Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
1Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Φωνὴ Κυρίου • Ἀπὸ τὴν ἀναζήτηση στὴ φανέρωση, φ. 3110

Φωνὴ Κυρίου • Ἀπὸ τὴν ἀναζήτηση στὴ φανέρωση, φ. 3110

Ratings: (0)|Views: 166|Likes:

More info:

Published by: Ἀρχονταρίκιον on Jan 03, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See More
See less

01/03/2013

pdf

text

original

 
A¶O™TO§IKH ¢IAKONIA TH™ EKK§H™IA™ TH™ E§§A¢O™
Δ¡¡ΔΔº¡ƒø™
^∏ àÓ·˙‹ÙËÛË ÙÔÜ £ÂÔÜ
^∏ ÌÂÁ¿ÏË ì̤ڷ ÙáÓ £ÂÔÊ·Ó›ˆÓ, Ô‡ Û‹ÌÂÚ· ëÔÚÙ¿˙ÂÈ ì \∂ÎÎÏËÛ›· Ì·˜,ÚÔ‚¿ÏÏÂÈ ÛÙÔ‡˜ àÓıÚÒÔ˘˜ Ù‹ Ê·Ó¤ÚˆÛË ÙÔÜ ΔÚÈ·‰ÈÎÔÜ £ÂÔÜ, ¬ˆ˜ „¿ÏÏÂ-Ù·È ÛÙfi \∞ÔÏ˘Ù›ÎÈÔ Ùɘ ëÔÚÙɘ, «ì Ùɘ ΔÚÈ¿‰Ô˜ âÊ·ÓÂÚÒıË ÚÔÛ·ÓËÛȘ».∂rÓ·È ì à¿ÓÙËÛË Ùɘ \∂ÎÎÏËÛ›·˜ ÛÙ‹Ó âÓ·ÁÒÓÈ· àÓ·˙‹ÙËÛË ÙÔÜ £ÂÔÜ âΠ̤ÚÔ˘˜ÙÔÜ àÓıÚÒÔ˘ ‰È¿ ̤ÛÔ˘ ÙáÓ ·åÒÓˆÓ. ªfiÓÔÓÔî ÚˆÙfiÏ·ÛÙÔÈ, Ú›Ó âÍÔÚÈ-ÛıÔÜÓ àfi ÙfiÓ ·Ú¿‰ÂÈÛÔ, Âr¯·Ó Ùfi ÚÔÓfiÌÈÔ Ó¿ âÈÎÔÈÓˆÓÔÜÓ Û˘Ó¯ᘠ̤ ÙfiÓàÏËıÈÓfi £Âfi η› ¢ËÌÈÔ˘ÚÁfi ÙÔ˘˜. ¢¤Ó Âr¯·Ó àÓ¿ÁÎË Ó¿ ÙfiÓ àÓ·˙ËÙÔÜÓ Î·› Ó¿ÙfiÓ „¿¯ÓÔ˘Ó. μÚ›ÛÎÔÓÙ·Ó Û¤ ıÂÔÊ·Ó‹ à‰È¿ÎÔË Û¯¤ÛË Ì·˙› ΔÔ˘. \∞fi Ù‹Ó ÙÒ-ÛË ÙÔ˘˜ η› ÌÂÙ¿ ôÚ¯ÈÛ ï ôÓıÚˆÔ˜ Ó¿ „¿¯ÓÂÈ Í·Ó¿ ÙfiÓ £Âfi ΔÔ˘ ÁÈ·Ù› ì êÌ·Ú-Ù›· ÙÔÜ ÛÙ¤ÚËÛ ً ¯¿ÚË Î·› Ùfi ÊᘠΔÔ˘. ∞éÙfi ‚‚·ÈÒÓÂÈ Î·› ï à. ¶·ÜÏÔ˜ ¬Ù·ÓÁÚ¿ÊÂÈ ¬ÙÈ «¿ÓÙ˜ ≥Ì·ÚÙÔÓ Î·› ñÛÙÂÚÔÜÓÙ·È Ùɘ ‰fi͢ ÙÔÜ £ÂÔÜ».
^∏ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·Ê·Ó¤ÚˆÛ˘ÙÔÜ £ÂÔÜ
μϤÔÓÙ·˜ ï £Âfi˜ ¬ÙÈ ï ôÓıÚˆÔ˜, ¬ÛÔ ÎÈ ôÓ ΔfiÓ àÓ·˙ËÙÔÜÛ ‰¤Ó ηٿÊÂÚ-Ó ӿ ΔfiÓ ‚ÚÂÖ, Ê·ÓÂÚÒıËΠï òπ‰ÈÔ˜ Û\·éÙfiÓØ «Ê·ÓÂÚÒıËΠ̤ Ù‹ ¯¿ÚË ΔÔ˘ÁÈ¿ Ó¿ ÛÒÛÂÈ ¬ÏÔ˘˜ ÙÔ‡˜ àÓıÚÒÔ˘˜» ÌĘ ϤÂÈ ï \∞fiÛÙÔÏÔ˜. ∫·› ì Ê·Ó¤ÚˆÛË·éÙ‹ öÁÈÓ ̤ Ù‹Ó ·ÚÔ˘Û›· ÙÔÜ\πËÛÔÜÃÚÈÛÙÔÜ ÛÙfiÓ ÎfiÛÌÔ. ^∏ ÔåÎÔÓÔÌ›· Ùɘı›·˜ âÓ·ÓıÚÒÈÛ˘ ÙÔÜ \πËÛÔÜ ÂrÓ·È Ùfi ÁÂÁÔÓfi˜ Ùɘ \∂ÈÊ¿ÓÂÈ·˜ Ùɘ ¯¿ÚÈÙÔ˜ ÙÔÜ£ÂÔÜ, ¬ˆ˜ ëÚÌËÓ‡ÂÈ ï ±ÁÈÔ˜ \πˆ¿ÓÓ˘ ï ÃÚ˘ÛfiÛÙÔÌÔ˜. °È\·éÙfi η› ÛÙ‹Ó àÚ¯‹ì ëÔÚÙ‹ ÙáÓ £ÂÔÊ·Ó›ˆÓ Û˘ÓÂÔÚÙ·˙fiÙ·Ó Ì¤ Ù¿ ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ· Û¤ ÌÈ¿ ÎÔÈÓ‹ ëÔÚ-Ù‹ ̤ Ù‹Ó çÓÔÌ·Û›· «\∂ÈÊ¿ÓÂÈ·».
ETO61ÔÓ6 \I·ÓÔ˘·ÚÔ˘ 2013API£. ºY§. 1 (3110
Δ√™øΔ∏ƒπ√¡¡∂√¡∂Δ√2013¡∞ ∂π¡∞π ª∂™Δ√ £∂π∞™ ¢À¡∞ª∂ø™ ∫∞π ¶¡∂Àª∞Δπ∫ø¡ ∫∞ƒ¶ø¡∫Àƒπ√™ √ £∂√™ ¡∞ Ã∞ƒπ∑∂π ™∂ √§√À™ ¶§√À™π√ Δ√¡ ºøΔπ™ª√ Δ√À 
 
√î ÂéÂÚÁÂÙÈΤ˜ Û˘Ó¤ÂȘ Ùɘ Ê·Ó¤ÚˆÛ˘ ÙÔÜ £ÂÔÜ
^∏ Ê·Ó¤ÚˆÛË ÙÔÜ ΔÚÈ·‰ÈÎÔÜ £ÂÔÜ ÛÙ‹ ˙ˆ‹ ÙáÓ àÓıÚÒˆÓ ̤ Ù‹Ó ·ÚÔ˘Û›·ÙÔÜ ÃÚÈÛÙÔÜ âËÚ¤·Û η› ‰È·ÌfiÚʈÛ ً ˙ˆ‹ ÙáÓ àÓıÚÒˆÓ, å‰È·›ÙÂÚ· ‚¤-‚·È· ·éÙáÓ Ô‡ àÔ‰¤¯ıËÎ·Ó ÙfiÓ àÏËıÈÓfi £Âfi ÛÙ‹Ó ÚÔÛˆÈ΋ ÙÔ˘˜ ˙ˆ‹.ò∞Ú¯ÈÛ ì àÔÛÙÚÔÊ‹ Ùɘ êÌ·ÚÙ›·˜ η› Ùɘ àÛ¤‚ÂÈ·˜ η› ì ÌÂÙ·ÛÙÚÔÊ‹ η›Û˘ÌÌfiÚʈÛË Ùɘ ÛΤ„˘ η› ÙÔÜ õıÔ˘˜ ̤ Ù‹Ó Î·Ù¿ £Âfi ÂéÛ¤‚ÂÈ·. ò∂ÁÈÓ ìàfiÚÚÈ„Ë Ùɘ àÊÚÔÛ‡Ó˘ η› Ùɘ à‰ÈΛ·˜ η› ηÏÏÈÂÚÁ‹ıËΠì ÛˆÊÚÔÛ‡ÓË Î·›Ùfi ·úÛıËÌ· ÙÔÜ ‰Èη›Ô˘. ∫·› ¬ÏË ·éÙ‹ ì ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋ ‰È·ÁˆÁ‹ qÙ·Ó àfiÚÚÔÈ·Ùɘ ηÏÔÛ‡Ó˘ η› Ùɘ ÊÈÏ·ÓıÚˆ›·˜ ÙÔÜ òπ‰ÈÔ˘ ÙÔÜ £ÂÔÜ, ï ^√ÔÖÔ˜ ÁÈ¿ ¯¿ÚËÙáÓ àÓıÚÒˆÓ öÛÙÂÈÏ ÙfiÓ ªÔÓÔÁÂÓ‹ ÙÔ˘ Àîfi ÛÙfiÓ ÎfiÛÌÔ «¥Ó· Ę ï ÈÛÙ‡ˆÓÂå˜ ·éÙfiÓ Ì‹ àÒÏËÙ·È, àÏÏ\ö¯F  Ë˙ˆ‹Ó ·åÒÓÈÔÓ».^√ ôÓıÚˆÔ˜ àfi ÌfiÓÔ˜ ÙÔ˘ ‰¤Ó ÌÔÚÔÜÛ ӿ οÓÂÈ ·éÙ‹ Ù‹Ó àÏÏ·Á‹.^√ÔÈ·‰‹ÔÙ àÓıÚÒÈÓË àÚÂÙ‹ ‰¤Ó àÚÎÔÜÛ ÁÈ¿ Ó¿ àÓ·Ï¿ÛÂÈ ÙfiÓ ôÓıÚˆÔ.\∂ÎÂÖÓÔ˜ ÌĘ öÏÔ˘Û ̤۷ ÛÙ‹ ¯¿ÚË ÙÔÜ êÁ›Ô˘ μ·Ù›ÛÌ·ÙÔ˜ η› ÌĘ Í·Ó·Á¤ÓÓË-Û ÓÂ˘Ì·ÙÈο η› ۈ̷ÙÈο ̤ Ù‹Ó àӷηÈÓÈÛÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË ÙÔÜ ^∞Á›Ô˘ ¶Ó‡̷-ÙÔ˜. ∞éÙfiÊ·ÓÂÚÒıËΠÛÙ‹ μ¿ÙÈÛ‹ ΔÔ˘ «âÓ Âú‰ÂÈÂÚÈÛÙÂÚĘ» η› Û¤ ÌĘ ‰fi-ıËΠ‰È¿ ÙÔÜ êÁ›Ô˘ ÃÚ›ÛÌ·ÙÔ˜,Ô‡ ÂrÓ·È «ÛÊÚ·Á›˜ ‰ˆÚÂĘ ¶Ó‡̷ÙÔ˜ ^∞Á›Ô˘».∫·› ÌĘ ‰Èη›ˆÛ ̤ Ù‹ ¯¿ÚË ΔÔ˘ œÛÙ ӿ Á›ÓÔ˘Ì ÎÏËÚÔÓfiÌÔÈ ·åÒÓÈ·˜˙ˆÉ˜. ∞éÙ‹ ÂrÓ·È ì ÚÔÛ‰ÔΛ· η› ì âÏ›‰· Ùɘ ÛˆÙËÚ›·˜ Ì·˜. ≠√ˆ˜ ϤÂÈ ï±ÁÈÔ˜ °ÚËÁfiÚÈÔ˜ ï ¶·Ï·ÌĘ, ̤ Ùfi ±ÁÈÔ ‚¿ÙÈÛÌ· àÓ·Ï¿ıÂÙ·È ì ÂåÎfiÓ· ÙÔÜ\∞Ú¯ÂÙ‡Ô˘ ΔÚÈ·‰ÈÎÔÜ £ÂÔÜ Ì¤Û· ÛÙ‹Ó „˘¯‹ Ì·˜ ̤ۈ Ùɘ ÙÚÈÏɘ ηٷ‰‡ÛÂ-Ò˜ Ì·˜ ÛÙ‹Ó ÎÔÏ˘Ì‚‹ıÚ·. ∫·› ‚Ú›ÛÎÔ˘ÌÂ, „ËÏ·ÊÔÜÌ η› ˙ÔÜÌ ٿ âÈÊ¿ÓÂȷη› Ù¿ ıÂÔÊ¿ÓÂÈ· Ùɘ ^∞Á›·˜ ΔÚÈ¿‰Ô˜, ¬ˆ˜ Ùfi „¿ÏÏÔ˘Ì ÛÙfi ¤Ú·˜ Ùɘ ı›·˜§ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜Ø «Â≈ÚÔÌÂÓ ›ÛÙÈÓ àÏËıÉ, à‰È·›ÚÂÙÔÓ ΔÚÈ¿‰· ÚÔÛ΢ÓÔÜÓÙ˜».
2
O A¶O™TO§O™ TH™ KYPIAKH™ (Δ›Ù. ‚ã 11-14, Áã 4-7)
ÃÚÈÛÙÈ·ÓÈο ΛÓËÙÚ·
Δ¤ÎÓÔÓ Δ›ÙÂ, âÂÊ¿ÓË ì ¯¿ÚȘ ÙÔÜ £ÂÔÜ ì ÛˆÙ‹ÚÈÔ˜ ÄÛÈÓ àÓıÚÒÔȘ, ·È‰Â‡- Ô˘Û· ìÌĘ ¥Ó· àÚÓËÛ¿ÌÂÓÔÈ ÙcÓ àÛ¤‚ÂÈ·Ó Î·dÙa˜ ÎÔÛÌÈÎa˜ âÈı˘Ì›·˜ ÛˆÊÚfi- Óˆ˜ ηd‰Èη›ˆ˜ ηdÂéÛ‚ᘠ˙‹ÛˆÌÂÓ âÓ Ùˇá ÓÜÓ ·åáÓÈ, ÚÔۉ¯fiÌÂÓÔÈ ÙcÓ Ì·Î·Ú›·Ó âÏ›- ‰· ηdâÈÊ¿ÓÂÈ·Ó Ùɘ ‰fi͢ ÙÔÜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ £ÂÔÜ Î·dÛˆÙÉÚÔ˜ ìÌáÓ \πËÛÔÜ ÃÚÈÛÙÔÜ, n˜ ö‰ˆÎÂÓ ë·˘ÙeÓ ñbÚ ìÌáÓ, ¥Ó· Ï˘ÙÚÒÛËÙ·È ìÌĘ àe¿Û˘ àÓÔÌ›·˜ ηdηı·Ú›ÛFË ë·˘Ùˇá Ï·eÓ ÂÚÈÔ‡ÛÈÔÓ, ˙ËψÙcÓ Î·ÏáÓ öÚÁˆÓ. ≠√Ù ‰bì ¯ÚËÛÙfiÙ˘ ηdì ÊÈÏ·ÓıÚˆ›· âÂÊ¿ÓËÙÔÜ ÛˆÙÉÚÔ˜ ìÌáÓ £ÂÔÜ, ÔéÎ âÍ öÚÁˆÓ ÙáÓ âÓ ‰ÈηÈÔÛ‡ÓFË zÓ âÔÈ‹Û·ÌÂÓ ìÌÂÖ˜, àÏÏaηÙa ÙeÓ ·éÙÔÜ öÏÂÔÓ öÛˆÛÂÓ ìÌĘ ‰ÈaÏÔ˘ÙÚÔÜ ·ÏÈÁÁÂÓÂÛ›·˜ ηdàӷηÈÓÒÛˆ˜ ¶Ó‡̷ÙÔ˜ ^∞Á›Ô˘, Ôy âͤ¯ÂÂÓ âÊ\ ìÌĘ ÏÔ˘Û›ˆ˜ ‰Èa\πËÛÔÜ ÃÚÈÛÙÔÜ ÙÔÜ ÛˆÙÉÚÔ˜ ìÌáÓ, ¥Ó· ‰ÈηȈ- ı¤ÓÙ˜ ÙFÉ âΛÓÔ˘ ¯¿ÚÈÙÈ ÎÏËÚÔÓfiÌÔÈ ÁÂÓÒÌÂı· ηÙ\ âÏ›‰· ˙ˆÉ˜ ·åˆÓ›Ô˘.
 
3
MÂÙ¿ÊÚ·ÛË Ùɘ \AÔÛÙÔÏÈÎɘ ÂÚÈÎÔɘ
Δ¤ÎÓÔÓ Δ›ÙÂ, ‰ÈfiÙÈ âÌÊ·Ó›ÛıËÎÂ ì ¯¿ÚȘ ÙÔÜ £ÂÔÜ, ì ïÔ›· ÛÒ˙ÂÈ ¬ÏÔ˘˜ ÙÔ‡˜ àÓıÚÒ-Ô˘˜, η› ÌĘ ‰È‰¿ÛÎÂÈ Ó¿ àÚÓËıÔÜÌÂ Ù‹Ó àÛ¤‚ÂÈ·Ó Î·› Ù¿˜ ÎÔÛÌÈο˜ âÈı˘Ì›·˜ η› Ó¿˙ÔÜÌ Âå˜ ÙfiÓ ·ÚfiÓÙ· ÎfiÛÌÔÓ Ì¤ âÁÎÚ¿ÙÂÈ·Ó, ‰ÈηÈÔÛ‡ÓËÓ Î·› ÂéÛ¤‚ÂÈ·Ó, àӷ̤ÓÔ-ÓÙ˜ Ù‹Ó ÂéÏÔÁË̤ÓËÓ âÏ›‰· Ì·˜ η› Ù‹Ó âÌÊ¿ÓÈÛÈÓ Ùɘ ‰fi͢ ÙÔÜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ £ÂÔÜ Î·›™ˆÙÉÚfi˜ Ì·˜ \πËÛÔÜ ÃÚÈÛÙÔÜ, ï ïÔÖÔ˜ ö‰ˆÎ ÙfiÓ ë·˘ÙfiÓ ÙÔ˘ ÁÈ¿ ÌĘ, ÁÈ¿ Ó¿ ÌĘ Ï˘-ÙÚÒÛF  Ë àfi οı àÓÔÌ›·Ó η› ηı·Ú›ÛF  Ë ‰È¿ ÙfiÓ ë·˘ÙfiÓ ÙÔ˘ ≤Ó· Ï·fiÓ âÎÏÂÎÙfiÓ, ˙Ëψ-Ù‹Ó Î·ÏáÓ öÚÁˆÓ. \∞ÏÏ\ ¬Ù·Ó âÌÊ·Ó›ÛıËÎÂ ì ¯ÚËÛÙfiÙ˘ η› ì ÊÈÏ·ÓıÚˆ›· ÙÔÜ™ˆÙÉÚfi˜ Ì·˜ £ÂÔÜ, ÌĘ öÛˆÛÂ, ù¯È àfi öÚÁ· ‰ÈηÈÔÛ‡Ó˘, Ù¿ ïÔÖ· âοӷÌ âÌÂÖ˜,àÏÏ¿ Û‡Ìʈӷ ̤ Ùfi ‰ÈÎfi ÙÔ˘ öÏÂÔ˜, ‰È¿ ÙÔÜ ÏÔ˘ÙÚÔÜ Ùɘ àÓ·ÁÂÓÓ‹Ûˆ˜ η› Ùɘ àÓ·-ηÈÓ›Ûˆ˜ ñfi ÙÔÜ ^∞Á›Ô˘ ¶Ó‡̷ÙÔ˜, Ùfi ïÔÖÔÓ âͤ¯˘Û Û\ âÌĘ ÏÔ‡ÛÈ· ‰È¿ ÙÔÜ \πË-ÛÔÜ ÃÚÈÛÙÔÜ ÙÔÜ ™ˆÙÉÚfi˜ Ì·˜, œÛÙÂ, ‰ÈηȈ̤ÓÔÈ Ì¤ Ù‹Ó ¯¿ÚÈÓ âΛÓÔ˘, Ó¿ Á›ÓˆÌÂÓ,Û‡Ìʈӷ ̤ Ù‹Ó âÏ›‰· Ì·˜, ÎÏËÚÔÓfiÌÔÈ Ùɘ ·åˆÓ›Ô˘ ˙ˆÉ˜.
(\EÎ Ùɘ ÌÂÙ·ÊÚ¿Ûˆ˜ Ùɘ K·ÈÓɘ ¢È·ı‹Î˘ ÙáÓ àÂÈÌÓ‹ÛÙˆÓ Î·ıËÁ. B. B¤ÏÏ·,\AÚ¯ÈÌ. Eé. \AÓÙˆÓÈ¿‰Ô˘, ^AÌ. \AÏÈ‚È˙¿ÙÔ˘, °ÂÚ. KÔÓȉ¿ÚË, òEΉ. A¶O™TO§IKH™ ¢IAKONIA™).
¶ÔÜ Ú¤ÂÈ Ó¿ àÓ·˙ËÙÔÜÌ ÙfiÓ £Âfi
¶ÔÏÏÔ› ôÓıÚˆÔÈ Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó, àÎfiÌË Î·› ÌÂÙ¿ Ù‹ ı›· ΔÔ˘ \∂ÈÊ¿ÓÂÈ· ÛÙfiÓÎfiÛÌÔ, Ó¿ ÙfiÓ „¿¯ÓÔ˘Ó, Ó¿ ÙfiÓ àÓ·˙ËÙÔÜÓ àÏÏÔÜ Ô‡ ¬Ìˆ˜ ‰¤Ó ÙfiÓ ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó.\∞ÏÏ¿ η› ¬ÛÔÈ ÓÔÌ›˙Ô˘Ó ¬ÙÈ ÙfiÓ ‚ÚÉÎ·Ó Û¤ οÔÈ· ôÏÏË ıÚËÛΛ· õ ÊÈÏÔÛÔÊÈ-΋ ‰È‰·Ûηϛ· õ Û¤ οÔÈ· ÚÔÛˆÈ΋ ÙÔ˘˜ å‰ÂÔÏË„›·, ‰¤Ó ÌÔÚÔÜÓ Ôî ú‰ÈÔÈÓ¿ Ùfi âȂ‚·ÈÒÛÔ˘Ó. ΔÔ‡˜ Ï›ÂÈ ì Ì·ÚÙ˘Ú›· Ùɘ ¯¿ÚÈÙÔ˜ ÙÔÜ ¶·Ú·ÎÏ‹ÙÔ˘¬ˆ˜ ÛÔÊ¿ „¿ÏÏÔ˘Ì ÛÙfi \∞ÔÏ˘Ù›ÎÈÔ ÙáÓ £ÂÔÊ·Ó›ˆÓ: «∫·› Ùfi ÓÂÜÌ· âÓÂú‰ÂÈÂÚÈÛÙÂÚĘ â‚‚·›Ô˘ ÙÔÜ ÏfiÁÔ˘ Ùfi àÛʷϤ˜». ò∞˜ ı˘ÌËıÔÜÌ η› Ù‹Óà¿ÓÙËÛË Ô‡ ö‰ˆÛ ï ÃÚÈÛÙfi˜ ÛÙ‹Ó êÁ›· ÌËÙ¤Ú· ΔÔ˘, ¬Ù·Ó ‰ˆ‰ÂηÂÙ‹ ÙfiÓàÓ·˙ËÙÔÜÛ·Ó ÛÙ‹Ó ^πÂÚÔ˘Û·Ï‹Ì Î·› àfiÚËÛ·Ó ¬Ù·Ó ÙfiÓ ‚ÚÉÎ·Ó ÛÙfi Ó·fi Ó¿ Û˘-˙ËÙÄ Ì¤ ÙÔ‡˜ ÓÔÌÔÌ·ıÂÖ˜ ÙÔÜ îÂÚÔÜ: «¢¤Ó ͤÚÂÙ ¬ÙÈ Ú¤ÂÈ Ó¿ ‚Ú›ÛÎÔÌ·È ÛÙfiÛ›ÙÈ ÙÔÜ ¶·Ù¤Ú· ÌÔ˘;».ª¤ ôÏÏ· ÏfiÁÈ·, ‰¤Ó àÚÎÂÖ Ó¿ àÓ·˙ËÙÔÜÌ ÙfiÓ £Âfi,àÏÏ¿ η› Ó¿ ͤÚÔ˘Ì á˜Î·› ÔÜÚ¤ÂÈ Ó¿ ÙfiÓ „¿ÍÔ˘ÌÂ. ^√ à. ¶·ÜÏÔ˜ ÚÔ¤ÙÚ„ ÙÔ‡˜ \∞ıËÓ·›Ô˘˜ Ùɘâԯɘ ÙÔ˘ Ó¿ àÓ·˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ÙfiÓ àÏËıÈÓfi £Âfi Ì‹ˆ˜ η› ÙfiÓ àÁÁ›ÍÔ˘Ó Î·› ÙfiÓ‚ÚÔÜÓ ÙÂÏÈο, «Âå ôÚ· Á „ËÏ·Ê‹ÛÂÈ·Ó Î·› Â≈ÚÔÈÂÓ». \∂ÎÂÖÓÔ˜ ÂrÓ·È Ôχ ÎÔÓÙ¿Ì·˜,«Ôé Ì·ÎÚ¿ÓàëÓfi˜ ëοÛÙÔ˘ìÌáÓñ¿Ú¯ÔÓÙ·» Ú¿Í. 17,27), àÏÏ¿âÌÂÖ˜ úÛˆ˜ ‰˘ÛÎÔχԢÌ ÙfiÓ ÙÚfiÔ àÓ·˙‹ÙËÛ‹˜ ΔÔ˘. \∂ÁÁ‡ËÛË ¬ÙÈ ı¿ ÙfiÓ‚ÚÔÜÌ ÂrÓ·È ôÓ ΔfiÓ „¿ÍÔ˘Ì ÛÙ¿ ÚÂÖıÚ· ÙÔÜ \πÔÚ‰¿ÓÔ˘, ÛÙfi Ó·fi ΔÔ˘, ÛÙ‹Ó \∂Î-ÎÏËÛ›· ΔÔ˘. \∂ÎÂÖ Ê·ÓÂÚÒÓÂÙ·È Û˘Ó¯ᘠ«ì Ùɘ ΔÚÈ¿‰Ô˜ ÚÔÛ·ÓËÛȘ».\∞Ú¯ÈÌ. Ã. ¡.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->