Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
P. 1
calendar for the year 2011 , of HAQ Center for Child Rights , publishing nikhil parekh's Poem - A Child smiles

calendar for the year 2011 , of HAQ Center for Child Rights , publishing nikhil parekh's Poem - A Child smiles

Ratings: (0)|Views: 63|Likes:
Published by Nikhil Parekh

More info:

Published by: Nikhil Parekh on Jan 04, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/04/2013

pdf

text

original

 
ganfejat 4<11
GfeztfcktG`bnjTbh`zw
 
․4:Maevatr)EakeanHbtnG`bnjJarkcBejba=
Z`f jar bw gfnfdtazfj be ktjft zk hfeftazf |vdnbg
axatfefww ke z`f jff| dbaw ahabewz cfianf g`bnjtfe be Bejba% Bz bw anwk ae fktz zk h`z ahabewz z`f$wgkvthfw$ kc wfp)wfnfgsf adktke aej ianevztbke cagfj dr hbtn g`bnjtfe agtkww z`f gkveztr%
․41Iatg`)BezfteakeanJarcktz`fFnbibeakekcTagbanJbwgtbibeake=
Ke z`az jar. be
123<. |knbgf k|fefj tf aej obnnfj 32 |fk|nf az a |fagfcvn jfikewztake be W`at|fsbnnf. Wkvz`
Actbga. ahabewz z`f a|atz`fbj $|aww naxw$% \tkgnabibeh z`f Jar be 1233. z`f VE Hfeftan Awwfidnr
gannfj ke z`f bezfteakean gkiivebzr zk tfjkvdnf bzw fktzw zk fnbibeazf ann cktiw kc tagbanjbwgtbibeake%
․<4A|tbn)BezfteakeanG`bnjtfe‒wDkkoJar=
Wbegf 1238. ke kt atkvej @aew G`tbwae Aejftwfewdbtz`jar. 4 A|tbn. Bezfteakean G`bnjtfew Dkko Jar (BGDJ" bw gfnfdtazfj zk bew|btf nksf kc tfajbehaej zk gann afeke zk g`bnjtfew dkkow%
․<8A|tbn)Xktnj@fanz`Jar=
Ibnnbkew kc g`bnjtfe atkvej z`f xktnj jbf aeevannr ctki bnnefwwfw.
x`bg` gkvnj kz`ftxbwf `asf dffe |tfsfezfj z`tkvh` z`f gtfake kc `fanz`r wfehw. x`fz`ft bzdf be z`f `kif. z`f wg`kkn. kt z`f gkiivebzr az nathf% Xktnj @fanz` Jar bw gfnfdtazfj zk dtbehckgvw zk adksf ifekefj aej kz`ft `fanz` tfnazfj bwwvfw%
․44A|tbn)XktnjFatz`Jar=
Z`bw bw a w|fgban jar z`az tfibejw vw zk w`atf z`f tfw|kewbdbnbzr kc 
|tkzfgeh kvt |naefz. xbz`kvz x`bg` kvt g`bnjtfe gaeekz wvtsbsf%
․16Iar)BezfteakeanCaibnrJar=
Z`bw jar `bh`nbh`zw z`f bi|ktzaegf kc caibnbfw% Bz abiw az
ckwzftbeh fqvanbzr. dtbehbeh adkvz a cvnnft w`atbeh kc jkifwg tfw|kewbdbnbfw aej fi|nkrifezk||ktzvebfw%
․1Mvef)BezfteakeanG`bnjtfe(wJar=
G`bnjtfew Jar bw ae fsfez gfnfdtazfj ke satbkvw jarw beiaer |nagfw atkvej z`f xktnj% Bezfteakean G`bnjtfew Jar bw gfnfdtazfj ke Mvef 1 aej VebsftwanG`bnjtfew Jar ke Eksfidft 4<% Iaer gkveztbfw gfnfdtazf a nkgan G`bnjtfew Jar ke kz`ft jazfw%
․14Mvef‗XktnjJarahabewzG`bnjNadkvt=
Z`f jar. x`bg` bw kdwftsfj ke Mvef 14z`. bw bezfejfjzk wftsf aw a gazanrwz ckt z`f htkxbeh xktnjxbjf iksfifez ahabewz g`bnj nadkvt%
․4<Mvef)XktnjTfcvhffJar=
Kdwftsfj ke Mvef 4< fag` rfat. z`f Xktnj Tfcvhff Jar bwjfjbgazfj zk tabwbeh axatfefww ke z`f wbzvake kc tfcvhffw. z`tkvh`kvz z`f xktnj%
․43Mvef)BezfteakeanJarahabewzJtvhAdvwfaejBnnbgbzZtagobeh=
Z`f V%E% Hfeftan Awwfidnr
jfgbjfj zk kdwftsf 43 Mvef aw z`f Bezfteakean Jar ahabewz Jtvh Advwf aej Bnnbgbz Ztagobeh awae fp|tfwwbke kc bzw jfzftibeake zk wztfehz`fe agke aej gkk|ftake zk ag`bfsf z`f hkan kc aebezfteakean wkgbfzr ctff kc jtvh advwf%
․14Avhvwz)BezfteakeanRkvz`Jar=
Bezfteakean Rkvz` Jar (BRJ" bw ae axatfefww jarjfwbheazfj dr z`f Vebzfj Eakew% Bz bw ifaez aw ae k||ktzvebzr ckt hksfteifezw aej kz`ftw zkjtax afeke zk rkvz` bwwvfw xktnjxbjf%
․<0Wf|zfidft)BezfteakeanNbzftagrJar=
Wf|zfidft 0 xaw |tkgnabifj Bezfteakean NbzftagrJar dr VEFWGK ke Eksfidft 18. 1236% Bz xaw twz gfnfdtazfj be 1233% Bzw abi bw zk `bh`nbh`zz`f bi|ktzaegf kc nbzftagr zk bejbsbjvanw. gkiivebfw aej wkgbffw% Ke Bezfteakean NbzftagrJar fag` rfat. VEFWGK tfibejw z`f bezfteakean gkiivebzr kc z`f wzazvw kc nbzftagr aej ajvnz
nfatebeh hnkdannr%
․4:Wf|zfidft‗BezfteakeanHbtnG`bnjJar=
Z`f Bezfteakean Hbtn G`bnj Jar bw iatofj zk jtaxafeke zk z`f |nbh`z kc z`f hbtn g`bnj. `bh`nbh`z z`f bwwvfw gkegftebeh z`fi. aej tabwf axatfefww
be z`bw tfhatj agtkww z`f hnkdf%
․CbtwzIkejarkcKgzkdft)Xktnj@adbzazJar=
Z`f |vt|kwf kc z`f jar bw zk tffgz ke z`f wzazfkc kvt gbfw aej zkxew aej z`f dawbg `viae tbh`z zk ajfqvazf w`fnzft% Bz anwk abiw zk tfibej z`fxktnj kc bzw gknnfgsf tfw|kewbdbnbzr ckt z`f `adbzaz kc cvzvtf hfeftakew%
․18Kgzkdft‗BezfteakeanJarcktz`fFtajbgakekc\ksftzr=
Wbegf 1227. 18z` Kgzkdft `awdffe tfgkheb}fj aw z`f Bezfteakean Jar ckt z`f Ftajbgake kc \ksftzr dr z`f Jbsbwbke kc Wkgban\knbgr aej Jfsfnk|ifez. vejft z`f Jf|atzifez kc Fgkekibg aej Wkgban Aabtwkc z`f VebzfjEakew (VE"% Bzw abi bw zk begtfawf bezfteakean aej wkgban axatfefww adkvz |ksftzr aw xfnn aw zk
fegkvtahf abj ctki wkgbfzr zk z`kwf be effj%
․1:Eksfidft‗G`bnjtfe‒wJargfnfdtazfjbeBejba=
G`bnjtfew jar be Bejba bw gfnfdtazfj ke \aejbzMaxa`atnan Ef`tv‒w. Bejba‒w twz \tbif Ibebwzft‒w. dbtz`jar aw a jar kc cve aej ctknbg. a gfnfdtakekc g`bnj`kkj. g`bnjtfe aej Ef`tvmbw nksf ckt z`fi%
․13Eksfidft)BezfteakeanJarcktZknftaegfaej\fagf=
Z`f Bezfteakean Jar kc Zknftaegfckgvwfw z`f xktnjw afeke ke zknftaegf aw ae fwwfean gkejbke ckt |fagf. jfikgtagr aejwvwzabeadnf jfsfnk|ifez% Z`f xktnj‒w nfajftw tfgkheb}fj z`bw x`fe. be ajk|eh z`f IbnnfeebviJfgnatake be 4<<<. z`fr |nagfj zknftaegf aikeh z`f cvejaifezan sanvfw ke x`bg` bezfteakeantfnakew be z`f zxfezr)twz gfezvtr ivwz df dawfj%
․12Eksfidft)XktnjJarcktz`f\tfsfekekcG`bnjAdvwf=
Z`bw Xktnj Jar. bebazfj dr z`fXkife‒w Xktnj Wviibz Ckvejake (XXWC" be 4<<<. abiw zk gtfazf a gvnzvtf kc |tfsfekeatkvej z`f xktnj dr fegkvtahbeh hksfteifezw aej gkiivebzr+gbsbn wkgbfzr kthaeb}akew zk |nariktf agsf tknfw be |tkzfgeh g`bnjtfe%
․4<Eksfidft)VebsftwanG`bnjtfe(wJar=
Z`bw bw z`f jazf ke x`bg` z`f VE Hfeftan Awwfidnr
ajk|zfj z`f Jfgnatake kc z`f Tbh`zw kc z`f G`bnj (1262" aej z`f Gkesfeke kc z`f Tbh`zw kc z`fG`bnj (1202"% Z`f jar bw ae kggawbke zk `bh`nbh`z z`f efgfwwbzr kc |tksbjbeh g`bnjtfe be effj xbz`wv||ktz aej tfw|fgz zk feadnf z`fi a nbcf kc jbhebzr aej a cvzvtf aw wfnc)gkejfez ajvnzw%
․46Eksfidft)BezfteakeanJarcktz`fFnbibeakekcSbknfegfAhabewzXkife=
Z`f ktbhbew
kc Eksfidft 46z` hk dago zk 123<. x`fe z`f z`tff Ibtadan wbwzftw ctki z`f Jkibebgae Tf|vdnbgxftf sbknfeznr awwawwbeazfj ckt z`fbt |knbgan agsbwi% Be Jfgfidft 1222. z`f VE HfeftanAwwfidnr ajk|zfj a Tfwknvke. jfgnatbeh Eksfidft 46z` aw z`f Bezfteakean Jar ckt z`fFnbibeake kc Sbknfegf Ahabewz Xkife%
․<1Jfgfidft)XktnjABJWJar=
Xktnj Abjw Jar bw ae afi|z zk tabwf axatfefww adkvz @BS aejABJW aej zk gkidaz z`f w|tfaj kc z`bw hnkdan ifeagf%
․<4Jfgfidft)Z`fBezfteakeanJarcktz`fAdknbkekcWnasftr=
Z`f jar bw aeevannr kdwftsfjke Jfgfidft 4 zk tfibej |fk|nf z`az ikjfte jar wnasftr xktow ahabewz `viae tbh`zw% Z`f jaranwk fegkvtahfw |fk|nf zk |vz ifaebeh zk z`f xktjw kc z`f Vebsftwan Jfgnatake kc @viaeTbh`zw z`az „ek kef w`ann df `fnj be wnasftr kt wftsbzvjf’ z`tkvh` z`fbt agkew%
․<7Jfgfidft‗BezfteakeanJarkc\ftwkewxbz`Jbwadbnbfw=
Wbegf 1224. z`f Vebzfj Eakew(VE" Bezfteakean Jar kc \ftwkew xbz` Jbwadbnbfw bw aeevannr `fnj ke Jfgfidft 7% Bz abiw zkbegtfawf z`f vejftwzaejbeh kc z`f bwwvfw atkvej jbwadbnbfw aej jtax afeke zk z`f jbhebzr.tbh`zw aej xfnn)dfbeh kc |ftwkew xbz` jbwadbnbfw%
․1<Jfgfidft)Xktnj@viaeTbh`zwJar=
Z`f Jar iatow z`f aeebsftwatr kc z`f Awwfidnrwajk|ke kc z`f Vebsftwan Jfgnatake kc @viae Tbh`zw be 12:0% Ksft z`f rfatw. a x`knf efzxktokc `viae tbh`zw bewztvifezw aej ifg`aebwiw `asf dffe jfsfnk|fj zk fewvtf z`f |tbiagr kc `viae tbh`zw aej zk gkectkez `viae tbh`zw sbknakew x`ftfsft z`fr kggvt%
․14Jfgfidft)HnkdanJarAhabewzG`bnjZtagobeh=
Ke 14 Jfgfidft 4<<< z`f VE Gkesfekeahabewz Ztaeweakean Kthaeb}fj Gtbif aej bzw zxk \tkzkgknw ke @viae Ztagobeh aej Wivhhnbehkc Ibhtaezw xftf twz k|fefj ckt wbheazvtfw be \anftik. Bzanr% Z`f jar iatofj z`f tfan dfhbeebehkc a hnkdan gkiibzifez zk h`z z`bw htkxbeh gtbif% Z`f twz gann ckt tfgkhebke kc 14 Jfgfidftaw z`f Hnkdan Jar Ahabewz G`bnj Ztagobeh xaw z`vw iajf dr z`f Bezfteakean Gai|abhe ahabewzG`bnj Ztagobeh (BGaGZ" aej bzw |atzeftw be z`f rfat 4<<7% Z`f jar bw a tfibejft zk fsftrkef kc 
z`fbt tfw|kewbdbnbzr zk |tkzfgz g`bnjtfe ahabe
wz ztagobeh aej fp|nkbzake%
JARW ZK TFIFIDFT‣
 
@AQ= Gfeztf ckt G`bnj Tbh`zw `aw xktofj be z`f atfa kc G`bnj Tbh`zw ckt ksft a jfgajf% @AQ xktow zkxatjw z`f tfgkhebke. |tkikke aej|tkzfgke kc tbh`zw kc ann g`bnjtfe% Bz abiw zk gkeztbdvzf zk z`f dvbnjbeh kc ae fesbtkeifez x`ftf fsftr g`bnj‒w tbh`zw atf tfgkhebwfj aej|tkikzfj xbz`kvz jbwgtbibeake. be ae bezfhtazfj iaeeft% @AQ dfnbfsfw z`az g`bnj tbh`zw aej g`bnjtfe‒w gkegftew `asf zk df iabewztfaifjbezk ann jfsfnk|ifezan |naeebeh aej agke. aej ivwz anwk dfgkif a gktf jfsfnk|ifez bejbgazkt%
 
Zk gattr cktxatj z`bw iaejazf. @AQ vejftzaofw tfwfatg` aej jkgvifezake aej bw agsfnr fehahfj be |vdnbg fjvgake aej ajskgagr%Ksft z`f rfatw. bz `aw jfsfnk|fj wobnnw ckt qvbgo aej begbwbsf wgaeebeh kc nax aej |knbgr jkgvifezw aej gkiifeeh ke z`fi% Bz xktow xbz`fpbweh efzxktow. dvbnjw annbaegfw aej |atzeftw`b|w xbz` kz`ft agzktw+wzaof`knjftw wvg` aw z`f dvtfavgtazw. |atnbaifezatbaew. mvjhfw aej
naxrftw. |knbgf aej ifjba% 
@AQ wffow zk wftsf aw a tfwkvtgf aej wv||ktz dawf ckt bejbsbjvanw aej htkv|w jfanbeh xbz` g`bnjtfe az fsftr nfsfn% Bz ekz kenr |tksbjfwbecktiake aej tfcfttan wftsbgfw dvz anwk vejftzaofw ztabebeh aej ga|agbzr dvbnjbeh ckt ann z`kwf xktobeh xbz` g`bnjtfe kt ke bwwvfwgkegftebeh z`fi. aej ckt z`f g`bnjtfe z`fiwfnsfw%
 
@AQ xktow ke g`bnjtfe aej hksfteaegf. sbknfegf aej advwf kc g`bnjtfe. g`bnj ztagobeh aej mvsfebnf mvwgf% Bz |tksbjfw nfhan wv||ktz zkg`bnjtfe be effj. |atgvnatnr z`kwf x`k atf sbgiw kc advwf aej fp|nkbzake kt atf be gkebgz xbz` nax%
@AQ=GfeztfcktG`bnjTbh`zw
D)1+4. Htkvej Cnkkt. Iansbra EahatEfx Jfn`b 11<<18 BEJBA\`kef /21 (<"11 43387622. 43388:14Cap /21 (<"11 4338:300
beckL`aqgtg%kthxxx%`aqgtg%kth

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->