Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ὁ Σωτήρ • 15 Δεκεμβρίου 2012, τ. 2057

Ὁ Σωτήρ • 15 Δεκεμβρίου 2012, τ. 2057

Ratings: (0)|Views: 4 |Likes:

More info:

Published by: Ἀρχονταρίκιον on Jan 04, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/14/2014

pdf

text

original

 
ΟΡΘΟΔΟΞΟ
 
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ
 
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ
 
ΟΡΓΑΝΟ
 
ΟΜΩΝΥΜΟΥ 
 
ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΟΣ
 
ΘΕΟΛΟΓΩΝ
« I Πατὴρ πέσταλκε τὸν ἱὸνΣωτῆρα τοῦ κόσμου»( 8ωάν. δ 14)«Σωτῆρα ἀπεκδεχόμεθαύριον 8ησοῦν ριστόν»(Φιλιπ. γ 20)
Ἔτος
53
ο
- 15
∆εκεμβρίου
2012 -
Τεῦχος
2057
 
ΛΘ 
ΣΓ 
!
σως φέτος ἡ πατρίδα μας ζήσει ἀληθινὰ Χριστούγεννα...Χρόνια τώρα, δεκαετίες, οἱ Νεοέλληνες περνούσαμε Χριστούγεννα ποὺ κα-μιὰ σχέση δὲν ἦταν δυνατὸν νὰ ἔχουν μὲ τὴ Γέννα τοῦ Χριστοῦ. Ἐπηρεασμέ-νοι ἀπὸ τὴν τακτικὴ τοῦ δυτικοῦ κόσμου, δεμένοι στὸ ἅρμα τῆς ὑλιστικῆς νο-οτροπίας καὶ τοῦ ἀκατάσχετου εὐδαιμονισμοῦ, εἴχαμε καταστήσει τὴ μητρόποληαὐτὴ τῶν ἑορτῶν τῆς Ὀρθοδοξίας μας ἀφορμὴ ἀποθεώσεως τῆς ὕλης, τοῦ κοσμι-κοῦ καὶ σαρκικοῦ φρονήματος. «Καλὰ Χριστούγεννα» λέγαμε, καὶ στὴ συνείδησήμας τὸ «καλὰ» εἶχε συνδεθεῖ μὲ τὰ φῶτα, τὰ δῶρα, τὰ κεράσματα, τὰ χριστουγεν-νιάτικα δέντρα, κι ἀκόμα μὲ τὰ ρεβεγιόν, τὰ πάρτι, τὰ σαλόνια, δηλαδὴ ὅλη τὴν ὑλο-φροσύνη, τὴν κενοδοξία, τὴν ἐπιδειξιομανία, τὴ σαρκικότητα.Τί σχέση ὅμως μποροῦν νὰ ἔχουν αὐτὰ μὲ τὴν ἐνανθρώπηση τοῦ Θεοῦ; Γιορ-τάζουμε τὴ γέννηση τοῦ Χριστοῦ. Ἀλλὰ πῶς ὁ Χριστός, ὁ ἕνας τῆς Τριάδος, ὁπαντοκράτωρ Θεός, γεννήθηκε ἐπάνω στὴ γῆ; Μήπωςμέσα σὲ ἀνάκτορα, σὲ πορφυρόστρωτες κλίνες,σὲ βασιλικὲς κάμαρες; Ἂς ἀφήσουμε τὸν ἅγιο Ἰωάννη τὸν Χρυσόστομο, τὴ χρυσὴ γλώσ-σα τῆς Ἐκκλησίας μας, νὰ μᾶς εἰσαγάγειστὸν περιβάλλοντα χῶρο, στὰ πρόσωπακαὶ τὶς συνθῆκες τῆς θείας Ἐνανθρωπή-σεως: «Τί δὲ εἴπω, ἢ τί λαλήσω; Τέκτονακαὶ φάτνην ὁρῶ, καὶ βρέφος, καὶ σπάργα-να, λοχὸν παρθένου τῶν χρειῶν ἔρημον,ὅλα πτωχείας ἐχόμενα, ὅλαπενίας γέμοντα». Ἕνανξυλουργὸ βλέπω, καὶμιὰ φάτνη γιὰ τὰ ζῶα,βρέφος καὶ σπάργανα,λεχώνα παρθένο χωρὶςνὰ ἔχει οὔτε τὰ ἀναγκαῖα·
 
ορφυρόστρωτες κλίνες, τὴ χρυσὴ γλώσ-ὰ μᾶς εἰσαγάγειστὰ πρόσωπα Ἐνανθρωπ-ήσω; Τέκτονας, καὶ σπάργα-ρειῶν ἔρημον,α
 
506
Α
ΡΙΘ
.
2057
,
15
Δ
ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
2012
ὅλα γεμάτα ἀπὸ φτώχεια, ὅλα γεμάταἀπὸ ἀνέχεια. Καὶ συνεχίζει ὁ ἱερὸς Πα-τήρ: «Εἶδες πλοῦτον ἐν πενίᾳ πολλῇ;πῶς πλούσιος ὢν δι’ ἡμᾶς ἐπτώχευσε;πῶς οὔτε κλίνην, οὔτε στρωμνὴν εἶχεν,ἀλλ’ ἐπὶ ξηρᾶς ἔρριπτο φάτνης;». Εἶδεςπλοῦτο μέσα σὲ μεγάλη φτώχεια; πῶς,ἐνῶ ἦταν πλούσιος, ἔγινε γιὰ μᾶς φτω-χός; Πῶς οὔτε κρεβάτι, οὔτε στρῶμαεἶχε, ἀλλὰ μέσα σὲ μιὰ ξερὴ φάτνη ἦταντοποθετημένος; (ΕΠΕ 35, 484). Ἔτσι τὸ θέλησε ἐνανθρωπήσας Θε-ὸς νὰ ἔρθει στὴ γῆ μας, νὰ γίνει ὅμοι-ος μὲ μᾶς καὶ νὰ μᾶς ἀναστραφεῖ: μὲ τὴφτώχεια. Μιὰ φτώχεια ὅμως ποὺ κρύβειμέσα της ἀναφαίρετο πλοῦτο. Μυστή-ριο αὐτό, τὸ ὁποῖο ὁ θεῖος ἀπόστολοςΠαῦλος ἐκθέτει σὲ δύο γραμμὲς στὴν Ἐπιστολή του πρὸς τοὺς Κορινθίους:Γνωρίζετε, τοὺς λέει, τὴ χάρη τοῦ Κυ-ρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, τὴν εὐεργεσίαποὺ σᾶς ἔκανε, «ὅτι δι’ ὑμᾶς ἐπτώχευσεπλούσιος ὤν, ἵνα ὑμεῖς τῇ ἐκείνου πτω-χείᾳ πλουτήσητε» (Β΄ Κορ. η΄ 9). Ἔγινεφτωχὸς γιὰ σᾶς, γιὰ μᾶς, γιὰ ὅλους μας,ἐνῶ ἦταν πλούσιος λόγῳ τοῦ ἀπείρουμεγαλείου τῆς θεότητός Του. Καὶ φόρε-σε λοιπὸν τὴ φτωχὴ ἀνθρώπινη φύσηὁ Θεός, ἔγινε ἄνθρωπος, γιὰ νὰ γίνετεἐσεῖς, νὰ γίνουμε ὅλοι ἐμεῖς, πλούσιοι,θεοὶ κατὰ χάριν, μὲ τὴν πτωχεία Ἐκείνου.Αὐτὴ ὑπῆρξε ἡ ἐσχάτη πτωχεία τοῦἐνανθρωπήσαντος Θεοῦ: τὸ ὅτι «ἐκένω-σε» τὸν ἑαυτό Του, τὸ ἀπερινόητο θε- ϊκό Του μεγαλεῖο, καὶ «ἔλαβε δούλου(=ἀνθρώπου) μορφήν» (Φιλιπ. β΄ 7).Καὶ ὄχι μόνο στὴ θεία Του Γέννηση ἐπέ-λεξε τὴν ἐσχάτη πενία, καθὼς ἀνακλί-θηκε ὁ Δεσπότης τοῦ παντὸς μέσα σὲσταῦλο καὶ φάτνη ἀλόγων ζώων, ἀλλὰκαὶ καθ’ ὅλη τὴν ἐπὶ γῆς βιοτή Του, κατὰτὴν ὁποία οὔτε προσκέφαλο ὡς περιου-σία Του δὲν διέθετε.Ἀκριβῶς ὅμως μέσα ἀπὸ αὐτὴ τὴ φτώ-χεια μᾶς χορήγησε τὸν πλοῦτο τῆς θε-ότητός Του. Γιατὶ πῶς ἀλλιῶς ἐμεῖς θὰμπορούσαμε νὰ γίνουμε «κοινωνοὶ θεί-ας φύσεως» (Β΄ Πέτρ. α΄ 4) καὶ δόξης,ἂν Αὐτὸς δὲν συνέστελλε τὸ θεϊκό Τουμεγαλεῖο, δὲν σμίκρυνε τὸν ἑαυτό Τουὥστε νὰ γίνει σὰν κι ἐμᾶς, προκειμένουνὰ μᾶς ἑνώσει μαζί Του;Ἀλλὰ αὐτὸ τὸ μυστήριο τοῦ πλουτι-σμοῦ μας μέσα ἀπὸ τὴν πτωχεία τοῦΧριστοῦ δὲν εἶναι κάτι ποὺ ἔγινε μιὰ μό-νο φορά. Ἐπαναλαμβάνεται κάθε φορὰποὺ κι ἐμεῖς μιμούμαστε τὴν πολιτείαΤου αὐτὴ ποὺ ἦρθε νὰ μᾶς διδάξει. Ὅτανδηλαδὴ κι ἐμεῖς πτωχεύουμε κατὰ Θεόν,κατὰ τὸ ἅγιο θέλημά Του, τότε πλουτί-ζουμε ἀναφαίρετο πλοῦτο. Πτωχεύουμεἐνδεχομένως στὰ ὑλικά μας ἀγαθά, τὰμοιράζουμε στοὺς ἀδελφούς μας ποὺἔχουν ἀνάγκη, πλουτίζουμε ὅμως μὲτὴ χάρη τοῦ Θεοῦ, ποὺ ὄχι μόνον αὐτὰἀναπληρώνει ὥστε νὰ μὴ μᾶς λείπειτίποτε, ἀλλὰ καὶ μὲ πνευματικὰ χαρίσμα-τα μᾶς πλημμυρίζει: μὲ τὴν ἀγάπη πρὸςτὸν πλησίον, τὴ χαρὰ τῆς μεταδοτικότη-τος, τὴ φιλαλληλία, τὴν καταδεκτικότητα,τὴν ὑπομονή, τὴν ταπεινοφροσύνη, τὴνπίστη καὶ ἐλπίδα στὸν πανάγαθο Κύριογιὰ τὰ πάντα στὴ ζωή μας. Καὶ ἡ ἐλπί-δα αὐτὴ δὲν προδίδει ποτὲ αὐτὸν ποὺτὴν ἔχει, γιατὶ ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ χύνεταισὰν κρουνὸς μέσα στὴν καρδιά του καὶτὴν κατακλύζει μὲ ὅλες τὶς χάριτες καὶ τὰἐλέη Του (βλ. Ρωμ. ε΄ 5).Νά γιατί ἴσως φέτος ἡ πατρίδα μαςθὰ ζήσει ἀληθινὰ Χριστούγεννα. Γιατὶοἱ ἐξωτερικὲς συνθῆκες τῆς ὑλικῆς φτώ-χειας ὑπάρχουν ὅπως καὶ τότε, στὴ Γέν-νηση τοῦ Χριστοῦ.Μένει νὰ πληρωθοῦν καὶ οἱ ἐσωτερι-κὲς συνθῆκες στὴν καρδιὰ τοῦ καθενόςμας, μὲ τὴν ὁλοκάρδια ἀποδοχὴ αὐτῆςτῆς πλουτοποιοῦ πτωχείας τοῦ ἐναν-θρωπήσαντος Θεοῦ.
 
Κυριακὴ πρὸ τῶν Χριστουγέννωνσήμερα, καὶ ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία μᾶςκαλεῖ νὰ τιμήσουμε τὴ μνήμη «πάντωντῶν ἀπ’ αἰῶνος Θεῷ εὐαρεστησάν-των»· ὅλων ὅσοι εὐαρέστησαν στὸνΘεὸ ἀπὸ τὸν Ἀδὰμ μέχρι καὶ τὸν Ἰωσὴφτὸν μνήστορα τῆς Ὑπεραγίας Θεοτό-κου. Εἶναι αὐτοὶ ποὺ προετοίμασαν τὸδρόμο γιὰ τὸν ἐρχομὸ τοῦ Λυτρωτῆ.Αὐτοὶ ποὺ ἔδειξαν ἀξιοθαύμαστη πί-στη, ὅπως ἀναφέρει μὲ πλῆθος παρα-δειγμάτων τὸ ἀποστολικὸ Ἀνάγνωσμα,καὶ μὲ τὴν πίστη τους αὐτὴ «ἐπέτυχονἐπαγγελιῶν»· πέτυχαν τὴν πραγμα-τοποίηση τῶν ὑποσχέσεων ποὺ τοὺςἔδωσε ὁ Θεός. Ἂς δοῦμε λοιπὸν πῶς οἱ ἅγιοι αὐτοὶτῆς Παλαιᾶς Διαθήκης δέχθηκαν τὶςἐπαγγελίες τοῦ Θεοῦ καὶ τί καλούμαστενὰ κάνουμε ἐμεῖς ποὺ τὴν πιὸ μεγάλη
 Π ΓΛ ΠΣΣ
«πτυχον ἐπαγγελιῶν»
 
Π
Σ
Λ
Σ
 
 
 
 Π
Σ
 
 
Λ 
 
Σ 
Κ
ΥΡΙΑΚΗ
23 Δ
ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
(Πρὸ τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως)
Τῶν ἐν Κρήτῃδέκα μαρτύρων Ἦχος δ΄ - Ἑωθινὸν Ζ΄
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
 Ἑβρ. ια΄ 9-10, 32-40
ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ
Ματθ. α΄ 1-25
a
 
δελφοί
,
πίστει
 
παρῴκησεν
 
Ἀβραὰμ
 
εἰς 
 
τὴν
 
γῆν
 
τῆς 
 
ἐπαγγελίας 
 
ὡς 
 
ἀλλο
-
τρίαν
,
ἐν
 
σκηναῖς 
 
κατοικήσας 
 
μετὰ
 
 ᾿Ισαὰκ
 
καὶ
 
 ᾿Ιακὼβ
 
τῶν
 
συγκληρονόμων
 
τῆς 
 
ἐπαγγελίας 
 
τῆς 
 
αὐτῆς 
ἐξεδέχετο
 
γὰρ
 
τὴν
 
τοὺς 
 
θεμελίους 
 
ἔχουσαν
 
πόλιν
,
ἧς 
 
τεχνίτης 
 
καὶ
 
δημιουργὸς 
 
 
Θεός 
Καὶ
 
τί
 
ἔτι
 
λέγω
;
ἐπιλείψει
 
γάρ
 
με
 
διηγούμε
-
νον
 
 
χρόνος 
 
περὶ
 
Γεδεών
,
Βαράκ
 
τε
 
καὶ
 
Σαμψὼν
 
καὶ
 
 ᾿Ιεφθάε
,
Δαυΐδ
 
τε
 
καὶ
 
Σα
-
μουὴλ
 
καὶ
 
τῶν
 
προφητῶν
,
οἳ
 
διὰ
 
πίστεως 
 
κατηγωνίσαντο
 
βασιλείας 
,
εἰργάσαν
-
το
 
δικαιοσύνην
,
ἐπέτυχον
 
ἐπαγγελιῶν
,
ἔφραξαν
 
στόματα
 
λεόντων
,
ἔσβεσαν
 
δύναμιν
 
πυρός 
,
ἔφυγον
 
στόματα
 
μαχαίρας 
,
ἐνεδυναμώθησαν
 
ἀπὸ
 
ἀσθενείας 
,
ἐγενήθησαν
 
ἰσχυροὶ
 
ἐν
 
πολέμῳ
,
παρεμβολὰς 
 
ἔκλιναν
 
ἀλλοτρίων·
 
ἔλαβον
 
γυ
-
ναῖκες 
 
ἐξ
 
ἀναστάσεως 
 
τοὺς 
 
νεκροὺς 
 
αὐτῶν·
 
ἄλλοι
 
δὲ
 
ἐτυμπανίσθησαν
,
οὐ
 
προσ
-
δεξάμενοι
 
τὴν
 
ἀπολύτρωσιν
,
 ἵνα
 
κρείττονος 
 
ἀνα
 
στάσεως 
 
τύχωσιν·
 
ἕτεροι
 
δὲ
 
ἐμπαιγμῶν
 
καὶ
 
μαστίγων
 
πεῖραν
 
ἔλαβον
,
ἔτι
 
δὲ
 
δεσμῶν
 
καὶ
 
φυλακῆς·
 
ἐλιθάσθη
-
σαν
,
ἐπρίσθησαν
,
ἐπειράσθησαν
,
ἐν
 
φόνῳ
 
μα
 
χα
 
ρας 
 
ἀπέθανον
,
περιῆλθον
 
ἐν
 
μηλωταῖς 
,
ἐν
 
αἰγείοις 
 
δέρμασιν
,
ὑστερούμενοι
,
θλιβόμενοι
,
κακουχούμενοι
,
ὧν
 
οὐκ
 
ἦν
 
ἄξιος 
 
 
κόσμος 
,
ἐν
 
ἐρημίαις 
 
πλανώμενοι
 
καὶ
 
ὄρεσι
 
καὶ
 
σπηλαίοις 
 
καὶ
 
ταῖς 
 
ὀπαῖς 
 
τῆς 
 
γῆς 
Καὶ
 
οὗτοι
 
πάν
 
τες 
 
μαρτυρηθέντες 
 
διὰ
 
τῆς 
 
πίστεως 
 
οὐκ
 
ἐκομίσαντο
 
τὴν
 
ἐπαγγελίαν
,
τοῦ
 
Θεοῦ
 
περὶ
 
ἡμῶν
 
κρεῖττόν
 
τι
 
προβλεψαμένου
,
 ἵνα
 
μὴ
 
χωρὶς 
 
ἡμῶν
 
τελειωθῶ
 
σι

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->