Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ἐκκλησία • Δεκέμβριος 2012, τ. 11

Ἐκκλησία • Δεκέμβριος 2012, τ. 11

Ratings: (0)|Views: 184|Likes:

More info:

Published by: Ἀρχονταρίκιον on Jan 04, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/14/2014

pdf

text

original

 
E
Δ√
¶£ã – T
∂ÀÃ√™
11¢
∂∫∂ªμƒπ√™
2012
A£HNAI
∂∫∫§∏™π∞
E¶I™HMON ¢E§TION TH™ EKK§H™IA™ TH™ E§§A¢O
 
706
∂∫∫§∏™π∞
E¶I™HMON ¢E§TION TH™ EKK§H™IATH™ E§§A¢O™
∂∫¢π¢∂Δ∞𠶃√¡√πˇ  A ÙÔÜ ª·Î. \AÚ¯ÈÂÈÛÎfiÔ˘ \AıËÓáÓ Î·› ¿Û˘ ^EÏÏ¿‰Ô˜ Î. I∂ƒø¡Àª√Àπ¢π√∫Δ∏™π∞: ∫Ï¿‰Ô˜\∂ΉfiÛÂˆÓ Ùɘ \∂ÈÎÔÈÓˆÓÈ·Îɘ η› ªÔÚʈÙÈÎɘËÚÂÛ›·˜ Ùɘ \∂ÎÎÏËÛ›·˜ Ùɘ ^∂ÏÏ¿‰Ô˜
EK¢OTH™: ^O ™Â‚. ªËÙÚÔÔÏ›Ù˘ ∫ËÊÈÛ›·˜ \∞Ì·ÚÔ˘Û›Ô˘ η› \øÚˆÔÜ Î. K‡ÚÈÏÏÔ˜
 AƒÃπ™À¡Δ∞•π∞ - ∂¶πª∂§∂π∞ À§∏™: ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÖÓÔ˜ ÃÔϤ‚·˜¢
π√ƒ£ø™∂π™
¢
√∫πªπø¡
: ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÖÓÔ˜ ÃÔϤ‚·˜, §›ÙÛ· \π. ÷Ù˙ËÊÒÙË, μ·Û›ÏÂÈÔ˜ Δ˙¤ÚÔ˜, ¢Ú £.
Δ√πÃ∂π√£∂™π∞ 
- E
∫ΔÀ¶ø™∏
- B
πμ§π√¢∂™π∞ 
: \∞ÔÛÙÔÏÈ΋ ¢È·ÎÔÓ›· Ùɘ \∂ÎÎÏËÛ›·˜ Ùɘ ^∂ÏÏ¿‰Ô˜.À
¶∂À£À¡√™
Δ
À¶√°ƒ∞º∂π√À
: ÃÚ. ∫ˆ‚·ÖÔ˜, \I·Û›Ô˘ 1 – 11521 \Aı‹Ó·. TËÏ.: 210-8160127 –
Fax 
210-8160128.¢
π∂À£À¡™∏
∂ƒπ√¢π∫√À
: \Iˆ¿ÓÓÔ˘ °ÂÓÓ·‰›Ô˘ 14, 115 21, ∞£∏¡∞. TËÏ: 210 72.72.253,
Fax 
: 210 72.72.251
http://www.ecclesia.gr e-mail: periodika@ecclesia.gr
°È¿ Ù‹Ó àÔÛÙÔÏ‹ àÓ·ÎÔÈÓÒÛÂˆÓ Î·› Â剋ÛÂˆÓ à¢ı‡ÓÂÛıÂ:
ñ
ÁÈ¿ Ùfi ÂÚÈÔ‰ÈÎfi ∂∫∫§∏™π∞:
periodika@ecclesia.gr
ñ
ÁÈ¿ Ùfi ÂÚÈÔ‰ÈÎfi ∂º∏ª∂ƒπ√™
:
efimerios@ecclesia.gr
ñ
ÁÈ¿ Ùfi ÂÚÈÔ‰ÈÎfi £∂√§√°π∞:
theologia@ecclesia.gr
 
707
¶ƒ√§√°π∫√¡........................................................................................................................708∂°∫À∫§π∞ ™∏ª∂πøª∞Δ∞ 
Δɘ ^πÂÚĘ ™˘Ófi‰Ô˘ Ùɘ \∂ÎÎÏËÛ›·˜ Ùɘ ^∂ÏÏ¿‰Ô˜,
¶ÂÚ› ÙÔÜ ‰È·ÎfiÛÌÔ˘ η› Ùɘ ¯Ú‹Ûˆ˜ âÁ¯ÚÒÌˆÓ ÊˆÙÔÙ˘ÈáÓ(ÌÂÙ·ÍÔÙ˘ÈáÓ)‰È¿ Ù‹Ó êÁÈÔÁÚ¿ÊËÛÈÓ ÙáÓ ^πÂÚáÓ ¡·áÓ................................................................709Δ√ £∂ª∞ Δ√À ª∏¡√™§fiÁÔ˜ \∂ÓıÚÔÓÈÛÙ‹ÚÈÔ˜ ÙÔÜ ™Â‚. ªËÙÚÔÔÏ›ÙÔ˘ ¡ÈÎÔfiψ˜ η› ¶Ú‚¤˙˘Î. ÃÚ˘ÛÔÛÙfiÌÔ˘............................................................................................................710§fiÁÔ˜ \∂ÓıÚÔÓÈÛÙ‹ÚÈÔ˜ÙÔÜ ™Â‚. ªËÙÚÔÔÏ›ÙÔ˘ ^πÂÚÈÛÛÔÜ, ^∞Á›Ô˘ ò√ÚÔ˘˜Î·›\∞Ú‰·ÌÂÚ›Ô˘ Î. £ÂÔÎÏ‹ÙÔ˘..................................................................................716
™À¡√¢π∫∞ ∞¡∞§∂∫Δ∞ 
¶ÔÚ›ÛÌ·Ù· Ùɘ ∫¢ã ¶·ÓÔÚıÔ‰fiÍÔ˘™˘Ó‰È·ÛΤ„ˆ˜\∂ÓÙÂÙ·ÏÌ¤ÓˆÓ \√ÚıÔ‰fi͈Ó\∂ÎÎÏËÛÈáÓ Î·› ^πÂÚáÓ ªËÙÚÔfiψÓÁÈ¿ ı¤Ì·Ù·∞îÚ¤ÛÂˆÓ Î·› ¶·Ú·ıÚËÛΛ·˜....................................................................................724
ΔÔÜ ™Â‚. MËÙÚÔÔÏ›ÙÔ˘ K·ÈÛ·ÚÈ·Óɘ, B‡ÚˆÓÔ˜ η› ^YÌËÙÙÔÜ Î. ¢·ÓÈ‹Ï,
\AÓ¿ÁΘ η› ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙ‹Ó ı›· §·ÙÚ›·Î·Ù¿ÙÔ‡˜ ·ÚfiÓÙ˜ηÈÚÔ‡˜(μã ª¤ÚÔ˜)................................................................................................727
ΔÔÜ ¶ÚˆÙÔÚ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ∫·Ú·˚Û·Ú›‰Ë,
\∞ÛÌ·ÙÈÎfi η› ªÔÓ·¯ÈÎfi Ù˘ÈÎfi η› ì ÛÙÔ˘‰ÈÙÈ΋ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË........................741
ΔÔÜ . ™ÙÂÊ¿ÓÔ˘ \∞ÏÂÍÔÔ‡ÏÔ˘,
^∏ §ÂÈÙÔ˘ÚÁÈ΋ ∑ˆ‹ Ùɘ \∂ÎÎÏËÛ›·˜Î·Ù¿ ÙÔ‡˜ μã η› °ã ·åáÓ˜....................754
°¡øª√¢√Δ∏™∂π™
ΔÔÜ ¶·Ó·ÁÈÒÙÔ˘ \π. ªÔ‡ÌË,
Δfi ¶ÓÂÜÌ· ÙÔÜ ¶·ÙÚfi˜ (η› ÙÔÜ ÀîÔÜ)(¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ - ¢È·‰Èηۛ·ÁÈ¿ ÌÈ¿ Û˘Ìʈӛ· \Ó·ÙÔÏɘ -¢‡Ûˆ˜)(ª¤ÚÔ˜ ∂ã)............................................773
∫∞¡√¡π™ª√π - ∞¶√º∞™∂π™............................................................................................781¶ƒ√∫∏ƒÀ•∂π™- ∫§∏Δ∏ƒπ∞ ∂¶π∫ƒπª∞Δ..................................................................787∂∫∫§∏™π∞™Δπ∫∞ Ã√¡π∫..............................................................................................788¢π√ƒ£√¢√•∞ ∫∞π ¢π∞Ãπ™Δπ∞¡π∫∞ 
........................................................................796¶∂ƒπ∂Ã√ª∂¡∞ Δ√ª√À ¶£ã (2012)......................................................................798
¶ÂÚȯfiÌÂÓ·

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->