, kako su ga iznijeli podnositelji zahtjeva, može se sažeti
kako slijedi.Dana 17. listopada 1993. godine Ivan Kudra, tada osmogodišnji sin prvogpodnositelja
i druge podnositeljice zahtjeva i brat trećeg podnositelja i četvrte
podnositeljice zahtjeva, pretrpio je tešku ozljedu glave dok se igrao blizu gradilišta uVinkovcima, Hrvatska. Nakon incidenta primljen je u Medicinski centar Vinkovci gdjemu je izvršena operacija lubanje bez pristanka roditelja. Nakon toga premješten je u
Klinički bolnički centar Osijek, gdje je umro dana 21. listopada 1993. godine.
 Dana 21. svibnja 1994. godine podnosi
telji zahtjeva su podnijeli građansku tužbuOpćinskom sudu
 
u Vinkovcima protiv građevinskog
 
 poduzeća
A., Fonda za financiranjestambeno-
komunalnih djelatnosti i Medicinskog centra Vinkovci, zahtijevajući naknadu
štete zbog smrti
člana obitelji.
 Tijekom postupka, Fond za financiranje stambeno-komunalnih djelatnosti prestao jepostojati i njegov položaj stranke u postupku preuzeo je Grad Vinkovci. Medicinski
centar Vinkovci je također preoblikovan u Dom zdravlja Vinkovci i Opću bolnicu
Vinkovci.
 
KUDRA protiv HRVATSKE –
Izlaganje o činjenicama i pitanja 2
 
Dana 20. kolo
voza 2001. godine Općinski sud u Vinkovcima
utvrdio je da je otvoren
stečajni postupak nad poduzećem A. te je ustupio predmet Trgovačkom sudu u Osijeku.
 
Dana 8. svibnja 2003. godine Trgovački sud u Osijeku utvrdio je da je poduzeće A.
prestalo postojati i
da je brisano iz registra trgovačkih društava, te je stoga obustavio postupak protiv poduzeća A. i ponovo ustupio predmet Općinskom sudu u Vinkovcima.
 
Dana 16. veljače 2005. godine Općinski sud u Vinkovcima odbio je tužb
upodnositelja zahtjeva. U odnosu na tužbu protiv Grada Vinkovaca, ovaj sud je utvrdio
da su, ugovorom o građenju između poduzeća A. i Fonda za
financiranje stambeno-komunalnih djelatnosti
od 28. rujna 1992. godine, prenesena sva građevinska prava i
obveze
na poduzeće A., koje je time postalo investitor i izvođač
, te je stoga, ukolikogradilište nije bilo pravilno osigurano i to je uzrokovalo ozljedu
člana obitelji podnositelja, to bila isključivo odgovornost poduzeća A.
U odnosu na tužbu protiv
Doma zdravlja Vinkovci i Opće bolnice Vinkovci,
taj sud je utvrdio da je kontrolnostr
učno
-medicinsko
izvješće pokazalo da su postupci liječnika bili primjereni i da im se
ne može pripisati odgovornost za smrt, a stoga niti bolnici.
Dana 24. veljače 2005. godine podnositelji zahtjeva podnijeli su Župan
ijskom sudu u
Vukovaru žalbu protiv prvostupanjske presude. Dana 23. veljače 2006. godine
Županijski sud u Vukovaru odbio je žalbu i potvrdio prvostupanjsku presudu u odnosu
na Dom zdravlja Vinkovci i Opću bolnicu Vinkovci, te je ukinuo prvostupanjsku
presudu i
 predmet vratio na ponovno suđenje u odnosu na Grad Vinkovce. Navedeni
sud je
odlučio
da prvostupanjski sud mora utvrditi
 je li poduzeće A. bilo vlasnik gradilišta u vrijeme nesreće ili je to bio Fond za
financiranje stambeno-komunalnihdjelatnosti.Dana 10. travnja 2006. godine podnositelji zahtjeva su Vrhovnom sudu RH podnijelireviziju. Dana 20. lipnja 2006. godine Vrhovni sud odbio je reviziju u odnosu na prvogpodnositelja i drugu podnositeljicu kao neosnovanu, te je odbacio reviziju u odnosu natre
ćeg podnositelja i četvrt
u podnositeljicu
ratione valoris
. Dana 11. siječnja 2007.
godine podnositelji zahtjeva podnijeli su ustavnu tužbu Ustavnom sudu RepublikeHrvatske
. Dana 27. siječnja 2010.
godine Ustavni sud je odbio ustavnu tužbu u odnosuna prvog podnositelja i drugu podnositeljicu zahtjeva kao neosnovanu, te je odbacioustavnu tužbu u odnosu na
trećeg podnositelja i četvr 
tu podnositeljicu zahtjeva kao
nepravovremenu, budući da nisu imali pravo na podnošenje revizije i stoga je rok za podnošenje ustavne tužbe počeo teći od dana dostave odluke Županijskog suda u
Vukovaru.
Dana 11. lipnja 2008. godine Općinski sud u Vinkovcima donio je posebno rješenj
e otroškovima postupka, kojim je naložio podnositeljima da plate iznos od 14.134,96 knDomu zdravlja Vinkovci. Podnositelji su protiv ove odluke podnijeli žalbu Županijskomsudu u Vukovaru. Dana 28. listopada 2010. godine taj sud odbio je njihovu žalbu i
 potvrdio odluku prvostupanjskog suda, ocijenivši da su utvrđene sve relevantnečinjenice u odnosu na troškove postupka.
Podnositelji zahtjeva podnijeli su ustavnutužbu koju je dana 20. travnja 2011. godine Ustavni sud odbacio.2006. godine prvi podnositelj i druga podnositeljica zahtjeva podnijeli suŽupanijskom sudu u Vukovaru i
zahtjev za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku
 jer je postupak
 pred Općinskim sudom u Vinkovcima
još trajao. Dana 13. svibnja 2008.godine Županijski sud u Vukovaru utvrdio je da je duljina trajanja postupka bila
 prekomjerna i dodijelio podnositeljima zajednički iznos od 12.600,00 kn na ime
naknade štete.Dana 8. ožujka 2007. godine, na ponovljenom
suđenju protiv Grada Vinkovaca,Općinski sud u Vinkovcima odbio je građansku tužbu podnositelja budući je utvrdio da
 je na temelju ugovora
o građenju između poduzeća A. i Fonda za
financiranje

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->